Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 60 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 7. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

CrneGoreMiloĐukanović

primio jeurezidenciji na

Cetinjuakreditivnapisma

novonaimenovanih, izvan-

rednih i opunomoćeniham-

basadoraNarodneRepubli-

keKine, LiuĐina, Savezne

RepublikeNjemačke, Ro-

bertaHajnrihaVebera,Ma-

đarske, JožefaNedješija, Re-

publikeMakedonije,

MihajlaTrpkoskog i Repu-

blikePoljske, ArturaDmo-

hovskog.

Đukanović je po završetku ce-

remonijeprijemaakreditivnih

pisama, pojedinačno primio

ambasadore i tomprilikomim

poželio dobrodošlicu u Crnu

Goru i uspješno obavljanje di-

plomatskemisije.

Predsjednik je, kako je nave-

deno iz njegovog kabineta, sa

ambasadorom Kine razmije-

nio ocjene o tradicionalno do-

brim i prijateljskimodnosima

dvijedržave, koji suobogaćeni

savremenom saradnjom i

brojnimzajedničkimprojekti-

ma, prije svega izgradnjom

auto-puta, ali i kreditiranjem

obnove pomorske flote, re-

konstrukcijompruge i izgrad-

njomvjetroelektrane.

Predsjednik Đukanović upo-

znao je ambasadore iz Evrope

sa aktuelnim prilikama u Cr-

noj Gori, posebno sa strateš-

kim pravcima u spoljnopoli-

tičkoj agendi. Ponovio je jasnu

opredijeljenost Crne Gore da

nakonprijema uNATOposta-

ne i punopravna članica

Evropske unije, ističući da je

dalje proširenje i očuvanje vi-

zije ujedinjene Evrope najbo-

lji putkastabilnosti i prosperi-

tetu Zapadnog Balkana, ali i

globalnoj konkurentnosti EU.

Razumijevajući potrebu kon-

solidacije EU, istakao je da to

nesmijezaustavitiprocespro-

širenja i dalju evropeizaciju

balkanskihdruštava.CrnaGo-

raće, kazao jeĐukanović, biti i

ubuduće snažan promoter

evropskih vrijednosti u regio-

nuiraditinadostizanjuevrop-

skog kvaliteta život.

-ZaCrnuGoru je izuzetnova-

žan aktivan politički dijalog i

pažnjajednetakoznačajneze-

mlje u Evropi i svijetu kao što

je Njemačka - kazao je Đuka-

nović novonaimenovanom

ambasadoru Robertu Hajnri-

huVeberu.

Pozdravio je pristup i podršku

Njemačke integraciji ZB, koja

je konkretizovana i kroz Ber-

linski proces. Iskazao je zado-

voljstvo i opredjeljenjem nje-

mačke vlade da podstakne

investitore da ulažu u Crnu

Goru, jer uprkos dobromtem-

pu ekonomskog i demokrat-

skog razvoja, ima još posla do

sustizanjaevropskogkvaliteta

života.

Ambasador Veber je poručio

danjegovazemljaželi dabude

strateški partner Crnoj Gori i

podrška na putukaEU.

- Njemačka podržava pojedi-

načan prijem novih članica u

Uniju po zaslugama i prepo-

znajenapore i ogromne rezul-

tate Crne Gore i njenu lider-

sku poziciju u regionu - kazao

je ambasador ove države.

R.P.

PODGORICA

–Grupamla-

dih ljudi na čelu sa ljekarom

VukomKadićem, pokrenula

je inicijativuzaobnovurada

Narodne stranke i izvjesno

jeda senarodnjaci nakonde-

vet godinavraćajuna crno-

gorskupolitičku scenu, sa-

znaje agencijaMina.

Vuk Kadić je sin nekadašnjeg

funkcionera NS-a i lidera De-

mokratske srpske stranke

Ranka Kadića i, kako ističe

agencija Mina, sa grupom

mladih razgovarao sa neka-

dašnjimrukovodstvomnarod-

njaka koji su podržali obnav-

ljanje stranke.

