Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 6. septembar 2018.

Hronika

KOTOR

-Srpskadržavljanka

SaraVidak(20)osuđena je ju-

čeuOsnovnomsudunačetiri

mjesecazatvorazatošto jena-

palasutkinjuJelenuStanišić.

Presudu je donijela sutkinja

Momirka Tešić, koja je nakon

izricanjaodlukeukinulapritvor

optuženoj.

Prije izricanja presude sutkinja

je saslušala OliveruVidak i Ste-

vanaPrpu–majku imomkaop-

tuženeSare.

OliveraVidakjeispričaladajesa

Sarom, njenimmomkomSteva-

nom i devetogodišnjim sinom

pošlaukotorski Sudzaprekrša-

je.

Tamo su, kako je kazala, došli

prije 12sati i sjeli učekaonicu.

-Naišla je sutkinjaStanišić, koja

je u prolazu rekla: „Opet ste tu,

ovonije slučaj zamene“. Potom

je došao policajac Zdravko Šu-

barić i donio predmet i nakon

toga je sutkinjaStanišićpozvala

njega i Stevana u sudnicu – ka-

zala jeVidak.

Objasnila je da je prije nego što

jepočelosuđenjepitalasutkinju

Stanišić da li će i nju saslušati s

obziromnatodajenjenimvozi-

lompočinjen prekršaj, na što je,

kako kaže, dobila grub odgovor,

„ne, Vi nijeste stranka u pred-

metu“.

Vidak je nakon toga otišla u če-

kaonicu odakle je slušala što se

dešavausudnici.

Na osnovu svega što je čula to-

kom ročišta Vidak je zaključila

daStevannijemogaodoći do ri-

ječi, jer što god je pokušao da

kaže, sutkinja ga je prekinula.

Prema njenim navodima, Ste-

vanjepriznaokrivicuiprihvatio

kaznu samo da se predmet

okonča štoprije.

-Kadjeizašaoizsudnicepredao

mi je sve papire iz kojih samvi-

djela da nije dobio rješenje, a

prethodno samu prijavi primi-

jetila da je upisanpogrešan broj

registarskih oznaka. Pitala sam

kako se tomože ispraviti, a sut-

kinja je rekla „napustite sud“ -

kazala jeVidak.

Nakon toga, kako je dodala, sut-

kinjaStanišićjeuhvatilaSaruza

ruku i odgurnula je.

-ČulasamdajeSarapitala„oda-

klevampravodamegurate“, na

štojesutkinjareagovalaipozva-

la policajca: „Zdravko, napad-

nuta sam, pogledaj mi ruku“ -

navela jeOliveraVidak.

OnajesaopštiladasujojsiniSa-

rinmomakkazali da imjesutki-

nja Stanišić rekla „da će je za-

pamtiti zaovo“.

Usudnicikotorskogsudajučeje

saslušan i svjedok Stevan Prpa,

kojijeispričaodajevidiokakoje

sutkinja Stanišić uhvatila Saru

zaruku. Ispričao jeda jedvapu-

tadolaziouSudzaprekršajeida

je odnos sutkinje bio grub i ne-

primjeren.

Prpa je kazaoda SaraVidaknije

hvatala za ruku sutkinju Stani-

šić, niti je zalupila vrata sudnice

kada je izlazila.

Na sudu je trebalo da bude sa-

slušanivještakmedicinskestru-

keIvanaČurović.AdvokatLješ-

kovićjeodustaoodneposrednog

saslušanja i dao saglasnost da se

nalazpročita.

Unalazuvještakanavodisedaje

Stanišić zadobila lake povrede.

Advokat Lješković je u cjelosti

prigovorionalazu.

S.M.

PODGORICA

–Specijalnatu-

žiteljkaStojankaRadović je

krajemavgustabraniocima

okrivljenihzaučestvovanjeu

pripremanjulikvidacijauru-

čilaspisepredmeta, aliukoji-

manema iskazazaštićenog

svjedokakodnog imenaJa-

drankoJonski -kazao jeza

PobjeduadvokatRatkoPan-

tović.

