Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 60 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 7. septembar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergi-

jomuvišeopština. Zbog to-

gapotrošači upojedinim

naseljimaponekoliko sati

neće imati struju.

Andrijevica:

od8do14:30sa-

ti Kralje; od 8:30 do 14:30 sati

Oblo brdo, Kralje, Sjenožeta,

Gradišnjica, Gnjili Potok,

TrešnjevikiŠtavna; od11do13

sati dio gradskog područja

Andrijevice; od9do11 sati Pe-

ovac.

Berane:

od 8 do 14 sati Za-

grad, do 8 do 18 sati Vinicka –

zbog ugradnje novihbrojila.

BijeloPolje:

od9do15sati Ja-

blanovo, Crnča, Ivanje, Radu-

lići, Godijevo, Goduša, Vrbe,

Sipanje, Ličine, Sušica, Osma-

nbegovo Selo, Moravac, Du-

pljaci, Đalovići i Kukulje; od

10 do 11 sati Pavino Polje,

Čokrlije, Grab, Bijeli Potok,

Gorice, Kovren, Bliskovo i

Stožer.

Cetinje:

od9do 14 sati Dubo-

va i Smokovci.

Herceg Novi:

od 8:30 do

10:30 sati okolina šetališta

kodmarketa Idea uĐenovići-

ma; od 8:30 do 13:30 sati dio

naselja Nakićenovići na po-

dručjuZelenike.

Kotor:

od 9 do 11 sati Lješevi-

ći, Vranovići i Bigova; od 9 do

12 sati Krivošije i Jelov do.

Kolašin:

od9do 15 sati Ravni;

od 9 do 14 sati Vrujca; od 11 do

14 sati – Oćiba, Vladoš, Žirci,

Lugovi, Crkvine i Pčinja.

Mojkovac:

od 10do 13 sati Bi-

strica.

Nikšić:

od09do13sati Pišteta

i Šume.

Plužine:

od 10 do 14 sati Bri-

jeg, Šćepan Polje, Paklice i

Granični prelaz „Šćepan Po-

lje“.

Pljevlja:

od8do17satiKaluši-

ći, Grevo, Rabitlje, Mrzovići,

Zabrđe, Zenica, Šumani, Po-

drogatac, Ljuća, Borovica, Pa-

uče,Vrbica,Kruševo,Dragašii

Kakmuže; od 8 do 11:30 sati

MZGolubinja - centar, Ševari,

Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Za-

brđe, Zenica, Šumani, Podro-

gatac, Ljuća, Borovica, Pauče,

Vrbica, Kruševo, Dragaši, Ka-

kmuže, Zbljevo, Komini, Vi-

dre, Bučje, Hoćevina, Šljivan-

sko, Pliješevina, Trnovice,

Židovići i Krejino vrelo; od 8

do 18 sati Potrlica, ulice Rat-

nih vojnih invalida i Deveta,

Židovići,Krejinovrelo,Grevo,

Ilinobrdo,Mrzovići,Skerliće-

va - zbog ugradnje novih bro-

jila.

Rožaje:

od9do 14:30 sati Sre-

đani,Baćevac, Seošnica,Kala-

če, Gusnice, Đuranovića luke,

motel „Turjak“, Farma, Ski-

lift, Mujevići, Dedejići, Baza,

Bogaje, Skarepača, Koljeno i

Bralići; od 10do 14 sati Ibarac,

Suvopolje i Baza.

Šavnik:

od8do 16 sati Timar,

Dobra Sela, Mljetičak i Slati-

na.

Ulcinj:

od 8 do 9 sati Donji i

Gornji Štoj, Reč i Ada Bojana;

od8do 11 sati Gornji Štoj.

Žabljak:

od 9 do 18 sati Krš,

Palež,Stolac,Gradina,Brajko-

vača, Rudanca, Jelina gora,

Gomile, Planinica, Studenca,

Pogrežđe i Ponor.

M.N.

PLJEVLJA

- Savjet roditelja

osnovne škole ,,Mataruge“u

istoimenomselu saopštio je

jučeda ćedanas svi ispisati

djecuukolikoministarDa-

mir Šehovićne smijeni di-

rektoricuVanjuMarković.

Nastava u toj školi ove godine

nijepočela jer roditelji 28uče-

nikazahtijevajusmjenudirek-

toriceVanjeMarković.

