Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 5. septembar 2018.

Hronika

Odbrana potpukovnika Vojske Crne Gore podnijela žalbu na rješenje o pritvoru

PODGORICA

–Uistrazipro-

tivpotpukovnikaEminaHu-

sovića, osumnjičenogda je25.

junapucaoudirektoricuDi-

rektoratazamaterijalnere-

surseAlmuLjuljanaj, sasluša-

ni susvi svjedoci, to jeza

Pobjedupotvrdiobranilac

Husovića, advokatDalibor

Tomović.

Onjekazaodajeprošlesedmice

podnio žalbu na rješenje o pri-

tvoru, ali sudo tome još nije od-

lučio.

Prema navodima iz istrage, Hu-

sovićseteretizapokušajubistva

i nedozvoljenodržanjeoružja.

Osumnjičeni se ranije pred

istražiteljimabranioćutanjem.

On je, kako se pretpostavlja, pi-

štolj potegao zbog odluke o nje-

govom novom radnom anga-

žmanu i premještaju.

Izrevoltiranodlukomopremje-

štaju, Husović je došao do vrata

kabineta Ljuljanaj držeći u ruci

repetirani pištoljCZ.

- Usmjerio je pištolj u njenom

pravcuupućujući joj riječi ,,ubi-

ćute“–navedeno jeranijeurje-

šenjuoodređivanjupritvora.

U naumu da ubije koleginicu,

Husovića je spriječio Miljan

Dragaš, koji se nalazio ispred

kabineta Ljuljanaj. On je uhva-

tio pištolj i spustio ga ka podu

kako bi spriječio tragediju. U

tom trenutku Husović je pote-

gaoobarač,alijemetakzavršiou

podu.

M.L.

U istrazi protivHusovića saslušani svjedoci

PODGORICA

–Državljaninu

BiHNerminuŠišiću (27) i

njegovoj partnerki Jeleni Jo-

vović (34), optuženima za

ubistvonjenepetnaestomje-

sečnebebe, produžen jepri-

tvor - odlučio jeApelacioni

sud.

Prema stavu ovog suda, ocje-

nom dokaza iz spisa predmeta

Višisudjepravilnoodlučiokada

jeprodužiopritvoroptuženima.

-OsnovanosesumnjadasuN.Š.

i J. J. počinili krivično djelo teš-

koubistvo, a štoproizilazi izob-

dukcionogzapisnikaOdjeljenja

za sudskumedicinu, uvida u fo-

todokumentaciju Uprave poli-

cije, iskaza saslušanog svjedo-

ka N. K. i drugih dokaza koji se

nalazeuspisimapredmeta–na-

vodi se u obrazloženjuApelaci-

onogsuda.

U odluci je istaknuto da postoji

osnovana sumnja da su Šišić i

Jovović ubili dijete od 15mjese-

ci,kojesuprethodnozlostavljali

imaltretirali.

- Petnaestomjesečnu bebu su u

više navrata čupali za uši i uda-

rali po licu, da bi 4. februara u

kući djetetu zadali više udaraca

u glavu nanoseći mu teške po-

vrede od kojih je dan kasnije

podlegao–navodi vijećeApela-

cionogsuda.

U julu je Viši sud potvrdio op-

tužnicuprotivŠišić i Jovović.

Prema navodima optužnog ak-

ta, Šišić se tereti za teško ubi-

stvo,aJovovićzateškoubistvou

saizvršilaštvu.

Njimajezaprijećenamaksimal-

nakaznaodpo40godinazatvo-

ra.

Uprvimdanimaistragezamon-

struozno ubistvo dječaka koji je

podlegao batinama teretio se

samo Nermin Šišić, dok se dje-

čakova majka sumnjičila za kr-

šenjeporodičnihobaveza.

Višedržavnotužilaštvojenakon

prikupljenih dokaza i analize

prekvalifikovalo krivično djelo

protivJovović.

Istraga je pokazala da je Šišić i

ranije tukao dječaka i da je nje-

govamajkatoznala,zbogčegaje

i onauhapšena.

