Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 6. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Ministar-

stvopoljoprivrede i rural-

nog razvoja,Ministarstvo

rada i socijalnog staranja i

FondPIOpredložićeVladi

da i ove godinepodrži orga-

nizovanotkup jagnjadi.

Kako je saopšteno iz Vlade,

timpovodom juče je potpred-

sjednikVlade iministar poljo-

privrede i ruralnog razvoja

MilutinSimović održao sasta-

nak sapredstavnicima institu-

cija, organizacija i privredni-

ka, koji su i prethodnihgodina

učestvovali uovoj akciji.

-Akcija jeprilikadapenzione-

ri pod povoljnim uslovima

obezbijede kvalitetan proi-

zvod, a istovremeno i da sepo-

mogne farmerima u rješava-

nju tržišnih viškova u svojoj

proizvodnji – piše u saopšte-

nju.

Sastanku,kojijeiniciraoSavez

penzionera Crne Gore na bazi

interesovanja svojih članova,

prisustvovali su i ministar ra-

da i socijalnog staranja Kemal

Purišić, predsjednik Odbora

direktora IRF-a ZoranVukče-

vić,direktorFondaPIODuško

Perović, predsjednik Saveza

penzionera Branko Vešović i

vlasnici mesnih industrija

„Goranović“, „Mesopromet“ i

„Gradina“.

–Iskazana jespremnostdaak-

ciju otkupa tržišnih viškova

jagnjadi i ove godine realizuju

na efikasan način, uz očekiva-

nje da će zajednička i partner-

ska akcija imati očekivane po-

zitivne socio-ekonomske

efekte –navode izVlade.

R.D.

PODGORICA

- Koalicija „Sarad-

njomdocilja“,kojučini100nevla-

dinihorganizacija, uputila jeprije

više odmjesec dopis predsjedni-

ku Vlade sa pozivom da ispuni

zakonskeobavezeidoneseured-

bu o ko inansiranju projekata EU

zadomaćenevladineorganizaci-

je, ali još nije dobijena nikakva

povratnainformacija,saopštilaje

predsjednica Upravnog odbora

AnaNovaković.

- To potvrđuje negativan odnos

VladepremaNVO, koji kulminira.

Osim što ne izvršava zakonske

obaveze u odnosu na NVO i ote-

žavaradvelikogbrojaorganizaci-

ja, potpunim ignorisanjem za-

htjeva i dopisa Vlada otvoreno

pokazuje netrpeljivost prema

nevladinomsektoru–saopštilaje

ona. Nacrt ove uredbe, kako po-

jašnjava, bio je na javnoj raspravi

još u julu 2017. godine, te je ,,na-

konvišeodgodinudanajasnoda

nema nijednog, osimočigledno

političkog razloga, da se njeno

donošenjeovolikoodlaže“.

- Svi projekti koji supodržani uCr-

nojGorinakonkursimazaNVOod

straneEU,izakojejepotrebnoko-

inansiranje,odnosesenarješava-

nje ključnih pitanja iz oblasti vla-

davine prava i ljudskih prava u

Crnoj Gori, što su, baremdeklara-

tivno, prioriteti Vlade. Da je to zai-

sta tako, Vlada bi blagovremeno

donijela uredbuo ko inansiranju i

omogućilanesmetanu realizaciju

projekataNVO–istaklajeNovako-

vić. Dodala je i da je koalicija NVO

,,Saradnjomdo cilja“ obavijestila

DelegacijuEvropskeunijeuCrnoj

Gorioovomproblemu.

R.D.

PODGORICA

–Dodiplomci

i studenti postdiplomci, njih

17, sa teritorijeZapadnog

Balkana, koji želeod30. ok-

tobrado7. novembradapo-

sjeteJapankakobi doprini-

jeli akademskomi ličnom

unapređenju, prijave zaovaj

programmoguposlati do 16.

septembra.

Kako se navodi u saopštenju,

svedetaljezainteresovanimo-

gu pronaći na stranici http://

www.rycowb.org/?p=5241.

