Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 6. septembar 2018.

Hronika

BAR

-MilunRadović (88)uhapšenje jučezbogsumnjeda jeuju-

tro, oko9.30sati, uporodičnoj kućiunaseljuPopovići raniosina

Nebojšu(66).

Nebojša je zadobio lakše tjelesne povrede u predjelu lijeve i desne

podlaktice i životmunijeuopasnosti.

Policajci sunjegovogocazatekli udvorištu i lišili ga slobode.Otac je,

premariječimaizvorabliskogistrazi,nasinapucaoizlovačkepuške.

Prema saznanjima Pobjede, mlađi Radović nije životno ugrožen -

ranjen je sačmomu predjelu obje podlaktice. Kako nezvanično sa-

znajemo, motiv ranjavanja su porodične razmirice koje datiraju od

ranije.

-Pacijentjehirurškizbrinutihospitalizovanje.Niježivotnougrožen

- saopštio jedirektorOpštebolniceBardrDragoslavTomanović.

Nebojša je dijete iz prvog brakaMilunove pokojne supruge Rade.

Njega i brataMilun jeusvojionakonštoseoženioRadom.

Sumnja se da jeMilun nakon kraće verbalne rasprave saNebojšom

uzeolovačkupuškuiotišaodoprostorijeuporodičnojkućiukojojse

oštećeni radi svojebezbjednosti nalaziozaključan.

Nakon prijetnji, Milun je ispalio nekoliko hitaca u cilindar sobnih

vrata, kojani na taj načinnijeuspiodaotvori.

V.K.V.

Otac ranio sina u porodičnoj kući u Baru

Odgođenosuđenjeoptuženomza lažnoprijavljivanje

Viši sudodrediopritvor osumnjičenimaza švercdroge

Svađaokončana

pucnjevima

iz lovačkepuške

Vlasti izBiHnijesu

dostavilepodatke

da li jeŠišićosuđivan

Unapuštenomstanu

krilimarihuanu,

ekstazi i amfetamin

PODGORICA

–Suđenjedr-

žavljaninuBiHNerminuŠiši-

ću, koji seteretida je lažno

prijaviopolicajcedasugazlo-

stavljali, juče jeuOsnovnom

suduodgođenoza15. oktobar.

Ročište nije održano jer vlasti u

Bosni i Hercegovini nijesu, po

zamolnici suda, dostavile po-

datke da li je Šišić ranije osuđi-

van.

Šišić i njegova partnerka Jelena

Jovović nalaze se u Istražnom

zatvoru zbog sumnje da suubili

njenupetnaestomjesečnubebu.

On je prijavio da su ga policajci

tokom saslušanja pretukli u

CentrubezbjednostiPodgorica.

Tadajeispričaodasugapolicaj-

ci udarali palicama, rukama i

nogama.

Međutim, kasnije je rekao da je

optužbe izmislio, te i da je sve

preuveličao.

Na prethodnom pretresu, lje-

karka spuškog zatvora Jelica

Živkovićkazalajedasupovrede

kojejeimaoŠišićnastalemnogo

ranije, aneuperiodukada je sa-

slušavan.

M.L.

ARHIVAPOBJEDE

Viši sud

PODGORICA

–Srpskoj državljankiMinji Stupljanin (21) iz

Niša iNikoli Radoviću izPodgorice juče jeupodgoričkom

Višemsuduodređenpritvor zbog sumnjeda su sebavili

švercomdroge.

Odlukuopritvorudonio je sudija za istraguVladimirNovović.

Advokat Ratko Pantović kazao je za Pobjedu da je Stupljanin

određenpritvorzbogopasnostiodbjekstva imogućeguticajana

svjedoke, dok je sudija za istragu u slučaju Radovića, osimovih

razloga, kao osnov za pritvor naveo i opasnost od ponavljanja

krivičnog djela.