NovorukovodstvoNSnastavi-

će politiku koju su narodnjaci

zastupali ranije, a čije su glav-

PODGORICA

–Administra-

tivni odbor raspisao jena ju-

čerašnjoj sjednici javni kon-

kurs za imenovanjenovog

predsjednikaDržavne izbor-

nekomisije, saglasnočlanu

30Zakonao izboruodborni-

ka i poslanika. Sadašnjem

predsjednikuDIK-aBudimi-

ruŠaranovićumandat ističe

7. oktobra.

Rokzapodnošenjeprijavaje15

dana od objavljivanja javnog

konkursa u štampanommedi-

ju, a očekuje se da novi pred-

sjednikDIK-abude izabranna

prvom jesenjem zasijedanju

Skupštine.

Kandidat za predsjednika

DIK-a,osimopštihuslovapro-

pisanihZakonomoradu,mora

da imavisokustručnuspremu,

odnosno da bude diplomirani

pravnik, zatim da ima najma-

nje deset godina radnog isku-

stva u struci, da nije član orga-

naupravljanjapolitičkepartije

uposljednje tri godine, kao i da

ima biračkopravo.

Uz prijavu na konkurs, kandi-

dat za predsjednika DIK treba

da dostavi fotokopiju diplome

o stečenom obrazovanju ovje-

renu pred nadležnim sudom,

dokaz da ima najmanje deset

godina radnog iskustva u stru-

ci, pisanu izjavu da nije član

organa upravljanja političke

partije u zadnje tri godine, po-

tvrdu o biračkom pravu i lje-

karsko uvjerenje o zdravstve-

noj sposobnosti izdato od

Medicine rada.

I.K.

PODGORICA

–Predsjedni-

caOpštinskogodboraGP

URABudvaBožanaJelušić

objavila jena fejsbukprofilu

te strankenizdokumenata

kojima, kako je rekla, isprav-

ljanetačnenavodekoji se

protivnjeplasirajuposred-

stvomdruštvenihmreža.

Jelušić je navela da nije bila

članica Komisije za recenziju

DUP-a Budva centar i u prilog

tome objavila dokument o sa-

stavu i imenovanju te komisije

od 12. decembra 2007. godine.

-Zbog toga sammoglabiti jed-

na odpokretačaPeticijeprotiv

planova DUP Budva centar i

DUP Petrovac centar, kao i ka-

snije potpisnica tužbe podni-

jete SDT-u protiv arhitekte

Ralevića, od 1. marta 2018. go-

dine –navela je Jelušić.

Onajedodalaikakojeupisme-

nom izjašnjenju koje je traže-

nopovodomproduženjavaže-

nja Moratorijuma, od 3.

decembra 2017. godine saop-

šten stav OO GP URA da je

obaveza opštine Budva da po-

mogne u sanaciji/obeštećenju

objekata u neposrednoj blizi-

ni, koje pripadaju porodicama

Slovinić i Samardžić.

- Zbog toga što zainteresovani

nemogudobitidozvoludagra-

de. Njih je prethodno posjetilo

14članovaKoalicijeiuvjerilise

da trpe posljedice u ekonom-

skom i bezbjednosnom smislu

–napisala je Jelušć.

Navela je i kako se na sastanku

Koalicije koja vrši vlast u Bud-

vi 8.marta2018. godinezaloži-

la da, u okviru Moratorijuma

na gradnju u zahvatu DUP-a

Budva centar, drugačiji status

imaju porodice Samardžić i

Slovinić, bilo kroz dozvolu da

onimogudagrade ili krozobe-

štećenje.

- Ali to nije usvojeno. Na sjed-

nici svihpredstavnikaKoalici-

je, koja je za tačkudnevnog re-

da imala izdavanjeRješenja za

izgradnju Prve faze Alart cen-

tar Budva, poznatiji kao Porto

Budva, za čijugradnju jeporo-

dica Slovinić dala saglasnost

jedina samglasala protiv izda-

vanja te dozvole.

Đ.Ć.

