Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 8. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Dobitnik

Nobelovenagrade za ekono-

miju, FinE. Kidland, održa-

ćeuponedjeljaknaEko-

nomskomfakultetuu

Podgorici predavanjena te-

muEkonomskapolitika i us-

ponnacija, najvljeno je iz

CBCG.

Kydland će se sastati sa guver-

neromRadojemŽugićemipo-

sjetitiMuzejnovcanaCetinju.

Iz CBCG su saopštili da je

Kydland norveški ekonomi-

sta, kome je 2004. godine, za-

jedno sa Edwardom Pres-

cottom iz SAD, dodijeljena

Nobelovanagradazadoprinos

teoriji dinamičke makroeko-

nomije.

-Dvojicamakroekonomistasu

nagrađeni za rad na utvrđiva-

nju kako promjene u ekonom-

skoj politici i tehnologiji utiču

na razvoj poslovanja - navodi

se u saopštenju.

Kydland trenutno predaje na

UniverzitetuKalifornijauSan-

taBarbari uSAD-u.

M.P.M.

Nobelovacpredajeo

ekonomskoj politici

Dosljednaprimjena

fiskalnekonsolidacije

Uponedjeljak na Ekonomskom fakultetu

Delegacija Svjetske banke sa predstavnicima Vlade

PODGORICA

-Vlada ćena-

staviti da, sa jednakompo-

svećenošću i dosljednošću,

primjenjujemjere fiskalne

konsolidacije, unastavku

pregovora saSvjetskom

bankom, kazao jeministar

finansijaDarkoRadunović.

Ministar se sastao sa delegaci-

jom Svjetske banke koju je

predvodila viša ekonomistki-

nja za Crnu Goru, Hrvatsku i

Sloveniju, Sanja Madžarević-

Šujster.Razgovaraloseodosa-

dašnjoj saradnji i predstoje-

ć i m a k t i v n o s t i m a n a

ispunjavanju uslova za odo-

bravanje druge Garancije za-

snovane na javnimpolitikama

(PBG2) Crnoj Gori.

Radunović je zahvalio na do-

sadašnjoj saradnji i kazaoda je

zadovoljanpostignutimrezul-

tatima na polju sprovođenja

mjera fiskalne konsolidacije.

- Značajan je i pozitivan uticaj

koje su Garancije PBG1 imale

na emisiju euroobveznica u

aprilukadasustrani investito-

ri pokazali veliko povjerenje u

njihove projekcije. Sa jedna-

kom posvećenošću i dosljed-

nošću ćemo ispunjavati re-

formske predispozicije iz

dogovorenematrice, unastav-

ku pregovora sa SB- rekao je

Radunović.

Apostrofirano je da su defini-

sani fiskalni ciljevi, posebno u

pogledu smanjenja deficita i

nivoa javnog duga, što će ubu-

dućebitiprioritetzaMinistar-

stvo finansija. Mjere fiskalne

konsolidacije će i u narednom

periodubiti primjenjivanede-

finisanimintenzitetom.

Madžarević-Šujsterjeocijeni-

la da je važno da se uključe svi

nadležni organi uprave u efi-

kasno sprovođenje struktur-

nih reformi koje za cilj imaju

podizanje konkurentnosti i

osiguravanje stabilnosti jav-

nih finansija.

Ona je pozdravila napredak

koji je Crna Gora ostvarila u

prethodnom periodu i navela

da se započeti posao između

Ministarstva finansija i SBna-

stavlja u vidu ispunjavanja

uslova za odobravanje drugog

paketa Garancije zasnovane

na javnimpolitikama.

I potpredsjednik Vlade Milu-

tin Simović se sastao juče sa

izvršnim direktorom u ovoj

finansijskoj instituciji, Fran-

komHemskerkom.

On jekazaoda jeSvjetskaban-

ka spremna da definiše dalje

pravce podrške ostvarivanju

razvojnih ciljeva Crne Gore, u

skladu sa planiranim poveća-

njemnjenog budžeta u nared-

nomperiod.

On je ocijenio da je projekat

MIDAS prepoznat kao uspje-

šanidajedaoočekivanerezul-

tate.

Na sastanku je dogovoreno da

se intenzivira komunikacija o

projektu podsticaja zapošlja-

vanja, kao najvažnijeg socio-

ekonomskog izazova koji ima

najviši prioritet u Vladinoj

ekonomskoj politici.

M.P.M.

