Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 9. septembar 2018.

Svijet/Region

BUENOSAIRES

CrnaGo-

rapripremapovratakgra-

nica ,,velikeAlbanije“, tvrdi

mitropolit crnogorsko-pri-

morski Amfilohije.

On je reagovaopovodompo-

sjete predsjednika Srbije

Aleksandra Vučića Kosovu.

Iz Buenos Airesa uputio je

Vučićupismo.

- Dopiru do nas u Argentinu

vijesti da će Vučić, devetog

septembra, napraznikSabo-

ra srpskih svetitelja, iznijeti

u Kosovskoj Mitrovici svoju

odavno obećavanu ideju o

razgraničenjuSrbije i šiptar-

skedržaveKosova.Toćeuči-

niti u ime sekularne države,

odričućise,,zvonaiprapora-

ca“, odnosno stava SPC i za-

jednosanjomogromneveći-

ne srpskog naroda, ma gdje

seonnalazio-kazao jeAmfi-

lohije.

Prema njegovim riječima,

Vučićevo i njegovihmentora

razgraničenje poklapa se sa

granicama od nacista okupi-

raneSrbije, s jedne strane, a s

druge strane sa granicama

Musolinijeve fašističke ,,ve-

likeAlbanije“.

- Te iste granice je ponudio

Josip Broz EnveruHodži na

konferencijiuBujanu, traže-

ći da Albanija bude jedna od

socijalističkihbalkanskihre-

publika, sličnih SSSR-u. To

se nije ostvarilo, ali je rodilo

komunističku autonomnu

pokrajinu Kosmet, kojoj su

pridodati djelovi Crne Gore

kralja Nikole, odnosno Zet-

skebanovine, kao i dioRepu-

blike Srbije od strane njenog

tadašnjeg predsjednika

Stambolića. Tako se danas

stvaranjemlažnedržaveKo-

sovo povampiruju nacifaši-

stička vremena. Nju je naj-

prije priznala današnja vlast

avnojevske Crne Gore, odri-

čući se Crne Gore kralja Ni-

kole i Zetske banovine me-

đuratnog perioda - kazao je

Amfilohije.

Da bi se, prema njegovim

tvrdnjama, to ostvarilo, Bro-

zova Jugoslavija je zabranila

povratak oko 150 hiljada

prognanika sa Kosmeta, pri-

premajući daljeprogone, sve

donajnovijih - 1999. godine.

- Odrekavši se Metohije u

ime današnjeg Kosova, a ti-

me i istinske Crne Gore, da-

našnja antipetrovićevska

CrnaGorapriprema,očevid-

no, povratak granica ,,velike

Albanije“inasvomprostoru,

od Rožaja do Dobrih Voda

iznadBara i doUlcinja. ASr-

bija pod vlašću Aleksandra

Vučića, proslavlja kao dobi-

takonoštojeSrbijipripadalo

i pod nacističkom okupaci-

jom!Hajde što seVučićodri-

čePećkepatrijaršije,jersuza

njega mošti i stolica srpskih

patrijaraha – dositejevska

,,zvona i praporci“, ali kako

shvatitinjegovoodricanjeod

Visokih Dečana i u njima ći-

vota Sv. Stefana Dečanskog,

vječnog kralja srpskog naro-

da?! Očevidno, time on slje-

duje svoje crnogorske učite-

l j e , k o j i s u s e , r a d i

nezavisnosti avnojevske Cr-

ne Gore, odrekli Kraljevine

Crne Gore i kralja Nikole,

koji se krunisao na Cetinju

krunom Stefana Dečanskog

- naveo jeAmfilohije.

Podsjeća na nekoliko činje-

nica.

Svake ratne godine je umu-

čeničkoj Eparhiji raško-

prizrenskoj stradalo po ne-

koliko sveštenika, monaha i

monahinja i hiljade vjernih,

među kojima je bila i sopo-

ćanska monahinja Pelagija.

Odnos g. AleksandraVučića

prema današnjem episkopu

raško-prizrenskom i prema

igumanuManastiraDečana

(čiji su monasi German i

Stefan takođe ubijeni u vri-

jeme nacifašističke ,,velike

Albanije“), kao i prema Ko-

sovuuopšte, nepriprema li i

njima istu sudbinu, kao i

sveukupnim ostacima srp-

skog naroda na Kosovu i

Metohiji - pitaAmfilohije.

SPC, poručuje, ostajevjerna

kosovskomzavjetu.

- Izražavamo nadu da će se i

oni koje je zapala vlast u Sr-

biji, u naše dane, ugledati na

države Latinske Amerike i

dvije trećine čovječanstva, i

da neće podleći pritiscima

sljedbenika evropskognaci-

fašizma, na svoju sramotu i

stid časnog srpskog naroda

- zaključujeAmfilohije.

R.P.