Navodi se da je Ministarstvo

spoljnihposlovaJapana (MO-

FA)usaradnjisaRegionalnom

kancelarijomzasaradnjumla-

dih (RYCO), osnovalo pro-

gram razmjene mladih pod

nazivom„ZapadniBalkansre-

će Japan -Most ubudućnost“.

Kakonavode, programom, ko-

ji je dio incijative za saradnju

Zapadnog Balkana biće obu-

hvaćeno „17 studenata dodi-

plomaca i/ili studenata pos-

tdiplomaca sa teritorije

Zapadnog Balkana, koji imaju

između 20-30 godina i koji su

spremni da u periodu od 30.

oktobra do 7. novembra posje-

te Japan u cilju akademskog i

ličnog unapređenja“.

- Programom su pokriveni

troškovi povratne avio-karte,

osiguranja u inostranstvu i

transportapoJapanu, takseza

učešće i svešto jeuvezi sapro-

gramom dogovorenim aktiv-

nostima tokomboravka - ista-

knuto je u saopštenju.

K. J.

Koalicija „Saradnjomdo

cilja“ kritikuje izvršnu vlast

Novaković:

Otvorena

netrpeljivost

Vlade

Penzionerima jagnjad

popovoljnimcijenama

Sa sastanka

ProgramVlade Japana za studente Zapadnog Balkana

Prijavedo 16. septembra

i njegove

pet života

organi samoždanomrtvog pacijenta

Svi ljekari bili su posvećeni,

kazala je direktorica Klinike

za nefrologiju u KCCGMari-

naRatković, i funkcionisali su

kao tim.

- Svi smo jednakomislili. Nije

bio moj, tvoj pacijent, nego

smo svi zdušno radili. Tu smo

bili danima i satima - rekla je

Ratković.

Dio tima koji je obavio ek-

splantacijusrca,poredljekara

iz Njemačke i Švajcarske, bio

je kardiohirurg u Centru za

kardiohirurgiju KCCG Alek-

sandar Radović koji je istakao

da je veliki iskorak u progra-

mu transplantacija, te da

ovim počinje nova era u

zdravstvuCrneGore.

Da jenapravljenogromanpo-

mak za transplantacioni pro-

gram i ukupnu crnogorsku

medicinu smatra i načelnik

Centra za digestivnu hirurgi-

juKCCGRankoLazović.

- Ovim činom zvanično smo

zakucalinavratanajsavreme-

nijetransplantacionehirurgi-

je - poručio jeLazović.

Kardiohirurg na Univerzitet-

skoj bolnici u Regensburgu u

Njemačkoj Stefan Dert kazao

je da je veoma srećan što je

došao u Crnu Goru da podrži

programdonorstva. Naglasio

je i da u njegovoj zemlji tran-

splantacioni program funkci-

oniše više od40godina.

USAVRŠAVANJE

Transplantacija bubrega u

Kliničkom centru radi se po-

sljednjih pet godina, a kako

kaže urolog naKlinici za uro-

logiju KCCG Petar Kavarić,

kadaverična transplantacija

je nešto što treba da bude do-

datni stimulans za sve kolege

koji rade uKCCG, kako po pi-

tanju struke, tako i po pitanju

daljegusavršavanjainjihovog

rada, dabi nesamo transplan-

tacija bubrega, nego i ostale

zaživjele.

- Prevashodno se misli na

transplantaciju jetre, srca. O

transplantaciji pluća je mož-

da rano govoriti, ali veoma je

bitno da ove dvije stvari zaži-

veuKliničkom-istakaojeKa-

varić.

Prva kadaverična transplan-

tacija sa moždanomrtve oso-

be urađena je u decembru

2013. godine. Tada su, zahva-

ljujućihumanostigrađankeiz

Bara, spašena tri života, jedan

uHrvatskoj gdje jepresađena

jetra, jedan u Sloveniji gdje je

presađeno srce, i jedanuPod-

gorici gdje je pacijent dobio

bubreg.

Sl.R./K.K.

PODGORICA

–Nacionalni parkovi Cr-

neGoreod juče imajuandroidaplikaci-

ju, novi logo i vebsajt koji supredstav-

ljeni sinoćna svečanosti upriličenoj u

CentruzaposjetioceNacionalnihpar-

kovaCrneGorenaVranjini.

