Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 6. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

-RektorUni-

verzitetaCrneGoreprof. dr

DaniloNikolić sastao se juče

sapredstavnicima crnogor-

skenaučnedijasporeuVeli-

koj Britaniji, gdje surazgo-

varali omodelima saradnje

Univerziteta sa crnogor-

skimnaučnicima ili Crno-

gorcima različitihprofesija

koji suostvarili izuzetne re-

zultateu svojoj oblasti u toj

zemlji.

- Prijavljivanje zajedničkih

naučnoistraživačkih projeka-

ta kroz uspostavljenu sarad-

nju Univerziteta sa matičnim

fakultetima crnogorskih na-

učnika u Velikoj Britaniji ili sa

kompanijama, jedan jeodmo-

dela saradnje koji su razma-

trani - kazao je rektorNikolić.

On jedodaodabi istaknuti na-

učni radnici porijeklom iz Cr-

ne Gore mogli, takođe, naći

svoje mjesto u ulozi mentora

ili komentora, članova struč-

nih komisija na master i dok-

torskimstudijama, naUCG.

-Radićeseinaobezbjeđivanju

uslova da mladi saradnici sa

UCGprovedudio svog istraži-

vanja za master i doktorske

tezenanjihovimmatičnimin-

stitucijama - rekao je on.

Prema riječima rektora Niko-

lića, razmatrana je i saradnjau

oblasti obrazovanja i razmje-

neznanjakroz Erasmus+pro-

gram mobilnosti, koji otvara

mogućnosti za razmjenu stu-

denata ili odlazak na praksu u

njihovimkompanijama.

Kako je saopšteno, podršku

ovakvoj inicijativi dali su i

predsjednik britansko-crno-

gorskog udruženja ,,Monte-

negro-UKSociety“NevenPaj-

ović i ministar savjetnik u

AmbasadiCrneGoreuVelikoj

Britaniji Mladen Dragašević,

koji su prisustvovali ovom sa-

stanku.

Kako je saopštenosaUCG,Ni-

kolić je bio u trodnevnoj stu-

dijskoj posjeti Kraljevskom

koledžu uLondonu i London-

skoj školi ekonomije i politič-

kihnauka.

Tokom posjete, realizovane u

okviru Erasmus + programa –

HERE, od 2. do 5. septembra,

predstavljena su iskustva o ra-

dikalnim izmjenama koje je

donio koncept nastave usmje-

rene na studenta u dosadaš-

njoj praksi.

N.Đ.

Saradnja

sanaučnom

dijasporom

PODGORICA

-UKlinič-

komcentruCrneGoreuno-

ći izmeđuutorka i srijede

našimedicinski timovi, uz

podrškukolega izHrvatske,

Njemačke i Švajcarskena-

kongotovopet godina

uspješno suuradili drugu

eksplantaciju (uzimanje)

organa samoždanopremi-

nulogpacijenta.

Premanezvaničnimsaznanji-

ma Pobjede - srce, jetra, pluća

i dva bubrega uzeti su od Be-

ranca koji je bio vlasnik do-

norske kartice, a njegova po-

rodica dala je dozvolu,

ispunivši njegovu želju da da-

ruje organe.

S obzirom na to da zakonska

regulativa kod nas nalaže da

smo svi potencijalni donori,

osimakoseosobazaživotani-

je izjasnila da to ne želi, poro-

dica to može da ospori, pa su

ljekari morali da traže dozvo-

lu za eksplantaciju, nakon što

je kod ovog pacijenta konsta-

tovano krvarenje u mozgu i

moždana smrt. Zahvaljujući

ovom humanom činu, biće

spašenopet života.

Dvabubregauspješnosutran-

splantirana dvojici crnogor-

skih pacijenata, dok su ostali

organi, kako nezvanično sa-

znajemo, za kratko vrijeme

specijalnim avionskim tran-

sportomposlati uNjemačku.

