Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 60 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 7. septembar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Glavni spe-

cijalni tužilacMilivojeKat-

nić juče jena suđenjuoptu-

ženima zapokušaj

terorističkognapadanakon

čitanja izjaveBrajanaSkota,

koju jedaoagentimaFBI-a

početkomprošle godine,

tražioda seovaj dokazuvr-

sti u spisepredmeta smatra-

jući da jevaljan i da senanje-

mumože zasnivati sudska

presuda.

On je kazaoda se zabrana koja

je istaknutana obrascuodnosi

na unutrašnju organizaciju

FBI-a i nije usmjerena prema

crnogorskimpravosudnimor-

ganima.

Sa druge strane, odbrana op-

tuženih bila je saglasna u za-

htjevu da se izjava bivšeg

agenta CIA-e izuzme iz spisa

predmeta jer se u crnogor-

skom pravosudnom sistemu

ona može tretirati samo kao

izjava uzeta od građana, a što

ne predstavlja dokaz pred na-

šimsudovima.

USLUGE

U izjavi koja je od Skota uzeta

pozamolnicicrnogorskihpra-

vosudnih organa, ovaj bivši

agentCIA-e i vlasnikbezbjed-

nosnekompanijePatriotikDi-

fens Grup (Patriotic Defense

Group) iz Orlanda je naveo da

gajeuseptembru2016.godine

kontaktirao Džozef Asad vla-

snikkonsaltingkompanijePe-

regrin konsalting (Peregrine

Consulting), i toponalogupo-

litičkog savjetnika Demokrat-

skog fronta Arona Šaviva, koji

je između ostalog pružao us-

luge izrealskom premijeru

Netanjahuu.

Asad koji je boravio u Americi

od 12. septembrado6. oktobra

2016. godine tražio jeodSkota

da nakon izbora u Crnoj Gori

16. oktobara 2016. godine

izvuče i prebaci lidereDF-a sa

platoa ispred Skupštine na si-

gurnu lokacju ukoliko krenu

sukobi ubačenih demonstra-

nata i policije.

- Asad je upoznao kompaniju

Patriotik Difens Grup da je Pe-

regrini trebalodapomognepo-

litičkom savjetniku sa svojom

kompanijom, koja, između

ostalih, zapošljava i dva FBI

specijalna agenta, ali mu je

mnogovišeodgovaralodakori-

sti usluge PDG-a zbog njihove

ponude usluga. Asad ih je upo-

znao da sumu potrebne usluge

kontranadzora i planiranje i iz-

vlačenja ljudstva - navodi se u

odgovoruna zamolnicu.

U odgovoru piše i da je Skot

svoja saznanja o povezanosti

ruskih obavještajnih službi i

DF-adobioodkonsultantaTi-

cijana Masua sa Malte, koji

ima kontakte sa vladajućom

partijomuCrnoj Gori.

Skot je naveo da za sve što je

izjavio nema materijalne do-

kaze jer jerazgovoreoangažo-

vanju u Crnoj Gori vodio

usmeno ,,licemu lice“.

OPREČNI STAVOVI

U nastavku procesa, sutkinja

Suzana Mugoša pročitala je

dio odgovora u kojem vlasti

SAD navode da FD 302 obra-

zac na kojem se nalaze podaci

koje je Skot saopštio agentima

FBI-a predstavlja validan do-

kaz.

Vlasti SAD su u dopisu istakle

da crnogorskimpravosudnim

organima, shodno zakonima

koji se primjenjuju u Crnoj

Gori, prepuštaju ocjenu rele-

vantnosti izjave Brajana Sko-

ta.

- IskazSkota je jasan i o svemu

govori sam po sebi. Jasno je

sve i o tome ne želim da pole-

mišemali zbog zbrke koju od-

brananamjernopraviželimda

pojasnim. Zabrana o korište-

nju koja se navodi u izjavi od-

nosi se na unutrašnjost orga-

nizacijeFBI-ainijeusmjerena

prema crnogorskim pravo-

sudnimorganima.AgentiFBI-

a su na zakonit način uzeli

izjavu od Skota, tako što su bi-

lježili ono što je on kazao, a on

je prethodno upozoren na po-

sljedice neistinitog svjedoče-

nja. Tužilaštvo traži da se ovaj

dokaz uvrsti u spise predmeta

–kazao jeKatnić.

Sa druge strane, odbrana

okrivljenih zatražila je da se

izjava Brajana Skota izdvoji iz

spisa predmeta kao nevaljan

dokaz.

Advokat Dušan Radosavljević

istakao je da glavni specijalni

tužilaczaboravljačinjenicuda

je Skot saslušan video linkom

te i da je saopštio da je izjava

koju je dao agentima FBI-a

djelimično tačna, a što oči-

gledno ne odgovara Tužilaš-

tvu.

