Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 6. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

-CrnaGora

sprovodi opsežne reforme i

ispunjavapotrebneuslove

nabazi kojihočekujepodrš-

kuevropskihpartnera za

otvaranjepreostalihprego-

varačkihpoglavlja, zaključe-

njepregovorauvišeoblasti i

brži ukupannapredakka

članstvuuEU, saopštio je

potpredsjednikVladeZoran

Pažinna sastancima sa

evropskimkomesarima za

proširenjeJohanesomHa-

nomi unutrašnje tržište

ElžbjetomBjenkovskom.

Potpredsjednik Pažin je pred-

vodio delegaciju Vlade Crne

Gore,kojasesastalajučeuBri-

selu sa visokim predstavnici-

ma Evropske komisije radi

prezentacijeostvarenihrezul-

tata u pravcu okončanja pro-

cesa otvaranja pregovaračkih

poglavlja i uspješnog zaklju-

čenja pregovaračkog procesa

saEUuvišeoblasti,uključuju-

ći pregovaračko poglavlje 5 –

Javne nabavke.

Zakonski akti

Komesari Han i Bjenkovska

upoznati su da je u završnoj

fazi izradazakonskih tekstova

o javnim nabavkama, privat-

no-javnompartnerstvu i kon-

cesijama, kao uslova za dosti-

zanje evropskih standarda i

uspješno okončanje pregovo-

ra sa EU u oblasti javnih na-

bavki.

Naglasivši veliki značaj nave-

denih zakona za funkcional-

nost i transparentnost javnih

službi, efikasno korišćenje jav-

nih resursa i ukupan ekonom-

ski razvoj države, potpredsjed-

nik Pažin je pozvao evropske

partnere da svojim ažurnim

komentarimananacrtezakon-

skih tekstova doprinesu njiho-

voj punoj usklađenosti sa naj-

višimevropskimstandardima.

-Spremnismodaupunojmje-

ri uvažimo sve sugestije

Evropske komisije koje će

unaprijediti naše zakonodav-

stvo u ovim važnimoblastima

i pomoći državi da pruža kva-

litetnije usluge građanima i

privredi.

ReZultati

Na bazi ostvarenih rezultata

očekujemo podršku evrop-

skih partnera ne samo za za-

tvaranje ovog pregovaračkog

poglavlja, već i za brži ukupan

napredakkačlanstvuuEvrop-

skoj uniji - saopštio je pot-

predsjednikPažin.

NasastankusakomesaromHa-

nom razgovarano je i o napret-

ku u oblasti vladavine prava na

kojem se temelji ukupan na-

predakupregovorimaopristu-

panju Crne Gore Evropskoj

uniji. U sastavu crnogorske de-

legacije bili su ministarka eko-

nomijeDragicaSekulić,državna

sekretarka u Ministarstvu fi-

nansija Nina Vujošević, glavni

pregovarač Aleksandar Drljević

i direktor Uprave za javne na-

bavkeMersadMujević.

R. P.

PODGORICA

- Proširenje

Evropskeunije i regionalna

saradnjaključni suzabuduć-

nost JugoistočneEvrope,

ocijenio je crnogorski šef di-

plomatijeSrđanDarmanović

naglasivši da je za stabilnost i

boljumeđusobnupovezanost

neophodnopokazati da je re-

gion jedinstven.

On je juče učestvovao na ne-

formalnom sastankuminista-

ra vanjskih poslova zemalja

učesnica ,,Procesa saradnje u

Ju g o i s t o č n o j E v r o p i “

(SEECP), koji je održan u Ba-

njaluci.

Darmanović je kazao da su

proširenje EU i regionalna sa-

radnja ključni za budućnost

JugoistočneEvrope.

On je ocijenio da je za stabil-

nost,mir, dijalog i boljumeđu-

sobnupovezanostneophodno

pokazati da je region jedin-

stven,danjegujeistevrijedno-

sti i gleda u istompravcu.

-Tokom proteklih godina,

svjedoci smo važnih iskoraka

u boljoj povezanosti regiona

kroz zajedničke infrastruk-

turne projekte, povećanje ni-

voa kulturne razmjene, sarad-

nju u oblasti pravosuđa,

unutrašnjih poslova, obrazo-

vanja, nauke, medija, civilnog

društva, što nam, osim eko-

nomskog rasta, pomaže i u

iskorjenjivanju korupcije i ja-

čanju demokratije, stabilnosti

i vladavine prava - rekao je

Darmanović.

Kako je istakao, postignuti do-

govor između Skoplja i Atine i

nastavak dijaloga Beograda i

Prištine važni su za cjeloku-

pan region.

Šef crnogorske diplomatije je

kazao i da se treba fokusirati

na pitanja prepoznata Strate-

gijomzaZapadniBalkan, ima-

jući u vidu da su komplemen-

tarna saaktivnostimauokviru

Berlinskog procesa i da se o

budućimobavezamamožego-

voriti tek nakon ispunjavanja

već preduzetih.

- Imajući u vidu aktivnosti u

okviru Agende povezanosti,

neophodno je da se usredsre-

dimo na mlade i pomognemo

im u svim aspektima društva,

uključujući nova radna mje-

sta,mogućnostdaljegusavrša-

vanja, većumobilnost, kako bi

natajnačin,krozobezbjeđiva-

nje boljih uslova za život, za-

držalimlade ljudeuzemljama

regiona - naglasio je Darma-

nović.

