Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 8. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Ponuđena

koncesionadokumentazacr-

nogorskeaerodromesuoči-

glednonezakonita inepreci-

znapovišeosnova, tvrdi lider

Socijaldemokrata(SD) ipred-

sjednikparlamentaIvanBraj-

ović.Onjeporučioda jeovo

izuzetnovažnorazvojnodr-

žavnopitanjeokomesemora

voditidiskusijauSkupštini,

načemućeonkaonjenpred-

sjednikposebno insistirati.

- Predložena koncesiona doku-

menta su nepovoljna, ekonom-

ski neopravdana i sadrže ele-

mente koji ih mogu činiti

štetnim po državne interese,

odnosno koji u najboljoj mjeri

ne štite interese države – kazao

je Brajović juče nakon sjednice

predsjedništva.

Onsmatradanijenitrebalokre-

nuti u proceduru davanja kon-

cesije, a da pritom nije tačno

definisano što je predmet kon-

cesije,jer,kakojekazao,imovin-

sko pravni odnosi nad imovi-

nom koja se daje u koncesiju

nisuriješeni.

- To ne samo da nije zakonito,

već jeu suprotnosti i sa elemen-

tarnom logikom – poručio je

Brajović.

Prema njegovim riječima prije

pokretanja procedure davanja

koncesije, neophodno je bilo

uraditi i procjenu vrijednosti

imovine.

-Ključniargumentizaopravda-

nost koncesionogmodela se za-

snivaju na potpuno neuvjerlji-

vo j i pau š a l no j ana l i z i

ekonomske opravdanosti inve-

sticije, bez definisanih ciljeva i

osnovnih parametara, što je su-

protnoZakonuokoncesijama –

tvrdi Brajović i dodaje da se od

građana kriju ključni ulazni pa-

rametri uanalizi.

On navodi da u ponuđenimdo-

kumentima ne postoji jasna

struktura predviđenih investi-

cija i strategija daljeg razvoja

dostupnosti Crne Gore, kao tu-

rističkedestinacije.

-Prijedlogtransferaiotpuštanja

radnika je u suprotnosti sa Za-

konom o radu i Pravilnikom o

bližim uslovima za izdavanje

sertifikata operatoru aerodro-

ma. U tomsmislu, od izuzetnog

je značaja da se u cilju adekvat-

nog obezbjeđenja prava zapo-

slenih odmah potpiše već usa-

glašeni Kolektivni ugovor

izmeđuAerodromaCrneGore i

Sindikata–naglasio jeBrajović.

On je dodao da su Socijaldemo-

krate uradile finansijsku anali-

zu, krozdevet scenarija.

- Analiza pokazuje da Aerodro-

mi CGmogu sami dauzmukre-

dit, investiraju 105miliona eura

na oba aerodroma za izgradnju

novih terminala i rekonstrukci-

ju i proširenjemanevarskih po-

vršina, uredno vraćaju kredit i

da u narednih 25 godina po

osnovu izdvajanja iz neto profi-

ta u državni budžet uplate od

300 do 700 miliona – kazao je

Brajović.

On je dodao da bi od poreza na

dobit država prihodovala od 40

do100milionaeuraijošoko100

miliona eura od drugih poreza,

doprinosa i raznihtaksi.

Podsjetimo da je premijer Duš-

koMarkovićpočetkomsedmice

saopštiodaseVladaopredijelila

da aerodrome valorizujeputem

koncesije, zato što je to neop-

hodno, jer su aerodromi usko

grlozaubrzanirazvojuturizmu

i cijeloj ekonomiji. On je kazao

da, za njega lično, nema nika-

kvih dilema da Crna Gora treba

da ideu tompravcu, jer je tone-

sumnjivibenefitzadržavuinje-

nuekonomiju.

Vlada, prema prijedlogu kon-

cesionog akta, planira da od

koncesija za aerodrome una-

prijednaplati 100milionaeura,

a koncesionaru će nadoknaditi

novac koji on eventualno ne

naplati odMontenegro erlajn-

za. Planirano je da koncesija

budedatazaperiodod25do30

godina.

S.P.

Lider Socijaldemokrata tvrdi da su predložena dokumenta za aerodrome nezakonita

Koncesijaekonomski

neopravdana i štetna

PODGORICA

-Vlada jeemi-

sijomobveznicaod500milio-

naeura i kreditnimaranžma-

nomsakomercijalnim

bankamaod250milionaeura

ostvarilaznačajnerezerveza

2019.Onećeomogućitidržavi

dasamanjeopterećenjauđeu

2019, kada jeupitanjupotreba

zazaduženjemutoj godini -

saopštili suizMinistarstva fi-

nansijakomentarišući javni

dug.

-Vladaćeidaljesprovoditipoli-

tiku koja će u narednomperio-

dudovesti do poboljšanja kvali-

teta duga, sa aspekta ročnosti i

troškova zaduženja, i njegovog

dovođenja u okvire Mastriht-

skihkriterijuma.