Stupljanin i Radović uhapšeni su u ponedjeljak u Budvi nakon

što je policija u napuštenom stanu u naselju Velji vinogradi, a u

kojem su okrivljeni boravili, pronašla ekstazi, marihuanu i am-

fetaminnamijenjenprodaji.

B.R.

Šišićaprivode

uOsnovni sud

BAR

– Eksplozivna naprava

velike razorne moći, koja je

pronađena 29. avgusta na

raskrnici u centru Bara, bila je,

kako istraga ukazuje, namije-

njena Baraninu Jovanu Đuro-

viću, bratu pokojnog Luke

Đurovića.

To je utvrdio tim istražitelja

nakon danonoćnog rada na

slučaju koji je prije nekoliko

dana uznemirio građane Bara,

a čije posljedice su spriječene

zahvaljujući intervenciji polici-

je koja je uspjela da deaktivira

napravu velike razorne moći.

Kako Pobjeda saznaje, istra-

žitelji su utvrdili da je Đurović

biometa likvidacije na osnovu

više tragova. Za sada nema

identiteta osumnjičenog, ali se

očekuje da će vještačenjima

moći da izoluju DNK koji bi

doveo do kompletnog rasvjet-

ljavanja slučaja.

ISTRAGA

Izvori bliski istrazi navode da

uskoro očekuju konkretne

rezultate, koji bi rezultirali

podnošenjem krivičnih prija-

va. Vjeruju da su u planiranje

likvidacije bile uključene neko-

like osobe i da je vrlomoguće

da će određeni tragovi biti

značajni za istragu.

Prema tvrdnjama stručnjaka

za eksplozije, radi se o napravi

koja nije ostavljala šanse žrtvi

koja bi se našla u njenoj nepo-

srednoj blizini.

Utvrđeno je da je naprava

bila ispod vozila i da je tokom

vožnje ispala na ulici kod

raskrsnice Tri kule, u centru

Bara.

Naprava je deaktivirana nakon

dva sata i poslata je na vješta-

čenje u Forenzički centar, ali

nalazi još nijesu gotovi.

Eksplozivna naprava imala je

oko pola kilograma eksploziva.

- Kriminalistička obrada je

u toku, a usmjerena je na

rasvjetljavanje svih okolnosti

događaja, identi ikovanje

osoba koje su izradile i posje-

dovale improvizovanu eksplo-

zivnu napravu u namjeri da je

upotrijebe, kao i osobe na čiju

štetu je planirano izvršenje

teškog krivičnog djela – saop-

šteno je ranije iz policije.

DOSJE

Đurović je od ranije poznat

istražiteljima i on je, prema

evidenciji bezbjednosnih služ-

bi, povezan sa klanom koji je

predvodio njegov brat Luka,

kojeg je 2013. godine nakon

stradanja u saobraćajnoj

PODGORICA

–Advokat

DraženMedojevićpristao je

dabrani optuženogDragana

Maksićabeznovčanena-

knadeunastavku suđenja

četrnaestočlanoj grupi za

pokušaj terorizmanadan

parlamentarnih izborauCr-

noj Gori 16. oktobra 2016.

godine.

- Pristao samda branimoptu-

ženog Maksića bez novčane

naknade o čemu je obaviješte-

na i sutkinja Suzana Mugoša.

Potpisano punomoćje o mom

angažovanju biće predato ne-

posredno prije narednog su-

đenja – kazao je advokat Me-

dojević.

Sudsko vijeće sutkinje Suzane

Mugoše, koje sudi u ovom

predmetu, krajem avgusta ra-

zriješilo je dužnosti branioca

Maksića, advokata Dalibora

Tomovića koji mu je dodije-

ljenpo službenoj dužnosti.

Sutkinja Mugoša je pojasnila

da, pozakonu,Maksićunakon

izlaska iz pritvora nije obave-

zna odbrana, zbog čega je sud

razriješio njegovog advokata,

ali i da ovaj okrivljenimože da

angažuje advokata po ličnom

izboru.

