Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 8. septembar 2018.

CrnomGorom

BERANE

-Učenici Gimna-

zije ,,PantoMališić“u okvi-

rurazmjeneučenikaborave

unjemačkomgraduVedelu

i ruskomgraduKostromu.

Tokom posjete Evropskoj

školi u Vedelu, 25 beranskih

gimnazijalaca, sa profesori-

ma Birgit Munzel i Brankom

Boškovićem, prisustvovaće

nastavi, obilaziće Vedel i

Hamburg i družiće se sa vrš-

njacima u čijim porodicama

su smješteni. Za njih će to biti

prilika da upoznaju njemački

obrazovni sistem, kao i način

života u ovoj državi. Oni će u

Vedelu boraviti do 9. septem-

bra. Učenici iz Njemačke bo-

ravili su u Beranama u maju

ove godine.

Razmjenu učenika sa nje-

mačkimgradomVedelomGi-

mnazija ,,PantoMališić“ rea-

lizuje od2009. godine.

Početkom ove uspostavili su

saradnju i sa Gimnazijom br.

25izKostrome,pasuberanski

đaci juče otputovali u posjetu

tomruskomgradu u kojemće

boraviti do 16. septembra.

Tokom boravka u Rusiji, šest

učenika i dva profesora obići

ćeMoskvu,dokćeuKostromi

imati priliku da usavrše ruski

jezik, kao i da posjete kultur-

no-istorijske znamenitosti.

Gimnazijalci izKostrome bo-

ravili su u Beranama u maju.

Ruski grad Kostroma grad je

pobratimBeranama.

V.J.

HercegNovi:

Odbijen prijedlog uprave Osnovne škole ,,Dašo Pavičić“

Opština i roditelji protiv

selidbeđakauSutorinu

HERCEGNOVI

–Roditelji

djecekojapohađajuOŠ ,,Da-

šoPavičić“u Igalu saopštili

su jučekakonećedozvoliti

daonaputujuupodručno

odjeljenjeuSutorinu, teda

su, ukolikonadležni budu

insistirali na tomrješenju,

spremni na radikalnemjere.

Takav stav saopštili su nakon

razgovora sa predsjednikom i

potpredsjednikom opštine

StevanomKatićem i Milošem

Konjevićem, koji su saglasni

da izmještanje o kojem su in-

formisani na početku nastav-

ne godine nije dobro rješenje.

StevanKatić je ponudio da dr-

žavaizvlasništvaInstituta,,Dr

SimoMilošević“ isknjiži zgra-

du starog dječjeg odjeljenja i

preknjiži u vlasništvo Mini-

starstvaprosvjete, ada lokalna

uprava finansira sanaciju

kompletne zgrade.

PONUDA

–Mislimda je to korektna po-

nuda za državu i za Vladu i to

je jedino rješenje kako se du-

goročno može obezbijediti

škola u Igalu, koja je zaista po-

trebna s obzirom na to da je u

pitanju najveća mjesna zajed-

nica unašoj opštini. Sve ostalo

moguda budunagađanja, ma-

nipulacije i interesi pojedina-

ca koji su taj prostor vidjeli za

nekudrugunamjenu– istakao

jeKatić.

On je kazao da će se zvanično

obratiti resornom ministru i

direktoru škole i istaći da je

opština spremna i sada da dje-

limično pomogne, u saradnji

sa roditeljima.

-Roditeljimaizražavampošto-

vanještosuličnimzalaganjem

održavali prostorije područ-

nog odjeljenja škole u Igalu.

Spremni smo da i u prelaznoj

fazi pomognemo kako bi se ri-

ješili nedostaci, akakobi djeca

mogla da nastave da pohađaju

nastavuu Igalu. To svakakone

znači da država treba da odu-

stanje od ulaganja planiranih

30.000 eura za sanaciju škole

Predsjednik opštine Stevan Katić predlaže da država iz vlasništva Instituta ,,Dr

SimoMilošević“ isknjiži zgradu starog dječjeg odjeljenja i preknjiži u vlasništvo

Ministarstva prosvjete, a da lokalna uprava finansira sanaciju kompletne zgrade

SAgLASNi DAJe igALoBoLJAoPciJA:

Sa sastankauopštini

U ime roditelja, Alma Aldić

saopštila je da prijedlog ne

prihvataju.

