Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 8. septembar 2018.

Društvo

kolozi iz različitih dijelova

Evrope i cilj je da napravimo

međunarodniodbor.Pacijenta

više neće gledati dva oka već

onkolozi iz cijele Evrope – ka-

zala jeDamjanović.

Premanjenimriječima,formi-

ranje kliničke mreže naročito

je značajno u kontekstu uspo-

stavljanja Međunarodnog in-

stituta, odnosno Hadronske

kancer terapije sa istraživanji-

ma iz biomedicine.

- Klinička mreža će radiolozi-

ma i onkolozima širom regio-

na omogućiti da se međusob-

nopovežu,ostvarekontaktesa

kolegama u Institutu, kao i

drugim renomiranim evrop-

skim centrima i bolnicama –

kazala je Damjanović novina-

r i ma n a k o n s v e č a n o g

otvaranja.

Ovo, kako je objasnila nije sa-

mo povezivanje onkologa re-

giona, već je cilj da se ojača in-

frastruktura.

-Zatošto jebitnoda sepovežu

onkološke institucije, ne samo

sa ovim institutom, nego i

evropskim onkološkim insti-

tucijama - istakla jeDamjano-

vić.

Direktor Kliničkog centra

Jevto Eraković u uvodnom

izlaganjujegovoriooprojektu

Telemedicine,kojijepokrenut

ove godine i koji elektronski

povezuje najvećumedicinsku

instituciju u našoj zemlji sa

ostalim zdravstvenimustano-

vama.

- Sve državne institucije su u

obavezidapodržeovakavpro-

jekatičimseukazalaprilikada

Klinički centarpruži podršku,

nijesmo se dvoumili. Drago

namje štonaši onkolozi imaju

priliku da razmijene iskustva

sa vodećim ekspertima i kole-

gama iz Jugoistočne Evrope,

jer krajnji cilj ovog sastanka

jeste formiranje onkološke

mreže Jugoistočne Evrope i

voljeli bismo da sjedište bude

upravo u Kliničkom centru –

istakao je direktor dr Erako-

vić.

Sl.R.

PODGORICA

-Delegacija

EUćedobiti sveobuhvatne

izvještajekoji će sadržati sve

relevantne informacijeo iz-

vršenimaktivnostima i de-

taljimaprimjenebudžeta

grantadrugog ciklusaPro-

gramaprofesionalizmame-

dija, koji jedodijeljenCen-

truza građansko

obrazovanje, saopštila je ju-

čeportparolkaEvropskeko-

misijeMajaKocijančić.

Ona je u izjavi dostavljenoj

agenciji Mina navela da

Evropska unija obezbjeđuje

grantove čiji je cilj jačanje ka-

paciteta medija i profesiona-

lizma.

GRANT

- U tom pogledu organizacije

civilnog društva imaju važnu

ulogu. U okviru drugog ciklu-

sa Programa profesionalizma

medija, Centru za građansko

obrazovanje (CGO) dodijeljen

je grant, čiji je cilj dalje unap-

ređenje istraživačkih kapaci-

teta RTCG-a - rekla je Koci-

jančić.

Kako je dodala, očekuje se da

će se grant izvršiti do 18. de-

cembra ove godine.

-DelegacijaEUćedobiti sveo-

buhvatne izvještaje koji će sa-

držati sverelevantne informa-

cijeoizvršenimaktivnostimai

detaljima primjene budžeta -

rekla jeKocijančić.

Pitanjaoaktivnostimagranta i

sporazuma između korisnika

treba uputiti CGO-u, kao ko-

ordinatoru grantova.

- Kao što je ranije saopšteno,

žalimo što je ovaj grant EU

zloupotrijebljen kao argu-

ment da se bivši generalni di-

rektor RTCG smijeni - navela

jeKocijančić.

Ona je podsjetila da je EK u

ovogodišnjem Izvještaju kon-

statovala da nije bilo napretka

uoblasti slobode izražavanja.

- U Izvještaju je naglašeno da

jenedavnopolitičkomiješanje

u radnacionalnog javnog emi-

tera stvar zabrinutosti. Za-

ključci su ukazali na hitnu po-

trebu vlasti da garantuju

sigurnu klimu, pogodnu za

slobodu izražavanja i nezavi-

snostmedija-zaključila jeKo-

cijančić.

Naglasila je da su nezavisni,

pluralistički i snažnimediji te-

melj svakog demokratskog

društva i da će EKnastaviti da

ulaže u nove inicijative za po-

dršku nezavisnom novinar-

stvu.