Prvi sastanak u okviru jedno-

godišnjeg predsjedavanja Bo-

sne i Hercegovine ,,Procesom

saradnje“, pod sloganom „Bo-

lja povezanost za bolji život“,

bio je prilika za predstavljanje

prioriteta predsjedavanja koji

će se odnositi na bolju infra-

strukturnu povezanost, unap-

ređenje saradnje u oblasti bi-

zni s za j edni ca , po l oža j

mladih, obrazovanje, kulturu,

kao i suočavanje sa izazovima

migracija i borbu protiv tero-

rizma.

Pored domaćina, ministra

vanjskih poslova BiH Igora

Crnadaka, na sastanku suuče-

stvovali i potpredsjednici vla-

da i ministri vanjskih poslova

Hrvatske i Srbije, Marija Pej-

činović-Burić i Ivica Dačić, i

drugi visoki predstavnici dr-

žava JugoistočneEvrope.

R. P.

PODGORICA

–Demokrat-

skaCrnaGoranazvala je ju-

če lideraPokreta zapromje-

ne i članapredsjedništva

Demokratskog frontaNe-

bojšuMedojevića „patološ-

kimlažovom“ i ,,fanomMila

Đukanovića“, nakon što je

Medojevićprethodnočelni-

keopštineBudva iz redova

Demokrataoptužioda

su,,lopovskukompaniju

WTEčastili sa6,5miliona

eura“.

Sve je počelo kada je Medoje-

vić juče oko 11 sati na svom

Fejsbuk profilu podijelio tekst

kojijeobjavioportal„Borba“,a

ukome jebivši funkcionerDe-

mokrataizBudveGoranSlovi-

nić iznio stav da su Aleksa Be-

čićiDraganKrapović„najveće

političke prevare u Crnoj Go-

ri“, te da su najodgovorniji za

loše stanje uopštini Budva.

Komentarišući taj članak,Me-

dojević je napisao: „Tako to ra-

de sorošoidi uBudvi“.

-Časte lopovsku firmu WTE,

koja je pravosnažno osuđena

za korupciju, 6,5miliona eura.

Započetak.Kolikoće jošdese-

tina miliona da plate građani

Budve i Crne Gore, tek ćemo

da vidimo. Sve dogovoreno sa

DuškomMarkovićem. Bruka i

sramota.Ali,nekanarodotvori

oči.Kadbudesvimajasno,biće

kasno–napisao jeMedojević.

Neštovišeodsat nakonMedo-

jevićeve objave, na zvaničnom

Fejsbuk profilu Demokrata

„Aleksa Bečić – Demokratska

Crna Gora“ osvanuo je post u

kome se navodi da je „Nebojša

Medojević poznati patološki

lažov“ i u kome ga podsjećaju

kako je upravo odbornica Po-

kreta za promjene Valentina

Tadić glasala za sporazum sa

WTE, po kome je toj njemač-

koj kompaniji isplaćeno 6,5

miliona eura kako bi izašla iz

projekta prečišćavanja otpad-

nihvoda uBudvi.

- Nebojša Medojević, poznati

patološki lažov, fanMilaĐuka-

novića, čovjekkoji je saSvetom

Marovićemdogovorio izglasa-

vanje Ustava 2007. godine i čo-

vjek koji se enormno obogatio

zastupajući opozicione intere-

se u posljednjih 20 godina. In-

teresantno je i to što jeMedoje-

vić zaboravio da upozna

cjelokupnu javnost sa činjeni-

comda je odbornica PZP-a Va-

lentina Tadić glasala za spora-

zum sa WTE – navedeno je u

postuDemokrata.

Đ. Ć.

PODGORICA

-Makedonija

jeprimjer kako jedemokra-

tijamoguća, da semožepo-

bijediti antidemokratski re-

žim, i kakonovepolitičke

elitemogurješavati proble-

mena efikasannačin, poka-

zujući dabezpolitičkihpro-

mjena zapravonema

stabilnosti, kazao je lider

GrađanskogpokretaUra

DritanAbazovićkoji se sa-

stao jučeu sjedištuVlade

Makedonije sapremijerom

te zemljeZoranomZaevom.

Abazović je čestitao Zaevu na

dosadašnjim rezultatima,

ocjenivši da je Makedonija

najboljiprimjerkakoserazvija

evropska vizija u regionu, na-

vodi se u saopštenjuGPURA.

- Prije dvije godine bili ste na

rubu konflikta, a sada ste fa-

voriti svih partnerskih drža-

va. Dokazali ste ne samo regi-

onu, već i EU koliko su

promjene zapravo blagotvor-

ne za jedno društvo. Nakon

što je došla nova vlast, Make-

donija nije nestala kako su

tvrdili Vaši protivnici, napro-

tov postala je jača i stabilnija.

Nadam se da će ovaj primjer

slijediti imnogedruge zemlje

u regionu. Da ćemo svi, a po-

sebnoEUshvatitidasamono-

ve političke elite mogu ostva-

riti evropsku viziju regiona i

da korumpiranim liderima

nijemjestonadržavnimfunk-

cijama, poručio je Abazović

Zaevu.

R. P.

Brisel:

Potpredsjednik Vlade sa JohanesomHanom i Bjenkovskom

Pažin: očekujemo

brži napredak

kačlanstvuuEU

POleMiKA:

Lider Pokreta za promjene nazvao „sorošoidima“ Aleksu Bečića i

Dragana Krapovića, uslijedio ekspresan odgovor

Demokrate:Medojević seenormno

obogatiozastupajući opoziciju

ProširenjeUnije

i regionalna

saradnjaključni

Srđan Darmanović na sastankuministara

vanjskih poslova zemalja Jugoistočne Evrope

Predsjednik GP Ura kodmakedonskog premijera

Abazović: Makedonija primjer

da bez političkih promjena

nema stabilnosti i napretka

SrđanDarmanovićuBanjaluci

ZoranPažin

na sastankusa

JohanesomHanom