Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 8. septembar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

-Klaster „Probaj domaće“dobio jepodrš-

kuMinistarstva ekonomije zaprojekat „KaravanProbaj

domaće“ koji će trajati dvamjeseca.

Menadžer klastera Velimir Đoković kaže da će karavan kre-

nuti u nedjelju iz Tivta. Domaći proizvođači će na šetalištu

Pine predstaviti svojuponudu.

- Projekat je zamišljen kao snažna marketinška, medijska i

sajamska kampanja koja će jednom broju članova klastera

omogućiti da prošire tržište svojihpoljoprivrednihproizvo-

da. Takođe, kampanja će doprinijeti i povećanju konkuren-

tnosti tradicionalnihproizvoda –kazao jeĐoković.

M.N.

PLJEVLJA

–DjecauMata-

rugamapeti dannijesupo-

hađalanastavuu istoimenoj

osnovnoj školi. Savjet rodi-

teljaponovio jekakoostaju

pri zahtjevukoji suuputili

ministruprosvjete, da smi-

jeni direktoricuVanjuMar-

ković.

U školu uMatarugama upisa-

no je 28 đaka. Njihovi roditelji

u četvrtak su zaprijetili da će,

ako Marković ostane na mje-

studirektorke, djecuprepisati

u druge, udaljenije škole. Oni

su od direktorice juče tražili

ispisnice. Marković je odbila

da to uradi ističući kako je

spremna da podnese ostavku

ako je tou interesudjece.

- Škola postoji zbog djece i mi

smo tu zbog djece. Ja sam

spremna na sve da nam djeca

ne ispaštaju i da se ova situaci-

ja vrati u normalne tokove.

Ukoliko je jedino riješenje da

podnesem ostavku da bi se

smirila situacija, i na to sam

spremna–kazala jeMarković.

Predsjednik Savjeta roditelja,

Stratimir Šljukić, kazao je ka-

ko je Marković saopštila da je

podnijela ostavku. Prema

nezvaničnim informacijama

Pobjede ona tonije uradila.

Roditelji Marković prigovara-

juda je bahata i samovoljna, te

da mijenja često kadrove što

negativno utiče na nastavni

procesidjecu.Onajeobjasnila

da kadrovemijenja samo kada

je prinuđena jer odlaze u dru-

ge škole, najčešće gradske. Ta-

kođe, ocijenila je da je protest

političkimotivisan.

Škola u Matarugama bila je

prepoznatljiva po organizaciji

brojnihvannastavnihaktivno-

sti i predstavljala je svojevr-

stan hram znanja na seoskom

području.

A.S.

HERCEGNOVI

–Uorgani-

zacijiNVURukeučetvrtak

večeodržana je stađunska

fešta–ovogaputananov-

skimskalama– stepeništima

28. oktobra i SimaMatavulja

ucentrugrada, gdje su se

brojni kreativci okupili izla-

žući rukotvorine, ali i slatke

i slanedelicijeod smokava i

grožđa.

NaStepeništuSimaMatavulja

organizovana je donatorska

trpeza za Novljanina Dragana

Karla Đorđevića. Za donator-

ski sto NVU Ruke dobile su

podršku od muzičke grupe

Egzodus, kluba ,,Orka“ ali i

brojnihgrađana.

Džemovi, slatko od smokava,

domaći sokovi, likeri, kolači,

torte, rolati, slana i slatkapeci-

va, preparati od meda, ruko-

tvorine, suveniri, suve smo-

kve, sve je to činilo ponudu na

štandovimadužnovskihskala.

PredsjednicaNVURukeMili-

na Kovačević kaže da je i ovu

feštuobilježilodobro raspolo-

ženje, dosta izlagača i lijepo

vrijeme.

- Uz armiju kreativaca iz Her-

ceg Novog došli su nam i izla-

gačiizvišegradovaCrneGore.

Ponuda je raznovrsna. Na Ste-

peništu Sima Matavulja traje

donatorska trpeza i veoma

smo zahvalni donatorima koji

su izložili slane i slatke delici-

je, a opet u znaku smokve i

grožđa, koji su tema Fešte na

skalama - kazala jeKovačević.

Na štanduNVOBonaca iz Ze-

lenike, čije članice su stalni

učesnici svih a posebno dona-

torskih fešti, sve je bilo u zna-

kuzrelihplodovakasnog ljeta.

Dušanka Dević objašnjava da

sudonijeli bistri sokodgrožđa

bez konzervansa, slatko od

smokava, suve smokve, vanili-

ce i oblande, filovanedžemom

od suvih smokava.

Preparate i proizvode od me-

da izložile su gošće koje su sti-

gle iz Boana. Ana Ćirović nije

krila zadovoljstvo što je dio

Fešte na skalama.

- Uz pčelinje prozvode pred-

stavljamo i prirodnu kozmeti-

kunabazivoskaimeda,alinija

proizvodanosinaziv„Anama-

rija“. Kreme pravimo moja

ćerka i ja, potpuno su prirod-

ne, a tu je i kompletna kozme-

tika za njegu tijela i lica. Moja

koleginica ima sapune, ručno

pravljene, iz linije „Perla“, koji

su izuzetno dobri. Da bismo

bili u novskoj priči, napravili

smo smokve u medu. Suve

smokve i grožđice stavili smo

umed i dobili delikatesan, ve-

oma jak energetski proizvod -

kazala jeĆirović.