-Mismolegalisti,ljudikojipo-

štuju državu i zakon. Ne želi-

mo da naša djeca budu žrtve

bahatosti direktorice. Prepi-

saćemo djecu u drugu školu

sve dok ministarstvo ne riješi

ovajproblem.Vjerujemodaće

našu djecu i nas zaštititi od

stresa i nevolja u koje nas je

uvuklaMarković svojimnesa-

vjesnim i neprofesionalnim

radom – navodi se u saopšte-

njuSavjeta roditelja.

Oni su pozvali i nastavnike

osnovne škole ,,Mataruge“ da

ihpodrže.

Roditelji smatraju da Marko-

vić ne radi savjesno posao, te

da čini štetu đacima stalnim

promjenamanastavnogkadra.

Markovićjeranijeobjasnilada

su protesti politički motivisa-

ni, a da nove nastavnike zapo-

šljava ako mora jer se kadar

osipa–odlazeugradske škole.

A.S.

Projekat jačanja kapaciteta za upravljanje kvalitetomvazduha u Crnoj Gori

Nove staniceuPodgorici,

BijelomPolju i Kotoru

Predviđena je izrada studije o reviziji postojeće državnemreže stanica za

praćenje kvaliteta vazduha i izmještanje pojedinih. Ukupna vrijednost projekta

je 1.100.000 eura - saopštili su iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine

PODGORICA

-Tender za

nabavkuopreme za tri no-

ve stanice zapraćenjekva-

litetavazduha završen je, a

imedobavljačanakonod-

lukeKomisijebićepoznato

javnosti unarednomperi-

odu. Riječ jeoprojektu

,,Jačanjekapaciteta za

upravljanjekvalitetom

vazduhauCrnoj Gori“.

Iz Agencije za zaštitu priro-

de i životne sredine saopšte-

no je Pobjedi da su u okviru

togprojektadefinisaliposto-

janje deset automatskih sta-

cionarnih stanica, uz sadaš-

njih sedam i tri stanice u

Podgorici, Bijelom Polju i

Kotoru.

Crna Gora posjeduje opti-

malan broj mjernih stanica

određenih u skladu sa

Evropskomdirektivom, koja

definiše broj stanica u odno-

suna površinudržave.

FAZE

Projekat se sastoji izdvije fa-

ze, u okviru prve izrađena je

studija o reviziji postojeće

Državne mreže za praćenje

kvalitetavazduhakojijeura-

dilakonsultantskakompani-

ja ,,Techne Consulting s.r.l.“

iz Italije.

- Sada se u okvirumreže na-

lazi sedam automatskih

mjernihstanica, uPodgorici,

Golubovcima, Baru, Tiv-

tu, Nikšiću, dvije u Pljevlji-

ma (selo Kruševo i stanica

Na jučerašnjoj sjednici

Vlada je donijela uredbu o

izmjenama i dopuni Uredbe

o uspostavljanjumreže

mjernihmjesta za praćenje

kvaliteta vazduha kojom

je pravno regulisana prva

revizija mreže mjernih

mjesta za praćenje kvaliteta

vazduha, koja se u skladu sa

Zakonomo zaštiti vazduha

vrši redovno, na svakih pet

godina.

- Prvom revizijomplanira-

no je proširenje mreže sa

sadašnjih sedamna 10mjer-

nihmjesta i premještanje

određenih postojećihmjer-

nihmjesta na reprezenta-

tivnije lokacije ili na lokacije

koje se smatraju potencijal-

no više ugroženim. Takođe,

predviđeno je uspostav-

ljanje mjernogmjesta za

praćenje prekograničnog

prenosa zagađenja na

velikimudaljenostima kako

bi se proširila saznanja o

prekograničnomuticaju

zagađenja koje potiče van

granica Crne Gore – navede-

no je u obrazloženju.

Vlada

donijela

uredbu

Mjerna stanica koja

se nalazi uBarubiće

izmještena na drugu

lokacijuu toj opštini,

a stanica iz Tivta pre-

seljena uKotor. Stanica

iz Golubovaca biće

premještena uPodgoricu

Gradina). EMEP stanica na

kojoj se prati prekogranični

prenos zagađujućih materija

nalazi se na Žabljaku, i njom

upravljaZavodzahidrometeo-

rologiju i seizmologiju - kazali

su izAgencije.

Projektom je takođe planirano

izmještanje pojedinih stanica.

Ona koja se nalazi u Baru biće

izmještenanadrugu lokacijuu

toj opštini, a stanica iz Tivta

preseljena je u Kotor. Mjerna

stanicaizGolubovacabićepre-

bačena uPodgoricu.

