Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 8. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Univerzitet

CrneGore raspisaćedanas

konkurs za četvrti upisni rok

naprvugodinuosnovnih

studija.

Kako su saopštili, prijave na

konkurspodnoseseuponedje-

ljak, a mjesta ima za 231 stu-

denta.

FAKULTETI

Na Fakultetu dramskih umjet-

nosti imamjestaza20brucoša,

od čega za Dramu i pozorište

osam, Glumu četiri, Film i me-

dije osam, Fakultet likovnih

umjetnosti upisaće devet stu-

denata – na Slikarstvu jednog i

Vajarstvu osam. Na Pomor-

skom fakultetu ostalo je osam

mjesta – na odsjeku Pomorska

elektrotehnika - s edam i

Menadžmentu u pomorstvu i

logistika - jedan. Fakultet za

turizam i hotelijerstvo upisuje

još sedam brucoša, a Filološki

fakultet 56 od čega na odsjeku

Crnogorski jezik i južnoslo-

venske književnosti dva, Srp-

ski jezik i južnoslovenske knji-

ževnosti 16, Italijanski jezik i

književnost dva, Ruski jezik i

književnost 21, Francuski jezik

i književnost 15. Na Filozof-

skom fakultetu ostalo je 15

mjesta za odsjek Obrazovanje

učitelja na albanskom jeziku.

Mašinski fakultet upisaće još

36 studenata na odsjeku Ma-

šinstvo, a Metalurško-tehno-

loški 30, naodsjekuMetalurgi-

ja i materijali 24 i Hemijska

tehnologija šest. Muzička aka-

demija ima mjesta za još 20

brucoša od čega na odsjeku

Izvođačkeumjetnosti 14, aOp-

štoj muzičkoj pedagogiji šest.

Na Prirodno-matematičkom

fakultetu ima 30 slobodnih

mjesta –naMatematici i Fizici

po 13 i Biologiji četiri.

Ukupanbrojmjestana svakom

studijskom programu poveća-

va se za po jedan procenat po

principu afirmativne akcije.

Pravo prijave na konkurs ima

crnogorski državljanin i stra-

nac, u skladu sa zakonom, koji

je stekaoodgovarajućukvalifi-

kaciju IV-1 podnivoa Naciona-

lonog okvira kvalifikacija. Uz

prijavu za upis, kandidat prila-

že originalnu diplomu o polo-

ženomeksternommaturskom,

odnosno stručnom ispitu, ori-

ginalna svjedočanstva o zavr-

šenim pojedinačnim razredi-

ma srednjeg obrazovanja,

diplomu „Luča“ ili ekvivalen-

tnudiplomu.

USLOVI

Kandidat treba da dostavi i ko-

piju biometrijske lične karte, a

za strance odgovarajuću ličnu

ispravu koja se izdaje u skladu

sa posebnim propisom, diplo-

mu (ili ekvivalentni doku-

ment) oosvojenoj prvoj ili dru-

goj nagradi na državnom ili

međunarodnomtakmičenju iz

predmeta.

U slučaju da kandidat podnosi

duplikate dužan je da kod pre-

daje dokumenata potpiše izja-

vu da orginalna dokumenta

nije iskoristio za ostvarivanje

prava na upis na nekom dru-

gomstudijskomprogramu.

Kandidat koji da netačnu izja-

vu biće eliminisan iz kvalifika-

cionog postupka.

Testovi iz dva predmeta od

značaja za nastavak obrazova-

nja za kandidate koji nijesu

imali eksterni maturski, odno-

sno stručni ispit polažu se u

utorak.

Prijemni ispiti za fakultete i

akademije koji ih organizuju, a

koji su dodatni uslovi za upis,

polažuseprema rasporeduko-

ji će biti istaknut na oglasnim

tablama univerzitetskih jedi-

nica u srijedu i četvrtak.

Upis kandidata i izdavanje

uvjerenja zvršiće se 14. sep-

tembra.

N.Đ.

PODGORICA

-Misija

OEBS-auCrnoj Gori na-

stavićedapodržavaUpra-

vupolicijeu sprovođenju

projekataodznačaja za

razvoj kapaciteta i borbu

protiv svihvidovakrimi-

nala - poručila je šefica te

misijeMarizDavijena sa-

stanku sadirektorom

UpravepolicijeVeseli-

nomVeljovićem.