Poglavar SPC pisao predsjedniku Srbije

Amfilohije:

Crna

Gorapriprema

povratakgranica

„velikeAlbanije“

BEOGRAD/PRIŠTINA

PredsjedniciKosova i Srbije

nemoguostvariti zajedničku

idejuoprekrajanjugranicau

regionu, a cilj te ideje je ,,slu-

đivanjenaroda“ i ,,kupovina

vremena“, smatraju sagovor-

nici PobjedeDušanJanjić, di-

rektorForuma za etničkeod-

nose, i SonjaBiserko,

predsjednicaHelsinškogko-

miteta za ljudskapravauSr-

biji.

Ono što cio slučaj povezuje je

otpor raznih i vladinih i nevla-

dinih pristalica prema ova-

kvom rješenju i u Beogradi i u

Prištini i govorenje obje strane

da je razgraničenje jedino mo-

guće rješenje - a izbjegava se

razgovor o suštinskim pitanji-

ma.

Predsjednik Srbije je doputo-

vao juče na Kosovo u dvodnev-

nuposjetugdjebidanastrebalo

daodržinajavljenivelikimiting

uKosovskoj Mitrovici i pojasni

okolnosti, kapacitete i moguć-

nosti Srbije da se dođe do kom-

promisnog rješenja u kojem bi

bili uvaženi i interesi Srba i Sr-

bije naKosovu.

GDJE JEGRANICA

- Ako govorimo o međunarod-

nom pravu, nije dozvoljena

promjena granica silom već

mirnimputem. Tako se promi-

jenila granica dvije Njemačke

premadesetakzemalja, ali tako

nešto sada nije moguće - kaže

Janjić.

On podsjeća da jemišljenje Ba-

dinterove komisije, koga dijeli i

dalje Kontakt grupa za Balkan

koja uključuje i Rusiju, kao i

Kvint grupa koja ima sada naj-

veći uticaj oko pitanja Kosova -

spoljne granice Jugoslavije ne

mogu semijenjati, aunutrašnje

granice smatraju se one koje su

bile unutar Jugoslavije repu-

bličkegranice.Kadajeupitanju

Srbija-KosovoBadinterovako-

misija se nije izjašnjavala i Ko-

sovo se može tretirati da je dio

granica Srbije kako to tretira

Beograd, amožedavaži pravilo

da je linija između pokrajina i

republike granica.

- Poslije sukoba i napada na

SRJ, NATO je instalirao svoje

snage na Kosovu i time obilje-

žio granicu koja je bila granica

pokrajine. OtudaKfor danas na

Kopaoniku. Kumanovskim

sporazumom je prekinuto

bombardovanje Srbije, prihva-

ćena je ta granica i ne mogu sa-

da vlasti Beograda da tvrde da

nemajupojma šta je sa tim. Ku-

manovskim sporazumom us-

postavljena je bezbjednosna

zona po liniji razgraničenja.

Dakle, uovommomentu je gra-

nica po međunarodnom pravu

određenaidefaktoidejureKu-

manovskim sporazumom koji

obavezuje i Srbiju. To je spora-

zum o vojnotehničkoj saradnji

između Srbije i NATO, tj. SRJ i

NATO- objasnio je Janjić.

Povodompriča o obilježavanju

granice,razgraničenju,razmje-

ni teritorija, Janjić kaže da ne

zna nikoga ko je vidio papir na

kojemje nacrtanamapa.

LOŠE IDEJE

Da li ondamože da se realizuje

ideja Aleksandra Vučića i Ha-

šima Tačija o promjeni grani-

ca, pitanje je koje je u fokusu.

- Čini se da ima malo izgleda

da se ta ideja realizuje uprkos

činjenicidajeposljednjihmje-

seci dobila legitimitet posred-

stvomzapadnih lobista, poput

Volfganga Petriča, ambasado-

raManter,AlekaSorosa... -od-

govaraBiserko.

Ona tvrdi da je očiglednoda se

Beograd tokom posljednje

dvije godine trudio da nađe

međunarodne sagovornike za

podjelu, odnosno razgraniče-

nje Srba i Albanaca.

- Pokazalo sedaBeogradnika-

da nije ni razmišljao o drugoj

opciji i da je na kraju isplivala

Ćosićevaidejaorazgraničenju

koja bi vodila ujedinjenju svih

Srba s jedne, i Albanaca s dru-

ge strane. Predstava koja je

upriličena ovog ljeta poslužila

je na kraju samo kao povod za

kupovanje vremena jer se po-

kazalo da nije još sigurna po-

drška međunarodnih aktera,

poput SAD- kaže ona.

Biserko ujedno podsjeća da je

Njemačkačvrstoprotivkorek-

cija granica jer bi to imalo do-

mino efekat u regionu, ali i da

Beograd nije odustao od pro-

jekta ujedinjenja srpskih ze-

malja.

