Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 8. septembar 2018.

Hronika

AFERA „PRIMORKA“:

Specijalno tužilaštvo sljedeće nedjelje podiže optužnicu protiv pet osoba

Odustali odsporazuma sa

BoškovićemiMarkovićem

PODGORICA–Specijal-

no tužilaštvoodustalo je

odpotpisivanja sporazu-

mnogpriznanjakrivice

saosnivačempreduzeća

„MelgoniaPrimorka“

NebojšomBoškovićemi

izvršnimdirektorom

,,Promorke“ izBaraSve-

tozaromMarkovićemi

protivnjihćenajvjero-

vatnije sljedeće sedmice

biti podignutaoptužnica,

potvrdio je zaPobjedu

advokatRatkoPantović.

OsimBoškovića i Svetoza-

ra Markovića na optužnici

će se naći izvršni direktori

preduzeća „Melgonia Pri-

morka“ Vinko Marović i

bivši direktor NLB banke

Črtomir Mesarčić, Milen-

koMarkovićkojijerukovo-

dio ,,Krismom motors“ i

pravno liceNLBbanka.

ISPLATA

Prema saznanjima Pobje-

de, oni će biti optuženi za

zloupotrebuslužbenogpo-

ložajauprivrednomposlo-

vanju,alineizavišemilion-

sku š t e t u pr i č i n j enu

državnoj kasi za koju su se

teretili u fazi istrage.

Zloupotrebaslužbenogpo-

ložaja se ogleda u činjenici

da su optuženi umjesto za

oživljavanje ,,Primorke“ iz

Baranovaciskoristilizapo-

krivanje kredita Boškovi-

ćevih kompanija ,,Krisma

motors“ i ,,Krisma trejd“.

Krajem jula, Specijalno tu-

žilaštvo je odustalo od kri-

vičnog gonjenja predsjed-

nika i članova Komisije za

kontrolu državne pomoći

Tužilaštvo nije odustalo od nagodbe

koja je ranije dogovorena sa bivšom

suprugomNebojše Boškovića i vlasni-

com kompanije ,,Krisma trejd“ Biljane

Bošković. Ona će potpis na sporazumno

priznanje krivice staviti u ponedjeljak.

Ona nije sporila da je potpisala ugovore

kojima je bilo predviđeno oživljavanje

„Primorke“

- Činjenica da je ona kao direktor pre-

duzeća to potpisala gubi svakumoguć-

nost da se ona brani od toga, tako da je

to razlog zbog kojeg je njena odbrana

inicirala nagodbu sa Tužilaštvom –

kazao je ranije njen advokat Radoš

Kastratović.

Ona je tvrdila da nije znala za plano-

ve koje su osmislili prvoosumnjičeni

Črtomir Mesarič i njen bivši suprug

Nebojša Bošković umjesto oživljavanja

,,Primorke“.

DirektorkapreduzećaćesenagoditisaTužilaštvom

među kojima je i Predrag Sta-

matović, bliski saradnik Igora

Lukšića koji se u vrijeme pot-

pisivanja sporne garancije na-

lazio na poziciji ministra fi-

nansija.

Upravo je u okviru ove istrage,

u svojstvu svjedoka saslušan i

Lukšić.

On jeuSpecijalnomtužilaštvu

tvrdio da je potpis na spornu

garanciju stavio na osnovu za-

ključka Vlade, donijetog na

osnovu nezakonitog rješenja

Komisije za dodjelu državne

pomoći.

Naveoje idamišljenjeKomisi-

jenijebiloobavezujućezaVla-

du koja je odlučila da se

4.000.000 eura isplati predu-

zeću „MelgoniaPrimorka“.

Prema navodima iz Naredbe

zapokretanjeistrage,Svetozar

Marković je po nalogu Boško-

vića, pomogao da se sprovede

kriminalan plan koji su osmi-

slili Mesarič i Bošković. Na-

kon što je preuzeo ,,Primor-

ku“, Bošković je Svetozara

Markovića postavio za izvrš-

nog direktora u toj barskoj

kompaniji. Satepozicije, onje

trebaoda obezbjedi nesmeta-

no uvođenje ,,Primorke“ u

unaprijedplanirani stečaj.

OBAVEZE

Naime, Bošković je u dogovo-

ru saMesaričem, 2008. godi-

neformiraofiktivnopreduze-

će na Kipru ,,Melgonia

holding limited“.Ovakompa-

nija osnovala je preduzeće u

CrnojGori ,,Melgonia“koje je

preuzelo obaveze kompanija

„Krisma trejd“ i „Krisma mo-

tors“ koje su kupile barsku

kompaniju „Primorka“.

Kupovina ,,Primorke“ se fi-

nansirala iz kredita koji je

2010. godine obezbijedila

NLB banka, a zahvaljući nei-

stinitim prikazanim finansij-

skim stanjem u preduzećima

Krisma trejd i Krismamotors

i prikazivanjem da će se na-

mjenski kredit koristiti za

oživljavanje proizvodnje u

,,Primorci“ i isplatu obaveza

radnicima.Kredit je isplaćeni

na osnovu zaključka Vlade o

reprogramu prethodnog du-

ga iako zahtijev nije bio usvo-

jen niti su sredstva kojim se

reprogramira dug prošla pro-

ceduru dodjele državne po-

moći.

