Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 60 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 7. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Svjetskaban-

kapodržavaVladinmodel

valorizacije aerodroma, sa-

opštio je izvršni direktoru

toj finansijskoj instituciji

FrankHemskerk jučena sa-

stanku sapremijeromDuš-

komMarkovićem.

Vladajeodlučiladacrnogorske

aerodrome ponudi na koncesi-

juod25 do 30godina.

- Upravljanje aerodromima

javnim novcem je veoma sku-

po. Privatno-javno partnerstvo

je dobar model da se pojača

promet i da se poveća njihova

vrijednost,ajavninovacjebolje

davati, na primjer, za gradnju

škola. Moje iskustvo, kaomini-

stra turizma Holandije, poka-

zujeda je rast prometana aero-

dromima jedan od ključnih

preduslova snaženja turistič-

kih djelatnosti, povećanja pri-

hoda i dostupnosti zemlje - ka-

zao jeHemskerk.

Premijer je kazao da su aerodro-

mi jedan od najvećih infrastruk-

turnihpotencijala, ada su trenut-

nonaniskomnivouipredstavljaju

usko grlodaljeg razvoja.

- Hoćemo da to u kratkom vre-

menskom roku promijenimo.

Zato smo seopredijelili danam

partner bude IFC - kazao je

Marković, koji je ocijenio da je

pokušajdiskreditacijeeksperta

kojeg je angažovao IFC samo

vidpolitičke borbe.

- Bez obzira na to, očekujem

uspjeh valorizacije aerodroma

i velikebenefite zanašuekono-

miju. Vlada transparentnošću,

slanjemmaterijala MMF i an-

gažovanjem renomirane me-

đunarodne finansijske organi-

zacije pokazuje najviši nivo

odgovornosti u realizaciji tog

projekta - kazao je on.

Marković je predstavio i rezul-

tate i ekonomske prioritete

Vlade, kao i razvojne projekte

vrijedne više milijardi dolara,

koji se trenutno realizuju.

- Zahaljujući povjerenju Svjet-

ske banke i finansijskoj podršci

od 90 miliona dolara u prošloj

godini popravili smo poziciju i

kreditni rejting i ostvarili kre-

ditne uslove bolje nego ikad ra-

nije. UCrnoj Gori postojimno-

go razloga za zadovoljstvo

partnerstvom sa Svjetskom

bankom- kazao je premijer.

Hemskerk se juče sreo i sa mi-

nistrom finansija Darkom Ra-

dunovićem.

M.P.M.

Premijer DuškoMarković primio izvršnog direktora Svjetske banke

Hemskerk: Podrška

valorizaciji aerodroma

Pokušaj diskreditacije eksperta

kojeg je angažovao IFC samo je vid

političke borbe - ocijenio premijer

DuškoMarković

politikedržave i unarednomperi-

od temeljiti na jačanjumakroeko-

nomske stabilnosti (prvenstveno

fiskalne) i unapređenju konku-

rentnosti - ocijenjeno je.

Usvojena je uredba o korišćenju

logotipa nacionalnog brenda u

javnomsektoru, koja će seprimje-

njivati od januaranarednegodine,

kao i izvještaj o realizaciji nacio-

nalnog programa zaštite potroša-

ča za period jul 2017. – jun2018.

Vlada je odlučila da raspiše drugi

javni poziv za podsticaj klastera.

Ukupanbudžetprogramaza2018.

godinu iznosi 150.000 eura, dok

ukupna vrijednost potpisanih

ugovorenih subvencija 97.612 eu-

ra.

Drugi javni poziv, koji obuhvata

preostalih 52,3 hiljade eura, traja-

će 15 dana.

Odlučeno je da Deloit bude neza-

visni revizor za reviziju finansij-

skih izvještaja ,,Aerodromi Crne

Gore“ za 2017.

M.P.M.

jnog dokumenta

jakapravi

edo2021.

Ministar saobraćaja Osman

Nurković učestvovaće na

međunarodnom forumu

pomorstva od 12 14. septem-

bra u Batumiju u Gruziji. U

dokumentu koji je juče usvo-

jila Vlada navodi se da posto-

ji perspektiva u povezivanju

luka za pretovar kontejner-

skog tereta gdje luka Bar

ima objektivnih potencijala

za proširivanje kapaciteta i

izgradnjumodernogmeđu-

narodnog kontejnerskog

terminala.

- Taj terminal bi povezao

zemlje Azije zapadne Evrope

i Afrike, te preko Atlanskog

okeana do istočnih obala

Sjeverne i Južne Amerike.

Osimpovezivanja u kontej-

nerskombrodskomprevozu

potencijali leže i u Ro-Ro ter-

minalima i kruzing turizmu.

Navedeni potencijali Crne

Gore stvaraju dobru osnovu

za čvršće povezivanje naših

i luka Crnog i Sredozemnog

mora - ocijenjeno je u infor-

maciji.

