Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 60 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 7. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

- ZaMornari-

cuVojskeCrneGorenajpo-

godnija lokacija jeBar jer je

tamo i lučkakapetanija, i ka-

sarna i skladišta, i nenaruša-

va se turističkaprivreda. Lu-

kaBarpogodna je i zaprihvat

stranihbrodovauprijatelj-

skimposjetama i zavrijeme

multinacionalnihvježbi. Bo-

kaKotorskakao tradicional-

novojno-pomorskopodruč-

je sada jeokrenuta turizmu i

to semorauvažiti - rekao je

zaPobjeduvojni analitičar

AleksandarRadić.

Ministar odbrane Predrag

Bošković kazao je nedavno da

Bar treba da bude baza i sjedi-

šte Mornarice Vojske Crne

Gore u punom kapacitetu, te

da je počelo definisanje pro-

jektavalorizovanjaMornarice

VCG koji će garantovati mno-

go veću efikasnost i bolje kori-

šćenje resursa, kao i sredstava

koje država opredjeljuje za

njeno finansiranje, uz podiza-

njeborbenegotovostinamno-

go viši nivo.

-Dugoročnimplanomrazvoja

odbranejasnojedefinisanošta

treba da ima Mornarica. Ona

je, prije svega, usmjerena na

zadatke kontrole akvatoriju-

maiuskladusatimjedefinisa-

no da je potrebno kupiti pa-

trolne čamce. S obzirom na to

da novca nema, prelazno rje-

šenje jeprepravkadvijeposto-

jeće raketne topovnjače u pa-

trolne brodove - pojasnio je

Radić u izjavi zaPobjedu.

Kaže da je ne potezuMinistar-

stvoodbrane,kojetrebadapro-

nađe novac za modernizaciju

Mornarice i obezbijedi sred-

stva za nabavku patrolnih ča-

macaizarazvojinfrastrukture.

- Male su šanse da postoje do-

nacije, sada su onemnogo rje-

đe i, nažalost, propuštene su

neke prilike da se postigne ka-

kva-takva razmjena, ali sad je

jasno što nudi budžet. Za ra-

zluku od ostalihministarstava

u kojima budžetski prilozi ne

moguda se koriste za sopstve-

ne potrebe, Ministarstvo od-

brane svake godine unutar

budžeta ima mogućnost da

novackojisedobijeodprodaje

viškova koristi namjenski za

usvajanje standarda NATO i

ostvarivanjapartnerskihcilje-

va. To znači da novac od pro-

dajenepotrebnihbrodovamo-

že da se iskoristi za kupovinu

novih - navodi Radić.

Tačno je, dodaje, daće tomno-

gima izgledati kao „prelazak

sa konja na magarca“, kada

imatebrodod95metaraionda

tražite brodod25metara.

- Ali to je realnost. Ne može

CrnaGoradaobezbijedinovac

da održava veliku mornaricu,

niti ima potrebu za fregatom,

koja je u vrijeme Jugosloven-

ske mornarice bila udarna

plovna jedinica i trebala je da

se suprotstavlja protivničkim

ratnim brodovima. Danas je

Crna Gora članica NATO-a,

zajedno sa Italijom, Hrvat-

skom,SlovenijomiAlbanijom,

i nema nagovještaja da bi mo-

glodoćidokonflikta,takodaje

njen zadatak onda efikasna

kontrola akvatorija - istakao je

Radić.

Dugoročno rješenje je, zaklju-

čuje on, nabavka bržih i ma-

njihpatrolnihčamaca štozna-

či i prodaju dijela postojećih

brodova.

- Prije svega fregate jer one,

inače, do sada nijesubile spre-

mne da se koriste za patrolnu

službu, povremeno su izlazile

na more i služile za vježbe, ali

to su brodovi koji su neade-

kvatni potrebama i situaciji.

Ima još nekoliko brodova viš-

ka kojih će Mornarica morati

da se oslobodi, a pred nama je

SKOPLJE

-Odkada jepo-

stala članicaNATO-a, ulaga-

nja stranih investitora iz ze-

maljaAlijanseuCrnuGoru

su seudvostručila - rekao je

generalni sekretarNATO-a

Jens Stoltenberg.

- NATO čini sigurnimmilijar-

dugrađanaširomEvropeiSje-

verneAmerike. Dakle, pridru-

živanje NATO-u znači da

imate 29 drugih zemalja koje

brinu o vama i vašoj sigurno-

sti. Sigurnost je i temelj pros-

periteta i ekonomskih prilika,

adokazzatoje

iCrnaGora.Od

kako se pridružila Alijansi

prošle godine, ulaganja stra-

nih investitora izdržavačlani-

ca Alijanse su se udvostručila

- rekao je Stoltenberg na kon-

ferenciji za medije sa make-

donskim premijerom Zora-

nom Zaevim u Skoplju.

Odgovarajući na pitanje o be-

zbjednosnoj situaciji na Za-

padnomBalkanu, Stoltenberg

je kazao da svako širenje Ali-

janse, doprinosti stabilnosti

ovog regiona.

