Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 6. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Odbordirek-

tora ,,Maestral rizorta i kazi-

na“ jeprošlenedjelje jedno-

glasnoodobrioprijedlog

akcionarada sedodijelena-

grade zaposlenimauhotelu

,,Maestral“ odukupno

400.000eura, koje su raspo-

dijeljene zajedno saplatom

za avgust, saopštili su izho-

tela ,,Maestral“.

- Akcionari žele da na ovaj na-

čin pokažu zahvalnost svim

zaposlenima, koji su svojim

radom uticali na dobar rezul-

tat i doprinijeli uspješnompo-

slovanju–kažeseusaopštenju

i ističe da je direktor ove kom-

panije Hristos Tsemperas re-

kao da je osoblje hotela najve-

ća prednost kompanije, iako je

mnogo novca uloženo u reno-

viranje ,,Maestrala“.

-Preduzećeprepoznajenjiho-

venaporedapostignufinansij-

ske ciljeve, kao i ciljane nivoe

usluge našim gostima – kazao

jeTsemperas.

Direktorica ljudskih resursa

Mirjana Sočan istakla je da

preduzeće nastavlja kontinui-

rano da investira u ljude, a či-

njenica da vlasnici i menad-

žment pokazuju stalnubriguo

osoblju se ogleda u uslovima

rada, daljem obrazovanju,

obuci i finansijskoj podršci.

Predsjednik sindikata Vladi-

mir Gojković zahvalio je me-

nadžmentu i istakao da su po-

nosni što rade za ,,Maestral

rizort i kazino“.

- Za sve nas je to drugi dom i

trudimo se da ponudimo naj-

bolju uslugu gostima. Zahva-

ljujemo vlasnicima i menad-

žmen t u za nag rade j e r

pokazuju da se istinski brinu o

nama. Imamo odličnu sarad-

nju samenadžmentom, zajed-

no ćemo nastaviti uspješno

poslovanje i radujemo se

uspješnim rezultatima za sve

nas – izjavio jeGojković.

Usaopštenjusedodajedajeod

prošlogodišnjeg otvaranja re-

noviranog hotela ,,Maestral

rizort i kazino“, cilj bio da se

poslujekaosavremenituristič-

ko-zabavni centar, koji će po

svomsadržaju i kvalitetuuslu-

ga biti najbolji u ovom dijelu

Evrope.

-Danas,,Maestral“predstavlja

jedan od bisera turističke po-

nude Crne Gore i primjer

uspješnog poslovanja i ulaga-

nja u turizam– navodi se u sa-

opštenju i dodaje da uz pomoć

znanja, profesionalnog pristu-

pa i tržišnog razmišljanja,

,,Maestral“ nudi visok nivo

usluga i ostvaruje dobar po-

slovni rezultat u hotelsko-za-

bavnomkompleksu koji gosti-

ma omogućava smještaj, igru,

zabavu, rekreaciju, hranu i pi-

će, kao i dobre uslove za po-

slovne aktivnosti.

Predstavnici ,,Maestrala“ po-

ručuju da su prateći potrebe

gostiju, poslovnu politiku pre-

duzeća i trendove, nastavili sa

podizanjem nivoa kvaliteta

usluga.

-Ujulusmo zaokružili godinu

dana od kako poslujemo kao

rizort najviše kategorije i sada

glavnu turističku sezonu

uspješnoprivodimokraju.Kao

rezultat našeg rada, nosimo i

titulu najboljeg hotela u Crnoj

Gori,uštosuimaliprilikudase

uvjere naši gosti - poručeno je

iz kompanije.

S.P.

Odbor direktora „Maestral rizorta i kazina“ odobrio prijedlog akcionara

Nagradili zaposleneu

hotelusa400.000eura

istički projekat „KasarnaMorača“

vi bolji

rkinga

MILIVOJEOBRADOVIĆ:

To je sjajna vijest, nijesam znao

za to i baš samprijatno izne-

nađen. U posljednje vrijeme

često idemu Beograd da bih

slušao operu, drago bi mi bilo

kad bih tu vrstumuzike mogao

da slušam i u Podgorici. Mislim

da je to potrebno zbogmuzi-

čara koji se školuju na Cetinju.

Sve te vojne objekte, kojih ima

mnogo po gradu, trebalo bi

pretvoriti u umjetničke prosto-

re, kao što se radi širom svijeta.

JADRANKAMAMIĆ:

Podržavam svaku ideju sem

parkinga i stambenih zgrada.

Mislimda ovomgradu treba

više zelenila. Normalno je da

svaka država ima to. Znam za

projekat kada je zgrada Crno-

gorskog narodnog pozorišta

trebala da ima i operu i balet,

odustalo se od toga. Koliko

nam je godina trebalo za

Gradsko pozorište i koliko će

namgodina trebati za operu.

Nadam se da će se to reali-

zovati, jer je to značajno za

glavni grad.

SLAVICABULATOVIĆ:

Opera je mnogo bolja opcija

nego stambene zgrade. U

bivšoj Jugoslaviji Podgorica

je poslije Sombora bila najze-

leniji grad. Sve zelene površi-

ne su uništili. Sve se gradi od

stakla i betona što nije tipično

za ovaj mediteranski kraj.

