Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 8. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

–Poslanik

DPS-a i predsjednikOdbora

zaustavnapitanjaSkupštine

CrneGoreMiodragVuković

povodomnovihzahtjeva za

redefinisanjeustavnepozici-

jeCrneGorekoji su se čuli iz

dijelaopozicije, kažeda se

„ustavni iskaznemoženeoz-

biljno i neodgovornopodvr-

gavati dnevnimprovjerama i

kalkulacijama, niti rizicima

raznihpolitičkih i politikant-

skihkompromitacija“.

- Većinska demokratska Crna

Gora, prijesvegaDPS, ali i uku-

pno sve demokratske struktu-

re, trajno i nepovratno, nepo-

kolebljivo smo opredijeljeni za

razvoj građanskog, demokrat-

skog društva i zajednice. Dile-

me nemamo ni u ovom trenut-

ku, ni perspektivno. Nikakve

alternative ovom razvojnom

konceptu nijesu u vidokrugu,

niti suupredmet pažnje domi-

nantnovećinski opredijeljene i

afirmisaneCrneGore– istakao

je zaPobjeduVuković.

Premanjegovimriječima, oba-

vezana poštovanjem svoje

prošlosti, snaženja i daljeg ra-

zvoja već ostvarenih demo-

kratskih iskoraka i dužna bu-

d u ć i m g e n e r a c i j a m a ,

demokratska Crna Gora i de-

mokratske političke strukture

u njoj imaju obavezu jačanja

aktuelno važećeg ustavnog

koncepta, iskaza, utemeljenja

nove suverene, nezavisne, me-

đunarodneo uvažene građan-

skeCrneGore“.

On je rekaoda suSrbi sami sebi

dali status nacionalnemanjine

u Crnoj Gori, a kako je kazao,

žale semajci uBeogradu.

-Hoćedaimjezikbudeslužbe-

ni, pa šta je onda sa jezicima

drugihmanjina,albanskim,hr-

vatskim... jesu li onda i to dr-

žavni jezici? Žale se i da ih ne-

maudržavnoj administraciji, a

vladaju ekstremne srpske

stranke u Beranama, Herceg-

Novom, Budvi, Kotoru, Pluži-

nama. U timgradovima zabra-

nili su crnogorski jezik,

zastavu, himnu, a Pojedini

predsjednici opština su srpski

državljani –dodao jeVuković.

On smatra da najava dijela

opozicije o političkom objedi-

njavanju svih Srba u regionu

jeste organizovana, politikant-

ska ujdurma najmanje regio-

nalnog karaktera, sa centrom

koji jegeneratorvelikorspskog

nacionalizmainacrno-

gorskim i na regio-

nalnim prostori-

ma.

Demokratski

front će, kako je

Pobjeda ranije

pisala, u nared-

nom periodu

fokus svog

djelovanja

staviti na po-

litičko obje-

dinjavanje

svih Srba u

regionu,dokćedrugeaktivno-

sti, poput priprema za eventu-

alno organizovanje protesta,

ostati u drugom planu. U tu

svrhu je organizovana serija

sastanaka sa Srbima u regionu

sa kojima je, kako tvrde iz DF-

a, razgovarano o „okupljanju

na jednoj nacionalnoj ideji“.

Vuković kaže da je radikaliza-

cija pitanja položaja jedne na-

cionalnezajedniceuCrnojGo-

ri već identifikovana kao

ogromna politička manipula-

cija.

- Slušao sammnoge razgovore

oovojteminaozbiljnimmeđu-

narodnimsastancima inemam

dilemu o čemu se radi. Radi se

o krajnje promišljenjoj politič-

koj destrukciji, ne samo struk-

tura unutar Crne Gore, nego

organizovanoj politikant-

skoj ujdurmi najmanje

regionalnog karaktera,

sa centrom koji je ge-

nerator već sto, sto

pedesetgodina

velikorspskog nacionalizma i

na crnogorskim i na ukupnim

regionalnim prostorima. Čuo

sam i ocjenu da je ovo ponaša-

nje novog okupljanja svih Srba

- pripadnika jedne nacionalne

zajednice pod jednu zastavu,

apsolutno suprotno bilo ka-

kvim evropskim, demokrat-

skim standardima – istakao je

Vuković.

