Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 60 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 7. septembar 2018.

Društvo

PinkMprenosi

utakmice fudbalske

reprezentacije

PODGORICA

PinkM, te-

levizija sanacionalnomfre-

kvencijomkoju jekupila

UnitedMedija, saopštila je

jučeda ćeprenositi sveuta-

kmice fudbalske reprezen-

tacijeuokviruLigenacija,

novoformiranog takmiče-

njaEvropske fudbalske

unije.

Kako je saopštila izvršna di-

rektoricakompanijeAleksan-

dra Subotić, Pink M planira

da prenosi utakmice nacio-

nalnog tima i za kvalifikacije

za Evropsko prvenstvo 2020,

kao i kvalifikacije crnogorske

reprezentacijezaSvjetskopr-

venstvo 2022. uKataru.

Iz kompanije je saopšteno da

će na tomkanalu ekskluzivno

biti emitovano Evropsko pr-

venstvo u fudbalu 2020, koje

će se igrati u12evropskihgra-

dova.

R.D.

spor protiv države

rihvatljiva

smatratinerazumnim,naosno-

vu toga, razlozi koje su naveli

domaći sudovi prilikom odre-

đivanjapodnosiocupredstavke

daplatištetutužiocusubili,,re-

levantni i dovoljni“, u smislu

sudske prakse. Na osnovu toga

sud ne nalazi bilo kakve razlo-

ge, a najmanje jake razloge, da

iznese stav koji odstupa od

onogkoji jedat ukonačnoj pre-

sudi Višeg suda–navedeno jeu

presudi.

Detaljno je, takođe, obrazlože-

noda sudomaći sudovi donijeli

ispravnuodlukuidajenaknada

koju suodredili primjerena.

- Ovaj sud daje posebnu težinu

činjenicidajenadoknadadosu-

đena protiv oba podnosioca

predstavke zajednički (Ivano-

vićaiDejlipresa).Takođe,prili-

kom odlučivanja o iznosu na-

knade, prvostepeni sud je već

uzeo u obzir da dnevne novine

kojejeobjavljivaodrugipodno-

silac predstavke imaju veliki ti-

raž. Viši sud je otišao još dalje i

značajnoumanjio, zapolovinu,

dosuđeni iznos, uzimajući u

obzir, između ostalog, okol-

nostipodkojimajetekstnapi-

san i iznijete izjave. Stoga,

njihove odluke su u skladu sa

praksom suda da naknada

štete za klevetu mora imati

razuman odnos proporcio-

nalnosti u odnosu na pretr-

pljenu povredu reputacije –

zaključeno je uovoj odluci.

Ova odluka Evropskog suda

je pravosnažna danomdono-

šenja i podnosioci predstavke

nemajupravo žalbe.

Ivanovićje1.septembra2007.

godine, nakonproslave 10go-

dina od osnivanja dnevnih

novina Vijesti, napadnut i

prebijen. U sljedećih nekoli-

ko dana Vijesti su objavile vi-

šetekstovauvezisatimnapa-

dom, odkojihsuneki sadržali

komentare Ivanovića, u koji-

ma je tadašnji premijer Crne

Gore Đukanović označen, iz-

među ostalog, kao nalogoda-

vac napada. Tekstovi su sadr-

žali niz optužbi na račun

bivšeg premijera i njegove

porodice, zbog čega je Đuka-

nović 6. septembra 2007. go-

dine podnio tužbu tražeći na-

knadu štete zbog takvih

napisa. Sud je utvrdio da je

objavljivanjem takvih teksto-

va koji su sadržali netačne i

nedokazane informacije, bez

prethodnog provjeravanja,

naknadnog ispravljanja, pri-

hvatanjagreškeilijavnogizvi-

njenja, Ivanović bio istrajan u

vrijeđanju reputacije Đuka-

novića. U postupku po žalbi,

Viši sud u Podgorici u svojoj

presudi u bitnom je konstato-

vao da političari moraju da tr-

pe veći stepen kritike, ali je i

ocijenio da su navodi iz tek-

stova prekoračili granicu slo-

bode izražavanja i potvrdio

presudu, ali umanjio iznos

nadoknade sa 20.000 eura na

10.000.