Crnoj Gori treba zgrada

opere i park oko nje koji će,

nadam se, biti dostupan

svima. U Podgorici se sve radi

neplanski, nagrdili su grad.

MARKO MARKOVIĆ:

To je lijepa vijest u nizu loših.

Dragomi je što se gradi zgrada

opere i što se neko toga sjetio.

Mislimda će to obogatiti Pod-

goricu.

I. T.

ANKETA

Morača“ 31. avgusta. Prijedlog

plana je, kakosunaveli, urađen

na osnovu primjedbi građana i

institucija i značajno se razli-

kuje od nacrta koji je prošao

procedure javne rasprave.

- Saglasno odredbama zakona

propisanojedasesprovodipo-

novna javna rasprava ukoliko

se planski dokument bitno ra-

zlikuje od prvobitnog nacrta.

Takođe,potrebnojepristupitii

izradi novog izvještaja o stra-

teškoj procjeni uticaja na ži-

votnu sredinu, ali i prikupiti

mišljenjanadležnih institucija

- objasnili su iz Sekretarijata i

dodali da nadležnost za izradu

planske dokumentacije,

nakon 1. oktobra, prelazi na

Ministarstvo održivog razvo-

ja i turizma.

Iz kompanija Zetagradnja,

Normal kompanija i ,,Čelebi-

ća“nijesuželjelidakomentari-

šu prijedlog plana za urbani-

stički projekat ,,Kasarna

Morača“.

S.P.

USD

1.15820

JPY 129.17000

GBP 0.90328

Kursna lista

CHF

1.12880

AUD

1.61440

CAD

1.52630

PODGORICA

Vrhovni sud

ukinuo jepresudeApelacio-

nog i Privrednog sudaupred-

metupredsjednice sindikata

KAP-aSandreObradović,

dok jeUstavni sudusvojio

njenuustavnužalbu, saopšte-

no je izUnije slobodnih sindi-

kata.

- Odluke Vrhovnog i Ustavnog

suda su iskorak u višegodišnjoj

borbi koju USSCG vodi u cilju

zaštite Obradović od nezakoni-

tog otkaza koji joj je dala stečaj-

na uprava KAP-a kao znak od-

mazde i revanšizma zbog

njenog sindikalnog djelovanja -

navodi se u saopštenju i dodaje

davjerujudaćesekrozponovni

postupak otkloniti sve uočene

nepravilnosti u dosadašnjem

postupku.

Iz Izvršnog odbora USSCG je

saopštenoda se takvimodluka-

maotvaraprostordaCrnaGora

realizuje preporuke Komiteta

zasloboduudruživanjaMeđu-

narodne organizacije rada, ko-

jimseodVlade traži dapreduz-

me neophodne mjere

kako bi se osiguralo da

stečajni postupci ne

dovodedoantisindi-

kalne diskriminaci-

je i da se Obradović

mora obezbijediti

razuman pristup

radnom mjestu i

sindikalnim pro-

s t o r i j ama z a

sprovođenje sin-

dikalne funkcije.

S.P.

Vrhovni sud ukinuo presudu Apelacionog i Privrednog suda u

predmetu predsjednice sindikata KAP-a

USSCGočekujepovratak

SandreObradovićnaposao

PODGORICA

Festival infor-

matičkih dostignuća Infofest

počeće 30. septembra u Budvi

i trajati do 6. oktobra, a okupiće

hiljadu učesnika, saopšteno je iz

Ministarstva javne uprave.

Podsjetili su da jubilarni 25. Info-

fest, koji zajednički organizuju

Ministarstvo i konsultantska

kompanija Biznis Link, ima status

manifestacije od državnog zna-

čaja. U programu će učestvovati

Oracle, Microsoft, Fujitsu, SAP,

HPE, Symantec, regionalne i

domaće kompanije Saga, Tele-

Group, Lanaco, SBS, S&T, Čikom,

SBS, Crnogorski Telekom, Pošta i

Elektroprivreda. Tema predava-

nja će biti budućnost vještačke

inteligencije.

S. P.

Krajemseptembra počinje 25. Infofest

Očekujuhiljaduučesnika

PODGORICA

Kod uvo-

znika duvana i duvanskih

proizvoda nijesu nađene

nepravilnosti, saopšteno je

juče iz Uprave carina.

Cijene cigareta od subote su,

zbog smanjenja akciza, jefti-

nije 20 do 40 centi po paklici.

U skladištima uvoznika

obavljen je popis cigareta

i rezanog duvana, rekli su

Mini biznis iz UC i naveli da

su obavili kontrole kod svih

uvoznika duvana i duvanskih

proizvoda, po pitanju zaliha

cigareta i rezanog duvana, a

u vezi smanjenja akcize koje

se primjenjuje od početka

septembra.

Podsjetili su da je Tržišna

inspekcija nadležna za kon-

trolumaloprodajnih cijena na

tržištu.

M.P.M.

Carina kontrolisala

uvoznike cigareta

Uskladištima

nema

nepravilnosti

SandraObradović

HristosTsemperas

Bivšakasarna ,,Morača“