Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 8. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

- Sindikatme-

dijaCrneGore izabrao je juče

novo rukovodstvo, ana čelo

te asocijacijeponovo je ime-

novanaMarijanaCamović,

saopšteno je izSindikata.

Za Camović je, na trećoj Skup-

štini glasalo 29 delegata, dok je

jedanbiouzdražan.

- Glavni odbor u novom ruko-

vodstvu čine Radomir Kračko-

vić, Milena Bubanja, Predrag

Nikolić, Goran Solujić, Edin

Zuković, Boris Pejović, Draga-

na Vlaović Simanić, Rešad Ka-

lač, JadrankaĆetković, Neven-

ka Ćirović i Kristina Ćetković

- saopšteno je iz Sindikata PR

centru.

Camović je predstavljajući ak-

tivnosti Glavnog odbora Sindi-

katakazaladajeuproteklečetiri

godine rast i razvoj Sindikata

medija bio izuzetnodinamičan,

ističući da je članstvo te asocija-

cijeduplouvećano.

- Uspjeli smo da za 100 odsto

uvećamo članstvo i sada oku-

pljamo oko 600 zaposlenih u

medijima, čineći najveću i naj-

aktivniju organizaciju koja se

bavi pitanjima zaposlenih u

medijima. Otvorili smo kance-

larije, imamo ljude kojima je

Sindikat medija jedina radna

obaveza i rezultati tog rada su

vidljivi - kazala jeCamović.

Ocijenila je da su postignuti

značajni rezultati koje je ruko-

vodstvo postavilo kao cilj, ali i

dapostojiprostorazanapredak

u pogledu položajamedija i za-

poslenihunjima.

- Dva najdrastičnija aspekta za

medije i novinare su njihova

primanja i bezbjednost. Sama-

terijalnog aspekta i u pogledu

uslova rada u crnogorskimme-

dijima, položaj novinara je loš.

Velika je autocenzura, plate su

ispod državnog prosjeka i to je

jednaodstvarikojeistraživanje

koje radimo iz godine u godinu

potvrđuje. Novinari su primo-

rani da rade više od jednog po-

sla, čak i poslove koji nijesu ve-

zani za njihovu struku i to je

jako poražvajuće za crnogor-

ske medije – upozorila je Ca-

mović.

Poručila jedabi poslodavci tre-

balo da obezbijede dostojan-

stvene uslove rada zaposleni-

ma, dok bi država, kako je

kazala,trebalodanađenačinda

poveća njihovu bezbjednost i

da riješi slučajeve napada na

novinare.

R.D.

PODGORICA

–Ministarka

naukeSanjaDamjanović sa-

opštila jeda ćepočetkom

ove godinenaša zemljadobi-

ti prvimilioneura štoće

značiti i početakdrugepri-

premne fazeprojektaMe-

đunarodnog instituta za

održive tehnologijenapro-

storuJugoistočneEvrope, a

kojapodrazumijeva izradu

detaljnog tehničkogprojek-

ta, i touCERN-u.

Na svečanom otvaranju sa-

stanka mreže Jugoistočne

Evrope za radiologiju i onko-

logiju, koji organizujeKlinički

centarCrneGore,usaradnjisa

Ministarstvom nauke, mini-

starkaDamjanović jenaglasila

dajejačanjeinfrastruktureIn-

stuituta ključna, kao i realiza-

cija elektronskog registra za

kancer.

- To znači da će jednog paci-

jenta istovremeno gledati on-

PODGORICA

-SkupštinaCr-

neGoretrebalobidabude is-

ključena izprocesa imenova-

njačlanovaSavjetaRadio

TelevizijeCrneGore, a funk-

cioneripolitičkihpartijamo-

rajuproćiperiodneobavljanja

partijskihfunkcija, prijenego

štodobijumogućnostdapo-

stanučlanovi togtijela, sma-

trajučelnici organizacijeMe-

diacentarGoranĐurović i

DuškoVuković.

Njihdvojicajučesuorganizova-

li konferenciju za novinare na

kojoj su predstavili Analizu po-

stupka imenovanja članova Sa-

vjetaRTCG.

Direktor Media centra Goran

Đurović rekao je da je analiza

pokazaladajeudvaslučajadoš-

lo do nezakonite smjene člano-

vaSavjetaRTCGi da jedošlodo

nezakonitog izbora tri nova čla-

na - Sloba Pajovića, Ivana Jove-

tića iGoranaSekulovića.

Kako prenosi PR centar, oni su

juče tvrdili da je Administrativ-

niodborradionezakonito,aMi-

nistarstvu kulture dostavili su

prijedlogamandmananaZakon

o RTCG, koji sadrži smjernice

kako se proces imenovanja čla-

nova Savjeta RTCG „može uči-

niti slobodnijim“.

- Skupština Crne Gore treba da

bude isključena iz procesa ime-

novanja članova Savjeta RTCG.

Analiza je prijedlogMedia cen-

tra da funkcioneri političkih

partija moraju proći takozvani

proces hlađenja, odnosno neo-

bavljanjapolitičkihfunkcijapri-

je imenovanja na funkciju člana

Savjeta RTCG - rekao je Đuro-

vić.