Trigrupekojesu,kakoistražite-

ljisumnjaju,predvodiliNikšića-

nin Ranko Radulović, Kotora-

nin Igor Vukotić i albanski

državljanin Erogen Brajović,

terete se da su planirali više li-

kvidacija, učešće u ubistvima,

iznude, zelenašenje, neke bom-

baške napade i pokušaje ubi-

stva.

Advokat Pantović ističe da je za

odbranuodkrucijalnogznačaja

upravoupoznavanjesaiskazom

Jonskog, bez kojeg je njegovo

saslušanjebesmisleno.Iztogra-

zloga, kako je Pantović najavio,

protiviće se započinjanju saslu-

šanjazaštićenogsvjedoka.

- Specijalno tužilaštvo je odbra-

ni predalo spise predmeta na

237 strana, koji ne sadrže iskaze

zaštićenog svjedoka, nijedan

dokaz koji potvrđuje njegov

iskaz, kao ni rješenje kojimmu

se dodjeljuje status zaštićenog

svjedoka. Dobio sam službene

zabilješkeopretresimaokrivlje-

nih i njihove izvode iz kaznene

evidencije – kazao je advokat

Pantović.

On je istakao da je nedostavlja-

njemiskazaJonskog,Specijalno

tužilaštvo advokate okrivljenih

stavilo u neravnopravan polo-

žaj.

Pantović je podsjetio da su ad-

vokati okrivljenih tražili izuze-

će tužiteljke Radović, ali je Vr-

hovnodržavnotužilaštvoodbilo

njihovzahtjev.

Na spisku osumnjičenih, osim

Radulovića, Brajovića i Vukoti-

ća suRadošPetrušić, StefanRa-

dulović (22), Luka Radulović

(24), Ratko Martinović (38),

Darko Vicković (38), Nikola

Mandić (20), državljani Bosne i

Hercegovine Nenad Lubura

(52), Radoje Preradović (54),

MiladinDedović.

NaredbomsuobuhvaćeniiZlat-

koMatanović iz Skadra i Nikši-

ćanin Stefan Perović. Nared-

bom je obuhvaćen i Kotoranin

NikolaMršić, kojem se na teret

stavlja da je bio dio kriminalne

grupe.

B.R.

KOTOR:

Presuda optuženoj za napad na sutkinju Jelenu Stanišić

SaraVidakosuđenana

četirimjesecazatvora

Odbrana okrivljenih za pripremanje teških djela ukazala da im je potreban uvid u svjedočenje Jonskog

Spisi na237 strana, ali nema

iskazazaštićenog svjedoka

Osnovna tužiteljka Ljiljana Milić je u završnoj riječi kazala da

ostaje pri navodima optužnog prijedloga jer smatra da je

krivica Sare Vidak dokazana. Sutkinja Stanišić se pridružila

krivičnomgonjenju.

Vidak je ponovila da nije kriva, te da joj je najbitnije da iza sebe

ima porodicu i porodicu svogmomka.

Zatužiocanespornakrivica,

optuženatvrdiladanijekriva

Policija uHercegNovompretresla dvije lokacije

Zaplijenjenedetonatorske

kapisle, puške,municija...

HERCEGNOVI

–Policija jeu

HercegNovompretresladvije

lokacije, zaplijeniladetona-

torskekapisle, puške,munici-

juidokumentacijukojaćebiti

predmetprovjera.Protiv jed-

neosobepodnijeta jekrivična

prijava.

Kako senavodi usaopštenjupo-

licije, pretresom stana i drugih

prostorija koje koristi J. Ž. (27)

pronađena je dokumentacija o

potraživanju i kupoprodaji ne-

pokretnosti.

-PretresomstanakojekoristiG.

Ž. (21) pronađene su 24 koma-

da električnih detonatorskih

kapisli, 542komada pištoljske i

puščanemunicijerazličitogka-

libra, dvije puške, optički nišan

i tri okvira od automatske puš-

ke. Eksplozivna sredstva i mu-

nicija oduzeti su od N. Ž. (61)

koji je srodnik G. Ž. Oružje je

poslato u Forenzički centar na

vještačenja – navodi se u saop-

štenju.

