Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 5. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Direktorica

nevladineorganizacijeCen-

tar za građanskoobrazova-

njeDaliborkaUljarević tuži-

la jekrajemjula

predsjednikaSavjetaAgen-

cije za elektronskemedije i

generalnog sekretaraMedij-

skog savjeta za samoregula-

cijuRankaVujovića zapo-

vreduugleda teNVOza što

traži nadoknaduod5.000

eura– saznajePobjeda.

Tužba je uslijedila zbog izjave

koju jeVujovićdaozanašeno-

vine27. aprila, nakonšto jePo-

bjeda objelodanila dokument

koji je CGO potpisala sa Jav-

nimservisomusklopuprojek-

ta „Činjenice su važne - objek-

tivnoiinovativnonovinarstvo“

i tako dobila ekskluzivno pra-

vo da odlučuje što će biti emi-

tovanouemisijama „Replika“,

„Okvir“ i „TVMagazin“.

Vrijednost ugovora, potpisa-

nog sredinom januara, koji

najvećim dijelom finansira

Delegacija Evropske unije u

Podgorici je 124.309,49 eura.

Zbog tog neprihvatljivog ugo-

vora, kojim je srušena nezavi-

snost Javnog servisa, smije-

njena je generalna direktorica

RTCGAndrijanaKadija.

IZJAVA

Vujović je tada za Pobjedu, iz-

među ostalog, kazao da je sa-

mo u Crnoj Gori „moguće da

DelegacijaEvropske unije bu-

de sponzor otvorenog miješa-

nja jedne nevladine organiza-

cije u uređivačku politiku

RTCG“.

-SamouCrnojGori jemoguće

da ta ista Delegacija Evropske

unije tu istunevladinuorgani-

zaciju sponzoriše, da - kad se

većmiješauuređivačkupoliti-

kuJavnogservisa -usputmalo

po njemu promoviše i Kodeks

novinara. Iako ta ista nevladi-

na organizacija nema nikakve

veze sa Kodeksom novinara.

Inače je jedinavezapomenute

nevladine organizacije same-

dijima bila to što je pet godina

uspješno dezinformisala gra-

đane Crne Gore o iznosima

kojedržavaodvajazamedije...

– izjavio je tadaVujović.

U tužbi koju je Uljarević pod-

nijela, a koju razmatraOsnov-

ni sud u Nikšiću, piše da se

CGOgodinama bavi analizom

raspodjele fondova crnogor-

skimmedijimaodstraneorga-

na javnog sektora „i u tome

ima izgrađen kredibilitet

na bazi činjenica koje

je predstavio kroz

pet nacionalnih i

jedan međuna-

rodni izvještaj“.

- Svaki izvje-

štaj je bio ja-

van, podaci koji su korišćeni

relevantni i prikupljeni od

strane organa javnog sektora

na osnovu Zakona o slobod-

nom pristupu informacijama

nijesu nikad poreknuti, odno-

sno njihova autentičnost nije

dovedenaničimupitanje-na-

veo je u tužbi advokat CGO

Sergej Sekulović.

On je napisao da su izvedeni

zaključci u cjelosti bili u skla-

du sa dobijenim podacima,

dok se određena „margina

greške mogla javiti usljed

nepotpunih podataka,

bezkriviceCGO-a, što

je u svakom izvješta-

ju i jasno navede-

no“.

- Da je djelovanje

CGO-a bio „pogodak umetu“,

dokazuje i činjenica da su ti

podacibiliurednopreuzimani

kao relevantni u izvještajima

američkog Stejt departmenta,

zatim međunarodne i vrlo

ugledne organizacije Fridom

haus, inkorpirani u izvještaje

Evropske komisije i drugih, a

konačno i nedavnoobjavljene,

a veoma važne „Analize me-

dijskogsektorauCrnojGorisa

preporukama za usklađivanje

sa standardima Savjeta Evro-

pe i Evropske unije“, koju su

napravili eksperti Savjeta

Evrope u okviru zajedničkog

projekta Savjeta Evrope i

Evropske komisije, a posebno

se poglavlje V studije „Šeme

podrške i državna pomoć me-

dijima“ odnosi upravo na

oblast koju je CGO pokrio u

svojimizvještajima.Navedena

studija,inačeizrađenaodstra-

ne relevantnih autora, u do-

brom dijelu se oslanja na za-

ključke iz projekata CGO-a,

koje tuženi naziva dezinfor-

mativnim- piše u tužbi.

Iz CGO tvrde da je „medijsko

djelovanje tuženog dio orke-

striranog napada naCGOkoje

seduževrijemeodvijasarazli-

PODGORICA

–Ministarstvo

unutrašnjihposlova iUprava

policijeukontinuitetusprovo-

depreventivne iproaktivne

aktivnostiuoblasti borbepro-

tivnasilnogekstremizma i ra-

dikalizacijekojavodi katero-

rizmu–saopštio jedržavni

sekretarDraganPejanovićna

sastankusaAleksomTarisom,

oficiromzavezuVelikeBrita-

nijezaoblastborbeprotivte-

rorizmazaZapadniBalkan.

