Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 6. septembar 2018.

Ekonomija

Iz IFC-a poručuju da koncesije donose značajne

ekonomske koristi aerodromima

Privatni operator će

povećati profitabilnost

PODGORICA

Privlače-

njeminvesticija i ekspertize

privatnog sektora, koncesije

aerodromamogudonijeti

značajne ekonomskekoristi

na lokalnom, regionalnomi

državnomnivouuvođenjem

stranihdirektnih investicija,

jačanjemprofitabilnosti ae-

rodroma, aktivnimrazvojem

novih linija za rast putničkog

saobraćaja i doprinosomsti-

mulisanjurasta turizma, sa-

opšteno je iz IFC, članica

GrupeSvjetskebanke, koja

pomažeMinistarstvu sao-

braćajaupripremi koncesio-

nog akta za aerodrome.

Iz IFC-a poručuju da koncesi-

je mogu generisati prihode za

državnu upravu koji se mogu

koristiti za finansiranjevažnih

društvenih projekata i izgrad-

njuekonomskeinfrastrukture.

Oni dodajudaVlada nastoji da

ostvari navedene koristi kroz

partnerstvo sa iskusnim i

uglednim operatorom aero-

droma na osnovu dugoročnog

koncesionog aranžmana.

-ToćeomogućitiVladidabrzo

mobiliše kapital, koji je potre-

banzaproširenje imoderniza-

ciju infrastrukture aerodroma

u zemlji bez opterećenja dr-

žavnog budžeta, uz uvođenje

većeefikasnostiuoperacijama

aerodroma i maksimalno uve-

ćanje vrijednosti imovine ae-

rodroma za građane Crne Go-

re– tvrde iz IFC-a i podsjećaju

da koncesija treba da traje 25

do 30 godina i da sva aero-

dromska infrastruktura i imo-

vina ostaju u javnom vlasniš-

tvu, uključujući i sve što

izgradi koncesionar, te daMi-

nistarstvosaobraćajazadržava

nadzor nad radom operatora

prema strogim standardima

učinka, a za nedovoljnu efika-

snost predviđene su novčane

kazne. Oni navode da prema

koncesiji privatni operator

treba da odmah investira u in-

frastrukturu aerodroma kako

bi se povećali aerodromski ka-

paciteti, kao i da izradi pret-

hodnu procjenu izvodljivosti i

dokumentaciju za aerodrome

u Beranama i Ulcinju. Opera-

tor treba da investira tokom

trajanja koncesije u redovno

održavanje i izgradnju kapaci-

tetaprema zahtjevima saobra-

ćaja,garantujevisoknivouslu-

ga za putnike, treba da ponudi

ugovore o radu postojećim

radnicima pod barem istim

uslovima kao u postojećim

ugovorima, kao i da uplati jed-

nokratnu nepovratnu nakna-

du, kao i godišnje naknade kao

procenat brutoprihoda.

S.P.

IFC je saopštio da je započeo pružanje savjetodavnih usluga

13. februara ove godine, na zahtjev Vlade. Trenutno pružaju

usluge savjetovanja o koncesijama za četiri aerodroma u

Aziji, Istočnoj Evropi, na Bliskom istoku i na Karibima.

Dodaje da su uspješno pružali savjetničke usluge za pet

aerodroma koji imaju 20,8miliona putnika godišnje i dono-

se 5,7 milijardi dolara od privatnih investicija zemljama

domaćinima.

Radezajoščetiriaerodroma

PODGORICA

Prijedlog

plana zaurbanistički proje-

kat ,,KasarnaMorača“, koji

jeuradioRepublički zavod

zaurbanizami projektova-

nje (RZUP), apokojemćena

ovompodgoričkomlokalite-

tubiti podignuta samozgra-

daopere, rješenje jekojeu

potpunosti uvažava svepri-

mjedbe sa javne rasprave i

svekvalitete i osobenosti lo-

kacije, smatrajuugrupiKa-

na (,,Koakone arhitekt“). Iz

podgoričkogSekretarijata

zaplaniranje i uređenjepro-

storanavodeda jepropisano

da se sprovodi ponovna jav-

na rasprava, ukoliko seplan-

ski dokument bitno razlikuje

odprvobitnognacrta.