Osimovihgarancija,založena

je i cjelokupna imovina ,,Pri-

morke“ objekti, oprema i ze-

mljište površine 66.000 kva-

drata koje je u stvari u

vlasništvu države. Pošto kre-

dit nije vraćan uredno, banka

je aktivirala garancije i hipo-

teku i na taj način postala vla-

snik zemljšta, opreme i obje-

kata bivše ,,Primorke“ u

vrijednosti od 15.000.000 eu-

ra, kao i Vladine garancije u

iznosuod četirimiliona eura.

B.R.

Oduzetadva „golfa“

ukradenauSrbiji

Podgoričanin osumnjičen za pomaganje poslije krivičnog djela

KOLAŠIN

–Policija je zapli-

jeniladva „golfa 5“, zakoja

jeprovjeramaustanovljeno

da suukradenauSrbiji. Ka-

ko senavodi u saopštenju

Upravepolicijeuhapšen je

M. K. (31) izPodgorice i na

teretmu je stavljenokrivič-

nodjelopomoćučiniocupo-

slije izvršenogkrivičnog

djeladok se zadvijeosobe

koje sukoristileukradena

vozila „golf 5“ traga.

OsumnjičenomM. K. je odre-

đeno zadržavanje.

Kako se navodi u saopštenju

policije, 6. septembra oko

00.45 časova, zaustavili su vo-

zilo „polo“ podgoričkih regi-

starskih oznaka kojim je

upravljaoM. K.

Dok su ga kontrolisali, pored

policijske patrole su velikom

brzinom iz pravca Mojkovca

prošla dva vozila „golf 5“, od

kojih je prvo imalo jednu pod-

goričku registarsku oznaku, a

drugo vozilo je imalo obje nje-

mačke registarske oznake. Po-

licajci su pokušali da zaustave

ova dva vozila koja su se veli-

kom brzinom udaljila ka Pod-

gorici.

- Utvrđeno je da je jedno od

ova dva vozila potom izazvalo

saobraćajnu nezgodu, prili-

kom koje se lice koje je njim

upravljalo udaljilo sa lica mje-

stasanepoznatimlicemkojeje

upravljalovozilommarke „po-

lo“, a za koje je kasnije usta-

novljeno da je to bioM. K. koji

je prethodno kontrolisan od

strane službenika policijske

patrole.M. K. jekasnije, napo-

vratku iz Podgorice, zaustav-

ljen na mjestu saobraćajne

nezgode i zadržan do dolaska

službenikakriminalističkepo-

licijeOBKolašin.Drugovozilo

je ostavljeno u mjestu Lugovi,

ublizinimagistralnogputa ina

njemu su se nalazile registar-

ske oznake od vozila „zastava

101 komfort“, čija je važnost

registracije istekla 2014. godi-

ne – saopšteno je iz policije.

Provjerama preko NCB Inter-

pol Podgorica ustanovljeno je

da se zadva vozila „golf 5“ koja

su ukradena 5. septembra u

Novom Pazaru traga od NCB

Interpol Beograd. Oba vozila

supredmetkrivičnogdjelateš-

ka krađana teritoriji Repubike

Srbije, anaobavozila sukasni-

je postavljene registarske

oznake od drugih vozila – po-

jašnjeno je iz policije.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilac u Ko-

lašinu koji je naložio da se sva

trivozila,dvakojasepotražuju

i vozillomarke „polo“ kojim je

upravljaoM.K, doveduna par-

kingprostorOBKolašin i da se

uradi kriminalističko–tehnič-

ki pregled ovih vozila i izuzi-

manje tragova iz njih. Tragovi

će biti upućeni u Forenzički

centar radi vještačenja.

A.G.

Apelacioni sud nije prihvatio žalbu odbrane

PODGORICA

–Apelacioni

sudprodužio jepritvorEmi-

ruSarvanu (39) izPljevalja

koji se tereti da je 30. okto-

braprošle godineubio tetku

DurijuPojatić.

Sud nije prihvatio žalbu od-

brane koja je podnijeta na rje-

šenje opritvoru.

Prema navodima optužnice,

Sarvan je 30. oktobra prošle

godine na svirep način, s umi-

šljajem ubio Pojatić u njenom

Sarvanu

produžen

pritvor

stanu na Bulevaru Svetog Pe-

traCetinjskog uPodgorici.

Tijelo Pojatić pronašao je je

njen rođak kojem je bilo sum-

njivo što se Pojatić ne javlja na

telefonske pozive.

Kada je ušao u stan zatekao je

staricu bez znakova života i

njenog bratanića kako sjedi

porednje.

Prijenego što jePojatićugušio

držeći joj šakama zatvorene

nos i usta, Sarvan je žrtvu izu-

darao nogama i rukama, kao i

kutlačompo glavi i tijelu.

OdsilineudaracaPojatićjepa-

la na pod, a Sarvan je nastavio

da je udara. Obdukcijom tijela

Pojatić konstatovani su mno-

gobrojni podlivi, razderotine i

oguljotine u predjelu glave,

kao i prelom13 rebara.

B.R.

SaprivođenjaSarvana

SaprivođenjaBoškovića

ZgradaPrimorke