Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 6. septembar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistemda-

nas nastavlja radove za kvali-

tetnije i sigurnije napajanje

električnomenergijomu više

opština. Zbog togapotrošači u

pojedinimnaseljimaponekoli-

kosati neće imati struju.

Berane

: od 8:30 do 14:30 sa-

ti Beranselo,Dolac, Veliđe, Crni

vrh, Praćevac, Bastasi, Lubni-

ce, Vuča, Glavaca, Kurikuće,

Jelovica, Lužac, Buče, Jugovi-

ne, Gradina, Vinicka, Rijeka

Marsenića, Šekular, Lukin vir,

Trepča iMHE„Jezerštica“; od8

do 18 sati Lubnice II, Vinicka –

zbogugradnjenovihbrojila.

BijeloPolje:

od9do 15 sati Pa-

vino polje, Mahala, Čokrlije, Bi-

jeli potok, Grab, Vergaševići,

Kovren, Bliskova, Stožer, Gori-

ce, Kičava i Sutivan.

Cetinje:

od 12do 16sati djelovi

Njegoševe, Bajove i Dečanske

ulice, Zmajeva i ulica Petra Lu-

barde, ulice VukaMićunovića,

Vojvode Batrića, Vproleterske

i Balšićapazar, kao i Rezidenci-

ja predsjednika, Ministarstvo

kulture, Štamparija, Policija,

hotel „Grand“, Cetinjski mana-

stir, zatim i naselja Crna greda,

Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići,

Gluhido,Prekornica,Donjepo-

lje, Gruda i Podgranica; 9do 14

sati Dubova i Smokovci.

HercegNovi:

8:30do10:30sa-

tiokolinašetalištakodmarketa

IdeauĐenovićimainaseljeNa-

kićenovići na području Zeleni-

ke; od9:30do 11:30sati dioko-

risnikakodKampauKumboru.

Kotor:

od9do 11 sati Lješevići,

Vranovići i Bigova; od 9 do 13

sati-Krivošije;od9do11:30sati

Resursnicentarzasluhigovor.

Kolašin:

od 9 do 15 sati Mora-

ča,Rovca,PrekobrđeiCrkvine;

od 9 do 14 sati Petrova ravan,

Dulovine,Rečine,Skrbuša,Ma-

teševo, Bare Kraljske, Jabuka i

Vraneštica.

Mojkovac:

od 9 do 12 sati Go-

jakovići.

Nikšić:

od 9 do 14 sati Zaslap i

Nudo.

Plužine:

od 10:30do 14:30sati

Pišče.

Pljevlja:

od 8 do 18 sati Grevo,

Mrzovići, Ilino brdo i Rabitlje;

od 8 do 16 sati Sokovići i Šarci;

od 8 do 14 sati ulica Podgorič-

ka, Narodne revolucije, Treća

sandžačka, Skerlićeva ulica,

Omladinska,BojaĐenisijevića,

Tršova i ulicaBoškaBuhe, kao i

hotel „Pljevlja“, zgrada Suda,

Dom vojske, Dječiji vrtić i Va-

trogasni dom; od 8 do 18 sati

Potrlica, Ulica ratnih vojnih in-

valida, Deveta, Židovići, Kreji-

no vrelo, Grevo, Mrzovići, Ul.

Skerlićeva – zbog ugradnje

novihbrojila.

Petnjica:

od 8 do 14:30 sati

Petnjica i Radmanci.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Ka-

čapore, Kurbardovići, Murići,

Bać, Granit-Mont, Kajevići, re-

petitor, Gudžević, Jablanica,

Pripeč, Dračenovac, Crnča,

Malindubrava i Vuča;

Šavnik:

od8do16sati Timar.

Tuzi

:od9do12satikompletno

područjeTuziosimcentra-Ak-

šabanovići, Vulevići, Gornji i

Donji Milješ, Tuški Rogami, Kr-

ševo, Gureč, dio Kakaricke go-

re,Omerbožovići,KućeRakića,

Dinoša, Ljuljanovići, Selište,

Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko

Cijevne,StanajAdžaj,Ljuljano-

vići, područje Hota, Vuksanle-

kići, Sukuruć, Kodrabudan,

Dreševići, Podhum, Dušići,

Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i

Dubrave.

Ulcinj:

od 8 do 12 sati Zoganje,

Darza, Briska gora, Sveti Đor-

đe, Sutjel, Ćurke, KodreDakine

i Reč.

M.N.

BAR

-Adaptacijomobjekta

izmeđuhipermarketa „Voli“

i „Laković“ koji je zapotrebe

novogvrtićauzakupodLu-

keBar dobilaJPU„Vukosa-

va Ivanović-Mašanović“, ri-

ješiće sedvijedecenijedug

problemprebukiranosti ka-

pacitetavaspitno-obrazov-

nih jedinica.