– Poražavajuće je da poslije

više od 20 godina obećava-

nja da će se škola izgraditi,

moramo da putujemo četiri

kilometra u obližnje selo.

Decidno odbijamo da naša

djeca putuju u Sutorinu, jer

smatramo da postoji rješe-

nje u Igalu – kazala je Avdić

nakon sastanak u opštini.

Mitar Bulajić predlaže je

najavio radikalne mjere

ukoliko se bude istrajavalo

u namjeri da djeca putuju u

Sutorinu.

– Ako budemomorali da

djecu vodimo u Sutorinu

dovešćemo ih i ostaviti u

holu škole ,,Dašo Pavičić“,

pa neka se Ministarstvo pro-

svjete i direktor škole snala-

ze i pronalaze rješenja. Kako

da dijete od pet i po, šest

godina putuje autobusom i

kako da znamo da je sigur-

no, bezbjedno za povratak.

Ima ih i iz Drenovika, Ratiše-

vine, kako će autobus da ide

od adrese do adrese. U pita-

nju je njihova bezbjednost

- smatra Bulajić.

Dalekosu

Drenovik,

Ratiševina...

- Školu vodi uprava, koja

tome i služi, i roditelji ne

mogu vršiti funkciju uprave

škole. Ako je uprava proci-

jenila da objekat u Institutu

Igalo dugoročno gledano nije

bezbjedan, i da je svrsishod-

nije preseljenje u odjeljenje

na Sutorini svega nekoliko

kilometara dalje, roditelji tu

odlukumoraju poštovati,

ili prepisati djecu u drugu

školu. Jer, dugoročan bora-

vak djece u nebezbjednom

objektu i posljedice koje iz

toga mogu proizaći su odgo-

vornost škole, a nikako tema

kojom će roditelji, mediji,

opština ili bilo koja druga

strana špekulisati. Dakle, oba-

veza škole je da organizuje

nastavu kako smatra najcje-

Krečković:Bezbjednost

djecejeodgovornostškole

lishodnijim i najbezbjedni-

jim, a obaveza roditelja je da

šalju djecu u osnovnu školu

– saopštio je juče direktor

škole ,,Dašo Pavičić“ Brani-

slav Krečković.

Sve drugo je, kaže on,

domen prepucavanja, pre-

govora i cjenkanja.

-Zakonite odluke uprave

škole, koje služe najboljem

interesu djece, u ovom

slučaju apsolutno nijesu

otvorene za javnu debatu –

poručio je Krečković.

u Sutorini. Ni ta škola nije na

zavidnom nivou i treba da je

renovirajuzađake izSutorine,

a ne samo u ovom slučaju, ka-

da žele da prebace djecu iz

Igala –kazao jeKatić.

Onjedodaokako jeneprihvat-

ljivo da odluku o preseljenju

dobiju na samompočetku na-

stavne godine, te da je o pro-

blemu koji imaju sa objektom

u Igalu informisaoVladu iMi-

nistarstvo prosvjete u februa-

ru.

KOMISIJA

Problemneuslovnostiodjelje-

nja u Igalu u kojem nastavu

pohađa oko 240 učenika, evi-

dentiran je pred početak škol-

ske godine, jer zbog dotrajalih

instalacijanijedobijenatestza

struju. Ministarstvo prosvjete

jeoformilokomisijuzaprocje-

nu ispravnosti i uslovnosti

objekta koja je obišla odjelje-

nje. Mišljenje nije zvanično

objavljeno.

Ministarstvo će, najavljeno je,

pohitnompostupkuusmjeriti

30.000 eura za uređenje po-

dručnog odjeljenja u Sutorini.