Jovović je u istrazi potvrdila da

jenjenpartnermjesecimatukao

njenog sina, kad god bi mu za-

smetaobebinplač.

Prilikom kontrole optužnice,

tužilac Zoran Vučinić kazao je

da je svim dokazima utvrđeno

da suoptuženi počinili krivično

djelo koje im se stavlja na teret.

On je saopštio i da je na tijelu

djetetabilovišepovreda.

M.L.

ARHIVAPOBJEDE

Sud analizirao dokaze u predmetu protiv optuženih za ubistvo

petnaestomjesečne bebe

Šišić i

Jovović

ostajuu

pritvoru

SaprivođenjaŠišićaiJovović

Saprivođenja JankaVukadinovića

PODGORICA

–Suđenječetr-

naestočlanoj grupi kojuTuži-

laštvotereti zapokušaj terori-

stičkognapadakoji jeplaniran

nadanparlamentarnihizbora

2016. godinenastavljasedanas

upodgoričkomVišemsudu

poslije jednomjesečnepauze.

Sudski proces vodi sutkinja Su-

zanaMugoša.

Suđenjeuovompredmetupoče-

lo je 6. septembra prošle godine.

Za godinu je održano oko 100

ročišta odkojih je četvrtinapro-

tekla davanjem iskaza svjedoka

saradnika Aleksandra Saše Sin-

đelića.

Sinđelić je tokom svjedočenja

detaljnoopisaoplanzauzimanja

zgradecrnogorskogparlamenta

kao i da je finansijer cijele akcije

Rus Eduard Širokov nudio na-

gradu za hapšenje tadašnjeg

premijeraMilaĐukanovića.

ISKAZI

Sinđelićjeuvišenavrataoptužio

lidere Demokratskog fronta za

fijasko planiranog napada na

Skupštinu i preuzimanje vlasti

odDPS-a.

Takođe je tvrdio da je bivši ko-

mandant srpske žandarmerije

Bratislav Dikić, koji se našao na

optuženičkojklupi,znaozaplan

upada u Skupštinu. Međutim,

naveo je da nije uspioDikiću da

saopštidodetaljaštotrebadara-

di na skupu, koji je trebao da se

održi uPodgorici, jer jeuhapšen

a specijalni telefon preko kojeg

je sa njim trebao da komunicira

jeoduzet.

Poslije nekolikomjeseci negira-

nja bilo kakve veze sa planira-

nomakcijomu Podgorici 16. ok-

tobra 2016. godine, Dikić je 26.

januara ,,progovorio“ priznavši

damujeSinđelićprilikomdogo-

vora o odlasku na anti-NATO

proteste u Podgorici 2016. pri-

čaoonasilnomulaskuuSkupšti-

nuCrneGore.

- Na rastanku je rekao da lideri

opozicije planiraju da uđu u

Skupštinu i ja samtada rekao da

nećudaučestvujemusukobima,

a on je naveo da neće biti nika-

kvihsukobavećdaćesepogura-

ti sa policijom kao navijači na

utakmici- naveojeDikićidodao

damu je Sinđelić saopštio da 15.

ili 16. oktobra treba da se vide sa

liderimaDF-a, alidadotoganije

došlo.

Tokom ovog sudskog postupka

saslušan je i svjedokMirkoVeli-

mirović, koji je nekoliko dana

prije realizacije plana cijeli slu-

čaj prijaviocrnogorskoj policiji.

On je ustvdio da je oružje, čija je

upotreba bila planirana za 16.

oktobar, preuzeo 13. oktobra na

Mokroj gori, rasklopio, uzeo ča-

mac i bacio oružje i municiju u

jezero.

Putem video-linka početkom

juna svjedočio je izvršni direk-

tor firme Patriot Defense Ame-

rikanacBrajanSkotiustvrdioda

je odbio ponuduDžozefa Asada

da učestvuje u projektu veza-

nom za Crnu Goru, zbog pove-

zanosti DF-a sa ruskomobavje-

š t a j nom s l užbom. B i v š i

obavještajac CIA Skot je tada

kazao da je ,,filmski producent“

AronŠaviv,kojijesavjetovaopo-

litičku partiju Demokratski

front, od njegovog nezavisnog

saradnika Džozefa Asada tražio

uslugezaštitnogkontranadzora,

definisanjerutaiplaniranjeeva-

kuacijeuCrnojGori.

