Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 7. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Aerodromu

Podgorici nakratko je juče

biopreventivnozatvoren

zbog tehničkogkvarana jed-

nomodavionakoji senalazi

napoletno-slijetnoj stazi.

Manji kvar, kako je saopšteno,

bio je na protivpožarnom avi-

onuMinistarstva unutrašnjih

poslova.

- U 11 sati i 53 minuta, tokom

trenažnog leta, u fazi nakon

slijetanja i dodira sa pistom

došlo je do pucanja gume na

protivpožarnom avionu dvo-

sjedAT802, registarske ozna-

ke 4O-EAD. U avionu su bila

dva pilota, koji tom prilikom

nijesu pretrpjeli nikakve po-

vrede.Avionjenakonzamjene

gume i obaveznih pregleda,

tokomkojihjeutvrđenodane-

manikakvihdrugihoštećenja,

vraćen na korišćenje. Iz pro-

ceduralnih razloga, tokom

pregleda aviona i zamjene gu-

me, saobraćaj na aerodromu

Podgorica je bio u prekidu -

naveli su izMUP-a.

K.J.

Delegacija švajcarske fondacije Swiss Continence u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori

Aerodromu Golubovcima juče nakratko bio zatvoren

PODGORICA

- Švajcarska

fondacijaSwissContinence

spremna jeda investirane-

kolikomiliona eurauuspo-

stavljanjenovog zdravstve-

nog i istraživačkog centra

regionalnogkarakterauCr-

noj Gori - saopšteno je izMi-

nistarstvanauke.

Delegacija Swiss Continence

fondacije, kojupredvodi pred-

sjedavajući fondacije i šef ka-

tedre za neuro-urologiju na

Univerzitetu u Cirihu i Uni-

verzitetskoj bolnici Balgrist

Tomas Kesler, boravi u dvod-

nevnoj posjeti Crnoj Gori.

Kako je saopšteno izMinistart-

svanauke,delegacijajejučepo-

čela sastanke sa predstavnici-

ma Ministarstva zdravlja i

Kliničkog centra na temu po-

tencijalnog investiranja i for-

miranja novog zdravstvenog i

istraživačkog centra regional-

nogkaraktera. Kesler je, navodi

se, pokrenuo inicijativu izrade

projekta između Crne Gore i

Spremni da investiraju

nekolikomilionaeura

Švajcarske, pod okriljem Swiss

Continence fondacije, čiji je cilj

unapređenje kvaliteta zdrav-

stvene zaštite uCrnoj Gori.

-Fondacijajespremnadauloži

novac i u obuke istraživača na

Univerzitetu u Cirihu i medi-

cinskog osoblja u Univerzitet-

skoj bolnici Balgrist – piše u

saopštenju.

IzMinistarstvasukazalidade-

legacija razgovara o optimal-

nom modelu saradnje koji bi

vodio ka formiranju regional-

nog centra izvrsnosti u oblasti

neuro-urologije, sa mogućno-

šću proširenja projekta na

oblast radiologije, dijagnosti-

ke, neurologije i ginekologije.

Delegacija je juče posjetila

KCCG gdje se upoznala sa ra-

dom te medicinske ustanove,

kao i aparaturom koja je dos-

tupna ljekarima. Posjetili su i

Institut ,,Simo Milošević“ u

Igalu. Danas će se, kako je na-

javljeno, sastati sa ministrom

finansija Darkom Radunovi-

ćem, savjetnikompremijeraza

strane investicije Vladimirom

Beratovićem, gradonačelni-

komPodgorice IvanomVuko-

vićem i potpredsjednikomCr-

nogorske akademije nauke i

umjetnosti Ljubišom Stanko-

vićem.

Sl.R.

Sa sastanka

PODGORICA

–Praksa su-

da je jasna: što suozbiljniji

navodi, utoliko i činjenični

osnov trebadabude čvršći

– jedna jeodocjena izpre-

sudeEvropskog suda za

ljudskapravakojomjeu ju-

nuodbijena tužbakompa-

nijeDejli pres, izdavačaVi-

jesti, i njenog izvršnog

direktoraŽeljka Ivanovića

protivdržaveCrneGore.

Izdavač Vijesti i Ivanović su-

duuStrazburu, kako smo ra-

nije objavili, žalili su se na

presudecrnogorskihsudova,

donešene u korist aktuelnog

predsjednika naše države

Mila Đukanovića, koji je po-

krenuo spor protivnjih.

OBRAZLOŽENJE

Viši sud uPodgorici Đukano-

viću je dosudio naknadu od

10.000 eura po tužbi protiv

Vijesti, jer su ga te novine u

tekstovima objavljenim na-

kon prebijanja Ivanovića, 1.

septembra 2007. godine, do-

vodile u direktnu vezu sa

ovim teškim incidentom, a

Ivanović i Dejli pres su se po-

žalili Evropskom sudu da im

jetompresudompovrijeđena

njihova sloboda izražavanja.

- Sud smatra da je žalba pod-

nosiocapredstavke(Ivanovi-

ća i Dejli presa) očigledno

neosnovana, pamorabiti od-

bačena.Sudvećinomglasova

proglašava predstavku ne-

Detalji iz obrazloženja presude Evropskog suda kojomsu Vijesti izgubil

Žalba Ivanovićane

U spisima predmeta nema ništa što bi ukazalo

da su podnosioci predstavke, Ivanović i Dejli

pres, vodili računa o tome da potvrde istinitost

ili pouzdanost navoda da jeMilo Đukanović

povezan sa napadomna Ivanovića koji se

dogodio 2007. godine, navedeno je u presudi

Evropskog suda za ljudska prava

prihvatljivom – istaknuto je u

presudi koja je objavljena u

SlužbenomlistuCrneGore.