DirektorškoleBranislavKreč-

ković kazao je da će taj posao

biti završen tokom naredna

dvamjeseca.

Ž.K.

Nikšić:

Održana akcija dobrovoljnog davanja

KlubEPCGdao

30 jedinicakrvi

NIKŠIĆ

–Klubdobrovoljnih

davalacakrvi Elektroprivre-

deorganizovao je akcijuna

kojoj je sakupljeno30 jedini-

canajdragocjenije tečnosti.

PredsjednikKlubaMitarVuč-

ković zadovoljan je odzivom.

Podsjeća da je ovo njihova

druga akcija ove godine u gra-

dupodnoTrebjese.

- Trudimo se da održimo zavi-

dan kontinuitet i humaniste

okupimo i u ostalim krjevima

Crne Gore, gdje imaju svoje

podružnice, kao u Plužinama,

Pljevljma,HercegNovom, Be-

ranama –kazao jeVučković.

Ra.P.

PokAZALiHUMANoST:

SaakcijeuNikšiću

BerANe:

Đaci Gimnazije u programu razmjene sa Njemačkom i Rusijom

UpoznaćeVadel i Kostromu

DrAgocJeNAiSkUSTvA:

Mladi Beranci

Vlada usvojila

zahtjevMinistarstva

poljoprivrede

Zazelenije

šume

200.000

eura

PODGORICA

–Vlada je

odobrilaMinistarstvu

poljoprivrededodatna

sredstva izbudžetau

iznosuod200.000eura.

Taj novacnamijenjen je

zanabavkuoko400.000

sadnica četinara i za an-

gažovanje radne snage za

pošumljavanje.

U obrazloženju je navede-

no da je ministarstvo u pri-

oritete zaovugodinuu sek-

toru šumarstva odredilo i

pošumljavanje površina

degradiranihpožarima.

- Planskim dokumentima

planirani troškovi za pošu-

mljavanje u ovoj godini

iznose 488.239 eura, dok je

budžetomnastavcizakapi-

talne izdatke, za šumskou-

zgojne radove opredijeljen

iznos od 95.940 eura, što je,

pišeudokumentu, apsolut-

no nedovoljno za izvršenje

plana – piše u obrazlože-

nju.

Autori navodeda sušumeu

Crnoj Gori u protekle dvije

decenije ugrožene do mje-

re da je poremećena stabil-

nost sastojina ili narušeni

njihovi osnovni elementi

kao što su zdravstveno sta-

nje, sklop, obrast i uzgojni

oblik.

-Posljedicešumskihpožara

su se u krajnjemogledale u

tome da je značajan dio

šumskih površina degradi-

ran, u mjeri da je izvjesno

da se prirodnimpodmlađi-

vanjemnemožeizvršitiob-

novatihsastojina,avještač-

ko po š uml j avan j e j e

neophodno radi zaštite ze-

mljišta od erozije i daljih

degradacionih procesa. U

2017. godini osnovama gaz-

dovanja šumama planirane

su šumskouzgojne mjere

na površini od ukupno

725,14 hektara, dok je go-

dišnjim programom gaz-

dovanja šumama zbog ne-

d o s t a t k a s r e d s t a v a

obezbijeđeno izvršenje

plana na površini od 114,36

hektarasautrošenih52.835

eura. Zbog evidentne po-

trebe za daljimsanacionim

mjerama, iz budžetskih re-

zervi opredijeljeno je za

pošumljavanje dodatno

199.954 eura, od čega za

sadnice 95.083, a za teren-

ske radove 104.871 eura.

Pošumljeno je 136,77 hek-

tara zemljišta – navedeno

je uobrazloženju.

Takođe, piše da je iz

budžetskih rezervi opredi-

jeljeno za pošumljavanje

dodatno 199.954 eura, od

čega je za sadnice 95.083, a

za izvođenje terenskih ra-

dova 104.871 eura.

T.Č.