Specijalno tužilaštvo je nakon

svjedočenja Skota proširilo na-

redbu za sprovođenje istrage i

osumnjičiloAsadadajeučestvo-

vaouplaniranimnapadima.

Crnogorski istražitelji raspisali

su 9. avgusta crvenu potjernicu

za bivšim agentom CIA Asa-

dom.

Naposljednjemodržanomroči-

štu krajem jula, prije jednomje-

sečne pauze, pročitani su iskazi

optuženih ruskih državljana

EduardaŠišmakova (Širokova) i

Vladimira Popova, u kojima oni

tvrde da su optužbe crnogor-

skog tužilaštva izmišljene. Spe-

cijalni tužilac Saša Čađenović

ocijenio je da se izjave ruskih

državljana ne mogu koristiti u

krivičnompostupku, jer Šišma-

kov (Širokov) i Popov nijesu sa-

slušani usvojstvuokrivljenih.

PremastavuTužilaštva,cjeloku-

pnu organizaciju akcije počet-

kom 2016. godine osmislila su

dvojicaruskihdržavljanaŠišma-

kov i Popov, za koje se osnovano

sumnja da su agenti ruske kon-

traobavještajneupraveGRU.

MOTIV

Ključni motiv je bio da se izazo-

ve politička nestabilnost i tako

spriječi ulazakCrneGore uNA-

TO. Međutim, njima se sudi u

odsustvu jer su nedostupni cr-

nogorskimorganimagonjenja.

Glavnu podršku nasilnog ruše-

nja državnog poretka na parla-

mentarnimizborima2016.godi-

ne ruski agenti imali su, kako se

navodi u aktu Tužilaštva, od li-

dera Demokratskog fronta An-

drijeMandićaiMilanaKneževi-

ća, koji su se takođe našli na

optužnici. Naoptužnicisenašao

icrnogorskidržavljaninMihailo

Čađenović, vozač AndrijeMan-

dića. Međuoptuženimasuisrp-

ski državljani Nemanja Ristić i

Predrag Bogićević, koji su optu-

ženi da su pomagali Rusima u

pripremi terorističkog plana.

Srbija je odbila njih dvojicu da

izručiCrnojGori.

Na optuženičkoj klupi su i Kri-

stinaHristić, BrankaMilić, Mi-

lan Dušić, Srboljub Đorđević,

DraganMaksić.

B.R.

Nastavak suđenja optuženima za pokušaj terorizma na danparlamentarnih izbora 2016. godine

BratislavDikić i ostali

danasusudniciVišeg suda

SaprivođenjaDikića

ja i eksploziva.

Drago Vukčević (30), koji se

tereti da je dio kriminalne or-

ganizacije koja je planirala

najteža krivična djela, pušten

je da se brani sa slobode.

Vukčević je istražiteljima

ispričao svoja saznanja o dje-

lovanju ove kriminalne orga-

nizacije, kaoiulogenjenihčla-

nova, nakončegamu jeukinut

pritvor.

Pretresom kuće u Tološima,

gdjestanujeosumnjičeniVuk-

čević, policija je pronašla lo-

vačku pušku sa dozvolom i pi-

štolj bez dozbole. On je tokom

saslušanja ispričao da ima još

oružja i poslao istražitelje da

kod garaže iskopaju sakrivene

dvije automatske puške koje

je, kako je rekao, dobioodJan-

kaVukadinovića na čuvanje.

Sa slobode se brani i Filip Se-

kulić (29) iz Podgorice u blizi-

ni čije kuće je pronađena za-

kopana bomba.

- Policija je u blizini njegove

kuće pronašla i oduzela i vagu

zapreciznomjerenje. Bomba i

vaga su bile zakopane u zemlji

– saopštili su iz policije.