- To smo vidjeli i posljednjih

godina, proširenje - NATO i

proširenjeEUdoprinosimiru,

stabilnosti i prosperiteru

Evrope, takođe i ovog regiona.

Članice NATO u regionu su

Slovenija, Hrvatska, Albanija,

aodnedavno

iCrneGora.Mo

-

ralismotodavidimo,svakiput

kadaseNATOširio, tojedovo-

dilo do stabilnosti i prosperi-

teta - kazao je Stoltenberg.

Govoreći o članstvuMakedo-

nije, Stoltenberg jeponovioda

bez dogovora sa Grčkom o

imenu zemlje, Makedonija ne

može postati članicaAlijanse.

- Znamda neki misle damogu

na referendumu da kažu ‘ne’ i

da uđu u NATO, ali ne postoji

takva mogućnost. Mogućnost

da odbacite dogovor sa Grč-

kom i uđete u NATO je čisita

iluzija - rekao je generalni se-

kretar Alijanse. PremijerMa-

kedonije Zoran Zaev je rekao

da makedonska vlada preuzi-

ma niz aktivnosti za ulazak u

NATO i istakao da je ubijeđen

da će na predstojećem refere-

dumu o imenu biti postignut

potreban izlazni census i da

vjeruje da će biti uspješan.

- EU i NATO su prioriteti. Vo-

dimo kampanju da referen-

dumbudeuspješan, daprodu-

žimo saustavnimizmjenama i

da protokol sa NATO potpiše-

mo početkom 2019. Ankete

ohrabruju, građani žele uNA-

TO i EU, 75 odsto podržava

referendum- rekao jeZaev.

Na pitanje da li misli da Rusija

pokušava da spriječi članstvo

Makedonije u NATO, make-

donski premijerZoranZaev je

rekao da je glavni cilj njegove

vlade da se gradi prijateljstvo

sa svima, uključujući i Rusiju.

J.ĐURIŠIĆ

Generalni sekretar NATO-a boravio u zvaničnoj posjeti Makedoniji

Stoltenberg: OdučlanjenjauAlijansu,

CrnaGoraudvostručila strane investicije

Radić: ZasjedišteMornarice

Bar jenajpogodnija lokacija

Crna Gora nemože da obezbijedi novac da održava

velikumornaricu, niti ima potrebu za fregatom. Danas

je ona članica NATO-a, zajedno sa Italijom, Hrvatskom,

Slovenijom i Albanijom, i nema nagovještaja da bi moglo

doći do kon ikta, tako da je njen prvenstveni zadatak

onda e kasna kontrola akvatorija - istakao je Radić

period kada će sudbina bro-

dova da se riješi i da se nabavi

ono što jenužno - zaključio je

Radić.

J.ĐURIŠIĆ

Vojni analitičar ocijenio značajnimprijedlogministra odbrane Predraga Boškovića

AleksandarRadić

Strateški

značaj

,,vrata

Jadrana“

OdlukadasjedišteMornari-

ce bude u Baru je strateš-

kog karaktera i očito da

odražava stemljenje Crne

Gore da igra ulogu kao čla-

nica NATO. Pozicija barske

luke, takozvanih ,,vrata Ja-

drana“ idealna je, zbog du-

bokog gaza, i za povreme-

no stacioniranje brodova

NATO.

Inače, Rusija je još 2013. go-

dinebilaveomazaintereso-

vanazastacioniranjeruskih

vojnihbrodovanacrnogor-

skoj obali. Moskva je tada

tražila da luke Bar i Kotor

budu ključne stacionarne

tačke za uplovljavanje, ser-

visiranje vojnih brodova i

odmorruskihvojnika.Ruski

medijisupisalidajeMoskva

nudila tada basnoslovnih

milijardu dolara za omogu-

ćavanjepovremenog staci-

oniranja ruskih brodova u

dvijecrnogorske luke.

UjekuratnogsukobauSiri-

ji, kada je bila krajnje neiz-

vjesna sudbina Sadatovog

režima,zaRusijujebilozna-

čajno da - osimsirijske luke

Tartus - obezbijedi makar

još jedan punkt za smještaj

ruske pomorske lote u ta-

kozvanimtoplimmorima.

Dasupostojaleozbiljnena-

mjere Moskve za ,,zakup“

crnogorskih luka Bar i Ko-

tor, kasnije je potvrdio i ta-

dašnji ruski ambasador u

PodgoriciAndrejNesteren-

ko, koji je kazao da je Mo-

skva „bila zainteresovana“

da razgovara sa čelnim lju-

dima crnogorske vojske o

mogućnosti da ruski ratni

brodovi pristajuu lukeBar i

Kotor, ali da Ministarstvo

odbraneCrneGore„niježe-

ljeloni dačujeza to“.

Pobjeda je, jošprije tri godi-

ne, objavilada su i ruski pri-

vrednici koji su imali biznis

u Crnoj Gori, poput Olega

Deripaske, dobili nalog od

Putinadalobirajudaseluke

Bar i Kotor ustupe za ruske

brodove. No, odluka Vlade

premijeraMilaĐukanovića

nije promijenjena i odbije-

na jeponudaMoskve.

Jens Stoltenberg