Građani koje je Pobjeda anke-

tirala smatraju da je ovo mno-

go bolje rješenje, nego da se na

ovoj lokaciji nalaze stambene

zgrade i parkinzi. Samo se gra-

đevinari ne izjašnjavaju.

POTPUNODRUGAČIJE

Predstavnica grupe Kana, ar-

hitektica dr Milica Vujošević

zadovoljna jeprijedlogompla-

na.

- Obrađivač, potpuno suprot-

no od prvog skandaloznog na-

crta, predlaže rješenje koje u

potpunosti uvažava sve pri-

mjedbe sa javne rasprave, a što

je još važnije uvažava sve kva-

litete i osobenosti lokacije i

predlaže rješenje koje je sa da-

tim kontekstom u pravoj har-

moniji – kazala je Vujošević

Pobjedi.

Podsjeća da se zelenilo većim

dijelomzadržava, dvapostoje-

ća objekta za koja se vjeruje da

imaju kulturnu vrijednost se

razmatraju za očuvanje, a na

čitavoj lokaciji se predlaže sa-

mo jedanmonumentalni obje-

kat javnog sadržaja.

- Prijedlog ide dotle da ovaj

objekat smješta na dijelu par-

cele gdje ima najmanje zeleni-

la, što je neviđeno u Crnoj Go-

ri. Obavezuje se izrada studija

za zelenilo, kulturnonasljeđe i

geomehaničke karakteristike,

takođe nešto što crnogorskoj

praksi gotovo da nije poznato

–naglasila jeVujošević i doda-

la da planer nije zaboravio da

nametne čak i savremeni izraz

u arhitekturi opere, primjenu

savremenihtehnologija i visok

nivo energetske efikasnosti.

- Svaki segment prijedloga je

pažljivo osmišljen i da nije

manjkavosti u praksi sprovo-

đenja arhitektonskih konkur-

sa, bio bi savršen. Sveukupno

posmatrajući, prijedlog djelu-

je kao utopija u kontekstu Cr-

ne Gore, iako bi trebalo da bu-

de ovako u svimplanovima i u

praksi, akomislimodanapravi

način razvijamo prostor – po-

ručila jeVujošević.

Prema njenim riječima, kada

bi seovakoplaniralo, CrnaGo-

ra bi bila novi Luksemburg ili

Švajcarska.

- Bila bi to podloga za društve-

ni i ekonomski napredak –

istakla je Vujošević i dodala da

je RZUP, kao nekadašnja glav-

na republička ustanova sa tra-

dicijom i kvalitetom u projek-

tovanju i planiranju, pokazao

,,da i danas može, kada hoće“,

da proizvede dobarmaterijal.

- Nažalost, posljednjih godina

to nije bio slučaj, već je to ime

već počelo da bude sinonimza

loše planove koji praktično

uništavaju prostor Crne Gore.

Bilo bi dobro da ova ustanova

zbiljaradiukorist,anenaštetu

stanovnikaCrneGore – izjavi-

la jeVujošević.

Međutim, ona se zapitala da li

se tako nešto može očekivati

od privatnih institucija, vođe-

nih,kakojekazala,sopstvenim

privatniminteresima.

- U svakom slučaju, želim da

pohvalimkreativni timRZUP-

a koji je osmislio ovakvo rješe-

nje. Potencijal izgleda i dalje

postoji, samo je vođen u lošem

smjeru – tvrdi Vujošević i do-

daje da za sada imamo samo

objavuovogprijedlogaumedi-

jima, ali ne i konkretni nacrt

planakoji bi išaoudaljuproce-

duru. Pa, kako jenavela, posto-

ji bojazan da je ovakva vijest

samo neka vrsta manipulacije

među igračima.

PROCEDURA

- Stoga, apelujem na Glavni

grad i obrađivačadapusteovaj

urbanistički projekat u javnu

raspravu i vide kakve će po-

vratne informacije dobiti. Si-

gurna sam da će svi građani,

kao i stručna javnost, biti za

usvajanjeovogprijedloga,ain-

vestitori neka nađu način za

zaradu i iz kulturnih i javnih

sadržaja, a ne samo odprodaje

stambenogprostora–poručila

jeVujošević.