Pejanović je, kako je saopšteno iz

MUP-a, istakao da, zahvaljujući

kvalitetnom strateškom okviru,

intenzivnom radu bezbjedno-

snih službi, ali i učešću u regio-

nalnimievropskiminicijativama

Crna Gora nije postala pogodno

tloza širenjeove ideologije.

- U tom smislu, naglasio je zna-

čaj aktivnosti koje se uspješno

sprovode na polju ranog prepo-

znavanja pojavnih oblika nasil-

nog ekstremizma i radikalizaci-

je koja vodi ka terorizmu, ali i

aktivnosti na planu deradikali-

zacijeirehabilitacijepovratnika

–pišeusaopštenju.

Crna Gora, rekao je Pejanović,

iakouodnosunazemljeregiona

najmanje pogođena ovim pro-

blemom,ostajeotvorenazaraz-

mjenu informacija, iskustava i

metodakojećedoprinijetispre-

čavanjuisuzbijanjuovihpojava.

Sastanak je bio prilika da Aleks

Taris, kako jenavedeno, predlo-

ži novi oblik saradnje kroz pro-

jektneaktivnosti,putemkojihbi

se operativnim službama Crne

Gore pružila prilika za upozna-

vanje sa aktuelnimmodelima i

praksom koja se primjenjuje u

VelikojBritaniji.

R.D.

PODGORICA

– Italija je

zatražilapomoć za rješava-

njepitanjamigranatakoji

senalazenabrodunaSi-

ciliji ne samoodCrne

Gore, već i odčlanica

Evropskeunije, kao i

odostalih susjednih

zemalja, a za sada jedo-

bilapozitivanodgovor od

Irske i Albanije, rekao je za

Pobjeduambasador Italije

uCrnoj Gori LukaZelioli.

On nije precizno odgovorio

na pitanje kakva su očekiva-

nja kada je riječ o zahtjevu

kojijeupućenVladiCrneGo-

re, već je istakao da je Italija

preko Ambasade kontaktira-

la crnogorsko Ministarstvo

vanjskih poslova tražeći,

ukoliko postoji mogućnost i

ako je to u skladu sa zako-

nom, da Crna Gora hitno po-

mogneuprimanjumigranata

koji su spašeni na italijan-

skombrodu ,,Dićoti“.

-Nijesmopostavilibilokakav

rok za odgovor na taj zahtjev

- rekao je on.

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri je, uposljednjihdesetak

godina, uoblast životne sre-

dineuloženovišeod200mi-

liona eura, kazala je šefica

radne grupe zapoglavlje 27

IvanaVojinović, navodeći da

jedržava spremnadaprego-

vara saEvropskomkomisi-

jom(EK) o jednomodnajte-

žihpoglavljauprocesu

integracije saEU.

- Na osnovu dinamike dobija-

nja saglasnosti država članica,

kao i intenzivne diplomatske

komunikacije koju imamo po

ovompitanju, velika su očeki-

vanja da tokom austrijskog

predsjedavanja, do kraja godi-

ne, ovo poglavlje bude otvore-

no-kazalajeVojinovićuinter-

vjuu agencijiMina.

Ona je kazala da je Crna Gora

početkom februara predala

pregovaračku poziciju, na

osnovukojejeEvropskakomi-

sija izradila nacrt zajedničke

pregovaračke pozicije koji

razmatra 28 država članica

EU.

- Od sredine septembra, oče-

kujemo novi talas dobijenih

saglasnosti na poziciju. Po za-

vršetkutogprocesa, iznadlež-

nih organa EU bićemo obavi-

ješteni i o datumu otvaranja

poglavlja - navela jeVojinović.

Istakla je da je u fokusu rješa-

vanja problema životne sredi-

ne gradnja modernih postro-

jenja za upravljanje otpadnim

vodama i otpadom, zajedno sa

gradnjomvodovodne i kanali-

zacione mreže u svim crno-

gorskimopštinama.

Vojinovićjekazalada,poučeni

dobrim primjerom sanacije

jalovišta uMojkovcu, u sarad-

nji sa Svjetskombankom, rea-

lizuju projekat vrijednosti 50

miliona eura, čiji je cilj sanaci-

ja četiri crne ekološke tačke.

- Počeli su radovi na lokaciji

Brodogradilišta, a početkom

naredne godine počeće sana-

cija deponije Gradac (rudnik

„Šuplja stijena“) i deponije

Maljevac (TE„Pljevlja“). Radi

se i na izradi konceptaza loka-

cijuKAP. Završetkomnavede-

nihprojekata, uCrnoj Gori bi-

će riješen višedecenijski

problem industrijskog zaga-

đenja - istakla jeVojinović.