Pritvor je ukinut i Milošu Bo-

žoviću.

PISMO, ORUŽJE...

Jedan od dokaza protiv ove

grupe je pismo koje je prona-

đenoustanuMarkaRnkovića.

On je telefonom fotografisao

pismo u kojem se navodi da

„moraju da izvedu bombaški

napad“. Istražitelji su utvrdili

da je to trebaloda sedogodi po

nalogu Janka Vukadinovića i

još jedne neidentifikovane

osobe.

Rnković je nakon toga saslu-

šan u Specijalnom tužilaštvu,

ali je negirao optužbe kojemu

sekrivičnomprijavomstavlja-

juna teret.

OsimVukčevića,iMilošBožo-

vić je ispričao da je od „nekog

iz grupe uzeo neke puške koje

je čuvao za JankaVukadinovi-

ća“.

Kako je saopšteno iz policije i

tužilaštva, ova kriminalna or-

ganizacija djelovala je uCrnoj

Gori i susjednim zemljama, a

namjeravalajedaizvršikrivič-

na djela neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnih droga, odno-

sno međunarodnu trgovinu

narkoticima, teško ubistvo, tr-

govinu oružjem, otmicu, iza-

zivanje opšte opasnosti i raz-

bojništvo.

Planovi grupe, prema sumnja-

ma istražitelja, bile su i otmice

irazbojništvanateritorijiPod-

gorice.

Prijevišeodčetirimjesecapo-

krenut je krivični postupak

protiv sedamosoba zbog stva-

ranjakriminalneorganizacije.

Tada su prikupljeni dokazi i

identifikovan je neposredni

izvršilac i saizvršiociuubistvu

Šakovića i Jovanovića.

Prema tada dostupnim poda-

cima i dokazima, kriminalnu

organizaciju formirale su na

neodređeno vrijeme za sada

neidentifikovane osobe. Utvr-

đeno je da su, pored ovih se-

dam osoba, kriminalnu orga-

nizacijučinileidrugeosobe,te

da je ta organizacija nastavila

djelovanje i nakon lišenja slo-

bode.

A.G.

PODGORICA

–Suđenjena

kojemjetrebalodaserasprav-

ljaooduzimanjuimovineSve-

tozaruMarovićujuče jeupod-

goričkomVišemsudu

odgođenoza27. septembar jer

senijesupojavili svjedoci

StankoSubotić iZoranMugo-

ša,Marovićevtjelohranitelj.

Izspisapredmetautvrđenojeda

jepozivzasvjedočenjeuimeSu-

botića primio recepcioner na

SvetomStefanu, zbogčega seon

nemožesmatratiurednopozva-

nim. Kada je u pitanju svjedok

Mugoša, povratna informacija

nije stigla, pa će sud pokušati da

nabaviadresu.Subotićjetrebalo

dasvjedočiookolnostimapozaj-

mice od 1.200.000 eura Isatu

Boljeviću,kojujeovajzajednosa

RadojicomKrstovićemuložio u

kupovinu luksuzne vile u nase-

ljuBabindouBudviodporodice

Marović.

Tužilaštvo je ranije tražilo i traj-

no oduzimanje stana od 90me-

tara kvadratnih SvetozaruMa-

roviću kojeg je on, kako tvrdi

odbrana, dobio 1992. godinekao

predsjednik Izvršnog odbora

opštineBudva.

B.R.

tvorenika

divoja Jovanovića

viću

jetnji

PODGORICA

- E. M. (49) iz Podgorice uhapšena je zbog sumnje

da je nakon svađe sa suprugomnasrnula na njega, udarala ga

rukama, a u jednommomentu potegla i nož.

Njoj se na teret stavlja krivično djelo nasilje u porodici.

Osumnjičenu je saslušao osnovni državni tužilac.

A. G.

Odgođeno suđenje o oduzimanju imovine

SvetozaruMaroviću zbog nedolaska svjedoka

Subotiću iMugoši

nijesuuručeni pozivi

Podgoričanka osumnjičena za nasilje u porodici

Mužuprijetilanožem