Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 5. septembar 2018.

Hronika

PLJEVLJA

-DraganSlavulj ju-

če jepostavljenzanačelnika

CentrabezbjednostiPljevlja

odlukomkolegijumaUprave

policije.

Slavulj jedo jučepokrivaomjesto

rukovodioca Odjeljenja granične

bezbjednosti Pljevlja.

OdlukomkolegijumaUprave po-

licije dosadašnji načelnik Centra

bezbjednosti PljevljaSlavkoVoji-

nović će preuzeti mjesto rukovo-

diocaOdsjekazagraničneprovje-

reuSektorugraničnepolicije,ate

poslovejeobavljaoiprijenegošto

je bio raspoređen na mjesto na-

čelnika Centra bezbjednosti

Pljevlja.

A.G.

Slavulj šefpljevaljske

policije, Vojinović za

graničneprovjere

Radovanović tvrdi

da jeusamoodbrani

potegaosjekiru

Oštećen „renoklio“

Vozusmrtiomuškarca

Odluka kolegijuma Uprave policije o novim

kadrovskim rješenjima

DraganSlavulj

PODGORICA

- B. V. (37) iz Podgorice uhapšen je juče zbog

sumnje da je počinio krivično djelo silovanje.

On je, kako se sumnja, silovao djevojku na plaži Jaz.

Podgorička policija uhapsila je osumnjičenog po potjernici

budvanske policije.

C. H.

Sumnjiči sezasilovanje

PODGORICA

–Srpskomdr-

žavljaninuMiladinuRadova-

noviću(51), koji trenutnobo-

raviuKotoru, određenje

pritvorzbogsumnjeda jepri-

jetridanapokušaodaubije

MarkaProkovića(38) izSrbi-

jesaboravkomuTivtu.Odlu-

kujedoniosudijaza istrage

VišegsudaVladimirNovović.

Radovanoviću je pritvor odre-

đenzbogopasnosti odbjekstva.

Prema naredbi o sprovođenju

istrage,Radovanovićseteretida

je 2. septembra oko 17 časova, u

Radanovićima, umišljajno po-

kušao da ubije Prokovića kada

suseposvađali.

Osumnjičeni jeProkovićadrža-

lom od sjekire udario u glavu,

nanijevši mu teške tjelesne po-

vrede.

Radovanović je tokom sasluša-

nja kod tužioca priznao da je

Prokovića udario drvenom

motkom,alijenaveodajetoura-

diousamoodbrani.

Proković je nakon incidenta

hospitalizovan u kotorsku bol-

nicu i životmu jeugrožen.

M.L.

Osumnjičenog za pokušaj ubistva saslušao sudija

PODGORICA

– Prednji dio vozila ,,klio“ oštećen je u utorak

ujutro, oko 3 sata u, kako se sumnja, podmetnutompožaru.

Vozilo je bilo parkirano u Ulici Ilije Plamenca u blizini Krivog

mosta.

Policija sumnja da je požar podmetnut i prikuplja saznanja o

ovomdogađaju.

A. G.

Zapaljen automobil u Podgorici

PODGORICA

- Voz koji saobraća na relaciji Bar – Beograd

usmrtio je u ponedjeljak veče, oko 20 sati, muškarca na

pruzi u Zagoriču.

Istraga ukazuje da se najvjerovatnije radi o samoubistvu.

C. H.

Saobraćajna nesreća na pruzi u podgoričkom

naselju Zagorič

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija

PODGORICA

–JankoVuka-

dinović, koji se sumnjiči da

jeučestvovaouubistvuMi-

lošaŠakovića i slučajne žr-

tveRadivojaJovanovićau

centruPodgorice, prebačen

jeućelijupokazni zato što

istražitelji tvrdeda je izpri-

tvorske sobeprijetio.

Kako Pobjeda saznaje, pretre-

sena je soba ukojoj Vukadino-

vić boravi, ali nije pronađen

telefon koji je koristio. Iako je

detaljno pretresen svaki dio

sobe,ključnidokaznijeprona-

đen.

Vukadinović je negirao tvrd-

nje istražitelja, ali ni to nije

promijenilo stav da treba da

bude kažnjen izolacijom.

Osim za učešće u teškom kri-

vičnom djelu, ime Vukadino-

vića pominje se i u spisima o

kriminalnoj grupi koja je ne-

davno uhapšena po nalogu

Specijalnog tužilaštva.

Nakon saslušanja svih osum-

njičenih i prikupljenih doka-

za, istražitelji sumnjaju da je

jedan od vođa ove kriminalne

grupe upravo Janko Vukadi-

nović, koji je u pritvoru od po-

četka aprila zbog sumnje da je

učestvovaouubistvuŠakovića

i Jovanovića.

SNIMLJENI RAZGOVORI

Prema sumnjama istražitelja,

Vukadinović je iz pritvora na-

staviosaorganizacijomkrimi-

nalnih aktivnosti. Za te sum-

nje postoje konkretni dokazi

prikupljeni mjerama tajnog

nadzora. Ključni dokaz u

istrazi je sadržaj mobilnog te-

lefona koji je nedavno prona-

đen kod Vukadinovića u sobi

ZIKS-a.

Vještačenjemtelefonautvrđe-

no je da jeVukadinović komu-

nicirao sa ostalim osumnjiče-

nima za stvaranje kriminalne

organizacije i da im je davao

instrukcije.