Predsjednik Skupštine Media

centraDragoljubVukovićocije-

nio je kako je zbog, kakooni tvr-

de, nezakonite smjene članova

Savjeta RTCG i nezakonitog iz-

bora tri nova člana ovog tijela

došlo i do izbora nelegitimnih

predstavnika djelova civilnog

društvauSavjet.

Ova nevladina organizacija po-

javila se ubrzo nakon što je

Skupština razriješila Gorana

Đurovića sa funkcije člana Sa-

vjetaJavnog servisa. Prethodno

je Agencija za sprečavanje ko-

rupcije utvrdila da je Đurović

prekršio Zakon o sprečavanju

korupcije.

K.J.

PODGORICA

–Nacionalni

parkovi CrneGoreobezbije-

dili sunagrade zanajista-

knutije građanske aktiviste,

koordinatore i organizacije/

koordinacione timoveuak-

ciji ,,Let’s do it,Montene-

gro!“, koja će seorganizovati

uCrnoj Gori, u sklopuvelike

svjetske akcije „Let’s do it!“,

14. septembra.

Kakojesaopšteno,prvanagra-

da je rafting za deset najaktiv-

nijih koordinatora, a oni koji

osvoje drugo mjesto biće na-

građeni krstarenjem Skadar-

skim jezerom - ukupno 50

osoba iz najaktivnijih organi-

zacija i koordinacionih timo-

va. Treća nagrada je obilazak

Nacionalnih parkova i ulazni-

ce za centre za posjetioce za

100 osoba, od kojih je za 40

omogućena i vožnja kajacima.

-Lokalnikoordinatoriikoordi-

nacioni timovi u saradnji sa lo-

kalnim samoupravama su

odredili lokacije na kojima će

građani moći da se uključe u

akciju i da daju svoj doprinos

daCrnaGorabudebezbjednija

državazaživotbudućidasvaka

opština ima problem sa nele-

galnimotpadom- saopšteno je

izNacionalnihparkova.

Podsjećaju da se 2016. godine

ovoj akciji u Crnoj Gori

odazvalovišeod 11.000građa-

na, a 2014. bilo je njih 3.100,

koji su uklonili više od 1.850

m3 otpada u21. opštini.

- Cilj ove akcije je podsticanje

svih građana Crne Gore, bez

obzira na godine i posao koji

obavljaju i bez obzira na pori-

jeklo i različitepripadnosti, na

aktivnije učešće u životu za-

jednice. Akcija želi da pokaže

da malim doprinosommože-

mo velike stvari učiniti real-

nim. Svaka od opština u Crnoj

Gori ima veliki problemsa od-

laganjemi trajnimsaniranjem

otpada. Nelegalno odlaganje

otpada dovelo je do značajnog

devastiranja životnog prosto-

ra i svakodnevno dovodi u

opasnostmnogegrađane.Ovaj

problemmože se riješiti samo

zajedničkim i organizovanim

djelovanjem – piše u saopšte-

nju.

N.Đ.

Camović i dalje

predsjednica

Skupštinadane imenuje

članoveSavjetaRTCG

Sindikalci izmedija zadovoljni učincimaasocijacijekojoj pripadaju

Vuković i Đurovićnakonferenciji zanovinare

Prošlogodišnjaakcijabilauspješna

Skupština Sindikatamedija

IzMedia centra predložili amandmane

Nacionalni parkovi Crne Gore u akciji ,,Let’s do it, Montenegro!“

Prvanagrada rafting

Akcijomuređivanja pro-

stora Nacionalni park

,,Durmitor“ obilježio je svoj

dan.

Služba ambijentalne higi-

jene, kako je saopšteno,

uređivala je prostor od

ulaza u Park ka Crnom

jezeru, jednomod najljep-

ših planinskih jezera, kako

nacionalnog parka, tako i

sjevera Crne Gore.

Ljubitelji prirode, osim što

su uživali u šetnji, pješače-

nju i planinarenju u Parku

bili su oslobođeni plaćanja

ulaza u to zaštićeno pri-

rodno područje.

Kao prirodno dobro izu-

zetne univerzalne vrijed-

nosti, NP ,,Durmitor“, 1980.

godine upisan je na UNE-

SKO listu svjetske kulturne

i prirodne baštine, a rijeka

Tara 1977. u Svjetske eko-

loške rezervate biosfere.

Nacionalni park ,,Durmi-

tor“ osnovan je 1952.

Durmitor

U Podgorici organizovan sastanakmreže Jugoistočne Evrope za radiolo

Elektronski registar

za rakomogućićeda

seu liječenjeuključe

ljekari izEvrope

Formiranje kliničkemreže nije samo

povezivanje onkologa regiona, već je

cilj da se ojača infrastruktura. Zato što je

bitno da se povežu onkološke institucije,

ne samo sa ovim institutom, nego i

evropskimonkološkim institucijama -

kazala je Sanja Damjanović

Sa simpozijumaonkologauPodgorici

SanjaDamjanović