FinE. Kidland

Sa sastankauMinistarstvu nansija

Savjet Centralnebanke

PODGORICA

– Stav Ministar-

stva javne uprave je da model

serti ikovanja ne treba da

propisuje budući zakon o iska-

lizaciji, s obziromda je na snazi

Zakon o elektronskoj identi i-

kaciji i elektronskompotpisu

koji reguliše ovu oblast. Sma-

tramo da ovo pitanje treba

da se uredi podzakonskim

aktima zakona o iskalizaciji u

prometu proizvoda i usluga,

saopštili su iz ovogministar-

stva komentarišući odredbu u

nacrtu zakona o iskalizaciji u

prometu proizvoda i usluga da

je obveznik iskalizacije dužan

da od organa nadležnog za

poslove javne uprave pribavi

elektronski potpis za identi i-

kaciju.

PRAVILA

Ovaj nacrt zakona je na javnoj

raspravi od 3. septembra i

predviđa zamjenu registar

kasa kompjuterima.

UMinistarstvu javne upra-

ve kažu i da ne mogu govo-

riti koja će se vrsta serti ikata

koristiti. Saopštili su takođe da

se ne može govoriti ni o cijeni

serti ikata za elektronski pot-

pis, dodajući da to tržište treba

da utvrdi.

Po važećimpropisima, serti i-

kate pored Ministarstva izdaje

i Pošta.

- Ministarstvo javne upra-

ve izdaje serti ikate isključivo

za potrebe organa državne

uprave i do sada je 700 izdato.

Pošta, kao jedini davalac uslu-

ga serti ikovanja za potrebe

građana, privrede i ostalih

državnih organa, od 2010.

izdala je 20.000 serti ikata

- kazali su našoj redak-

ciji iz Ministarstva.

Na pitanje kada će iz upotrebe

nestati potpis olovkom, iz Mini-

starstva javne uprave su odgo-

vorili da ne postoji statistika o

upotrebi elektronskog potpisa

u poslovanju.

- Ministarstvo javne uprave je

predložilo Monstatumjerenje

korišćenja upotrebe elektron-

skog potpisa za buduća stati-

stička istraživanja - objasnili su

iz Ministarstva, gdje očekuju

da će se u narednomperiodu

povećati upotreba elektron-

skog potpisa.

- Procesi digitalnih transforma-

cija, povećanje pri-

PODGORICA

–Nekvalitetni,

odnosnokrediti čijaotplata

kasni nakrajumarta su izno-

sili 200,4miliona eura ili 7,3

odstoukupnih, dok suna go-

dišnjemnivoupali 19,3odsto,

navodi seuMakroekonom-

skomizvještajuCentralne

banke zaprvi kvartal koji je

jučeusvojioSavjet ovog regu-

latora.

Bankarski sektor je, kako sena-

vodi,stabilan,likvidanisolven-

tan, kao i da je crnogorska pri-

vreda, prema preliminarnim

podacima Monstata, u prvom

kvartalu ostvarila rast od 4,5

odsto.

- U skoro svim sektorima zabi-

lježene su pozitivne tendenci-

je, posebno u građevinarstvu,

turizmu i industrijskoj proi-

zvodnji, gdje je, nakon pada u

2016. i prošloj godini, zabilje-

Krediti čijaotplatakasni 200mil

Ministarstvo javne uprave omodelu serti kovanja za elektronsku sk

Zbrkaokoelektrons

Ne postoji

statistika

upotrebe

elektronskog

potpisa u

poslovanju,

pa je

Ministarstvo

javne uprave

predložilo

Monstatu

da uvede to

mjerenje

Savjet Centralne banke

Savjet je usvojio i odluku o reprodukciji

novčanica, kojom su utvrđeni bliži uslovi i

čime je obavljena potpuna implementacija

odluke Evropske centralne banke o apoe-

nima, speci ikacijama, reprodukciji, zamje-

ni i povlačenju euro novčanica, u dijelu koji

se odnosi na reprodukciju.

- U cilju potpune usklađenosti nacionalne

regulative sa novim i/ili inoviranimpropisi-

ma EU, u dijelu obezbjeđivanja zaštite eura

od falsi ikovanja, Savjet je usvojio izmjene

i dopune odluke omedaljama i žetonima

sličnim kovanicama eura, kao i izmjene

odluke o postupanju sa sumnjivimpri-

mjercima euro novčanica i kovanog novca

i drugim aktivnostima za zaštitu od falsi i-

kovanja - navodi se u saopštenju.

Savjet je usvojio i izmjene i dopune odluke

o provjeri podobnosti i autentičnosti i vra-

ćanju u opticaj euro novčanica i kovanog

novca.

ZaštitaodfalsifikovanjaeurapoEUstandardima

20

hiljada serti kata o elek-

tronskompotpisudo sada

izdala Pošta, a 700Mini-

starstvo javne uprave