Čitav proces trajao je čak tri

dana, a kompletiran je u noći

izmeđuutorkaisrijede,uzpo-

dršku ljekara iz Hrvatske,

Njemačke i Švajcarske.

Nezvaničan sagovornik Po-

bjede ispričao je da su medi-

cinski timovi koji su bili anga-

žovani na ovom zadatku

pokazali izuzetnu posveće-

nost od medicinskih sestara i

tehničara, do ljekara i da su,

takoreći, danonoćno radili tri

dana.

POŠTOVANJE

- Ovo je izuzetan uspjeh. Nešto

što se do skoro činilo da je ne-

moguće uraditi kod nas. Svi

smo ponosni i srećni. Urađeno

je nešto što se radi u velikim i

modernim medicinskim cen-

trima–rekaojenašsagovornik.

Prema riječima direktora Kli-

ničkog centra Jevta Erakovi-

ća, bile suangažovane sve eki-

pe te zdravstvene ustanove, a

uključeno oko 30 ljekara.

- Svi oni zaslužuju apsolutno

poštovanjeirespektzaonošto

su uradili. Mnogi od njih nije-

su koristili nimalo slobodnog

vremena, već su se potpuno

posvetili pacijentu i tome da

procedure uspiju. Njihovo

znanjeiprivrženostpacijenti-

ma i ovoj proceduri izuzetno

je velika, tako da očekujemda

i rezultati budu takvi. Kao di-

rektor i kao ljekar izuzetno

samponosan-kazaojeErako-

vić.

On je, kako prenosi PR centar,

pojasnio da su naši doktori za

neke od procedura već ospo-

sobljeni da rade samostalno, a

nekeuzasistenciju,dokćepo-

jedine raditi profesori i ek-

sperti iz eminentnih evrop-

skih centara.

- Svi stremimo tomedaKCCG

prevaziđe granice Crne Gore.

Naši doktori to znaju, mogu i

siguran sam da će to postići –

poručio jeEraković.

Prema riječima direktorice

Direktorata za kvalitet zdrav-

stvenezaštiteiljudskeresurse

u zdravstvuVesneMiranović,

crnogorska transplantaciona

medicina nastavlja da ispisuje

nove stranice.

- Sve je počelo sa dvije hrabre

Nikšićanke, koje su sugrađa-

nima podarile novi kvalitet

života. A evo sada imamo pri-

liku da vidimo kako je jedna

porodica razbila tradicional-

ne okvire i odlučila da donira

organe voljenog članaporodi-

ce, spasi i unaprijedi živote

pet osoba - rekla jeMiranović.

Humanost se, kako je istakla,

ogleda u tome što je bezuslov-

na i ne očekuje ništa zauzvrat.

- Samo osjećanje da organi

njihovog bliskog člana poro-

dicenastavljajuda živeudru-

gimosobama,predstavljanaj-

veću nagradu za njihovo

humano djelo. Smatramo da

je ovo pozitivan primjer, koji

potpunopozdravljamoi sa in-

stitucionalnognivoaikaogra-

đani Crne Gore. Nadamo se

da će takvih poteza u buduć-

nosti biti više, što će pružiti

kvalitetniji život onima koji-

ma je transplantacija organa

jedini način da nastave kvali-

tetno da žive - istakla jeMira-

nović.

PODGORICA

-Univerzitet

CrneGore raspisaćekon-

kurse zaupis nadoktorske

studije za studijsku2018/19.

godinu25. septembra, po

prijedlozimaovlašćenih

predlagača fakulteta, Cen-

tra zadoktorske studije i Se-

nata, anakonodlukeUprav-

nogodbora.

- Fakulteti i Centar za doktor-

ske studije su predložili mje-

sta za 95 studenata. Visina

predložene školarine se kreće

od 750 do 1.500 eura po seme-

stru. Prijedlozi suupućeni Se-

natu, a nakon utvrđenog pri-

jedloga,upućujuseUpravnom

odborunaodlučivanje-kazala

je prorektorica za nastavu

prof. drĐurđicaPerović.