- Više puta sam osporavao va-

lidnost ovog obrasca zbog če-

ga jeTužilaštvo krenulo unje-

govu provjeru. Kod nas je

izjava Skota u rangu izjave

uzete od građanina. Iz SAD su

rekli da ovomože da bude do-

kaz, ali da ne mora, te da Crna

Gora, u skladu sa svojim pro-

pisima, odluči o tome. Skot je

naveo da on nije dao taj iskaz,

negoda suga sastavljali agenti

FBI-a, te da je razočaran nači-

nom na koji su to uradili. Ovo

ne može da bude dokaz, već

samo podsjetnik za ispitiva-

nje.Vijećemoradadoneseod-

lukuda seovaj odgovor izdvo-

ji iz spisa predmeta, jer bi u

suprotnom to bilo frapantno

kršenje zakona – pojasnio je

advokat Radosavljević.

TUMAČENJA

On je podsjetio i da je Skot u

svjedočenju pomenuo i svoj

izvorTicijanaMasua, zakojeg

bi volio da bude saslušan u

sudnici podgoričkog suda i

objasni veze sa Vladom Crne

Gore.

Advokat Dražen Medojević

primijetio je da na izjavi Skota

nema njegovog potpisa kao ni

danijepribavljen shodnopro-

cedurama crnogorskog zako-

naanačemu je insistiranopri-

likom saslušanja Skota pred

Višimsudom.

- Ovo je cijeđenje suve dreno-

vine jer smo uložili velike na-

pore kako bi se Skot saslušao

predVišimsudom, a sadaželi-

mo da osnažimo dokument

koji nije bio dovoljan ni vali-

dan zbog čega je i traženo nje-

govo saslušanje – kazao je ad-

vokatMedojević.

Advokat Miroje Jovanović

smatra da je najveći problem

sa Skotovim iskazom to što je

izvršna vlast druge države –

SAD-a–pitanadalisetaizjava

može koristiti kaodokaz.

- To je politika - kazao je on.

Drugi problem, po mišljenju

advokata Jovanovića je to što

jeTužilaštvotražiotumačenje

odvlasti SADnakonšto jeBra-

jan Skot ispitan pred podgo-

ričkimsudom.

Advokat Nikola Medojević je

ukazao da vlasti SAD nijesu

crnogorskimpravosudnimor-

ganima dale konkretan odgo-

vor da li je izjava Skota dokaz.

On je primijetio da su predu-

zete pravne radnje prilikom

uzimanje izjave od ovog svje-

doka protivne procedurama

koje nalažu domaće zakono-

davstvo i načela.

- Nemamo nikakvog pokaza-

telja da se na ovom obrascu

nalazi ono što je svjedokgovo-

rio. Zato predlažemda se ovaj

dokaz izuzme iz spisa pred-

meta – kazao je advokat Me-

dojević.

Katnić je pojasnio da nije pro-

blem kredibilitet formulara

FD302 koji su popunili agenti

FBI-a već da li je taj dokaz pri-

bavljen po principima pribav-

ljanjadokaza i da li seonmože

koristiti u dokaznom postup-

ku.

- Iz tog razloga je traženo tu-

mačenje ovog dokaza. Odbra-

na je zamijenila teze jer se ne

ocjenjuje kredibilitet iskaza

koji jedaoBrajanSkot jer će to

cijeniti sud–kazao jeKatnić.

On se saglasio sa konstataci-

jom advokata NikoleMedoje-

vića da sud nije dobio konkre-

tanodgovorodvlasti SADda li

je izjava Skota dokaz ili ne.

On je predložio da se vlastima

SAD-a ponovo uputi pitanje

povodomtumačenja formula-

raFD302.

- Mi ga u Crnoj Gori možemo

koristiti kao dokaz jedino ako

seuAmerici koristi kaodokaz.

Ovo je čista situacija i treba

nam jasan odgovor zbog čega

bi sud ponovo trebalo da se

obrati sa istim pitanjem vlasi-

ma SAD. Radi se o veoma važ-

nomdokumentu i smatramda

bi sud trebalo da insistira na

preciznom i jasnomodgovoru

prije odluke suda o izuzima-

nju ovog dokaza iz spisa pred-

meta –kazao jeKatnić.

Advokat Radosavljević se

usprotivio zahtjevu Katnića.

Sutkinja Mugoša je kazala da

će sud naknadno odlučiti o

prijedlozima. Suđenje se na-

stavlja danas.

B.ROBOVIĆ

BUDVA

- Policija jeuBudvi

uhapsiladvijeosobe i podni-

jela tri krivičneprijave zbog

sumnjeda sunapodručju

toggradapočinili šest krađa.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, Ukrajinac R. S. (35)

uhapšen je 4. septembra zbog

sumnje da je počinio razboj-

ničkukrađu.