Davije i Veljović, saopšteno

je iz Uprave policije, ocije-

nili su saradnju kao uspješ-

nu i sa konkretnimrezulta-

tima.

-MisijaOEBS-ajeprethod-

nih godina podržavala cr-

nogorsku policiju u jačanju

kapaciteta u borbi protiv

kriminala, na čemu se Ve-

ljović zahvalio ambasador-

ki –piše u saopštenju.

Davije je istakla da će orga-

nizacija koju predstavlja i

dalje podržavati Upravu

policije u sprovođenju pro-

jekata od značaja za razvoj

kapaciteta i borbu protiv

svihvidova kriminala.

U saopštenju je navedeno

da su Davije i Veljović raz-

govarali i oprioritetimabu-

duće saradnje.

-Akcenatjestavljennadoe-

dukaciju i razmjenu isku-

stava izoblasti borbeprotiv

kriminala, a posebno viso-

kotehnološkog, kao i na-

bavkusavremenetehnološ-

ke opreme koju će koristiti

kriminalistička policija u

metodama otkrivanja i do-

kazivanja krivičnih djela i

Forenzički centar prilikom

vještačenja prikupljenih

dokaza –piše u saopštenju.

Dogovoreno je da se orga-

nizujuiodržetematskeradi-

onice i seminari za policiju.

Veljović je kazao da će

Uprava policije biti pouz-

dan partner OEBS-u i dru-

gim međunarodnim orga-

nizacijamačijijeciljjačanje

međunarodne saradnje u

borbiprotivsavremenihbe-

zbjednosnih izazova.

R.D.

PODGORICA

–Novinari,

PRslužbeuzdravstvenim

ustanovama, ljekari ime-

nadžerimorajuzajedno

izraditi protokole i procedu-

rekojebi olakšale i ubrzale

pravovremno, stručno i

objektivnodavanje infor-

macijamedijima izoblasti

zdravstva–ocijenjeno je ju-

čena seminaru„Zdravstvo

okomnovinara“ koji jeorga-

nizovaoSindikat doktora

medicine.

Događaj kome je prisustvovao

veliki broj studenata Univer-

ziteta Mediteran, ljekara koji

rade u Kiničkom centru Crne

Gore i nekoliko predstavnika

medija, organizovan jekaodio

većeg projekta „Smjestimo

korupciju u muzej“ koji radi

Centar za građansko obrazo-

vanje, a koji je finansiran iz

fondovaEvropske unije.

Pojedini ljekarikoji radeunaj-

većoj zdravstvenoj ustanovi u

našoj zemlji zamjerili su me-

dijima na ishitrenosti pri iz-

vještavanju poručivši „da na

taj način utiču da javnost ima

lošuslikuočitavomzdravstve-

nomsistemu“.

Neki studenti osporili su ovu

ocjenu ističući da su imali loše

iskustvo na osnovu kog su iz-

gradili negativan stav prema

cjelokupnom zdravstvu Crne

Gore.

Dr Marija Krnjević stala je u

odbranu kolega i rekla da na

osnovu pojedinačnih slučaje-

vane trebadonositi sudo čita-

vom sistemu i da novinari če-

sto netačno interpretiraju

izjave.

-Dešavalomisedadamizjavu,

a da novinar napiše potpuno

nešto drugo, što uopšte nije-

sam rekla - kazala je ona i do-

dala da bi ljekari rado izašli u

susretnovinarima,alinesmiju

da daju informacije jer nekad

ni sami nijesu sigurni što se

tačnodesilo„zbogčeganežele

da izlaze sa neprovjerenimin-

formacijama“.

S druge strane, novinari su se

požalili da imaju poteškoća i

da nailaze na „zid“ kad traže

informacije, zbog čega često

pribjegavaju nezvaničnim

izvorima i poručili da ljekari

moraju imati višepovjerenjau

medije.

Novinarka njemačke nacio-

nalne televizije ZDFMartina

Morawietz kazala je da se ona

i njene kolege susrijeću sa

identičnimproblemimaidasu

institucije često zatvorene da

daju informacije, azahtijevaju

od novinara da napišu tačno,

istinito i objektivno.