Jankov brat, Predrag Vukadi-

novićtakođesenalaziuIstraž-

nomzatvoruzbog istogkrivič-

nog djela – učešća u ubistvu

Šakovića i Jovanovića.

Oni se terete da su nabavili

rentakar „citroen“ koji je kori-

šćen u ubistvu. Sumnja se da

su dovezli Marka Jovanovića

do centra i nakon zločina ga

odvezli. Za Jovanovićem je

raspisana potjernica.

Ova grupa, kako istražitelji

tvrde, djeluje i van granica Cr-

ne Gore. Do tog podatka su

došli nakonuvidauRnkoviće-

ve kontakte, na osnovu kojih

su ustanovili komunikaciju sa

državljaninomBosne iHerce-

govine.

Tako su došli do podatka da je

Rnković iz Hrvatske pokušao

da prokrijumčari 40 kilogra-

ma skanka. Kako mu nije

uspjelo, on jedržavljaninaHr-

vatske oteo i zastrašivao.

Rnković je lišen slobode ne-

davno zbog nasilničkog pona-

šanja, a hapšen je i prije četiri

godine zbog sumnje da je za-

palio automobil policajcaMi-

lomiraCakovićakakobimu se

osvetio zbog legitimisanja. U

požaru je izgorio i „citroen

C3“, vlasništvoCakovićevese-

streMilanke.

Uovoj akciji uhapšeni suŽelj-

ko Đukić (39), Miloš Božović

(21), Drago Vukčević (30), La-

zar Raičević (21), Balša Todo-

rović (23), Đurađ Lončar (23),

Arnel Mandić (20), Radoš Po-

pović (29), Smail Lekić (34) i

državljanin Bosne i Hercego-

vineAleksandarDropo (31).

Policija potražuje D. A. (17) za

kojeg postoji osnovana sum-

nja da je prihvatio članstvo u

kriminalnoj organizaciji za-

jedno sa sedam osoba koje su

ranije uhapšene.

NAMJERE

Traga se i zaMarkomJovano-

vićem, koji se sumnjiči da je

počinilac dvostrukog ubistva

u centruPodgorice.

Policija je pretresla 15 lokacija

na teritoriji Podgorice i Bara i

zaplijenilavećukoličinuoruž-

PODGORICA

–Tužiteljka

TatjanaŽižić juče jena suđe-

njupredsjednikuopštine

PlavOrhanuŠahmanoviću i

njegovimkolegamaTahiru

Đonbaljaju i JovanuLonča-

revićukazalada jevještak

građevinske strukeRajka

Velimirovićumanjilapovr-

šinuobjekta, koja je trebala

biti uračunataprilikompro-

cjene i obračuna i naknada

zauređenje građevinskog

zemljišta.

Ona jepojasnilada vještakinja

prilikom obračuna ukupne

površine nije uzela u obzir

181,61metarkvadratni poslov-

nog prostora koji je trebalo da

se nadogradi na prvi sprat

zgrade uPlavu.

Sa druge strane, Velimirović je

kazala da se njen nalaz bazira

na projektnoj dokumentaciji u

kome nije navedeno da li su

spornih181,61metarkvadratni

poslovni ili stambeni prostor.

Branilac Đonbaljaja, advokat

Zdravko Begović ukazao je da

drugi sprat pripada fizičkim

licima i da se nemože tretirati

kaoposlovni prostor.

Tužiteljka Žižić je, osim pri-

mjedbi na račun umanjenog

obračuna ukupne površine

objekta za koji je opština Plav

trebala da naplati na naknadu

za uređenje građevinskog ze-

mljišta, primijetila i da se vje-

štakinja Velimirović bavila

pravnimpitanjima što nije bio

njen zadatak.

Ona jeukazaladaunalazunije

preciziranoda li se radiloo re-

konstrukciji ili adaptaciji

objekta.

Sutkinja Suzana Mugoša je

zbogbrojnostipitanjatužitelj-

ke Žižić, ali i okrivljenog

Đonbaljaja i branioca Lonča-

revića suđenje odgodila za 9.

oktobar.

Šahmanović je prvom presu-

dom osuđen na godinu zatvo-

ra po optužnici Specijalnog

državnog tužilaštva, koje ga je

teretilodajeopštinuPlavošte-

tio za 12.000 eura.

Apelacioni sud Crne Gore na-

ložio je novo suđenje, na ko-

jem je zamjenica specijalnog

državnog tužioca Tatjana Ži-

žićpredkrivičnimvijećemVi-

šeg suda u Podgorici novom

optužnicom Šahmanoviću na

teret stavilada jeopštinuošte-

tio za 2.745 eura.

Šahmanović je komentarišući

izmjenu optužnice naveo da

sepotvrdiloono što je ispričao

tokom prvog suđenja, da nije

oslobodio investitora od pla-

ćanja 12.000 eura, već 2.745

eura ako plaća u ratama ili

2.100 eura ako plati cjeloku-

pan iznos.

B.R.

OBRAČUNKLANOVA I U ZIKS U:

Pretresena soba pr

osumnjičenog za učešće u ubistvuMiloša Šakovića i R

JankoVukadin

izolaciji zbogpr

Osimza učešće

u teškom

krivičnom

djelu, ime

Vukadinovića

pominje se i

u spisima o

kriminalnoj

grupi koja

je nedavno

uhapšena

po nalogu

Specijalnog

tužilaštva

Predstavljen nalaz građevinske struke na suđenju predsjedniku opštine Plav

TužiteljkaŽižić: Vještak je

umanjiopovršinuobjekta

Viši sud