Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 6. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

UUpravi za

kadrove juče jepočeoda se

realizujeprogramobrazova-

nja izoblasti upravljanja

ljudskimresursimau traja-

njuod32danakoji ćepoha-

đati lokalni i državni službe-

nici, ana svečanom

otvaranjuporučeno jeda će

sekrozovuvrstuedukacije

formirati prvi kvalifikovani

menadžeri za ljudske resur-

seuCrnoj Gori.

DirektoricaUpravezakadrove

Svetlana Vuković objasnila je

da je riječ oprvomakreditova-

nomprogramu obrazovanja iz

oblasti upravljanja ljudskim

resursima koji je utvrdila ova

ustanova.

OBUKA

- Poslije završene obuke pola-

znici će polagati ispit i na taj

načinobezbijeditidiplomuko-

ja će vrijediti 10 kredita za

oblast upravljanja ljudskim

resursima i time ćete postati

menadžeri upravljanja ljud-

skimresursima–istaklajeona.

Ovaj program je počeo da se

realizuje u trenutku kada je

Vlada, kako jereklaministarka

javne uprave Suzana Pribilo-

vić, u potpunosti posvećena

reformi javne uprave koja će

,,doprinijeti ukupnom druš-

tvenom razvoju zasnovanom

na znanju“. Istakla je da je u

ovoj priči cilj jasan: stvoriti sve

pretpostavke za kvalitetan ži-

vot građana.

- U obrazovanju je ključ svih

naših reformskih procesa.

Ovim programom uvodimo

standarde savremenih društa-

va iz oblasti upravljanja ljud-

skim resursima. Svjesni smo

da razvoj zaposlenih, motiva-

cija i zadovoljstvo poslom

predstavljaju osnovna oruđa

jedne organizacije, a upravlja-

nje ljudskim resursima glavna

je preokupacija savremenih

menadžera. Od suštinskog je

značaja da naučimo kako da

upravljamo ljudskim resursi-

ma, kako da pridobijemo, za-

poslimo, razvijemo, nagradi-

moimotivišemo,paizadržimo

prave ljude koji će postići po-

stavljene ciljeve – rekla je ona,

dodajući da će realizujući ovaj

programdobiti prve kvalifiko-

vanemenadžere za ljudske re-

surse uCrnoj Gori.

IZAZOVI

Navela je idaseCrnaGoramo-

ra svrstati u red zemalja koje

svoj prosperitet temelje na

znanju.

-Upravljanjeljudskimresursi-

majejedanodizazovasakojim

sejavnaupravaposljednjihgo-

dina suočava – navela je Pribi-

lović.

Javna administarcija, kako je

reklaPlamenaHalačeva izDe-

legacija EK, treba da bude

oslobođena od političkog uti-

caja i usmjerna prema građa-

nima.

- Potrebana je efikasna i tran-

sparentna javna uprava ne

zbog toga što to Brisel traži,

već zbog toga što to žele i za-

služuju građani Crne Gore.

Zbog toga su potrebni profesi-

onalni menadžeri – rekla je

ona i najavila da će prva tranša

od četirimiliona eura za refor-

mu javne uprave biti uskoro

operativna.

ProgramjepodržalaDelegaci-

jaEvropskeunijeuCrnojGori,

kaoiAmbasadaVelikeBritani-

je, Zajednica opštinaCrneGo-

re i Organizacija za međuna-

rodnusaradnjuSjeverneIrske.

N.Đ.

PODGORICA

Predsjednik Vlade Duško Marković imenovao je

juče Slavka Stojanovića na dužnost sekretara Vijeća za nacional-

nu bezbjednost.

Stojanović je do nedavno bio direktor Uprave policije. Ostavku na

ovu funkciju podnio je umartu.

Kako je saopšteno iz Vlade, on je od 1982. godine neprekidno

zaposlen na najsloženijimposlovima u sistemu bezbjednosti, u

zvanjima od policajca do direktora Uprave

policije.

- Sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjed-

nost, u skladu sa članom 11 Zakona o

osnovama obavještajno-bezbjedno-

snog sektora Crne Gore, imenuje

predsjednik Vijeća za nacionalnu

bezbjednost – piše u saopštenju.

Sekretar Vijeća od 30. novembra

2014. godine bio je Veselin

Veljović, koji je 30. jula ime-

novan na dužnost direktora

Uprave policije.

R. D.

PODGORICA

Ministarstvo nauke i Privredna komora održaće

sjutra inalne konsultacije o konkursu za grantove za inovativ-

ne projekte. Kako je saopšteno, prijave na konkurs potrebno je

dostaviti najkasnije do 24. septembra do 14 sati.

- Konkursom se opredjeljuju sredstva za su inansiranje inovativ-

nih projekata u ukupnom iznosu odmilion eura, za period 2018

– 2020, a po prihvaćenomgrantu su inansiranje iznosi 100.000

eura - piše u saopštenju.

Učesnici će, kako se navodi, imati priliku da sa predstavnicima

Ministarstva i Privredne komore razgovaraju o tehničkimdeta-

ljima aplikacije i postave pitanja ukoliko imaju nedoumice prije

zvaničnog podnošenja prijave.

K. J.

PODGORICA

Prijedlog

zakonaoživotnompar-

tnerstvuosoba istogpola

upućen je ekspertimaSa-

vjetaEvrope i očekujemo

njihovomišljenje, rekla je

zaPobjedupomoćnicami-

nistra za ljudska imanjin-

skapravaBlankaRadoše-

vić-Marović.

Ovaj akt, kako je pojasnila,

poslat je krajem juna Savjetu

Evropekakobi dobili komen-

tare o njegovoj usklađenosti

sa međunarodnim pravnim

standardima i praksom

Evropskog suda za ljudska

prava uStrazburu.

- Zakon o životnom partner-

stvu osoba istog pola je u for-

mi prijedloga upućen i nad-

ležnim resorima Vlade radi

davanja mišljenja. Resori su

ga, uglavnom, pozitivno oci-

jenili, ali se još očekuje mi-

šljenjeMinistarstvafinansija,

Ministarstva pravde i Zajed-

nice opština Crne Gore. Ko-

načnu ocjenu o usklađenosti

ovog zakona sa unutrašnjim

pravnim poretkomCrne Go-

re daće Sekretarijat za zako-

nodavstvo – istakla je Rado-

šević-Marović.

Ranije je saopšteno da se

usvajanje ovog zakona oče-

kuje do kraja 2018. godine.

Radošević-Marović je poja-

sniladaseprijedlogovogakta

nakon prikupljanja mišljenja

upućuje Vladi na razmatra-

nje i utvrđivanje. Nakon tog

postupka, kako dodaje, utvr-

đeniprijedlogzakonaseupu-

ćujenarazmatranjeresornim

odborima Skupštine (za ljud-

ska prava i slobode, za rodnu

ravnopravnost, zakonodav-

nom odboru), te, ukoliko ne

bude amandmana kojima se

traže suštinske izmjene, za-

kon se usvaja na plenarnoj

sjednici Skupštine.

- U suprotnom, zakon se sa

amandmanima vraća Vladi

na ponovno razmatranje i

utvrđivanje novog prijedloga

–kazala je ona.

Kako je podsjetila, Strategi-

jomza unapređenje kvaliteta

života LGBT osoba 2013 –

2018.predviđenojeusvajanje

ovog zakona u okviru mjere

,,Unapređenje zakonodav-

stva u oblasti zaštite od dis-

kriminacijeLGBTosoba“.

- Ova mjera je i sastavni dio

obaveza izpregovaračkihpo-

glavlja za pristupanje Crne

GoreEvropskoj uniji –navela

je ona.