Praksa suda je, kako je navede-

no, jasna: što suozbiljniji navo-

di, utoliko i činjenični osnov

treba da bude čvršći. Navodi

Ivanovića i Dejli presa, ocije-

njeno je, u konkretnom pred-

metu su bili veoma ozbiljni, ali

u spisima predmeta, ipak, ,,ne-

ma ništa što bi ukazalo da su

podnosioci predstavke vodili

računa o tome da potvrde isti-

nitost ili pouzdanostnavodana

visokom nivou u bilo kom tre-

nutku“.

-Nijesudostavili bilokakavdo-

kaz pred domaćimsudovima u

prilog navodima prvog podno-

sioca predstavke (Ivanovića).

Drugi podnosilac predstavke

(Dejli pres), sa svoje strane,

osim očigledno neuspješnih

pokušaja da kontaktira tužioca

ne izgleda da je preduzeo bilo

što kako bi potvrdio ozbiljne

navode prvog podnosioca

predstavke ili umjesto toga za-

uzeoozbiljnijipristupprilikom

prenošenjaspornih izjava–na-

vedeno je upresudi.

Umjesto toga, kako dodaju,

podnosioci predstavke su tvr-

dili da su sporne izjave bile vri-

jednosni sudovi i da kao takve

nijesu zahtijevale dokaz, kao i

da je njihov cilj bio da naglase

političku odgovornost tužioca

za klimu u kojoj su napadi na

novinare ostajali nekažnjeni.

ČINJENICE I NADOKNADA

- Ipak, Sud smatra da se mora

napraviti razlika između izjave

da je tužilac bio politički odgo-

voran za takvo okruženje i op-

tužbe da je lično poslao nekoga

da fizički napadne prvog pod-

nosioca predstavke (Ivanovi-

ća). Pred sudom podnosioci

predstavke su se osvrnuli na

neriješeno ubistvo glavnog

urednika drugih dnevnih novi-

na, nabrojnedrugenapadekoji

su se odnosili naVijesti, i na ra-

zne strane izvještaje. Sa izuzet-

kom ubistva glavnog urednika

Dana, sud primjećuje da su svi

napadi na koje su se osvrnuli

desili, i svi izvještaji bili objav-

ljeni nakon napada na prvog

podnosioca predstavke. Što je

još važnije, ni u jednoodnjihse

ne ukazuje da je tužilac direk-

tno odgovoran za napad na pr-

vog podnosioca predstavke

-istaknuto je upresudi.

Naveli su i da činjenica direk-

tnog optuživanja određenih

pojedinaca pominjanjem nji-

hovih imena i pozicija dovodi

podnosioce predstvake u oba-

vezu da obezbijede dovoljan

činjenični osnov za svoje tvrd-

nje.

- Uzimajući u obzir navedeno i

poljeslobodneprocjenekojese

daje državama ugovornicima u

takvim pitanjima Sud nalazi u

okolnostima konkretnog pred-

meta da se zaključci koje je do-

nio Viši sud na osnovu uspo-

stavljanja ravnoteže ne mogu

Protivpožarni aviondvosjedAT802

MiloĐukanović

Puklagumana

avionuMUP-a

Uručeni serti kati dobitnicima Čivning stipendije

PODGORICA

- Britanska

ambasadauPodgorici uru-

čila je sertifikatedobitnici-

maČivning stipendije i time,

kako je saopšteno, nastavila

pozitivnepromjeneubroju

stipendijakoje sudodijelje-

neuCrnoj Gori.

Ambasada je predstavila 11

ovogodišnjih dobitnika sti-

pendije, a novi ciklus prijave

trajaće do 6. novembra.

Čivning stipendije globalni su

programstipendiranjabritan-

ske Vlade, finansirane odMi-

nistarstva vanjskih poslova

UjedinjenogKraljevstva i par-

tnerskihorganizacija.

Iz Ambasade objašnjavaju da

program dodjeljuje nagrade

mladim, potencijalnim lideri-

ma iz cijelog svijeta za postdi-

plomskestudijenauniverzite-

tima uVelikoj Britaniji.

Ova stipendija je osnovana

1983. godine i razvila se u pre-

stižanmeđunarodni program.

Dobitnici stipendije su mladi

ljudi iz više od 150 zemalja i

teritorija u svijetu, a ove godi-

neprogramćepodržativišeod

1,6hiljada stipendista.

Sada ima skoro 55 hiljada do-

bitnika ove stipendije širom

svijeta, koji zajedno čine uti-

cajnu i cijenjenu globalnu

mrežu. Program, kako su sa-

opštili iz Ambasade, obezbje-

đuje punu stipendiju na pos-

tdiplomskomnivou, običnoza

jednogodišnjimagistarskistu-

dij na bilo kojem univerzitetu

u Velikoj Britaniji, i uključuje

troškove života uUK.

Te stipendije podržavaju, do-

daje se, prioritete britanske

spoljne politike, stvaraju traj-

ne pozitivne odnose sa budu-

ćim liderima i razvijaju uticaj

na donosioce odluka širom

svijeta.

- Kandidati se obično biraju

međuonimakojiželedapoha-

đaju studije iz međunarodnih

odnosa, političkih nauka, jav-

neuprave, prava, ljudskihpra-

va, ekonomije, finansija, ban-

ka r s t va i med i j a , i a ko

ambasada rado razmatra i za-

htjevezadrugestudije–pišeu

saopštenju.

Sl.R.

Postdiplomske

za 11 najboljih

Sadodjele serti kata

Sud smatra da se

mora napraviti razlika

između izjave da je

tužilac bio politički

odgovoran za takvo

okruženje i optužbe da

je lično poslaonekoga

da zički napadne