UGruzijio

povezivanju

kontejnerskog

prevoza

treći irme sa sjedištemu Crnoj

Gori. Semgreen power zapošlja-

va 1.800 ljudi i u portfoliju ima

dva gigavata instaliranih solarnih

elektrana -

kazala je

ministar-

ka.

poznatazamjesec

DragicaSekulić

PODGORICA

Ugovor o

prodaji zemljištabivšepod-

goričke fabrike „RadojeDa-

kić“, zakoje jeUprava za

imovinuponudila 3,3milio-

na eura, trebalobi dabude

potpisannaredne sedmice,

saopštio je agencijiMinabi-

znis stečajni upravnikMla-

denMarković.

Ponuda se odnosi na 11 kata-

starskih parcela ukupne povr-

šine 34,7 hiljada kvadrata po-

red Siti kvarta u Podgorici i

namijenjeno je za kulturu,

školstvo, zdravstvo i socijalno

osiguranje. Marković je pri-

hvatio tu ponudu, ali ugovor

nijemogao biti zaključen zbog

gužvi u katastru i žalbe advo-

kata radnika Apelacionom su-

du. Od ukupne kupoprodajne

cijene 2,4miliona eura trebalo

bidadobije340bivšihradnika,

koji kao razlučni povjerioci

imaju pravo na najveći dio od

imovine koja se prodaje. Nji-

ma, po ranijimsudskimpresu-

dama od 2009. godine, fabrika

duguje 30 miliona eura, bez

zateznekamateizatoimjebilo

dodijeljeno221hiljadakvadra-

ta zemljišta. Privredni sud

uveojestečaju,,RadojeDakić“

2016. godine zbog poreskog

duga 10,7miliona eura.

S.P.

Naredne sedmice Uprava za imovinu potpisuje ugovor o kupovini zemljišta ,,Radoja Dakića“

Zadomzdravlja, školu i

vrtić35hiljadakvadrata

i

u

i,

a

-

-

e

-

o

odgovornom poslovanju, čiji važan

segment predstavlja oblast finansij-

ske edukacije – navodi se u saopšte-

njuCBCG.

Guverner je podsjetio da CBCG ini-

cira i sprovodi brojne aktivnosti za

podizanje nivoa informisanosti i

ekonomskog znanja udruštvu.

M.P.M.

dukacija

PODGORICA

Samit100

biznis lideraJugoistočne

Evrope, regionalni skup

poslovnih lidera i najviših

političkihzvaničnikadr-

žava regiona, biće 1. i 2.

oktobraodržanuBeo-

gradu.

Organizatori su najavili da

će centralna tema Samita

bitidigitalna transformaci-

ja i kako iskoristiti četvrtu

industrijsku revolucijukao

odskočnu dasku i na taj na-

čin učiniti „kvantni“ skok

do razvijenog i globalno

konkurentnog regiona.

-Samit 100biznis liderapr-

vi je i jedinstvenskup takve

vrste u regionu i zamišljen

je kao platforma za pri-

vredno povezivanje i kon-

kretan doprinos biznis li-

dera političkim naporima

usmjerenim na unapređe-

nje ekonomske saradnje i

konkurentnosti regiona -

navodi seusaopštenjui do-

daje da samit okuplja naji-

staknutije poslovne lidere

Srbije, Slovenije, Hrvatske,

Bosne i Hercegovine, Crne

Gore,Makedonije iAlbani-

je. Namjera organizatora

je, kako je objašnjeno, da se

na zajedničkomsusretubi-

znis lidera i državnika,

otvore perspektive jačanja

konkurentnosti nacional-

nih ekonomija, potencijala

čitave Jugoistočne Evrope,

a time i povećanja kvaliteta

života u regionu.

Srpska asocijacija me-

nadžera jedan je od inicija-

tora Samita. Ona će u sa-

radnji sa Združenjem

menadžera Slovenije, Hr-

vatskom udrugom poslo-

davaca,Atlas fondacijomiz

Crne Gore, Alkaloidom iz

Makedonije, BBI Bankomi

ASAHoldingom iz Bosne i

Hercegovine okupiti u Be-

ogradu200učesnika.

S.P.

Početkomoktobra se održava Samit100 biznis lidera Jugoistočne Evrope

Platformazaprivredno

povezivanje regiona

PODGORICA

Ministarstva saobraćaja Crne Gore i Turske imaju

dobru saradnju, a trenutno se radi na njenomunapređenju putem

uspostavljanja crnogorsko-turske mješovite komisije u toj oblasti,

saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva.

Iz tog resora su kazali da delegacija Vlade, koju predvodi ministar

saobraćaja Osman Nurković, učestvuje od srijede do danas na

Izmirskommeđunarodnom sajmu i Izmirskimbiznis danima.

U okviru Izmirskogmeđunarodnog sajma i Izmirskih biznis dana,

planirana je organizacija raznih događaja kako bi se okupili turski

biznismeni i kompanije i strani zvaničnici. Iz Ministarstva su kazali

da su odnosi između Crne Gore i Turske veoma dobri i prijateljski

i da se kontinuirano unapređuju kroz sadržajnu saradnju na svim

poljima i intenzivan politički dijalog.

S. P.

Formirajucrnogorsko-

turskumješovitukomisiju

Ministar saobraćaja na Izmirskommeđunarodnomsajmu

Bivša fabrika ,,RadojeDakić“