Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 60 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 7. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Predstavnici

timovana realizaciji infra-

strukturnihprojekata izme-

đuvladaCrneGore i Srbije

juče suuBeogradupredsta-

vili listuzakoju jeprepoznat

strateški značaj zaobjedr-

žave, saprojektima auto-pu-

taBar - Boljare - Beograd i

željezničkomprugomBar -

Vrbnica - Beograd.

Lista će se, kako je objašnjeno

izMinistarstva saobraćaja, po

potrebi proširivati. Dogovo-

reno jedazarealizacijuproje-

kata treba obezbijediti zajed-

nički nastup prema trećim

zainteresovanimstranama.

UBeogradu je održanprvi sa-

stanak koordinacionog i ope-

rativnog tima formiranih u

skladu sa memorandumom o

razumijevanju i saradnji na

realizaciji infrastrukturnih

projekata između vlada Crne

Gore i Srbije potpisanimu ju-

lu.

Predstavnici srbijanskog re-

sornog ministarstva su infor-

misali crnogorsku delegaciju

da je u toku izrada prostornog

plana posebne namjene za re-

giju u kojoj je planirana trasa

auto-putaodPožegedograni-

ce saCrnomGorom.

Dogovoreno je da do kraja

sedmice operativni timovi

elektronski razmijene raspo-

loživustudijskuitehničkudo-

kumentaciju.

-Tokomsusreta se razgovara-

lo i o načinima što kvalitetni-

jegpredstavljanjaprojekata,u

susret sastankuministara sao-

braćaja Kine i zemalja Cen-

tralne i Istočne Evrope koji će

se održati sredinomoktobra u

Beogradu - navodi se u saop-

štenju i dodaje da je cilj opera-

tivnih timova da do tada obiđu

teren, pripreme podlogu i

odrede tačku spajanja trase

auto-puta Beograd - Bar, kako

bi se stvorili preduslovi zapot-

pisivanje određenog sporazu-

mazakontaktnutačkuizmeđu

dvije države, čime će dodatno

otvoriti mogućnosti za preko-

graničnu saradnju.

S.P.

Sastanak timova za infrastrukturne projekte vlada Crne Gore i Srbije

Određuju tačkuspajanja

auto-putaBar – Beograd

USD

1.16340

JPY 129.55000

GBP 0.89824

CHF

1.12750

AUD

1.61640

CAD

1.53380

Kursna lista

PODGORICA

Vlada je juče

formirala timod58 stručnjaka

koji trebadapripremi pro-

gramekonomskihreformi za

period2019–2021.Koordinato-

ri ovog tima suNinaVujošević

i IvaVuković izMinistarstva

finansija.

Usvojenajeinformacijaopripre-

mi programa za koju je ocijenje-

no da je pravovremena i da se ra-

di o važnom i zahtjevnom poslu

- dokumentu u kojem bi Vlada

trebalo da predstavi ekonomsku

politiku za narednu godinu i

srednjoročni period kao osnovu

za ekonomski dijalog sa Evrop-

skomkomisijomu procesu inte-

gracija.

ZADATAK

Zadatak tima je da pripremi

okvir srednjoročne ekonomske

politike i postavi ciljeve, pripre-

mi analizu makroekonomskog

okvira,potencijalnogauto-putai

projekciju makroekonomskih

indikatora na osnovu očekivanja

u međunarodnom okruženju i

trendova u Crnoj Gori, potom

analizu održivosti javnih finan-

sija na osnovama fiskalne politi-

keipostavljenihfiskalnihciljeva.

Timmoradapripremiisetmjera

u okviru strukturnih reformi i

procjeni primarni fiskalni uticaj

i po mogućnosti, šireg makore-

konomskog uticaja predloženih

mjera u okviru strukturnih re-

formi organizuje javnu raspravu

onacrtuprograma.