Maksić je kazao da mu je bra-

nilac potreban kao i ostalima,

ali da zbog finansijske nemo-

gućnostinijeustanjudagaan-

gažuje. On je zamolio sud da

mu dozvoli da u sljedećih ne-

koliko dana donese odluku o

angažovanju advokata, navo-

deći da suđenje ne mora da se

odlaže jer nema zastupljenu

odbranu.

Međutim, glavni specijalni tu-

žilac Milivoje Katnić insisti-

rao je da se suđenje odgodi

kakobiMaksićubiododijeljen

advokat kojegbi platiladržava

imajući u vidu težinu krivič-

nog djela kojemu se stavlja na

teret.

- Optuženi Maksić jasno je

iznio da mu treba branilac i

molim sud da razmotri situa-

ciju i odredi mu branioca koji

ga je do sada branio – kazao je

Katnić.

Maksić i okrivljeni Srboljub

Đorđevićsukrajemjula,posli-

je skoro dvije godine, pušteni

iz pritvora u koji su dospjeli

dan uoči održavanja parla-

mentarnih izbora 16. oktobra

2016. godine.

Sa druge strane, bivši koman-

dantsrpskežandarmerijeBra-

tislav Dikić ostao je u Istraž-

nom zatvoru zato što je

vanraspravno vijeće odbilo

njegov prijedlog za ukidanje

pritvora.

Upritvoru je ostao i srpski dr-

žavljaninMilanDušić, koji ni-

je tražio ukidanje pritvora a,

kako je njegov advokat ranije

objasnio, zbog adekvatne me-

dicinske njege koju dobija u

ZIKS-u.

Ukidanje pritvora Maksiću i

Đorđeviću uslijedilo je nakon

što je glavni specijalni tužilac

izjaviodanemapreprekadase

ovi optuženi nađu na slobodi

ukoliko imseobezbijedi smje-

štaj ublizini Podgorice.

Motropolija crnogorsko-pri-

morska je na molbu branilaca

optuženih obezbijedila smje-

štaj uManastiru Dajbabe, na-

kon čega je uslijedila i pozitiv-

na odluka vanraspravnog

vijećaVišeg suda.

Istu garanciju SPC je dala i za

optuženu Branku Milić, koja

je11.oktobraprošlegodineod-

lukom vanraspravnog vijeća

Višeg suda u Podgorici napu-

stila Istražni zatvor uSpužu.

Milić je od tada smještena u

Manastiru Uspenja presvete

BogorodiceDuga naBioču.

Od optuženih u procesu pro-

tivgrupezapokušajteroristič-

kog napada optuženaKristina

Hristić, koja je uhapšena za-

jednosaBratislavomDikićem,

je provela najmanje u pritvo-

ru.

Već poslije tri mjeseca prove-

denih u Istražnom zatvoru u

Spužu vanraspravno vijeće je

prihvatilo njen prijedlog za

ukidanje pritvora i ona je na-

kon tri mjeseca, odnosno 20.

januara 2017. godine puštena

da se brani sa slobode.

Viši sud je donio rješenje ko-

jim jeHristić određena zabra-

na napuštanja stana u kojem

ćeboravitiiobaveznojavljanje

policiji. Suđenje se nastavlja

danas.

B.R.

BAR:

Istražitelji utvrdili ispod

čijeg vozila je bilo postavljeno

pola kilograma eksploziva

Jovan

Đurović

biometa

Đurović je od ranije poznat

istražiteljima i, prema evidenciji

bezbjednosnih službi, povezan je

sa klanomkoji je predvodio njegov

brat Luka, kojeg je 2013. godine

nakon stradanja u saobraćajnoj

nesreći naslijedio Alan Kožar

Odgođeno suđenje za pokušaj terorizma, sud razriješio branioca jednog od okrivljenih

AdvokatMedojeviććebraniti

Maksićabeznovčanenaknade

DraganMaksić