Prema njegovim riječima, Sr-

bijanije jedinadržavakoja„ka-

ko njeni vrhovnici kažu, ima

svoje i u susjednimdržavama“.

-Poređenjaradi,ItalijaimaIta-

lijane i u susjednimdržavama,

Njemci imaju Njemce i u svo-

jim susjednim državama. Ne-

ma nacionalno zatvorenih za-

jednica. Njemačka ima 11

susjedaiunjimaživepripadni-

ci njemačke nacije. Srbija ima

osam, i u njima žive i pripadni-

ci srpskog naroda. Da li je naj-

značajnija politička državna

obaveza bilo kog njemačkog

rukovodstva posljednjih dece-

nijabrigazapoložajNjemacau

susjednim džavama. A šta se

dešava sa Srbijom? Kad god se

suoči sa unutrašnjim proble-

mima, odmah se uzima ta na-

vodnodobitna, austvari gubit-

nička karta provociranja i

isturanja u prvi plan pitanja

položaja srpskog naroda – ka-

zao jeVuković.

On kaže da „ima nešto što je na

nivou apsurda i svojevrsne po-

litičkemimikrije“.

- Ako je položaj pripadnika

srpske nacionalne zajednice u

Crnoj Gori bolji nego i u samoj

Srbiji,Bosni,Makedonji,Koso-

vu, kakvo je to onda provocira-

nje neraspoloženja u toj zajed-

nici i smještanja toga u

regionalni kontekst. Sve je to

politikantstvo, politička ujdur-

ma, karikatura – kazao je Vu-

ković.

I.K.

PODGORICA

- Predsjed-

nik Vlade Crne Gore Duško

Marković i komesar za

susjedsku politiku i pro-

širenje EU Johanes Han,

razgovarali su u Beču.

Kako su saopštili iz Vlade

na Tviter nalogu, to je

nastavak sadržajnih kon-

takata na temu evropskih

integracija naše zemlje

i evropske perspektive

Zapadnog Balkana.

R.P.

Izabran

novi Izvršni

odbor

budvanskog

DPS-a

PODGORICA

– Opštinski

odbor DPS-a u Budvi preksinoć

je na prijedlog predsjednika

Predraga Jelušića, izabrao novi

Izvršni odbor od 25 članova.

Time je, kako su naveli u saop-

štenju, zaokružena priča o kon-

stituisanju partijskih organa

čime su stvoreni uslovi za kva-

litetno upravljanje u narednom

periodu.

- Izvršni odbor, osim koordi-

nacije aktivnosti Opštinskog

odbora, biće posvećen i jača-

nju partijske infrastrukture.

Takođe će pratiti rad Kluba

odbornika - navedeno je u

saopštenju DPS-a.

Planirane aktivnosti Opštin-

skog odbora usmjerene su na

unapređenje funkcionisanja

mjesnih odbora, intenziviranje

komunikacije sa članstvom, i

kontinuirano „ukazivanje na

nedostatak vizije, stručnosti i

kredibiliteta politike koju per-

soni ikuje koalicija koja trenut-

no vrši vlast u Budvi.“

R. P.

PODGORICA

- SkupštinaCrne

Gore isplatila jeposlanicima za av-

gustovskenetozaradeukupno

116.023 eura, odčega je 12.540eura

izdvojenozaplateposlanikaDe-

mokrata i GPURA, koji i daljeboj-

kotujuparlament, pokazujupoda-

ci ozaradamakoji suobjavljeni na

sajtuparlamenta.

Predsjedniku Demokrata Aleksi Be-

čićuisplaćenojezaavgust 1.404eura,

a njegovim kolegama iz poslaničkog

kluba Borisu Bogdanoviću - 1.423,

DaniluŠaranoviću- 1.391,MomuKo-

privici - 1.371eura,MiomiruPejoviću

1.377, ValentiniMinić– 1.384, Džena-

nu Koliću 1.391, a Zdenki Popović

1.377 eura.