- Timtreba da pripremi izvještaj

osprovođenjumjerastrukturnih

reformi u okviru programa eko-

nomskih reformi za 2018-2020. i

2019-2021. i dostavi gaSavjetuza

konkurentnost i Vladi na razma-

tranje, učestvuje u pripremi mi-

nistarskog sastanka zemalja čla-

nica EU i zemalja kandidata za

članstvouEU-zacrtanojeuVla-

dinoj informaciji.

Naglašavasetakođedajestrateš-

kiciljekonomskepolitikedefini-

sanuPravcima razvojaCrneGo-

re kao i Strategijom održivog

razvoja Crne Gore do 2030, a

odnosi se na unapređenje kvali-

teta života svakog pojedinca u

dugomroku.

- Model ekonomskog zasniva se

nastranimdirektniminvesticija-

ma, uz postepeno proširenje

izvozom. Od investicija u turi-

zam, energetiku, poljoprivredu i

industriju i izvoza proizvoda i

usluga iz ovih sektora dominan-

tno zavisi dalji rast i razvoj eko-

nomije - konstatovano je u infor-

maciji.

RAST

Uz dinamiziranje ekonomskog

rasta, neophodno je postići nje-

govuodrživost i inkluzivnosti.

- Potrebno je dalje povećavati

učešćesektorakojiotvarajunova

kvalitetna radna mjesta, kako bi

se doprinijelo većoj zaposleno-

sti, odnosnopoboljšanjukvalite-

ta života građana. Prepreke ova-

kvom ekonomskom rastu Vlada

treba eliminisati strukturnim

reformama za povećanje konku-

rentnostikojaznačinoveinvesti-

cije, veću proizvodnju i izvoz.

Otuda će se vođenje ekonomske

Vlada usvojila informaciju o pripremi novog razv

Timod58struč

programrefor

Tri konzorcijuma su dostavila

ponude za izgradnju solarne

elektrane, u Briskoj Gori na 6,6

miliona kvadrata zemljišta. Riječ

je o konzorcijumu kojeg čine

Fortum iz Finske, Elektroprivreda

CG i Sterling andWillson iz Indije.

Drugi je IREDL kojeg čine Interna-

tional renevable energy sa Malte

i Giuai green building iz Kine,

a treći Monte Solar kojeg čine

Sanderlend i Bemax iz Crne Gore,

Semgreen power Francuska i

Solon SAD, kazala je juče nakon

sjednice Vlade ministarka ekono-

mije Dragica Sekulić.

Rekla je da će komisija u roku od

30 dana donijeti odluku i dostaviti

Vladi na odlučivanje. Dodala je da

je tenderskomdokumentacijom

predviđeno da se elektrana gradi

u dvije faze, a da je namjera da do

kraja ove godine bude potpisan

ugovor.

Sekulić je saopštila pregled i opis

kompanija.

- Fortum je vodeća energetska

kompanija u regionu Skandina-

vije, Rusije, Poljske i Baltika. U

većinskom je vlasništvu Finske

i lani su imali 4,5 milijardi eura

prihoda. EPCG poznajete, a treća

u ovom konzorcijumu je indijska

irma Sterling andWillson. Drugi

konzorcijum čine kompanije koje

grade vjetroelektranu Možura, a

Najboljaponudazasolarnuelektranubić

HERCEGNOVI

Unekadaš-

njemvikendnaselju ,,Šuma-

dija“uKumboru, gdjekom-

panija „Carine“ obavlja

pripremne radove za iz-

gradnjuhotelavisokekate-

gorije, srušene su skoro sve

kućice.

Popović je saCrkvenimodbo-

rom Kumbora potpisao ugo-

vor o zajedničkom ulaganju i

zakupuparcelekojasegraniči

sa onom koja je u njegovom

vlasništvu.Unaseljusubile32

kućice, od kojih šest na 380

kvadrata oko kojih se mješta-

nin Rajko Batrićević spori sa

Mitropolijom.

Kako je Batrićević rekao, ru-

šenje kućica je počelo prekju-

če, a jučesusrušene dvijekoje

su bile na njegovom placu uz

more.

