Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 6. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

–Pojedina si-

hronizovanadjelovanjanaše

tvrde „prosrpske“ opozicije

zlokobnopodsjećajuna „do-

gađanjanaroda“uHrvat-

skoj, BiH, Kosovu iz90-ih–

ocijenio je zaPobjedu

AndrijaPopović, predsjed-

nikLiberalnepartije, dok

analitičarRankoĐonović za

Pobjedukažeda je crnogor-

skaopozicijaunutrašnji ne-

prijatelj države jer stalno

traži saveznikevanCrneGo-

re „kakobi seudružili da ra-

deprotivnje“.

Demokratski front planira da,

kako je Pobjeda pisala, u na-

rednom periodu fokus svog

djelovanja stavi na političko

objedinjavanjeSrbauregionu,

dok će druge aktivnosti, poput

priprema za eventualno orga-

nizovanje protesta, ostati u

drugom planu. U tu svrhu je

organizovan i niz sastanaka sa

Srbima u regionu sa kojima je,

kako tvrde izDF-a, razgovara-

no o „okupljanju na jednoj na-

cionalnoj ideji“.

HOMOGENIZACIJA

- Iakosupotpunodrugačiji ge-

opolitičkiodnosiuregionune-

go90-ihgodinaprošlogvijeka,

kada smo bili i dio zajedničke

države, pojedina sinhronizo-

vana djelovanja naše tvrde

„prosrpske“ opozicije zlokob-

no podsjećaju na tadašnja do-

gađanja naroda, u Hrvatskoj,

BiH,Kosovu–kažePopovićza

Pobjedu.

Prema njegovim riječima,

pretpostavkajedaaktuelnipo-

kušaj homogenizacije služi

svrsi pomoći rukovodstvu Sr-

bije u teškim pregovorima o

razgraničenju saKosovom.

PODGORICA

- Predsjednik

Srpskognacionalnog savjeta

MomčiloVuksanović, pred-

sjednikNove srpskedemo-

kratijeAndrijaMandić, De-

mokratskenarodnepartije

MilanKnežević i Socijali-

stičkenarodnepartijeVladi-

mir Jokovićdogovorili suna

zajedničkomsastankuda

uputepozivostalimstran-

kama zakoje glasa srpski na-

rodda zajednički obilježe

,,najznačajnijenacionalne i

vjerskepraznike srpskog

narodauCrnoj Gori”.

-Tema sastanka jebila organi-

zovanje zajedničkih aktivno-

sti na prikupljanju podrške za

poništenje odluke Vlade Crne

GoreopriznavanjuKosova,ali

i zajedničkoobilježavanjenaj-

značajnijih manifestacija i

praznika srpskognarodauCr-

noj Gori – velike Podgoričke

skupštine i Dana ujedinjenja

Crne Gore i Srbije, Mojkovač-

ke bitke i Svetosavskih sveča-

nosti - navedeno je u saopšte-

nju SNS-a koje je dostavljeno

Pobjedi.

Izvor Pobjede blizak srpskom

korpusu kazao je da se poziv

da se zajednički obilježe srp-

ski praznici prije svega odnosi

na lidera Demokrata Aleksu

Bečića, ali i lideraDemosaMi-

odragaLekića.

- Bečić je bio uredno pozvan i

na ovaj sastanak, ali je organi-

zatoru saopštio da nemože da

dođe jer se nalazi na godiš-

njem odmoru - saopštio je

izvorPobjede, koji jepodsjetio

da je liderDemokratapozvani

na Kosovo. Na sastanak nije

došao lider Demosa Miodrag

Lekić iako je urednopozvan.

U saopštenju SNS-a se navodi

da je „postignuto puno zajed-

ništvo u stvaranju potrebnih

uslova da se u skladu sa pozi-

tivnim zakonodavstvom i

UstavomCrneGoreobilježe,u

ovojinastupajućojgodini,naj-

značajniji nacionalni i vjerski

praznici srpskog naroda u Cr-

noj Gori“.

- Sa sastanka je zajednički

upućen poziv i drugim parla-

mentarnimpolitičkimpartija-

ma, koje dominantno glasa

srpski narod, da se priključe

aktivnostima koje su od izu-

zetnog značaja za očuvanje

nacionalnog, kulturnog, jezič-

kog i vjerskog identiteta srp-

skog naroda uCrnoj Gori - na-

vodi se u saopštenju.

Konstatovanoje,kakosenavo-

di, da oni imaju i opozicionu i

moralnu obavezu da podrže

ova nastojanja, da se kroz de-

mokratsku, odnosnoUstavom

definisanuproceduru, provje-

re odluke Vlade Crne Gore za

koje se sumnja da ne izražava-

ju volju ogromne većine gra-

đana.

- Zato će im još jedanput biti

upućen poziv da se priključe

inicijativi koja je usaglašena

na održanom sastanku. Na sa-

stanku je još bilo riječi i o sa-

radnji srpskog naroda Crne

Goresasvojimsunarodnicima

u regionu, uz zaključak da je

sve buduće aktivnosti neop-

hodno organizovati uz punu

koordinaciju i saglasnost svih

subjekatakoji sebrinuo statu-

su i položaju srpskog naroda -

zaključeno je u saopštenju.