N.ĐURĐEVAC

Željko Ivanović

PODGORICA

–Crnogorski

zdravstveni sistemnapravio

je istorijski pomakuoblasti

transplantacionemedicine,

a time što je jedna crnogor-

skaporodicapotpisala sa-

glasnost zadonacijuorgana

svog članakoji jedoživio

moždanu smrt ruše se tradi-

cionalnepredrasude i daju

naznakebuđenja svijesti o

donaciji –kazao jeministar

zdravljaKenanHrapović.

On je juče na konferenciji za

novinare održanoj povodom

uspješno obavljene druge ek-

splantacije (uzimanja) organa

sa preminulogpacijenta uKli-

ničkom centru pozvao sve da

slijede primjere porodica koje

su humanim i nesebičnim či-

nom darivanja organa spasile

više života.

- Transplantaciona medicina

u vrhu je prioriteta Ministar-

stva zdravlja, a s obziromna to

kakav jevid liječenjaupitanju,

potrebna jepomoć svihgrađa-

na Crne Gore – poručio je mi-

nistarHrapović.

BRŽEDOORGANA

On je saopštio i da je naša ze-

mljaodčetvrtkaizvaničnopo-

stala članica Eurotransplanta,

najveće međunarodne nepro-

fitne organizacije koja posre-

duje i koordinira razmjenu

organa za presađivanje izme-

đu transplantacionih centara,

laboratorija i donorskihbolni-

ca u najrazvijenijim evrop-

skimzemljama.

- Članstvomu Eurotransplan-

tu, postali smo član porodice

od 100 miliona stanovnika i

mogućnost dobijanja organa

čini se izvjesnijom. Očekuje-

mo da će vrijeme čekanja na

transplantaciju organa u Cr-

nojGori biti znatno smanjeno,

što je dobra vijest za sve one

kojima je organ potreban -

istakao jeHrapović.

Zahvaljujući humanosti Be-

ranca i njegove porodice spa-

šeno jepet života. IzKliničkog

centra potvrđeno je da su plu-

ća, srce i jetra otišli uNjemač-

Ministar zdravlja ocijenio da je napravljen istorijski iskorak u transplantacionoj medicini

Eraković: Klinički će

biti regionalni centar

Sakonferencijezanovinare

Pedesetčetvorogodišnji Pod-

goričanin Ljubomir Topuško-

vić jedan je od pacijenata koji

je dobio bubreg od Beranca

koji je doživiomoždanu smrt,

a čija je porodica dozvolila da

mu se uzmu organi.

Vidno uzbuđen kaže da se

dobro oporavlja i priča da

u noći kada je saznao da će

dobiti bubreg od sreće nije

mogao da spava.

- Pet godina sambio na dija-

lizi i eto desilo se da dobijem

organ. Od sreće cijelu noć nije-

sammogao da spavam. Samo

sam šetao kroz hodnik – kazao

je Tapušković, poručivši da bi

volio da javnost čuje o ovom

humanom činu i da svi krenu

timputem.

Prema njegovim riječima,

ovo je primjer kako treba da

se radi i da se nekomproduži

život.

Četrdesetjednogodišnji

Odsrećenijesammogao

daspavamcijelenoći

Rožajac Enez Firizović

kojem je transplantiran drugi

bubreg kaže da se šokirao

kada je dobio poziv da dođe

hitno u bolnicu jer je poten-

cijalni primalac tog organa.

On je pozvao sve punoljetne

i zdrave građane da budu

humani.

- Sve medijske kuće treba

da pokrenu sveobuhvatnu

kampanju kako bi se narod

edukovao i čuo i vidio što

znači biti donor. Zahvaljujem

porodici preminulog koja mi

je omogućila da imamnovi

rođendan i da krenemu novi

život – rekao je Firizović.

UKliničkomcentru

do sada je urađeno

39 transplantacija

bubrega, od čega

je 36 živih, a tri

kadaverična donora,

rekla je dr Marina

Ratković i najavila

da će se do 20.

oktobra u Kliničkom

prvi put uraditi

transplantacija

bubrega sa

davaocima koji imaju

inkompatabilnu

krvnu grupu

Organi specijalnimletomtransportovani uNjemačku

Iz Ministarstva zdravlja najavili su da će do

kraja godine početi sa radomHLA tipizacija,

do kada će biti riješeni prostorni i kadrovski

kapaciteti i dobavljena oprema.