Predsjedniku Građanskog pokreta

URA Dritanu Abazoviću isplaćeno

jezaprošlimjesec 1.423.Najvećuza-

radu za avgust primila je poslanica

DPS Marija Ćatović i to 1.917 eura,

višeiodpredsjednikaSkupštineIva-

na Brajovića, koji je zaradio 1.900

eura. SlijedeposlanikDPS-aBranko

Čavor i DF-a BrankoRadulović, koji

su primili 1.838, odnosno 1.881 euro.

Najnižu platu i dalje ima poslanica

SocijaldemokratskepartijeDraginja

Vuksanović, koja prima 561 euro, a

neznatno veću zaradu ima poslanik

DPSRaduleNovović -693eura.Više

od 1.700 eura za avgust su zaradili

Branimir Gvozdenović, Miodrag

Vuković, Obrad Mišo Stanišić, Jo-

vanka Laličić, Filip Vuković i Milo-

rad Vuletić. Mićo Orlandić iz Soci-

jaldemokrata primio je zaradu od

1.723 eura. Više od 1.600eura zarada

je poslanika DPS-a Luiđa Škrelje,

Branke Tanasijević, Ane Nikolić,

Suada Numanovića, Petra Ivanovi-

ća, Zvonka Vukovića i Predraga Se-

kulića. Više od 1.700 eura primili su,

od poslanika DF-a, Predrag Bulato-

vić i Marina Jočić. Miodrag Lekić iz

Demosa za avgust je primio zaradu

od 1.732 eura. Više od 1.600eura pri-

mili su Ranko Krivokapić (SDP),

Džavid Šabović (SDP), Vera Bulato-

vić (DF), Nebojša Medojević (DF),

StrahinjaBulajić(DF),SlavenRadu-

nović (DF) i Ljiljana Đurašković

(DF).

Skupština je ukupno 8.695 eura

isplatila za nadoknade zarade po

prestankufunkcijebivšimposlanici-

maHusniji Šaboviću, VelizaruKalu-

đeroviću, Radojici Živkoviću, Maidi

Bešlić i VukuRoćenu.

J.Đ.

Sadržajni

kontakti

Premijer Marković

u Beču sa Hanom

Poslanik DPS-a o zahtjevima dijela opozicije za promjenu aktuelnog ustavnog

koncepta države i najavi političkog objedinjavanja Srba u regionu

Vuković: Nemapromjene

ustavnogkoncepta

građanskeCrneGore

ProslavaPodgoričke skupštine

jepokušaj stvaranjavašarišta

-ŽeleobilježitistogodinaPodgoričkeskupšti-

ne. Samona tomprimjerupokazujesekoliko

sepokušavapotcijeniti zrelost sadašnjeCrne

Gore – kazao jeMiodragVuković, poručujući

da je„sve toorganizovanaujdurma“.

- Optužuju aktelnu vlast uCrnoj Gori i demo-

kratske strukture da smo napravili negativni

otklon od svoje slavne istorije. Pozivaju nas

dasevratimokraljuNikoliinjegovojCrnojGo-

ri,aistovremenoistetestruktureiSPCotvara-

ju svoje odaje za sastanke pripremnih komi-

teta, koliko ljetos u hramu, za pripremu

obilježavanjastogodišnjicePodgoričkeskup-

štine na kojoj su prethodnici, izvršioci ovih

radova, skinuli i bukvalnoglavukraljuNikoli i

uništili njegovu Crnu Goru. Ostavili su Crno-

gorcebeznjihovognacionalnog imena, jer je

izvjesni Fatićustao i rekao„Dodanassmobili

Crnogorci,aoddanassmosviSrbi“,ostavilisu

zajednicu bez države, bez zaštite i uveli je u

građanski rat na ovimprostorima – kazao je

Vuković.

Onjeporučiodase„radiopokušajustvaranja

političkog vašarišta, vrlo vidljivog i sinhroni-

zovanog“, te da „ove provokacije ne treba

neozbiljnoshvatiti“.

Crnogorski poslanici za prošli mjesec zaradili više od 115.000 eura

Bojkot parlamentakoštao 12.540eura

MiodragVuković

SkupštinaCrneGore