Odovogzakonaočekujeseda

doprinese većem stepenu

ostvarivanja ljudskih prava

građana i građanki koji su

istopolne seksualne orijenta-

cije. Najveći dio dokumenta,

kako je ranije rečeno, odnosi

se na niz prava i obaveza koja

se za predstavnike/ice većin-

ske heteroseksualne popula-

cijenaprostopodrazumijeva-

ju . Uređeno j e pi t anj e

imovinskih odnosa, poreskih

prava i obaveza, zdravstve-

nog osiguranja i zaštite, soci-

jalne i dječijezaštite, pravana

nasljeđivanje…

Utoku javnih raspravamogle

su se čuti oštre kritike na ra-

čunpredloženog zakona.

Danijel Kalezić iz Kvir Mon-

tenegra, član radne grupeko-

ja je radila na izradi nacrta,

saopštio je ranijeda imjeovaj

zakonpotrebankakobimogli

da žive kao svi ostali.

- Imamo pravo, kao i ostali

građani, da živimo dostojan-

stvene živote. Usvajanje ovog

zakona će konkretno učiniti

damibudemodostojanstveni

građani ove zemlje - kazao je

on.

N.Đ.

PODGORICA

Direktor

UpravepolicijeVeselin

Veljović sastao se juče sa

predstavnicimanevladi-

nihorganizacijakoje se

bave zaštitomi promoci-

jompravaLGBTIQzajed-

nice, aurazgovoru jeoci-

jenjenoda je saradnjau

kontinuitetuprofesional-

na i kvalitetna.

Veljović je podsjetio i da je

Upravapolicijebilaprvapo-

licijska organizacija ikada

koja je dobila nagradu „Pri-

jatelj pravde – nagrada za

2011. godinu“, koju dodje-

ljuje Konferencija „Pravda

na Balkanu – jednakost za

seksualnemanjine“.

Usaopštenjusepodsjećada

u svim centrima bezbjed-

nosti postoje LGBTIQkon-

takt policijski službenici,

koji su zaduženi za sarad-

nju i kontakt sa pripadnici-

maLGBTIQzajednice i ko-

jima se te osobe mogu

obratiti kad god postoji po-

treba da se posavjetuju sa

policijom ili prijave bilo ka-

kav viduznemiravanja i na-

silja.

Dogovoreno je i da sepono-

vo formira „timpovjerenja“

LGBT zajednice i Uprave

policije. Mandat prethod-

nomistekao je ove godine.

Na sastanku su bili pred-

stavnici nevladinih organi-

zacija Bojana Jokić - LGBT

forum ,,Progres“, Džon Ba-

rac-LGBTIQSocijalnicen-

tar, Jelena Čolaković - Ju-

ventas, Danijel Kalezić

- Kvir Montenegro i Jovan

Ulićević - Spektra.

R.D.

PODGORICA

Upis za polaznike besplatnog kursa grčkog jezi-

ka je u toku i traje do 15. septembra - saopšteno je iz Ambasade

Grčke koja organizuje kurs. Građani Crne Gore mogu se, kako

piše u saopštenju, prijaviti za kurs u Ambasadi od 10 do 14 sati.

Kontakt telefon je 020 655 544.

R. D.

PROGRAMPOSVEĆENREFORMIJAVNEUPRAVE:

Sa svečanogotvaranja tečajauUpravi zakadrove

Počela obuka službenika za upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje jeključ

reformskihprocesa

Stojanović imenovan

za sekretaraVijeća za

nacionalnubezbjednost

Konsultacijezagrantove

za inovativneprojekte

SlavkoStojanović

Upis zabesplatni kurs grčkog

jezikado 15. septembra

Prijedlog zakona o životnompartnerstvu osoba istog pola na ocjeni kod više institucija

Čeka se imišljenje

SavjetaEvrope

Od zakona

se očekuje

da doprinese

većemstepenu

ostvarivanja

ljudskih prava

građana i

građanki koji

su istopolne

seksualne

orijentacije

BlankaRadošević-Marović

Sastanak u Upravi policije

Ponovo formiraju

„timpovjerenja“

Sa sastanka