Aktivnosti Vlade u ovoj godini

doprinose bržem smanjenju

javnog duga u srednjemroku, u

odnosu na projekcije u Fiskal-

noj strategiji, doprinoseći da

javni dug dostigneMastrihtske

kriterijume od 60 odsto BDP u

2021.uodnosuna67odstoBDP-

a koliko predviđa Fiskalna stra-

tegija - navodi se u saopštenju

ovogVladinogresora.

Vlada jeuskladusaSrednjoroč-

nom strategijom upravljanja

dugomdo2020, sprovela finan-

sijske operacije koje sudoprini-

jele ublažavanju posljedica za-

duženosti države u srednjem

roku.

- Nastojeći da iskoristi povoljne

tržišne uslove i sprovede aktiv-

nostiizStrategije,nanačindase

poboljšakvalitet spoljnjegduga

u smislu produžetka njegove

ročnosti, kojabi smanjilapotre-

be za zaduženjem iz godine u

godinu, Vlada je, u ovoj godini,

sprovela dvije ključne finansij-

ske operacije - navode izMini-

starstva.

Podsjetili su da je u aprilu ove

godine realizovana emisija eu-

roobveznica od 500miliona sa

rokomdospijeća od sedam go-

dina i kamatnom stopom od

3,375odsto.

- Prihod ostvaren emisijomeu-

roobveznica iskorišćen je jed-

nim dijelom za refinansiranje

euroobveznicakojedospijevaju

naredne, 2020. i 2021. godine u

ukupnom iznosu od 362,5mili-

ona dok je jedan dio iskorišćen

za finansiranje tekućihobaveza

i formiranje rezerve. Veoma bi-

tan aspekt te operacije, kako su

saopštili, je smanjenje pritiska

na javne finansije u srednjem

roku, s obzirom da su obaveze

po osnovu obveznica koje dos-

pijevaju naredne, 2020. i 2021.

godinesmanjeneza110,9milio-

na, 178,9miliona i 72,55miliona

eura respektivno, čime je, u po-

menutim godinama, smanjena

otplatadugazateiznose–nave-

li su izMinistarstva.

Tokom tekuće godine realizo-

van je kredit sa komercijalnim

bankamauukupnomiznosuod

250miliona, koji jepodržanga-

rancijomSvjetskebanke,ačijije

rok dospijeća 12 godina, sa ka-

matnomstopomod2,95odsto.

-Ovajaranžmanomogućiojeda

Ministarstvo, zajedno sa sred-

stvima ostvarenim emisijom

eurobveznica, ostvari značajne

rezervezanarednugodinu,koje

ćeomogućiti državi da samanje

opterećenjauđeutugodinu,ka-

da je u pitanju potreba za zadu-

ženjem- ističuusaopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je

osimefekatakojisetičusmanje-

njaduga,kojidospijevaunared-

nim godinama, i stvaranja re-

zerve za narednu budžetsku

godinu, veoma važan efekat

sprovedenih operacija i pobolj-

šanje kvaliteta duga sa aspekta

ročnosti i cijenezaduženja.

- Pomenutim transakcijama, po

prvi put, izdata je euroobvezni-

ca na period od sedam godina i

zaključenkreditni aranžmanza

finansiranje budžeta na period

od12godina,štopokazujepove-

ćanopovjerenje investitorau fi-

nansijsku stabilnost Crne Gore

- tvrde predstavnici Ministar-

stva.

Oni sukazali da sena taj način, i

pored navedenog stanja duga,

jasno pokazuje pozitivan stav

investitoraprema održivosti cr-

nogorskih javnih finansija.

- Istovremeno, treba napome-

nuti da će u narednoj godini za

otplatu duga biti korišćeni de-

poziti ostvareni u ovoj, pa će i

potrebeza zaduženjembitima-

nje od procijenjenih nedostaju-

ćih sredstava - zaključili su iz

Ministarstva.

M.P.M.

Ministarstvo nansija o javnomdugu

Brajović je na pitanje novinara da li će SD izaći iz vladajuće

koalicije, ako se sa koalicionimpartnerima ne dogovore oko

načina razvoja aerodroma, odgovorio da će predano raditi na

iznalaženju dogovora.

- Dalek je put do toga i predano ćemo raditi na iznalaženju

dogovora jer ovo nije pitanje od interesa za SD i DPS ovo je

pitanje od interesa za državu Crnu Goru – kazao je Brajović.

On je kazao i da se Socijaldemokrate uopšte ne plaše izbora u

bilo kom trenutku, jer bi upravo oni bili njihovi najveći pobjed-

nici, imajući na umu da im, kako je naveo, podrška konstantno

raste i da je samo za godinu i po od parlamentarnih izbora

duplirana.