Ona jepodsjetila i da jekrajem

marta potpisan ugovor o izra-

di idejnog rješenja ekološke

rekonstrukcije Termoelektra-

ne „Pljevlja“ koja, kako je na-

vela, nakon36godina radapo-

s t r o j e n j a p r e d s t a v l j a

najznačajniji ekološki podu-

hvat.

- Paralelno, radiće se i na re-

konstrukciji i gradnji sekun-

darne mreže za potrebe topli-

fikacije, kao trajnog rješenja

zagađenja vazduha u Pljevlji-

ma - dodala jeVojinović.

Procjenajedajedo2035.godi-

ne Crnoj Gori neophodan

iznos od 1,429milijardi eura, a

najveći finansijski teret od841

milion, kako je kazala, tiče se

gradnje i održavanja postroje-

njazaprečišćavanjekomunal-

nih otpadnih voda i infra-

struktureuoblasti pijaće vode

i zaštite odpoplava.

- Da bi sistem upravljanja ot-

padom funkcionisao kao u dr-

žavama članicama EU i obu-

hvatao selektivno sakupljanje

otpada na nivou svih opština,

da bi bile ispunjene zahtijeva-

ne stope reciklaže pojedinih

frakcija otpada, riješeno pita-

nje tretmana opasnogotpada i

niz drugih zahtjeva, potrebno

je ulaganje od 368miliona eu-

ra - navela jeVojinović.

R.D.

PODGORICA

-Direktor

UpravepolicijeVeselinVeljo-

vić izrazio jepodrškusindikal-

nimnaporimazapoboljšanje

uslovarada ipoložajapolicij-

skihslužbenika inaglasioda je

rješavanjenjihovihstambenih

idrugihsocijalno-ekonomskih

pitanja jedanodpreduslovaza

pružanjekvalitetnogodgovo-

rapolicajacapremapovjere-

nimposlovima i zadacima.

Veljović je juče sa predsjedni-

kom Sindikata Uprave policije

MladenomŠuškavčevićemičla-

novima predsjedništva te orga-

nizacije razgovarao o načinu

ostvarivanja prava policijskih

službenika u vezi sa njihovim

radnim i statusnim pravima i

obavezama koje treba da budu

utvrđenenovimprijedlogomza-

konaounutrašnjimposlovima.

- Na sastanku je nakon analize

postojećeg stanja zaključenoda

je neophodno intenzivirati ak-

tivnosti za poboljšanje uslova

rada i povećanje standarda i

kvaliteta života svih policijskih

službenika u svim segmentima

kojima se bavi Sindikat Uprave

policije,učemućeSindikatupo-

drška biti menadžment Uprave

policije - saopšteno je izUprave

policije.

Na sastanku je dogovoreno da

Spremni za pregovore o poglavlju 27

Rješavanjeproblema

upravljanjaotpadom

koštaće368miliona

Ivana Vojinović je istakla

da je, kako bi se očuvala

raznolikost biodiverziteta,

zaštićeno oko 13 odsto

crnogorske teritorije, uz

tendenciju daljeg pove-

ćanja zaštite, dok je, kada

se uzme u obzir i među-

narodna zaštita, gotovo

20 odsto teritorije pod

zaštitom.

- Od posebne važnosti

su terenska mapiranja

staništa i vrsta na odabra-

nim lokacijama, vezano

za uspostavljanje Natura

2000mreže, što je jedan

od preduslova za zatvara-

nje poglavlja 27 - naglasila

je Vojinović.

Zaštićena

područja

Sa sastanka

Državni sekretar Dragan Pejanović razgovarao sa o ciromza vezu Velike Britanije

Podrškamenadžmenta Uprave policije Sindikatu

Podrškauborbi protiv

nasilnogekstremizma

Poboljšati uslove rada i

Luka

Zelioli

Italijanski ambasador o zahtjevu Crnoj Gori da prihvati diomigranata

Zelioli: Pomoć jedo

POBJEDA SAZNAJE:

NVOCentar za građansko obrazovanje optužila R

Tužbomna javnu

Kako i sami ponavljaju u uvodima

svojih izvještaja, projekat „Jednake

šanse za svemedije“... ima cilj

da doprinese kreiranju jasnih

mehanizama kontrole nansiranja

medija iz javnih fondova i dodjele

državne pomoći medijima u Crnoj

Gori. Problemsa izvještajima CGO-a je

što su oni u svoje izvještaje redovno

ubacivali, poredmedija,

subjekte koji nijesumediji -

rekao je Ranko Vujović

IvanaVojinović

RankoVujović

DaliborkaUljarević