DirektorNacionalnihparkovaElvirKlica

kazao je da je aplikacija napravljena kako

bi to preduzeće dalo kvalitetniju uslugu i

bolji doživljaj posjetiocima.

PRISTUP

- Uvođenjem drugačijeg pristupa zaštite

kroz inovativna tehnološka rješenja suz-

bijaćemonelegalneaktivnosti kojese tiču

nekontrolisanog izlova ribe, nastavićemo

da se borimoprotiv svihnezakonitih rad-

nji na područjuparkova - poručio je on.

Rekao je da je aplikacija novi vid „savre-

menog, inovativnog i interaktivnog vizu-

elnog prikaza svih destinacija značajnih

za posjetioce“.

- Dizajnirana je prvenstveno za promoci-

ju crnogorskih nacionalnih parkova, pri-

rode,kulture,turizmapačakigastronom-

skeponudesapodručjaparkova.Cilj jeda

osim aktivnog odmora, posebno u ovoj

godini koja je proglašena Evropskom go-

dinomkulturnebaštine, kulturne sadrža-

je parkova približimo našim potencijal-

nim posjetiocima, ojačamo i dodatno

oplemenimoprirodni i kulturni identitet,

uz upotrebu savremenih tehnologija, na

multimedijalan i interaktivan način - re-

kao jeKlica.

Uz pomoć aplikacije svaki korisnik biće u

prilici da prijavi problem, eventualne ne-

pravilnosti ili nezadovoljstvo.

- Misija nove aplikacije jeste i apel na sve

dadajupunidoprinosafirmacijidjelatno-

sti nacionalnih parkova, da svi zajedno

čuvamo, unapređujemo i promovišemo

prirodnabogatstvaCrneGore-poručioje

Klica.

Jedinstveno preduzeće Nacionalni par-

kovi Crne Gore, ali i svaki park ponaosob

imajunovi logo.

-LogoNacionalnihparkovaimaobliksta-

blačijukrošnjučini pet kamenihcvjetova

u nepravilnoj organskoj formi kamena

koji je dominantan prirodni materijal na-

šeg podneblja. Njihov kružni raspored

ukazuje na jedinstvo i funkcionalnost.

Uporedo sa aplikacijom, imamo i novi

vebsajt, sapotpunodrugačijimdizajnom,

koji je sada prilagođen svim uređajima i

omogućava da na vrlo jednostavan način

pristupitesviminformacijama- istakaoje

Klica na svečanosti.

ČESTITKE

Ministarodrživograzvoja i turizmaPavle

Radulović očekuje da će aplikacija, prije

svega, pomoći građanimaCrneGore.

-Imampouzdanepodatkedaljudisastra-

ne naše nacionalne parkove i ljepote zna-

juboljeodnas,jerimnijeteškodaistražu-

ju.Nadamseda ćenamaplikacijapomoći

da se upoznamo sa detaljima neponovlji-

vihljepotakoje imajunašinacionalnipar-

kovi i da tamo što češće idemo – naveo je

Radulović.

OnječestitaomenadžmentuNacionalnih

parkova i rekao da je na „njihovim pleći-

ma veliki teret da upravljaju možda čak i

najvećimblagomCrneGore“.

DirektoricaNacionalneturističkeorgani-

zacijeCrneGoreŽeljkaRadak-Kukavičić

istakla je da savremeni gost voli da istraži

što tonudi destinacija, da jedoživi i sagle-

da na drugačiji način.

- Tome će doprinijeti i nova aplikacija i

sajt - kazala je ona.

K. J.

Nacionalni parkovi Crne Gore dobili novumobilnu aplikaciju i sajt

Klica: Tehnologijakojomćemo

suzbiti nelegalneaktivnosti

Nadamse da će nam

aplikacija pomoći

da se upoznamo sa

detaljima neponovljivih

ljepota koje imaju naši

nacionalni parkovi i da

tamo što češće idemo

– poručio jeministar

održivog razvoja i

turizma Pavle Radulović

SapromocijenaVranjini

Medicinski timovi

pokazali izuzetnu

posvećenost