- Srbija bi sačuvala uticaj na

život Srba, ali i na politički ži-

vot Kosova, dok bi Albanci iz-

gubili sva sredstva uticaja na

politikuiliživotuSrbiji.Dakle,

riječ je o konstrukciji sa dale-

kosežnimposljedicama - kon-

statuje Biserko i zaključuje da

jeoživljavanjuovakvihaspira-

cija doprinio veoma nestabi-

lanmeđunardni kontekst. Od-

nosnoda se rušenje liberalnog

međunarodnog poretka re-

flektovalo na sve aspekte poli-

tičkogživotauSrbiji:odkrimi-

na l i za c i j e s v i h ko j i su

sarađivali sa Haškim tribuna-

lom, posebnoĐinđića, tenegi-

ranju bilo kakve odgovornosti

Srbije za ratove izdevedesetih

i održavanje tenzije sa svim

nasljednicima Jugoslavije.

Ideja o novoj podjeli granica

donijela je i strah od preselje-

nja stanovništva.

VUČIĆEVA POSJETAKOSOVU:

Nove regionalne granice r

Pričaza jedno

Prema ocjeni

analitičara, ono

što povezuje priču

o razgraničenju,

kako u Beogradu,

tako i u Prištini je da

zagovaranjem teze

o podjeli zapravo se

zaobilazi razgovor

o suštinskim

pitanjima i

rješenjima za dvije

zemlje

- Sekretar za nacionalnu

bezbjednost SAD Džon Bol-

ton rekao je da se SAD neće

miješati ako se dvije strane

slože i ako se dogovore o

(addjustment - adžasmentu)

prilagođavanju granica -

navodi Janjić.

Adžasment je, kaže on,

upravo ono što je urađeno u

okviru Kosova i Crne Gore.

- Prvo imate prilagođava-

nje granice, uglavnom se

koristi princip katastra, ako

ne onda politički dogovor,

a onda dolazi demarkaci-

ja - ona je tehnički proces

koji dođe poslije dogovora.

Dakle, demarkacija i adža-

sment nijesu isključeni i

mogući su kao dio sporazu-

ma između Beograda i Prišti-

ne. U tom slučaju ne bi imali

nikakve negativne posljedi-

ce ni na koga - kao što nije

imalo određivanje granice

Kosova i Crne Gore, Kosova i

Makedonije, Kosova i Albani-

je - objasnio je Janjić.

Prema riječima Sonje Biser-

ko, Vučić nije siguran u

podršku SAD bez obzira na

Boltonovu izjavu koja nije

precizna.

- Zato, kako je predsjednik

Vučić najavio u svomobra-

ćanju naciji nakon povratka

iz Brisela, dogovaranje sa

Albancima biće dug proces

suprotno očekivanjima

Brisela. Beograd računa da

se Tramp u Helsinkiju ipak

nešto dogovorio sa Putinom.

Međutim, Tramp nije u situ-

aciji da ozbiljnije razmišlja

o Balkanu zbog izbora za

Senat koji slijede u novem-

bru. Američki prioritet je

Kina i zatomožda i želi da sa

Rusima zatvori neke neural-

gične tačke kao što su Koso-

vo, Sirija i sl. - kaže Biserko.

Realnost

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

izjavio je juče da će biti teško postići

bilo kakav sporazum sa Prištinom

i da neće moći da se sprovedu

njegove ideje o razgraničenju jer se

tome protivi i najveća evropska sila,

odnosno Njemačka, ali i Albanci.

On je novinarima na jezeru Gazi-

vode na sjeveru Kosova rekao da

Srbija ne može da prihvati namet-

nute odluke iz 2008. godine kada

je Kosovo proglasilo nezavisnost,

ali da je dogovor teško postići jer se

tome protivi najveća evropska sila.

- Ja sampredsjednik Srbije i radim

ono što je realno i moguće i nastavi-

ću da razgovaram i izborimnajviše

što je moguće za svoj narod, a izgu-

bimnajmanje štomoramo. Dug put

je pred nama, mnogo je trnja i pro-

blema, ali se nadam samo da ćemo

uspjeti da sačuvamomir i da ćemo

umjeti da razumijemo da u buduć-

nosti prije svega vodimo računa

Teškodosporazumasa

-Svi napori tokomposljednjih 30

godina da se Balkanpaci kuje i kon-

soliduje bili bi poništeni dogovoromo

razgraničenju - kaže Biserko i smatra da

je teško vjerovati, bez obzira na aktuelne krize, da

će Zapad tako lako odustati odBalkana, prije svega

zbog bezbjednosih razloga jer suKosovo i Make-

donija uvijek bili prioritet za zapadnu zajednicu

Prema njegovim

riječima, Vučićevo

i njegovihmentora

razgraničenje poklapa

se sa granicama odna-

cista okupirane Srbije, s

jedne strane, a s druge

strane sa granicama

Musolinijeve fašističke

,,velikeAlbanije“

PripremezaVučićevgovor

uKosovskojMitrovici