Radovi su počeli juče, ograđi-

vanjemprostora.

PROŠIRENJE

Zahvaljujući dobroj saradnji

saMZBar 2 u objektu u Polju,

prošireni su kapaciteti za 60

kvadratnihmetara. Direktori-

ca vrtića Gordana Mijović ne

krije zadovoljstvo.

- Presrećni smo. U novoj vas-

pitno-obrazovnoj jedinici kod

hipermarketa (kojoj još nije-

smo dali ime, jer to kod nas

djeca rade) biće oformljeno

šest vaspitnih grupa. Dvije ja-

sličneičetirizabavišne.Neop-

hodno je uraditi unutrašnju

adaptaciju prostora i oprema-

nje objekta. Na raspolaganju

nam je i 970 kvadratnihmeta-

ra dvorišta. Posadićemo nove

zasade i postaviti dvorišne

spravekojesmosačuvaliodra-

nije. Od izuzetnog je značaja

što ćemo tamo imati i jednu

multifunkcionalnu salu za fi-

zičkeaktivnosti, kao i kuhinju,

trijažu... Nadamo se da ćemo

uz pomoć humanih Barana za

mjesec i po do dva završiti sve

radove - kazala jeMijović.

Ona jepozvala svedobre ljude

koji su umogućnosti da dona-

cijama,bilonovčanimiliuma-

terijalu, pomognudaseradovi

završe. Za adaptaciju je po-

trebno 40.000 eura, a 20.000

do 25.000 eura za opremanje.

-Uspjeli smodaobezbijedimo

20.000 eura iz naših sredsta-

va,iodlučilismodakrenemou

realizaciju, zbog zaista velike

potrebeustanove, kaoi rodite-

lja i djece - korisnika naših

usluga.

U posljednjih desetak godina

mnogo smo uradili na prošire-

nju kapaciteta iz sopstvenih

sredstava, ali ovog puta smo

nemoćni da sami završimo fi-

nansijsku konstrukciju. Od

predsjednika opštine Dušana

Raičevića dobili smo obećanje

da ćepodržati akciju, odMini-

starstva prosvjete očekujemo

pomoć u opremi i odobrenju

kadra, ovih dana uputićemo i

donatorskapisma-navodiMi-

jović.

STATISTIKA

U deset vaspitno-obrazovnih

jedinica JPU „Vukosava Iva-

nović-Mašanović“ za školsku

2018/2019. upisano je oko

1.200 djevojčica i dječaka. Ia-

ko je taj broj znatno premašio

kapacitete, to je, kako jekazala

Mijović,tek44odstoukupnog

obuhvata djece predškolskog

uzrasta.

Realizacija dugo najavljiva-

nog projekta izgradnje vrtića

na lokaciji kodGimnazije „Ni-

ko Rolović“ i OŠ „Blažo Jokov

Orlandić“ trebalo bi da počne

ove jeseni.

V.K.V.

NIKŠIĆ

–Žiri zadodjeluNa-

gradeoslobođenjautvrdio

je listuod 12kandidata za

najvećepriznanje grada.

Međunjima suumjetnici,

humanisti, profesori, a ima i

institucija.

Predloženi su Dušan Goveda-

rica, književnik i kulturni po-

slenik, prof. dr filozofije Mi-

lenko Perović, Udruženje

boraca Narodnooslobodilač-

kog rata i antifašista Nikšić

(UBNOR); MirkoMiro Niko-

lić, kulturni poslenik, prof.

BranislavMićunović,ambasa-

dor Crne Gore u Srbiji, pozo-

rišni reditelj i kulturni posle-

nik. Autori dr Marko Pajović,

dr Mirko Mirković, Ranko

Svrkota, mr Dragan Ilić i dr

Slobodan Radusinović, pred-

loženi su za knjigu „Geologija

boksitonosnog rejona Vojnik-

Maganik“.Međukandidatima

su Prva banka Crne Gore, Ra-

dojica Stanković (Šanta Pan-

ta), samostalni umjetnik, za-

tim Tatjana Vukićević i

Konstantina Nina Maraš, hu-

manistkinje koje su sugrađa-

nimadonirale bubreg, Dragan

B. Perović, kulturni i književni

stavaralac i publicista i Inova-

ciono-preduzetnički centar

(IPC) Tehnopolis.

Dobitnicićebitipoznati7.sep-

tembra, a nagrade će im biti

uručene na Dan opštine, 18.

septembra.

Nagrada oslobođenja Nikšića

dodjeljuje se za najviše zaslu-

ge i postignuterezultateuteo-

rijskom i praktičnom radu i

djelovanju u svim oblastima

ljudskog stvaralaštva kojima

se doprinosi razvojuopštine.

S.D.