Premanjenimriječima, slobo-

da izražavanja imediji univer-

zalno su pravo i ključni ele-

ment procesa pridruživanja

CrneGoreEvropskoj uniji.

-EKćenastaviti daulažeuno-

ve inicijativezapodrškuneza-

visnomnovinarstvu, održivim

medijima i jačanju regionalne

saradnjemeđumedijima - na-

vela jeKocijančić.

Ona je najavila da ćeDani me-

dija EU-Zapadni Balkan, koji

će od 17. do 18. septembra biti

održani uSkoplju, pružiti šan-

su novinarima i kreatorima

politike da razmijene mišlje-

nja i zajednički radena takvim

inicijativama ubudućnosti.

UGOVOR

Pobjedajeuapriluobjavilade-

talje skandaloznog ugovora

kojisupotpisaliCGOiRTCGu

okviruprogramaEU„Činjeni-

ce su važne - objektivno i ino-

vativno novinarstvo“, vrijed-

nog 124.309,49 eura.

Nakon nesuvislih pokušaja

odbrane ugovora kojim je

tadšnji menadžment RTCG

omogućioCGO-uodlučivanje

štomože, aštonedabudeemi-

tovano u tri udarne emisije

Javnog servisa, umaju su ura-

dili aneks 2 ugovora kojim je

televiziji vraćena sloboda i

pravodavodiuređivačkupoli-

tiku.

Agencijazaelektronskemedi-

je, pošto je Pobjeda objavila

sporni dokument, dala je mi-

šljenje i preporuke RTCG-u,

pored ostalog, konstatujući da

članovi 3 i 4 ugovora omogu-

ćavaju CGO-u neprimjerno

miješanjeuuređivačkeodluke

Javnog servisa, odnosno emi-

sije „Replika“, „Okvir“ i „TV

magazin“.

Aneksom 2 popravljene su

skoro sve tačke ugovora.

Savjet RTCG smijenio je An-

drijanuKadiju7. juna, na inici-

jativu člana ovog tijela Mima

Draškovića.

K.K.

PODGORICA

-Zalihekrvi,

krvnihgrupaAiO, uZavodu

zatransfuzijusmanjenesu

posljednjih10dana, kazala je

načelnicaslužbezakolekciju

tedragocjenetečnostiNela

Eraković ipozvalagrađaneda

dajukrv.

Iako su u deficitu krvne grupe

koje su i najčešće u Crnoj Gori

stanje, kako jenaglasila, ipakni-

jealarmantno.

- Krvnu grupa A ima 46 odsto

građana, a O njih 36 odsto. Ovo

se dešava u onim momentima

kada se uKliničkomcentrupri-

mi na liječenje više pacjenata

upravoovekrvnegrupe - kazala

jeErakovićagencijiMina.

POZIV

Ona jepozvalagrađanedadođu

doZavoda i dajukrv.Kakokaže,

postupak davanja krvi traje pet

minuta,atosemožeuraditisva-

kogradnogdanaodsedamdo14

sati i 30minuta.

- DolaskomuZavod za transfu-

ziju krvi obaviće se i ljekarski i

laboratorijski pregled. Određu-

je se nivo hemoglobina u krvi,

zatim se određuje krvna grupa,

mjeri se krvni pritisak i puls.

Obaviće se i auskultatorni pre-

gled pluća i srca i mjeri se tjele-

sna masa – pojasnila je Erako-

vić, dodajući da se svi davaoci

krvi testiraju na sve krvlju pre-

nosive bolesti - hep B, hep C,

AIDS iTPH(sifilis).

Ona je napomenula da se dnev-

no za potrebe Kliničkog centra

pripremi oko 100 jedinica krvi i

pacijenti prime u prosjeku oko

100komponenti krvi (eritrociti,

plazma, trombociti, kriopreci-

pitat)dnevno.

Komentarišući odziv dobro-

voljnih davalaca krvi, Eraković

je rekla da je generalno zadovo-

ljavajući.

- Zahvaljujući nizu kampanja

koje su rađene tokomprotekle

godine dosta smo uradili upra-

vo na edukaciji stanovništva o

značaju dobrovoljnog dariva-

nja krvi, samimtimi na izmjeni

strukture davaoca u korist do-

brovoljnih, nenamjenskih da-

vaocakrvi - kazala jeEraković.