-Spriječiosamdasrušeostale,

ali jestrujausvima isključena.

Pozvali smoKomunalnupoli-

ciju, policiju i građevinsku in-

spekciju. Komunalni inspek-

torisuizašliposlijedvasatana

teren i rekli da nijesu nadlež-

ni, a građevinskog inspektora

očekujemo za dva dana – ka-

zao jeBatrićević.

Na gradilištu budućeg hotela

jučejebagerraščišćavaoteren

odostataka vikendica.

Vlasnik kompanije „Carine“

ČedoPopovićpotvrdiojedaje

bager ušao u privatni posjed

Batrićevića jer „kućicenemo-

gubiti srušene na pola“.

- Sve su dobile nalog za ruše-

nje jer su nelegalno postavlje-

ne i sve će morati da budu

uklonjene. Ako se ušlo u pri-

vatni posjed i nešto oštetilo,

štetu ćemo nadoknaditi – ka-

zao jePopović i dodaodanije-

su počupali kablove, nego je

Elektrodistribucija na 20-ak

minuta isključila struju zbog

prespajanja.

Ž.K.

Pripreme za izgradnju novog hotela „Carina“ u Kumboru

Popović srušio „Šumadiju“

PODGORICA

Bivši radnici

KAP-a najavili su da će danas

protestovati ispred Vlade i tra-

žiti isplatu otpremnina. Ustavni

sud je krajemmarta progalsio

isplatu 5,4miliona eura otpre-

mnina penzionerima KAP-a

neustavnom. Predstavnik

penzionisanih radnika Nikola

Raković kazao je da će zbor tra-

jati od deset od 11 sati. Podsjetio

je da su njihovi advokati uputili

po dvije urgencije Višem sudu

za brže rješavanje i donošenje

odluke u vezi sa otpremninama

i najavio da će tražiti od opozici-

onih poslanika da pitaju premi-

jera Duška Markoviću zašto nije

realizovao zakon. Dodao je i da

čekaju odluku Ustavnog suda u

vezi sa 4,2 miliona eura iz stam-

benog fonda, za koje kaže da su

potrošene nenamjenski.

- Predmet je kod Ustavnog suda

više od dvije godine i pored

dvije urgencije našeg advokata

ne donosi se presuda - rekao je

Raković.

S. P.

Bivši radnici KAP-a najavili protest za danas

Penzioneri i dalje

tražeotpremnine

PODGORICA

Guverner drRa-

dojeŽugić sastao se juče sadele-

gacijomOrganizacije za ekonom-

sku saradnju i razvoj (OECD),

koju sučinili analitičari zaduženi

za finansijskuedukaciju.

- Projekat tehničke pomoći u oblasti

finansijske edukacije, koji je ponu-

đen Crnoj Gori, omogućiće da se

kroz uzajamno učenje i razmjenu

znanja i iskustava sa zemljama uče-

snicama doprinese podizanju nivoa

finansijske pismenosti - saopštio je

Žugić.

Plnirano je da projekat tehničke po-

moći traje pet godina, odnosno do

2022, i da uključi sedam zemalja iz

programa Holandske konstituence

MMF-a pored Crne Gore i Bugar-

sku, Hrvatsku, Gruziju, Makedoni-

ju, Moldaviju i Rumuniju. Program

se sprovodi uz finansijsku podršku

Ministarstva finansijaHolandije.

-Predviđeno jedasepomoć iskori

za sprovođenje istraživanja o stan

finansijske pismenosti uCrnoj Go

nakon čega bi uslijedila pripre

programa finansijskeedukacije i n

cionalnestrategijezafinansijskoo

razovanje.Guvernerjesaopštioda

CBCG, uz obavljanje svojih osno

nih funkcija, posvećena društve

Guverner sa OECD-a

Jača finansijska

Sa sastankauCBCG

SjednicaVlade

RušenjekampkućicauKumboru

Učesnici sastankauBeogradu