- Postavljamo jednostavno pitanje - što poslije eventualnih

vanrednih izbora? Mi bi bili jači, a samim tim i vladajuća koali-

cija i opet bi imali iste dileme okomodela daljeg razvoja Aero-

droma - naveo je Brajović.

Brajović:Dalekjeputdo

izlaskaizvladajućekoalicije

onaeura

mjene savremenih tehnologija

u poslovanju, kao i povećanje

povjerenja u elektronske tran-

sakcije u narednomperiodu

dovešće neminovno do pove-

ćanja procenta upotrebe elek-

tronskog potpisa u poslovanju.

Ministarstvo javne uprave sva-

kodnevno radi na stvaranju

normativnih i infrastrukturnih

pretpostavki za masovniju

upotrebu i primjenu elektron-

skog potpisa - kazali su našoj

redakciji.

Javna rasprava o zakonu

o elektronskoj iskalizaciji

završava se početkomokto-

bra. Očekuje se objavljivanje

studije o efektima uvođenja

ovog sistema, sa bene itima,

rizicima, cijenama, podacima

koliko će koštati državu, a koli-

ko obveznike.

BUDŽET

Za sada postoji samo pro-

cjena Vladinog programa

ekonomskih reformi

da će nakon uvođenja elek-

tronske iskalizacije ući 30mili-

ona eura više po ovomosno-

vu. U dokumentu se objašnja-

va da se do podatka došlo na

osnovu uporednog iskustva

iz Hrvatske, koja je prva uvela

elektronsku iskalizaciju.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

ima bojazni da bi ovaj zakon,

ako bude usvojen u postoje-

ćem konceptu, mogao biti u

nekomdijelu i biznis barijera.

To je zato što jedino od nas

propisuje elektronsku iskali-

zaciju ne samo za gotovinska

(kartičarska) plaćanja, nego

i za žiralna. Kompanije koje

posluju fakturama u tombi

slučajumorale da obezbijede

elektronske potpise i zaposle

posebne službenike koji će

komunicirati sa Poreskom

upravom, kako bi za svaku

fakturu dobili kod, koji onda

prikače na fakturu i sve to

odnesu u - Poresku upravu.

M.P.M.

lizaciju

ogpotpisa

žen rast od 39 odsto u odnosu

na uporedni prošlogodišnji pe-

riod - navodi se u saopštenju.

Najveći doprinos rastu indu-

strijske proizvodnje je, kako je

saopšteno, dao snažan rast u

sektorusnabdijevanjaelektrič-

nomenergijom.

Prema ekspertskimprojekcija-

maCBCG, inflacijauCrnojCo-

ri ove godine će se kretati u ras-

ponu od 1,9 do 3,9 odsto, sa

centralnomprojekcijomod 2,9

odsto. Anketa CBCG pokazala

je da najveći broj banaka oče-

kujeinflacijuod2,5dotriodsto,

a privrednika od dva do 2,5 od-

sto.

U izvještaju o kretanju cijena u

prvom kvartalu, koji je razma-

tran na sjednici Savjeta, ocije-

njenojedasupotrošačkecijene

nastavile tendenciju rasta iz

prošlegodine,usljedrastaakci-

za na duvanske proizvode, po-

skupljenja nafte na globalnom

nivoukoje jeuticalonapoveća-

nje cijena goriva u Crnoj Gori,

kao i podizanje stopePDV.

Savjet CBCG usvojio je izvje-

štaje o poslovanju i sprovođe-

nju politike CBCG za maj, jun i

jul, ukojima jekonstatovanoda

su aktivnosti banke u tomperi-

odu realizovane u skladu sa

planiranimobavezamautvrđe-

nimprogramomrada.

M.P.M.

Rezerve rasterećuju2019. godinu

PODGORICA

- Nacionalna

turistička organizacija, kroz

partnerstvo sa AviaReps

roadshowom, nastavlja da

prezentuje destinaciju u Polj-

skoj.

Nakon prvog dijela roads-

howa, koji je organizovan po-

četkom juna i koji je obuhva-

tao gradove na sjeveruPoljske

- Gdanjsk, Ščećin, Poznan i

Lođ, roadshow se nastavio na

jugu i to u Krakovu, Žešovu,

Katovicama i Vroclavu od po-

nedjeljka do četvrtka.

- Učešće na poljskom roads-

howu ima za cilj predstavlja-

nje turističke ponude, uspo-

stavljanje novih kontakata,

kao i produbljivanje saradnje

sa dosadašnjim partnerima u

cilju veće zastupljenosti crno-

gorske turističke ponude u

programima poljskih turope-

ratora i agencija - navodi se u

saopštenju.

Dodaje se da su prezentacija-

ma prisustvovale neke od naj-

značajnijih agencija sa tržišta

Poljske,Neckermann,Carlson

Wagonlit, eSky i Rainbow.

S. P.

Povećati

zastupljenost

turističke

ponude

NTOnastavlja sa

prezentacijama u Poljskoj

Pres SD-a