I najmlađi su bili kreativni, pa

su fešti prisustvovali učenici

OŠ „Dašo Pavičić“ i članovi

novskog Crvenog krsta, ali i

mališaniizJPU,,Našaradost“.

Ž.K.

PLJEVLJA

–DevetaRegio-

nalna izložbameda, pčeli-

njihproizvoda i pčelarske

opremeokupila jenaTrgu

13. jul 50 izlagača iz 20gra-

dovaCrneGore, Srbije i BiH.

Izložba je prepoznata ne samo

uCrnojGori već iuregionu, ka-

ko po broju učesnika, tako i po

posjećenosti.

Predsjednik pljevaljskog pče-

larskog udruženja „Matica“

Žarko Dragašević zahvalio je

opštini na nesebičnoj podršci

pčelarstvu kazavši da je „izu-

zetno izdašna, ali nedovoljna

akoimamouviduznačajiugro-

ženost pčelinjihzajednica.“

- Kad sjednete da jedete, sjetite

se da su vam to pčele omogući-

le. Bez pčela nema jela, a mi

smo svojimaktivnostima ugro-

zili opstanak pčela i šira druš-

tvena zajednica moraće da iz-

dvaja znatno veća sredstva za

unapređenje pčelarstva - upo-

zorio jeDragašević.

Predsjednik Saveza pčelarskih

organizacijaCrneGore,Radule

Miljanić, istakao je da su loši

prinosi meda na sjeveru pro-

blem već nekoliko godina pa,

nažalost, i ove.

Dragana Šutović iz Ministar-

stva poljoprivrede i ruralnog

razvoja izrazila je zadovoljstvo

štoseikroztakvemanifestacije

prepoznajepčelarstvokaovaž-

nadjelatnost zapoljoprivredu i

ruralni razvoj.

- Ova godina nije bila naklonje-

na pčelarima na sjeveru. Svje-

sni smo izazova sa kojim se su-

srijećupčelari zbognedostatka

pčelinjepaše i zajedno smodo-

govorili i realizujemo vanred-

numjerupodrškenamijenjenu

za prihranu pčela, što će obez-

bijediti uspješno prezimljava-

nje pčela i pčelinjih društava –

kazala je Šutović.

Regionalnu izložbumeda, pče-

linjih proizvoda i pčelarske

opreme otvorio je predsjednik

opštineMirkoĐačić.

- Lokalna uprava je prethodnih

godina snažno podržavala sve

aktivnosti Sekretarijata za pri-

vredu, a i pčelarska udruženja i

pčelari su imali veliku podršku

opštine. Tako ćemo nastaviti

kako bismo popularizovali svi-

jet pčela, pčelara, meda i svih

pčelinjih proizvoda – kazao je

Đačić.

Izložbu je organizovao Sekre-

tarijat za privredu opštine, a

partner je PU ,,Matica“. Izlož-

ba je organizovana uz podršku

Ministarstva poljoprivrede i

ruralnog razvoja.

U zabavnom dijelu programa

nastupili su mališani iz vrtića

Ekobajka,KUDPljevlja iGrad-

ski tamburaški orkestar sa soli-

stima.

A.S.

Tivat

,,Probajmo

domaće“

sjutra na

Pinama

HercegNovi:

Fešta na skalama udruženja ,,Ruke“ okupila kreativce

Stađun i delicijeod

smokava i grožđa

VJEŠTIHRUKUDJELO:

Sa feštena skalama

Pljevlja:

Završena deveta Regionalna izložba

meda, pčelinjih proizvoda i opreme

Došlo50 izlagača

iz 20gradova

LOŠAGODINAZAPČELARE: Sa izložbemeda uMojkovcu

Cetinje:

Donacija Blaža Sredanovića iz SAD

CETINJE

- Dobrotvor i humanista,

crnogorski iseljenik koji živi u SAD,

Blažo Sredanović, doniraće 30.000

eurazašestcetinjskihsocijalnougro-

ženih porodica. Iz Matice crnogor-

skesaopštenojedaće imdonaciju, po

5.000 eura, predati danas Srđan Čo-

vić, sestrićBlaža Sredanovića.

J.Đ.

Šest porodica dobiće

danas po 5.000 eura

Pljevlja:

Djeca uMatarugama peti dan nijesu išla u školu

Direktorica spremna

dapodneseostavku

JOŠSENEOGLAŠAVAŠKOLSKOZVONO:

ŠkolauMatarugama

Ministarstvočeka

izvještaj inspektora

Ministarstvo prosvjete nije se oglašavalo povodom situacije

u OŠ „Mataruge“. Prema nezvaničnim informacijama, to će

uraditi nakon što prosvjetni inspektor koji je juče obišao tu

vaspitno-obrazovnu ustanovu sačini izvještaj.

BlažoSredanović