Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 7. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

CrnaGora će

namolbu Italijeprihvatiti do

petmigranata sabrodaDićo-

to, koji su seuavgustu iskrca-

li na italijanskomostrvuSici-

lija.

Vlada jena jučerašnjoj sjednici

jednoglasnodonijelaovuodlu-

ku i time, kako je saopšteno,

potvrdila posvećenost evrop-

skomsistemuvrijednosti i afir-

maciju ljudskog dostojanstva.

- Uvažavajući principe huma-

nosti i solidarnosti sa ljudimau

nevolji kao tradicionalne vri-

jednosti crnogorskog društva

potvrđenemnogo puta u crno-

gorskojistoriji,Vladajeodluči-

la daCrnaGora namolbu Itali-

je prihvati do pet migranata sa

brodaDićoto – saopšteno je na

tviteruVlade.

Zvaničnici iz Italije tražili su

odnašezemljedaprimidiomi-

granatakoji suse iskrcali u jed-

noj od sicilijanskih luka.

Italija je zatražila pomoć za

rješavanje pitanja migranata

koji se nalaze na brodu na Sici-

liji ne samo odCrneGore, već i

odčlanicaEvropskeunije,kaoi

odostalih susjednihzemalja.

AmbasadorItalijeuCrnojGori

Luka Zelioli prije nekoliko da-

na kazao je za Pobjedu da je

svaka pomoć dobrodošla, u

skladu samogućnostima drža-

ve. Italija je pozitivan odgovor

prethodnodobila od Irske i Al-

banije.

Ranije je objavljeno da jeAlba-

nija ponudila da prihvati 20

migranata, a Irska između 20 i

25 sa broda Dićoto koji je ,,za-

robljen

“naSiciliji.Na

tombro-

du, kakopišumediji, bilo jeoko

190migranata, većinom iz Eri-

treje, spašenih sa jednog pretr-

panogkrijumčarskogbroda 16.

avgusta koji je tonuo u Sredo-

zemlju.Njih16 jehitnoevakui-

sano zbog zdravstenih proble-

ma, dok je 27 tinejdžera bez

pratnje, po usvajanju žalbe za

maloljetne osobe, dobilo do-

zvolu da se iskrca u luku Kata-

nija na Siciliji. Tamošnje vlasti,

prenosemediji, oštro sureago-

vale na ovu situaciju navodeći

da neće dozvoliti iskrcavanje

odraslih migranata u Italiju

dok druge zemlje Evropske

unije ne pristanu da preuzmu

neke od njih. Čak se, kako me-

diji penose, ministar unutraš-

njihposlovaMateoSalvini,,za-

kleo da se nijedna noga neće

spustiti na njihovo tlo“.

UCrnoj Gori se nalazi oko 120

migranata koji su smješteni u

Centru za tražioce azila u Spu-

žu i u alternativnom smještaju

naKoniku, anajčešćedolaze iz

Sirije,Avganistana,Pakistana...

Sl.R.

PODGORICA

Disciplinski

postupakprotiv službenice

Nacionalnihparkova i člani-

ceUpravnogodboraovog

preduzećaJeleneDragović

juče jeprekinut na zahtjev

njenog zastupnika, sekretara

uSindikatuuprave i pravosu-

đaPredragaSpasojevića, koji

je zatražio izuzeće advokata

Nacionalnihparkova, uz

tvrdnjudanijeobjektivan i

nezavisan i da radi udosluhu

sadirektoromJPNPCGElvi-

romKlicom.

Dragović, koja je i predsjednica

Sindikalne organizacije Nacio-

nalnih parkova suspendovana

je zbog „teže povrede radne

obaveze“. U rješenju o suspen-

ziji pored ostalog se navodi da

je „predložila prodaju sanitar-

ne šume u NP koja je prodata

preduzeću iz Rožaja Wood

Procesing“.Topreduzećejeka-

snije, zbog uvida u loše stanje

kupljene šume, tražilo raskid

ugovora.