PLJEVLJA

–Lokalni prevo-

znici, koje zaprevozuglja

angažujugrađani, okupili su

se juče ispred separacije

„Doganje“uznakprotesta

zbogproblemakoje imaju

prilikompreuzimanja ispo-

ruke.

Oni objašnjavaju da je pro-

blem nastao jer šleperi imaju

prednost, pa se događa da kad

dođu na red prifali uglja pa ne

mogu da ispune obaveze koje

imajuprema građanima.

– Nijesmo protiv šlepera, ali

neka nama omoguće da i mi

tovarimo. Građani nas stalno

zovu, pokupili smopotvrde za

ugalj od njih i ispada da smo

lažovi, jer ne možemo da po-

štujemo dogovor. A ne može-

mo da ispoštujemo zbog šle-

pera, kao i zbog toga što nema

dovoljno dovoza uglja iz Rud-

nika na separaciju. Ponekad

namkažu biće sad, pa nas vra-

te. Dešava se da u jedan sat sa

vagevratemene imojekolege,

ili da nam ne daju ulazak na

kapiju. Kažu „ne može, nema

uglja“, a ostane šleper i vrše

utovar i u dva i u pola tri. U to-

me je razlog i tražimo od me-

nadžmenta rudnika da nam

obezbijedi da podmirimo gra-

đanstvo–kažeDžogaz. ???

Njegov kolegaNenadKrvavac

dodaje da su do sada isporuku

građanima obavljali uredno i

kvalitetno.

–Dosadagrađanstvonijeima-

lo problema, nije bilo ni rekla-

macija, jer smo to radili kvali-

tetno i uredno. Rudnik nema

uslovadapodmiri građanstvo,

nema auta, nema vozača, zna-

či sve jepalonanas i praktično

smo posljednjih godina bili

nužnozlo, ali funkcionisalo je.

Znači, tražimo iste uslove kao

onaj što dođe iz Srbije, kaomi

ovdje, a posebno mi ovdje, jer

ovdje živimo, udišemo ovaj

vazduh, živimo odovoga – ka-

žeKrvavac.

A.S.

TIVAT

–Sekretarijat zakul-

turu i društvenedjelatnosti

raspisao jekonkurs zado-

djelu stipendija za studijsku

2018/2019. godinu studenti-

maprimijenjenihosnovnih

studija, akademskihosnov-

nih studija i specijalističkih

studijau trajanjudogodinu

dana za studijskeprograme

čijeosnovneprimijenjene

ili akademske studije traju

tri godine.

Pravo na tu vrstu podrške op-

štine imaju studenti koji su

položili ispite iz prethodne

godine studija u visini od naj-

manje 90 odsto ECTS kredita

i postigli prosječnu ocjenu

najmanje devet. Uz taj, uslovi

su još i da su crnogorski dr-

žavljani ili sa statusom stran-

ca sa stalnim nastanjenjem,

daimajuprebivališteuopštini

Tivat; da prvi put upisuju se-

mestar studijske godine i da

nijesu gubili nijednu godinu

tokomstudija.

Stipendijaumjesečnomizno-

su od 50 eura dodjeljuje se za

devet mjeseci studijske godi-

ne bez obaveze vraćanja.

Rokzaprijavunakonkurs je3.

oktobar.

S.K.

CEDIS

Radovi u

15opština

Bar:

Počelo uređenje vrtića u Polju, menadžmentu potrebna finansijska pomoć

Fali 40.000eura, uzdaju

seuhumanost građana

Vrtići u Baru

su prebukirani

pa će novih

60 kvadrata

prostora pomoći

da se taj problem

ublaži. Biće

oformljeno šest

vaspitnih grupa,

dvije jaslične i

četiri zabavišne

POSAOĆEZAVRŠITI

ZADVAMJESECA:

Objekat uPolju

Nikšić:

Za Nagradu oslobođenja predloženo 12 kandidata

Na listi humanisti,

umjetnici, profesori...

Pljevlja:

Autoprevoznici negoduju zbog načina isporuke uglja u Rudniku

Odšlepera teškodolazena red

Uskoro

olakšice

zagrađane

Iz Rudnika uglja saopštili

su da su uvedene jasne

procedure po krežimoji-

ma se prevoznici uglja sa

kojima su potpisani ugo-

vori najavljuju dan unapri-

jed i dobijaju raspored za

preuzimanje. Ostali koji

dolazenenajavljenomora-

jučekati red.

–Kakobigrađanimailokal-

nimprevoznicima olakšali

preuzimanjeuglja,planira-

mo uvođenje posebnog

režima za njih, o čemu će-

mo preciznu informaciju

objaviti narednih dana –

najavili su izRudnika.

IZRUDNIKAOBEĆALIRJEŠENJE:

Prevoznici ispredseparacije

Tivat

Konkurs za

stipendije