Doktorske studije, kako je

podsjetila, traju tri godine,

šestsemestara,uobimuod180

ECTS kredita. Prema njenim

riječima, pravoprijavenakon-

kurs za upis imaju kandidati

koji su stekli diplomu aka-

demskog naziva magistra iz

odgovarajuće oblasti nauka/

umjetnosti, odnosno akadem-

sku diplomu regulisanih pro-

fesija nakon stečenih najma-

nje 300 ECTS kredita. Upis se

obavlja na konkurentskoj os-

novi u skladu sa prosječnom

ocjenom na prethodnom ni-

vou studija, nakon sprovede-

nog postupka rangiranja.

Konkursi će biti objavljeni na

sajtu Univerziteta (www.ucg.

ac.me)

i u crnogorskim dnev-

nimnovinama.

R.D.

ZgradaRektorataUCG

Univerzitet Crne Gore

Konkurs za95

doktoranada

Rektor UCG u

Velikoj Britaniji

Danilo

Nikolić

HumanošćuBeranc

porodicebiće spašen

VELIKIUSPJEH:

UKliničkomcentru obavljen zahtjevan zahvat – uzeti

Moždana

smrt

Moždana smrt znači

potpuni i trajni prekid

svihmoždanih funkcija,

a to ujedno znači i smrt

čovjeka. Nastupa kao

posljedica značajnog

moždanog oštećenja, a

za dokazivanje moždane

smrti sprovodi se zakon-

ski de inisan čitav spektar

kliničkih i parakliničkih

testova kojima se isklju-

čuje bilo kakva moguć-

nost postojanja protoka

krvi kroz mozak, odnosno

sa 100 odsto sigurnosti se

dokazuje moždana smrt.

Kako je za naš list ranije

objasnila dr Ratković,

procedura utvrđiva-

nja moždane smrti se

postavlja kada umozgu

nema cirkulacije. Rade

se klinički pregledi, zatim

potvrde da je pacijent bez

re leksa, kod odraslih sva-

kih šest sati, a kod djece

na 12 sati.

Dvaorganakoja seduguju

morajubiti vraćena

Crna Gora obnovila je ugovor sa Eurotransplantom i na

taj način našimgrađanima omogućeno je dobijanje orga-

na, ali samo ukoliko ih dajemo. To se posebno odnosi na

presađivanje jetre, srca i pluća koje se ne radi u Kliničkom

centru.

Kako je naglasila načelnica Klinike sa nefrologiju dr Marina

Ratković, po ugovoru smo Hrvatskoj dužni dva organa i

oni moraju da se vrate.

- Da bi crnogorski pacijenti mogli da dobijaju organe,

moraju postojati nacionalne liste čekanja. Mi smo već

sazreli što se tiče bubrega. Imamo 37 transplantiranih paci-

jenata, od čega je 36 transplantirano od živog davaoca, a

samo jedan je kadaverični bubreg - kazala je Ratković.

Crna Gora ne odlučuje kome će ići organ sa kadavera već

postoje jasna uputstva Eurotransplanta. U Eurotransplan-

tu postoji lista čekanja primalaca pojedinih organa i kada

se potvrdi moždana smrt nekog donora - Eurotransplantu

se šalju podaci o donoru na osnovu kojih se određuje

podudarnost sa nekim sa liste čekanja i određuje primalac,

odnosno primaoci organa.

Dva bubrega uspješno su

transplantirana dvojici crnogorskih

pacijenata, dok su ostali organi –

srce, pluća i jetra, kako nezvanično

saznajemo, poslati uNjemačku

specijalnimavionskim transportom

Čitavproces

trajao je čak

tri dana, a

kompletiran je

unoći između

utorka i srijede