N. Z.

Reakcije na planove DF-a o političkomobjedinjavanju Srba u regionu

Djelovanje „prosrpske“ opozicije

podsjećanadogađaje iz90-ih

Ranko Đonović kaže za Pobjedu da predstavnici

opozicije trenutno traže istomišljenike i

podršku Rusije, Srbije, Republike Srpske,

SPC, a kolike su, kako je rekao,

političke pameti pokazuje da ne

uočavaju da ih i oni tamo samo

zloupotrebljavaju

- Crna Gora mora biti sposob-

na za rješavanje eventualne

opasnosti,nesmijepotcijeniti,

ni zanemariti aktuelna deša-

vanja u susjedstvu. Prioritet je

zaustavljanje još jedne instru-

mentalizovane podjele u na-

šemdruštvu u duhu povećane

tolerancije, razumijevanja i

ukazivanja na svemoguće po-

sljedice po crnogorsku gra-

đansku državu i ponovnih po-

kušaja oživljavanja davno

završenihprocesa–poručio je

Popović.

RankoĐonović ističedapred-

stavnici opozicije trenutno

traže istomišljenike i podršku

Rusije, Srbije, Republike Srp-

ske, SPC, a kolike su, kako je

kazao, „političkepametipoka-

zuje da ne uočavaju da ih i oni

tamo samo zloupotrebljavaju,

jer ihni za štanemoguupotri-

jebiti a ne žele da Srbima u

svojim sredinama pokažu da

ne vode brigu o njima“. Đono-

vić kaže da je crnogorska opo-

zicijaposvemuštoradiveliko-

srpska.

CILJ DAVNODEFINISAN

-Posvomdjelovanju, ranijeali

i danas, oni su srpski nacio-

nalsocijalisti i nacionalšovini-

sti. Oni su svoj cilj davno defi-

nisali i isti je kao što je bio, a

prepoznat je u posljednjoj de-

ceniji 20. vijeka, samo je malo

promijenjeno njihovo djelo-

vanje i ponašanje njihovog

centramoći koji ihjesvojevre-

meno mobilisao ili su mu se

oni dobrovoljno javili. Oni su,

slikovitorečeno,samoneznat-

nopromijenilidlaku, dokimje

ćud ostala ista – kazao je Đo-

nović.

Onje istakaodabi „svionipro-

tiv Crne Gore ponovo uzeli

oružje, ali i protiv svih komši-

ja, izuzev Srba“.

-Svanjihovaplanskadjelova-

njamoguserazumjetimnogo

bolje ako se krene od osnove

njihovih političkih načela, a

to su mržnja prema državi

Crnoj Gori i svemu što nosi

predznak crnogorsko – naci-

ja, kultura, jezik. Oni to ne

kriju. Krajnji cilj im je nesta-

nak svega crnogorskog i dok

do njega dođu, bilo pričom ili

terorističkimnapadima, sva-

kodnevno će nanositi štetu

Crnoj Gori – istakao jeĐono-

vić.

Prema njegovim riječima, go-

tovo da nema dana da svojim

političkim djelovanjem ne

podsjete na to. On, međutim,

smatra da je „velikosrpska

opozicija“ sve slabija u Crnoj

Gori.

- Ima sve manje onih koji ih

podržavaju i sve manje mogu

da varaju na tim velikosrp-

skimemocijama.Napolitičkoj

sceni CrneGoreoni ćenestati,

samo je pitanje da li ih pustiti

da sami sebi dođu političke

glave ili impomoći da što laga-

nije i bezbolnije završe – ka-

zao jeĐonović.

PredsjednikDemokratske na-

rodne partijeMilan Knežević

kazao je ranije za Pobjedu da

,,političko objedinjavanje Sr-

ba“ znači definisanje zajed-

ničkih interesa Srba u regionu

i zajedničko djelovanje u tom

pravcu.

-Samootvaranjemsrpskogpi-

tanja možemo da se izborimo

za ravnopravan status. Zbog

toga je političko objedinjava-

nje Srba i zajedničko djelova-

nje veoma bitno i za Srbe u

Crnoj Gori - rekao je Kneže-

vić.

I.K.

Ima svemanje onih koji ihpodržavaju

i svemanjemoguda varajuna tim

velikosrpskimemocijama. Na političkoj

sceni CrneGore oni će nestati, samo je pitanje da

li ihpustiti da sami sebi dođupolitičke glave ili im

pomoći da što laganije i bezbolnije završe karijere

– kazao jeĐonović

Srpski nacionalni savjet okupio lidere Nove, DNP-a i SNP-a

Mandić, Knežević, Vuksanović i Joković

bi zajednoda slavePodgoričkuskupštinu

Izvor Pobjede blizak

srpskomkorpusu

kazao je da se poziv

da se zajednički

obilježe srpski praznici

upućen lideru

Demokrata Aleksi

Bečiću, koji se nije

pojavio na sastanku, a

organizatoru je saopštio

da se trenutno nalazi

na godišnjemodmoru.

Na sastanak nije došao

lider DemosaMiodrag

Lekić iako je pozvan

AndrijaPopović

RankoĐonović

Ljubomir Peković,MilanKnežević, AndrijaMandić,MomčiloVuksanović i Vladimir Joković