Iz podgoričkog Sekretarijata

za planiranje i uređenje pro-

stora navedeno je da im je

RZUPdostavioprijedlogurba-

nističkog projekta „Kasarna

Građani i struka zadovoljni prijedlogomplana za urba

Opera i park

odzgrada i p

Kada bi se ovako planiralo,

Crna Gora bi bila nova

Švajcarska. RZUP je, kao

nekadašnja glavna republička

ustanova sa tradicijom i

kvalitetomu projektovanju

i planiranju, pokazao

,,da i danasmože, kada

hoće“ da proizvede dobar

materijal, kažu iz Kane

PODGORICA

Lovćen banka je pro itabilna,

likvidna i ispunjava propisane parametre, ali su

potrebna manja poboljšanja, prvenstveno u dije-

lu jačanja kapitala, kazao je guverner dr Radoje

Žugić juče na sastanku sa rukovodstvomove

banke.

Sastanku su prisustvovali predsjednica Odbora

direktora Aleksandra Popović, glavni izvršni

direktor Vinko Nikić i potpredsjednica njemač-

kog investiciono-razvojnog fonda DEG Suzana

Deker.

M.P.M.

Pojačati kapital

PODGORICA

Montene-

groerlajz jeuavgustupre-

vezao rekordnih 104.861

putnika, uredovnom, čar-

ter i kod-šer saobraćaju,

što je 23,3odstovišeuod-

nosuna isti prošlogodišnji

mjesec.

Iz MA je saopšteno da je

kompanija imala šest opera-

tivnih aviona na 1.097 redov-

nih i čarter letova. Najveću

popunjenost kabine imali su

letovi prema Beogradu (90

odsto), Minhenu (88), Lju-

bljani (87), Sankt Peterburgu

(84) i Frankfurtu (80).

Tokom juna, jula i avgusta

MA je prevezao ukupno

277.783putnikana3.064leto-

va,štoje19odstoputnikaviše

u odnosu na uporedni peri-

od. Tokom ovogodišnje ljet-

nje sezone MA saobraća ka

27 destinacija u 15 država.

- Očekujemo blizu 80hiljada

putnikauseptembru, takoda

će zacrtani cilj da se od po-

četka juna do kraja septem-

brapreveze višeod350hilja-

da putnika biti ostvaren

- dodali su iz MA i naveli da

su za osammjeseci prevezli

454.870 putnika na 5.340 le-

tova, što je 13,7 odsto više u

odnosuna uporedni period.

S.P.

Rezultati Montenegro erlajnza u avgustu

Prevezli 105hiljadaputnika

PODGORICA

Preliminarni

rezultati pokazujuda je eko-

nomija i udrugomkvartalu

raslapo stopi od4,5odsto,

kazao jeministar finansija

DarkoRadunovićna sastan-

ku sa zamjenikomdirektora

i analitičarem agencije

Moody’s StefanomDajkomi

HeikomPetersonom.

Predstavnici Moody’s su u re-

dovnoj godišnjojposjetiCrnoj

Gori radi prikupljanjapodata-

ka za reviziju rejtinga naše ze-

mlje.

Ministar je sagovornike upo-

znao sa osnovnim fiskalnim

pokazateljima i rezultatima

fiskalne konsolidacije.

- Pozitivan trend rasta ekono-

mije od prošle godine nastav-

ljen je i u tekućoj, pa je u pr-

vom kvartalu zabilježen rast

od 4,5 odsto BDP-a, dok preli-

minarni rezultati za drugi

kvartal ukazuju na približno

istinivo.Ostvarenjerastusek-

torima građevinarstva, turiz-

ma, energetike i industrijske

proizvodnje, dok su ukupni

prihodi porasli za oko 11 odsto

- kazao jeRadunović.

Mjere fiskalne konsolidacije

se sprovode planiranomdina-

mikomiuspostavljenjeodrživ

sistemupravljanja javnimdu-

gom, kojim je definisano zau-

stavljanje daljeg rasta duga po

završetku izgradnje auto-pu-

ta, odnosno uspostavljanje

njegove silazne putanje i

ostvarenja suficita u2020.

M.P.M.

Delegacija agencijeMoody’s uMinistarstvu nansija

Udrugomkvartalu rast

ekonomije4,5odsto

MilicaVujošević