Dr Marina Ratković je objasnila da je HLA

tipizacija neophodan nivo pripreme kompati-

bilnosti - podudarnosti između ne samo živih

nego i kadaveričnih donora.

- Do 30. septembra biće isporučena oprema

vrijednosti 650.000 eura, a ja obećavam

da ćemo prije Nove godine, odnosno polo-

vinomdecembra imati populacioni HLA

koju nemamo samomi, Republika Srpska i

Kosova - kazala je Ratković, naglasivši da HLA

nije samo za potrebe transplantacije nego za

mnoge druge bolesti.

HLAtipizacijadokrajagodine

ku,advojicacrnogorskihpaci-

jenata koji su dobili bubrege

dobrog su zdravstvenog sta-

nja.

Direktor KCCG Jevto Erako-

vić podsjetio je da je u cijeli

proces bilo uključeno oko 30

ljekara te ustanove koji su tri

danamukotrpno radili i poka-

zali profesionalnost i spre-

mnost da, kako je kazao, izađu

u susret najkomplikovanijim

oblastima medicine, a to je

transplantacionamedicina.

- Sa ovakvim doktorima i sa

srednjim medicinskim ka-

drom koji je učestvovao u

kompletnomprojektu, može-

mo sa pravom da očekujemo

da KCCG bude ono što smo

projektovali - regionalni cen-

tar i da prevaziđemo granice

Crne Gore, vezano za usluge

koje pružamo - istakao je Era-

ković.

On je naglasio da se ljekari

KCCGne vrednuju onliko ko-

liko zaslužuju s obziromna to

koliko rade i uspjehe koje po-

stižu. Stoga ih, smatra Erako-

vić, treba maksimalno nagra-

diti kroz projekte.

Prvi čovjek Kliničkog istakao

je i da je rodonačelnica ideje

transplantacione medicine u

Crnoj Gori medicinska direk-

torica KCCG dr Marina Rat-

ković, koja je entuzijazmom,

velikim radom, konekcijama,

prvo sa kolegama iz Hrvatske,

pa sa kolegama iz eminentnih

evropskih centara napravila

prve korake uovoj obalsti.

Ratković kaže da su pacijenti

kojima jepresađenbubregdo-

bro i objasnilada semnogobr-

že oporavljaju ljudi sa kadave-

ričnimbubrezima.

- Ovdje smo imali privilegiju

da istovremeno jedan i drugi

pacijent budu transplantirani.

Bilo jedostaemocija, ali nijed-

ne suze kod pacijenata koji su

vraćeni. Sretni smo što smo

smanjili broj, a možete misliti

koliko su srećni naši pacijenti

- kazala jeRatković.

REZULTATI

Osvrnuvši senapostignute re-

zultate, ona je navela da je u

Kliničkomcentrudosadaura-

đeno 39 transplantacija bu-

brega, odčega je, kako je rekla,

36 živih, a tri kadaverična do-

nora.Najavila jedaće sedo20.

oktobra u KCCG prvi put ura-

diti transplantacijabubrega sa

davaocima koji imaju inkom-

patabilnukrvnu grupu.

- Majka će bubreg dati ćerki, i

još jedna majka sinu. Jedni su

izKolašina, drugi izBara – ka-

zala je drRatković.

PredsjednicaNacionalnogko-

ordinacionog tijela u oblasti

presađivanja organa Vesna

Miranović naglasila je da mo-

ramopodići nivosvijesti dasvi

shvatimo da u jednom trenut-

kumimožemobiti ti kojimaće

organbiti potreban.

-Činjenicada je čak 16putave-

ća mogućnost da budete u po-

trebi za nekim organom, nego

što ćete ga dati govori u prilog

tome,kolikosuživotneokolno-

sti nepredvidive, a koliko je

zdravljeresurskojiselakotroši

- rekla jeMiranović.

Sl.R.