-Onje,kakosesumnja

,28.ma-

ja, sa još jednom nepoznatom

osobomprovaliou stanL. O. iz

Rusije, koja ih je, po povratku

u stan, sa svojim rođakom za-

tekla u krađi. R. S. i osoba sa

kojomjeprovalioustanpobje-

gli su sa ukradenim stvarima

– saopšteno je iz policije.

U saopštenju se navodi da je I.

N. izSmederevauhapšenzbog

sumnje da je počiniodvije teš-

ke krađe.

On je, sumnja se, 3. septembra

našetalištuprišaosaleđaBud-

vaninu S. G. (76) i otrgao mu

zlatnilančić,azatimpobjegao.

Policija ga je pronašla pola sa-

tanakontoga,asumnjasedaje

počinio teškukrađu i 28. avgu-

sta, kada je Beograđanki L. S.

prišao sa leđa i takođe ukrao

zlatan lančić.

Budvanska policija je Osnov-

nom tužilaštvu u Kotoru pod-

nijela i tri krivičneprijavepro-

tiv tri osobe osumnjičene za

krađe.

Prema sumnjama policije, J.

V. (19) iz Zrenjanina je umaju

ove godine ukrao od D. C.

2.500 eura, P. B. (25) iz Podgo-

rice je ukrao koferM. S. u kom

se nalazila skupocjena garde-

roba i 150 eura, a M. K. (21) iz

Pljevalja je iz stanaM. T. ukra-

la 200 eura i jednu bankovnu

karticu.

M. L.

PODGORICA

–SuđenjeMi-

lošuVidmaru iNikoli Vujo-

tićukoji se tereteda su, to-

kom2017. godineu

Podgorici, zajedno izradili i

držali eksplozivnooružje

velike razornemoći zakaza-

no je za 20. septembar.

Proces će voditi sudijaOsnov-

nog sudaRadeĆetković.

Oružje je policija pronašla 14.

decembra2017. godineuauto-

mobilukojimjeupravljaoVid-

mar.Vujotićseteretiizanedo-

zvoljeno držanje 17 komada

municije koje je policija pro-

našla u njegovom stanu prili-

kom pretresa. On se pod lu-

pom istražitelja našao nakon

što su forenzičari pronašli

DNK tragove na spoljašnjem i

unutrašnjemdijelueksploziv-

ne naprave koja je pronađena

ispodsjedištaokrivljenogVid-

mara. OsimDNK tragova Vuj-

otića pronađeni su i biološki

tragoviNNosobeali i okrivlje-

nog Vidmara koji se nalazi u

pritvoru.

M. L.

PODGORICA

- Bjelopoljac

Demir Kuč (35) uhapšen je u

Njemačkoj po potjernici crno-

gorskih vlasti zbog izdržavanja

kazne od godinu i tri mjeseca

zatvora. Presudu je donijelo vije-

će Višeg suda u BijelomPolju

u oktobru 2015. godine zbog

krivičnog djela neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavljanje

u promet opojnih droga. Iz poli-

cije je saopšteno da je po Inter-

polovoj potjernici u Podgorici

uhapšen državljanin Albanije E.

K. (27). Njega Tirana potražuje

zbog pokušaja ubistva, nezako-

nite proizvodnje vojnog oružja i

proizvodnje i prodaje narkotika.

E. K. će biti sproveden sudiji za

istragu Višeg suda u Podgorici

radi određivanja ekstradicionog

pritvora.

M. L.

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Vlasti SAD dostavile odgovor o izjavi bivšeg agenta

Katnić: IskazBrajanaSkota

predFBI jevaljandokaz

Asadovo

svjedočenje

stiglousud

Iskaz Džozefa Asada koji

je dao američkim istra-

žiteljima u aprila 2017.

godine dostavljen je pod-

goričkomVišem sudu u

srijedu - saopštila je juče

sutkinja Suzana Mugoša.

Ona je obavijestila

odbranu da je Specijal-

no tužilaštvo Asadovu

izjavu dostavilo sudu na

engleskom jeziku kao i

da će ovaj dokument biti

uručen advokatima optu-

ženih nakon što bude pre-

veden na crnogorski jezik.

U Budvi rasvijetljeno šest krađa, uhapšene dvije osobe

Krali zlatne lančiće, novac,

bankovnekartice, kofer ...

Zakazano suđenje optuženima za nedozvoljeno držanje eksplozivne naprave

Vidmar i

Vujotić20.

septembra

predsudom

Saprivođenja jednogodosumnjičenih

ARHIVAPOBJEDE

Dvije osobe uhapšene

po potjernici Interpola

Bjelopoljca

traže zbog

šverca droge

Čađenović i KatnićdolazeuViši sud

ARHIVA POBJEDE