Projektom je predviđena na-

bavka opreme i novih analiza-

tora, kao i tri automatske staci-

onarne stanice za kvalitet

vazduha kojima će upravljati

Agencijazazaštituprirode i ži-

votne sredine, kao i nabavka

laboratorijske opreme za Za-

vod za hidrometeorologi-

ju i seizmologiju i kompletne

prateće opreme za EMEP sta-

nicu.

Projekat sesprovodikrozdvije

faze: ugovorom o uslugama i

ugovorom o nabavci opreme.

Ugovorom o nabavci oprema

biće obezbijeđena neophodna

opremazaupotpunjavanjepo-

stojećihmjernih stanica, kom-

pletnaopremazanove stanice,

kao i laboratorijska oprema za

analizuuzorakakojaćebitipo-

stavljena u prostorijama koje

ćeobezbijeditiZavodzahidro-

meteorologiju i seizmologiju.

SREDSTVA

Projekat se finansira kroz go-

dišnji akcijski program za

2014. godinu, čija je vrijednost

1.100.000eura, gdje je85odsto

sredstava finansirano iz IPA

fondova, dok preostalih 15 od-

sto predstavlja nacionalno ko-

finansiranje.

- Usklađenost nacionalnih

propisa u oblasti kvaliteta vaz-

duha sa evropskim zakono-

davstvompostignuta je gotovo

BIĆE IZMJEŠTENANANOVU

LOKACIJU:

StanicauBaru

100 posto dosadašnjim do-

nošenjem i sprovođenjem

propisa, prije svega Ured-

bom o utvrđivanju vrsta za-

gađujućih materija, granič-

nih vrijednosti i drugih

standardakvalitetavazduha

- navode izAgencije.

M.N.

PLJEVLJA:

Đaci izMataruga bojkotuju nastavu

Roditelji prijetedaće

danas ispisati djecu

NEDAJUDJECI DAIDUUŠKOLU:

Sazbora roditeljausrijedu

PODGORICA/NIKŠIĆ

-

Elektroprivreda je zauspje-

šanpočetak školske godine

podgoričkoj i nikšićkoj gi-

mnaziji ,,SlobodanŠkerović“

i ,,StojanCerović“poklonila

pokomplet od 102knjigeko-

je seodnosenakulturnuba-

štinuCrneGore i predstav-

ljajuvažno svjedočanstvoo

njenoj istoriji, kulturi i iden-

titetu– saopšteno je iz te

kompanije.

Kakojenavedeno,pomoćobra-

zovnimustanovama i instituci-

jama od posebnog značaja,

sportskim savezima i pojedin-

cima, je prioritet EPCG.

- Realizacija te inicijative zna-

čajno doprinosi afirmaciji kul-

turnebaštineCrneGore,dopri-

nos je školskim bibliotekama i

nastavakkontinuiranepodrške

obrazovnimustanovama u Cr-

noj Gori, jer naša kompanija

nikadanezaboravljaodgovor-

nost prema društvu i državi u

kojoj uspješno obavlja svoju

djelatnost – kazali su iz

EPCG-a.

Oni podsjećaju da su učestvo-

vali u renoviranju biblioteke u

Gimnaziji ,,Slobodan Škero-

vić“ povodom obilježavanja

jubileja 110 godina od postoja-

nja te obrazovne ustanove. U

junu ove godine EPCG je, kako

ističu,doniralasredstvazapot-

puno opremanje učionice u

istoj školi. Oni dodaju i da su u

oktobru prošle godine poklo-

nili računare i računarsku

opremuOsnovnoj školi ,,Milija

Nikčević“uKličevu, uNikšiću.

- EPCG će nastaviti misiju ak-

tivnog učešća u poboljšanju

uslova obrazovne ali i zdrav-

stvenezaštitesvihnašihgrađa-

na. Doniraćemo određena

sredstvazakupovinuopremeu

još nekoliko obrazovnih i

zdravstvenih ustanova – naja-

vili su iz te kompanije.

I.T.

Elektroprivreda nastavlja da podržava obrazovne ustanove

DRAGOCJENALITERATURA:

PredstavnikEPCGRajkoŠebekuručio jeknjigedirektorima

GimnazijamauPodgorici

i Nikšićupo 102knjige

CEDIS

Djelovi

Žabljaka

bez struje

devet sati