Predsjednik GP URA kritikovao ideju doskorašnjeg

potpredsjednika stranke i pozvao ga da vrati mandat

Abazović: Rudović

baciopojas za

spašavanjeDPS-u

PODGORICA

- Predsjed-

nikGPUraDritanAbazo-

vićocijenio je jučeda je

inicijativa za formiranje

crnogorskogopozicionog

savezakoju jenajavioNe-

đeljkoRudović - pojas za

spašavanjeDPS-a

-Bilo koje nacionalno oku-

pljanje bilo da je to crnogor-

sko, srpsko, albansko, boš-

njačko ili bilo koje drugo

samo je pojas za spašavanje

DPS i prolongiranje neop-

hodnih promjena u našem

društvu. Želimda kažemda

je kolega Rudović bio prilič-

no usamljen na organima

stranke vezano za sve svoje

aktivnosti koje se tiču pret-

hodna tri mjeseca - kazao je

Abazović u intervjuu za

emisiju ,,Načisto” TV Vije-

sti.

Prema njegovim riječima,

Rudović je samoinicijativno

podnio ostavku na sve funk-

cije unutar Ure, i ostao je

član partije koja je velikom

većinom prihvatila sve

ostavke koje je dao i zatraži-

larotacijuposlaničkogman-

data od straneRudovića.

-Kako bi u parlamentu unu-

tar te ad hok grupe bili po-

slanici koji su aspolutno po-

svećen i onome š t o j e

zvanična politika stranke, a

Rudović juče nije želio da

komentariše navode Aba-

zovića. Ipak, prema sazna-

njima Pobjede, Rudović je

u obrazloženju ostavke na

stranačke funkcije 11. jula

naveo da će mandat staviti

na raspolaganje kada URA

počne da djeluje u parla-

mentu, odnosno kada preki-

ne bojkot.

- Najavio je umeđuvreme-

nu da će mandat do tada

koristiti na način koji smatra

najboljim i URA je istog

dana pozdravila takav stav

doskorašnjeg potpredsjed-

nika stranke. Očigledno je

da su umeđuvremenu pro-

mijenili mišljenje. U radnoj

grupi ne moraju biti samo

poslanici nego i oni partijski

funkcioneri koji nemaju sta-

tus poslanika - rekao je izvor

Pobjede.

Rudovićće

vratiti

mandat

kadaseUra

vratiu

parlament

VRIJEMESLOGEPROŠLO:

DritanAbazović i NeđeljkoRudović

koja se utvrđuje na njenim or-

ganima,mislimdaćeondžent-

lmenski postupiti, krajnje od-

govorno i da će uraditi ono što

je zahtjev Glavnog odbora. Ne

mislimda su inicijative zlona-

mjerne, ne mislim da su plod

neke želje da se nanese šteta

Uri, ali mislimda su nerealne i

da nemaju uporište u našem

članstvu. Nadam se i da je Ru-

dović sada kakovrijeme odmi-

če shvatio da su inicijative bile

ishitrene, naročito što ih je u

jednom dijelu podržao DPS -

zaključio jeAbazović.

N.Z.

Pokrenuta inicijativa za obnovu rada partije koju

je osnovao Novak Kilibarda

Narodna strankavraća

senapolitičkuscenu

Ceremonija u rezidenciji predsjednika

Crne Gore na Cetinju

Đukanovićprimio

akreditivnapisma

ambasadoraKine,

Njemačke,Mađarske...

nesmjernicedasuSrbi iCrno-

gorci jedan narod, da Srbi u

CrnojGorinemogubitimanji-

na. IstovremenoNS je obnovi-

la inicijativu o ujedinjenjenu

sa DSS-om u jedinstvenu Na-

rodnu stranku. Tu inicijativu

pokrenuli su tadašnji lderi

Predrag Popović i Ranko Ka-

dić.

R.P.

Predsjednica OOGP URA Budva dokumentima

demantovala navode sa društvenihmreža

Jelušić: Nijesambilačlanica

komisijeza recenziju

DUP-aBudvacentar

Administrativni odbor pokrenuo postupak za

imenovanje prvog čovjeka Državne izborne komisije

Raspisankonkurs za

predsjednikaDIK-a

LiuĐin iMiloĐukanović