- Ako ne izvještavate kako tre-

ba, i ako se ne držite kodeksa

onda ne možete da očekujete

da će tekst biti dobar. Često su

namzatvorenavrata instituci-

jakolikogodda smo razvijeni-

ji od Crne Gore, ali novinarski

instinkt nas vuče da uvijek

istražujemo koliko god da se

ljekarima to svidi ili ne svidi -

rekla je ona.

U Njemačkoj mediji imaju

pravne službe koje imdaju sa-

vjete u slučaju delikatnih te-

ma.

- Poslije mnogo godina rada u

medijima mogu da se pohva-

lim da nijesam nikad tužena -

kazala jeMorawietz.

K. J.

Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za četvrti upisni rok

Prorektori Kostić i Vukićević

ZaprorektoreUniverzitetaCrneGore,naprijed-

log rektora, na jučeodržanoj sjednici Upravnog

odbora izabrani su prof. dr Nataša Kostić i prof.

drBorisVukićević.

Kostić je redovna profesorka na Filološkom fa-

kultetu, dok je Vukićević vanredni profesor Fa-

kultetapolitičkihnauka.

- Upravni odbor je pokrenuo i postupke izbora

dekana na Mašinskom i Filološkom fakultetu

UCG. Konkursi za izbordekanabićeobjavljeni u

BiltenuUCG i u dnevnom listu koji izlazi uCrnoj

Gori, a prijave na konkurs podnosiće se u roku

od15danaoddanaobjavljivanjakonkursauno-

vinama - saopšteno jesaUCG.

Upravniodborupoznatjesaugo-

voromo inansiranjuUniverzite-

ta koji će biti potpisan sa Vla-

dom Crne, odnosno

Ministarstvom prosvjete.

Informisani su, navode sa

UCG,ioplanuosnivanjaNa-

učnog-tehnološkog parka

Crne Gore d.o.o. u saradnji

saVladom.

Upravniodborjedonio

i odluke o visini na-

knadeza studiranje

na specijalistič-

kimstudijama,

magistra-

skimidoktorskimstudijamaza2018/19.godinu.

Kada je riječ o broju studenata na doktorskim

studijama,naukupno15univerzitetskihjedinica

biće raspisan konkurs za 114 kandidata, dok će

namagistarskimstudijama, na ukupno 18 uni-

verzitetskih jedinicabiti 635mjesta.

Po završetku sjednice, predsjednik Upravnog

odboraprof.drDuškoBjelicakazaojedajeUCG

najveća i najkvalitetnija društvena, obrazovna i

naučna akademska porodica u Crnoj Gori koju

čini 21.000studenata i profesora.

- Onadjelujena isti, unaprijedutvrđennačin sa ja-

snimciljemda svako na svoj način stiče i prenosi

znanja i iskustva i takodoprinosi daljemnapretku

irazvojunašegdruštva.Zbogtogastalno

stremimo da studenti koji su u središtu

naše pažnje imaju optimalne uslo-

ve za rad, iako smo svjesni svih

izazova koje taj sistem nosi po

svojoj heterogenosti. Po svim

informacijama sa kojima raspo-

lažeUpravniodborUCGsve

je preduzeto za plani-

rani početak nasta-

ve 24. septembra

po već utvrđe-

nom akadem-

skom kalen-

daru - kazao

jeon.

Mjesta ima za

231 brucoša

RektoratUCG

NatašaKostić

BorisVukićević

Sindikat doktoramedicine organizovao seminar

Novinari i ljekarimoraju

imatiboljukomunikaciju

Sa jučerašnjeg seminara „Zdravstvookomnovinara“

Sastanak u Upravi policije

PodrškaOEBS-a

Zajedno

protiv

ilegalnih

migracija

Direktor Uprave policije

Veselin Veljović juče se

sastao i sa še icomKan-

celarije IOM (UN Agenci-

ja za migracije) za Crnu

Goru Dušicom Živković

s kojom je dogovorio

zajedničke projekte,

shodno procjenama

potrebe policije i uzi-

majući u obzir aktuelne

bezbjednosne izazove.

Cilj je, kako je saopšteno

nakon sastanka, postiza-

nje još boljih rezultata u

domenu prevencije i suz-

bijanja ilegalnihmigraci-

ja, krijumčarenja i preko-

graničnog kriminala.

Veljović i Davije

zadovoljni saradnjom