O događaju je obaviješten tuži-

lacuOsnovnomdržavnomtuži-

laštvu u Herceg Novom kojem

ćeN. Ž. biti priveden zbog sum-

nje da je počinio krivično djelo

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

M.L.

Saprivođenja

Radulovića

NIKŠIĆ

- B. L. (20) izNikšića

uhapšen je zbog sumnjeda

je 1. septembranapješač-

komprelazuuUliciNarod-

nog frontauNikšićuvozi-

lom ,,golf“ oboriopješakaB.

C. (80), nakončega jepobje-

gao.

Povrijeđeni B. C. je prevezen u

Medicinski centar u Nikšiću,

gdje je hospitalizovan, a ljekari

sukonstatovali teškepovrede.

- Policija je utvrdila da je B. L.

upravljao vozilom„golf“ herce-

gnovskih registarskih oznaka

kojim je oboren pješak - saop-

šteno je izpolicije.

Odogađaju je obaviješten tuži-

lac uNikšićukojemćeB. L. biti

privedenzbogsumnjedajepo-

činio teško djelo protiv be-

zbjednosti saobraćaja.

M.L.

PODGORICA

–Viši sudponovoćeodlučivati o jemstvuod

218.662eura, koje jeponudilaodbranaEmineAdrovićkakobi

seudaljemtokupostupkabranilasaslobode -potvrđeno jePo-

bjedi.

Prethodno,kotorskisudjeprihvatiojemstvo,aliseOsnovnotužilaš-

tvoponovo žalilona ovakvuodluku.Adrović se tereti da je 18. jula u

Bečićima izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo srpski

državljaninMilošVukomanović,anjegovavjerenicaSnežanaRudi-

nac teškopovrijeđena.

M.L.

PODGORICA

– Interpol

Podgorica juče jeNjemač-

koj izručioS. J. (50) izTuti-

na, kojeg jeVisbadenpotra-

živaozbogpokušaja

ubistva i razbojništva.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, nakon što je S. J. uhapšen,

sudija za istragu odrediomu je

pritvor u kojem se nalazio do

izručenja.

Osumnjičeni je 1991. godine u

Njemačkoj sa još dvije osobe

provalio u stan starijeg brač-

nog para, izudarao ih i nakon

toga opljačkao. Iz stana su od-

nijeli nekoliko vrijednih stvari.

M.L.

Viši sudponovoo

jemstvuzaAdrović

Njemačkoj izručen S. J. iz Tutina

Pretukao i

opljačkao

bračni par

Oboriopješakapapobjegao

Podnijeta žalba na odluku tužilaštva

Uhapšen dvadesetogodišnjak u Nikšiću

nesreći naslijedio Alan Kožar.

Prošle godine u centru Bara,

na terasi lokala „La eskvina“

ranjen je Dejan Borović koji

je bio u društvu sa Jovanom

Đurovićem. Borović je prošao

sa prostrijelnom ranompod-

laktice, a istražitelji sumnjaju

da jemeta napada bio Đurović.

Taj napad nije rasvijetljen,

ali je utvrđeno da je u njemu

učestvovalo više osoba i da

je pucano iz snajpera, iz auto-

mobila u pokretu.

Istražitelji su nakon nepun

sat umjestu Markovići na

lokalnomputu Bar – Sutomo-

re – Virpazar pronašli zapa-

ljeni „golf 5“ u kojem je bio i

snajper. Automobil i tablice

su ukradeni u jednoj zemlji iz

okruženja.

Ime Jovana Đurovića bilo je

na stupcima crne hronike i u

julu 2016. godine zbog optuž-

be da je u blizini lokala ,,La

eskvina“ ošamario sugrađani-

na Vasa Krivokapića. Njemu

se na teret stavljalo krivično

djelo nasilničko ponašanje.

Zajedno sa njim, kako je zabi-

lježila kamera sa obližnjeg

lokala, Krivokapića su šama-

rali i njegovi prijatelji Dejan

Borović i Marko Prelević.

M. Ž. – A. G.

Vidak saadvokatomLješkovićem

Deaktiviranjeeksplozivnenaprave