Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 60 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 7. septembar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA/CETINJE

–Vlada jepravo

prečekupovine imovinenaCetinjuu svojini

ADIzbor izBaraprenijelanaprijestonicu.

To jeurađenonaosnovuprijedlogaMini-

starstvakulture i upraveCetinja.

Procijenjenavrijednost imovinekojapredstav-

lja integralni dio kulturnog dobra ,,Istorijsko

jezgroCetinje“ je 750.000 eura.

- AD Izbor je 9. jula u svojstvu vlasnika Mini-

starstvukultureponudilonaprodajunaosnovu

prava preče kupovine nepokrenosti vrijedne

750.000 eura. Riječ je o imovini upisanoj u ka-

tastarskeparcele3701 i 3702(prirodnoneplod-

no zemljište površine 1.195 kvadratnihmetara,

zatim krš, kamenjar 197 kvadratnih metara i

krš, kamenjar, površine 1.235 kvadrata). Mini-

starstvo se obratiloUpravi za zaštitu kulturnih

dobara,radidavanjamišljenjaiizjašnjenjaipri-

jestoniciCetinjeodkojesutražiliizjašnjenjeda

li suzainteresovani da sepravoprečekupovine

prenese na nju. Uprava je odgovorila da nepo-

kretnost koja je zaštićeno kulturno dobro

(Grand hotel, bivša ,,Lokanda“, stavljeno pod

zaštitu 1960. godine), predstavlja i integralni

diokulturnogdobra,,IstorijskojezgroCetinje“,

pa posjeduje kulturno-istorijske vrijednosti, te

država treba da iskoristi pravo preče kupovine.

Takođe, prijestonica je obavijestila Ministar-

stvo kulture da je zainteresovana da se pravo

preče kupovine odnosne nepokretnosti prene-

se na nju – navedeno je u obrazloženju koje je

razmatralaVlada.

Članom 45 Zakona o zaštiti kulturnih dobara

uređenojepravoprečekupovine, pa jepropisa-

no da država ima pravo preče kupovine kultur-

nog dobra u privatnoj svojini, da pravo preče

kupovinemože prenijeti na opštinu, kao i da se

državaiopštinamoguodrećipravaprečekupo-

vine kulturnog dobra.

Kompanija Izbor je niz godina u većinskom

vlasništvu zatvorenog investicionog fonda Eu-

rofondkojimgazduje više lica.

C.G.

ANDRIJEVICA

- Svi ciljevi

desetomjesečne realizacije

projekta „Zajednodopo-

sla“, odnosno radnogospo-

sobljavanjaosoba sa invali-

ditetom, na teritoriji

andrijevičkeopštine, dosti-

gnuti suu skladu sa zajed-

ničkimplanovimaZavoda

za zapošljavanje i partner-

skihkompanija, jedinstve-

na jeocjena svihrelevan-

tnihučesnikauovom

društveno izuzetnoznačaj-

nomposlu.

Kompanije „Igma produkt“ i

„Igma grand“ iz Andrijevice

učinile su sve da u skladu sa

visokim standardima, uz pu-

nupodrškuZavoda,zaintere-

suju osobe sa invaliditetom

za taj vid radno-stručnog os-

posobljavanja, uglavnom

mlađe dobi, uz mogućnost

zapošljavanja na najmanje

šestmjeseci.

U tomperiodu, prema objaš-

njenjima izvršnih direktora

„Igma produkta“ i „Igma

granda“ - Milića Novovića i

Tamare Kokić, kao i asistent-

kinje na projektu Ane Vuka-

dinović, zaposlenici imaju

sva prava i obaveze, koje u

skladu sa zakonima proističu

iz radnog odnosa.

S obzirom na motivaciju po-

tencijalnih učesnika u ovom

projektu i pokazane društve-

ne odgovornosti i senzibilno-

sti menadžmenta ne samo

kompanija učesnica, u andri-

jevičkoj lokalnoj samoupravi

očekuju da će se ovakvi ili

slični projekti nastaviti.

R. T.

Cetinje:

Vlada dala saglasnost za pravo preče kupovine

Prijestonicaće

kupiti ,,Grand“

za750.000eura

ZAŠTIĆENOKULTURNODOBRO:

,,Grand“ hotel

BRINUORANJIVIMGRUPAMA:

Andrijevica

Dostignuti zajednički ciljevi

Andrijevica:

Završen projekat radnog

osposobljavanja osoba sa invaliditetom

Objekat hotela

je kao kulturno

dobro zaštićen

1960. godine i

predstavlja

integralnid io

,,Istorijskog jezgra

Cetinja“