Dragović je juče novinarima

kazala da je taj dokument pot-

pisalo još troje kolega, a da je

disciplinskipostupakpokrenut

samo protiv nje, kao i da je „ne-

buloza“ da je ona predložila

prodaju „drvnih sortimenata

koji subili u lošemstanju“.

SABOTAŽA

Novinarima juče nije dozvolje-

no da prate disciplinski postu-

pak, ali je Spasojević nakon sa-

slušanja kazao Pobjedi da

Dragović nije mogla da iznese

sve dokaze niti da kaže što ima

jer ih je advokat Nacionalnih

parkovaMilanRadulovićsabo-

tirao.

Rekao jeda je izuzeće tražio jer

imajusaznanjadaRadulovićne

vodi postupke kako treba, od-

nosno da radi po „instrukcija-

ma direktoraElviraKlice“.

- To je i dokazano u nekoliko

prethodnihpostupaka i imamo

dokaze za to da se njih dvojica

dogovaraju.Disciplinskipostu-

pak jeprekinut jer samja totra-

žio, zbog toga što Radulović

postupa kakomu direktor kaže

- rekao je Spasojević.

Dragović je novinarima prije

saslušanja reklada joj jeučinje-

na velika nepravda „kao lično-

sti, kao ženi, majci i saradnici“

jersuje,kakojerekla,povrijedi-

likomentarinainternetukojisu

nanijeli štetu i njenoj porodici.

-Štose tičemojestrukerazoča-

rana sam u direktora koji nije

imao povjerenja u moje spo-

sobnosti, a svi do sadkoji subili

na čelu preduzeća davali sumi

saglasnost za sve i nikad niko

nije sumnjao umoj rad - navela

je ona.

Dragović tvrdi da je očigledno

daje„kamenspoticanjaKliciza

neke planirane radnje“.

- Kao članica upravnog odbora

nekoliko puta sammožda čak

blokirala neke njegove želje i

prohtjeve. I kao sindikalcu mi

nije često izlazio u susret, a po-

sebno kada suupitanju stanovi

za kolege izNP ,,Durmitor“, ali

ništa me neće spriječiti da bor-

bu nastavimdo kraja - poručila

je ona.

DIREKTOR

Klica je jučesaopštiodaDrago-

vić nije bila izložena mobingu

„unijednomobliku, kakonavo-

di u svojim izjavama, što mogu

potvrditi svi zaposleni u

JPNPCG“.

On je rekao da je loše stanje u

NP,,Prokletije“zatekaokadaje

došao na čelo ovog državnog

preduzeća.

-Formiranajekomisijasačinje-

na od stručnih lica koja je utvr-

diladauNP ,,Prokletije“posto-

je nepravilnosti u radu.

Konstatovane su brojne nepra-

vilnosti vezane za upravljanje

ovim resursom, a odnose se na

nezakonito postupanje, kako

korisnika državne šume, tako i

pojedinih zaposlenih u ovom

javnompreduzeću, a zbog čega

je uprethodnomperiodu spro-

veden određeni broj disciplin-

skih postupaka i iniciran odre-

đeni broj krivičnih postupaka

kod nadležnih tužilaštava. Če-

tiri postupka su okonačna, od

čega je jedan pred sudom, a je-

dandisciplinski postupak još je

u toku. Nakon sprovedenog

postupka, utvrdiće se odgovor-

nost zaposlenih JPNPCG u

ovom slučaju - saopštio je, po-

redostalog, Klica.

Kazao je da je disciplinski po-

stupak protiv stručne saradni-

ce za oblast šumarstva u

JPNPCG pokrenut na osnovu

„osnovanesumnjezloupotrebe

službenog položaja uNP ,,Pro-

kletije“ zbog teže povrede rad-

ne dužnosti“.

-Disciplinski postupaknijepo-

krenutprotivpredsjedniceSin-

dikata u JPNPCG, već protiv

stručne saradnice za oblast šu-

marstva zbog nezakonitih rad-

nji koje su uočene u NP ,,Pro-

kletije“ - istakao jeKlica.