Prema podacima koje je navela,

uprvihosammjeseciovegodine

na teritoriji CrneGore je priku-

pljeno 700 jedinica više nego u

istomperioduprošlegodine.

KAMPANJE

Ona je podsjetila na kampanju

„Pruži rukuzaživot“u tokukoje

suorganizovane24akcijedobro-

voljnog darivanja krvi u kojima

jeučestvovalo410davalacakrvi.

U avgustu je organizovana i

kampanjausaradnjisaDeltomi

nosila je naziv „Budi human i

ljeti, daruj krv u Delti“, a u sa-

radnjisaorganizatorimamuzič-

kog festivala u Crnoj Gori – Si

dens festivala, od 20. do 29. av-

gusta dijelio jednodnevne ula-

znice za ovaj festival svima oni-

ma koji su u ovom periodu

dobrovoljnodonirali krv.

Zahvaljujući tim kampanjama

prikupljeno je 100 jedinica krvi

koje su, kako je navela, bile više

nego značajne u tom periodu

godine.

Sl.R.

PODGORICA

- Mobilna aplikacija ,,Zaposliosi“, čiji je cilj

povećanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, dostupna je

za androd i iOS operativnim sistemima.

Kako je saopšteno, aplikacija je kreirana u okviru projekta

„Mobilne aplikacije za

zaposliosi.me“

i prati sadržaj portala

zaposliosi.me,

prvog portala u Crnoj Gori čiji je cilj zapošlja-

vanje osoba sa invaliditetom. Izradu aplikacije omogućila je

Telenor fondacija, u okviru konkursa za podršku društveno

odgovornimprojektima.

- Osimmogućnosti da se nezaposlene osobe sa invaliditetom

upoznaju sa svojimpravima iz oblasti zapošljavanja, portal i

aplikacija nude mogućnost e ikasnog i profesionalnog pove-

zivanja poslodavaca i nezaposlenih osoba sa invaliditetom.

Korisnici imajumogućnost pristupa velikombroju relevan-

tnih i važećih pravnih dokumenata, kao i različitim vrstama

obrazaca – formulara koji se odnose na podsticajne mjere i

bene ite prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom – piše

u saopštenju.

Portal sadrži i blog putem kojeg osobe sa invaliditetom imaju

priliku da podijele dobre i manje dobre prakse na koje nailaze

tokom sticanja radnih iskustava.

R. D.

Portparolka EK saopštila da će Brisel dobiti detaljan izvještaj o projektu dodijeljenomCGO-u

U Zavodu za transfuziju smanjene zalihe krvi

EUžali što jezbognjenog

granta smijenjenaKadija

FalekrvnegrupeA i O,

stanjenijealarmantno

Zavodza transfuzijukrvi

NelaEraković

MajaKocijančić

Lakšedoposla

Mobilna aplikacija za zapošljavanje OSI

iju i onkologiju

Uprava glavnog grada počastvovana je što je baš Podgo-

rica izabrana da bude regionalni dijagnostički i istraživački

centar, saopštio je gradonačelnik Ivan Vuković, ističući da

će nastojati da gradska uprava bude što bolji partner u sva-

koj od faza realizacije tog važnog projekta.

Na sastanku sa švajcarskomdelegacijompredstavnika

Swiss Continence Fondacije, predvođene predsjednikom

Fondacije i šefom katedre za neuro-urologiju na Univerzi-

tetu u Cirihu i Univerziteteskoj bolnici Balgrist Tomasom

Keslerom rekao je da je čast što je Podgorica odabrana za

centar.

- Projekat bi podrazumijevao formiranje dijagnostičkog

centra u Crnoj Gori, koji bi uključivao i projekte edukacije

namijenjene zdravstvenim radnicima na osnovu najsavre-

menijih naučnih i obrazovnih dostignuća - istakao je profe-

sor Kesler.

Budući da se radi o veoma zahtjevomprojektu on će biti

realizovan fazno, a za dalji nastavak planiranja neophodno

je naći adekvatnu lokaciju za infrastrukturni dio projekta,

odnosno za zgradu.

Glavni grad je, kako je saopšteno, predočio koje su to raspo-

ložive lokacije koje bi odgovarale toj namjeni. U skladu sa

nadležnostima ponuđene su i sve olakšice koje se odnose

na dobijanje neophodne dokumentacije za gradnju, uz

napomenu da, kao partner u projektu, glavni grad zauzvrat

ne očekuje nikakvu inansijsku kompenzaciju.

Podgoricaćebiti regionalni

dijagnostičkicentar