On tvrdi i da Dragović „zloupo-

trebljava i koristi položaj pred-

sjednice jednog od Sindikata

koji djeluje u JPNPCG“, te da

„putemmedijaiSindikataupra-

veipravosuđa,želiizbjećiodgo-

vornost poosnovuobaveze koje

ima kao zaposlena“.

K.J.

PODGORICA

Vlada

Crne Gore dala je na

jučerašnjoj sjednici sagla-

snost da se za direktoricu

Uprave za bezbjednost

hrane, veterinu i itosa-

nitarne poslove imenuje

Vesna Daković. Ona je do

sada bila vršilac dužnosti

direktora ove Uprave.

R. D.

PODGORICA

Crveni krst

CrneGoreobilježićeSvjetski

danprvepomoći, aovogodiš-

nja tema je sigurnost napute-

vima, iznenadni i neočekivani

događaji koji semogudesiti u

saobraćaju imoguprouzro-

kovati povređivanje ili smrt.

- Milioni ljudi se povređuju ili

umiru od povreda svakog dana,

zbogneadekvatnogodgovoraili

neblagovremenog djelovanja.

Prva pomoć je vitalni početni

korakuobezbjeđivanjuefektiv-

nog i brzog odgovora, koji po-

maže da se ublaže posljedice

ozbiljnih povređivanja i da se

povećaju šanse da se preživi.

Želimo da povećamo svjesnost

o mogućim opasnostima sa ko-

jima ljudi mogu da se suoče u

saobraćajuikakomogupreven-

tivno da djeluju da ne dođe do

saobraćajne nezgode. Pored

preventive, akcenat je stavljen i

na to kako postupiti u slučaju

kadasedesisaobraćajnanezgo-

da, odnosno koje korake je po-

trebno preduzeti - saopšteno je

izCrvenogkrsta.Onisupodsje-

tili da podaci pokazuju da go-

dišnjeu svijetu 1,34miliona lju-

di pogine u saobraćajnim

nesrećama, a višeod50miliona

bude povrijeđeno i obično su u

pitanju teže povrede.

- Crveni krst Crne Gore konti-

nuiranoradi naobučavanjusta-

novništva u pružanju osnova

prve pomoći. Kroz predavanja

uosnovnimisrednjimškolama,

fakultetima, radnim organiza-

cijama, organizovanjem lokal-

nih takmičenja, državnog ta-

kmičenja, pokaznih vježbi,

svake godine obuku uspješno

savlada više od 3.000 osoba –

saoopštili suoni.

Svjetski dan prve pomoći obi-

lježava se 8. septembra.

R.D.

Jednoglasna odluka Vlade na zahtjev susjedne države za humanitarnu podršku

CrnaGoraćeprihvatiti

petmigranata iz Italije

Ministarstvo vanjskih

poslova Italije zahvalilo je,

preko zvaničnog Tviter

pro ila tog resora, Crnoj

Gori na odluci da prihvati

migrante.

- Ministar Enco Moavero

zahvalan je Crnoj Gori na

odluci da prihvati neke

migrante sa broda Dićoti.

To je gest velike solidar-

nosti i prijateljstva. Zahval-

nost i ministru Darma-

noviću što je realizovao

ono što je dogovoreno

na marginama sastanka

ministara EU - piše u tvitu.

Zahvalnost

Dakovićvišenijev. d.

Crveni krst obilježava Svjetski dan prve pomoći

Tema sigurnost

naputevima

Zbog zahtjeva za izuzeće advokata odgođen disciplinski postupak protiv službenice NP

Dragović tvrdi da ježrtvadirektora, aon

daonapokušavada izbjegneodgovornost

Disciplinski

postupak

protiv stručne

saradnice za

oblast šumarstva

u JPNPCG Jelene

Dragović pokrenut

je na osnovu

„osnovane sumnje

zloupotrebe

službenog

položaja uNP

Prokletije zbog

teže povrede

radne dužnosti“

JelenaDragović i PredragSpasojević jučepredpočetak ročišta

ILUSTRACIJA

Godišnjeusaobraćaju

stradavišeodmilion ljudi

Migranti sabrodaDićoto i

dalje „zatočeni“ naSiciliji