Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 5. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Budvani

BrankoKažanegra i Sofija

Kalađurđevićkao i kompa-

nijeCasa alMare i Stublina

izgradićeuBečićima, ublizi-

ni obalemora, apartmanski

kompleks, koji se sastoji od

četiri objekta, 150apartma-

na. Ukupnapovršinakom-

pleksa je 14,3hiljadekvadra-

ta, auokviruobjekata su

predviđeni bazeni i bazen-

skeplaže.

INVESTITORI

V.d. glavnogdržavnogarhitek-

te Dušan Vuksanović dao je

saglasnost na idejno rješenje

zafaznuizgradnjuovogobjek-

ta. Objekat je projektovala

budvanska firma Timprojekt,

čiji su osnivači Tanja i Miro-

slav Rađenović. Budvanska

kompanija Casa al Mare bavi

se izgradnjomstambenih i ne-

stambenih zgrada. Osnivači

ove firme su Saša Davidović i

Miodrag Labović. Osnivač

budvanskog preduzeća Stu-

blina je srpsko preduzeće za

promet iproizvodnjuStublina

iz Stojnika.

Četiri apartmanska objekta će

segraditinaurbanističkojpar-

celi broj 12.2, bloka broj 12, na

katastarskim parcelama broj

1067/1, 1072/1, 1073/1 i 1074/1

u zahvatuDUPBečići. Površi-

na ove urbanističke parcele je

3.476 kvadrata, a planom je

predviđena izgradnja apar-

tmana.

Apartmanski objekat, koji za-

uzima najveći dio urbanistič-

ke parcele, smješten je u jugo-

zapadnom i zapadnomdijelu.

Poslovni prostori suorganizo-

vani u sjevernom dijelu, dok

su južni projektovani kao

apartmanske jedinice sa ori-

jentacijompremabazenu i ba-

zenskoj plaži. Ova etaža ima

dominantnu visinu sa završ-

nim vijencem i ozelenjenim

ravnim krovom. Ovaj objekat

će imati prizemlje, devet spra-

tova,75apartmanaidvijepod-

zemne etaže, u kojima će biti

smještena garaža. Ukupna

brutopovršinaovogobjekta je

4.572kvadrata.Uprizemljuće

se, pored zajedničkih prosto-

rija, nalaziti recepcija, poslov-

ni prostori i četiri apartmana.

Na prvom spratu biće devet

apartmana, kao i na tipskim

etažamaoddrugogdosedmog

sprata.

OBJEKTI

Objekat se završava sa šest

apartmana na osmoj etaži i tri

nadevetoj.Uokviruobjektaće

se nalaziti 83 garažnamjesta.

Drugi apartmanski objekat će

imati24apartmana, prizemlje

i šest spratova i dvanivoapod-

zemnih garaža, sa 26 garažnih

mjesta. Ukupna bruto površi-

na ovog objekta je 1.480,68

kvadrata.Poredugostiteljskog

sadržaja i recepcije, koji su or-

jentisani prema prilaznom

putu, prizemlje sadrži i tri

apartmana orjentisana prema

bazenuisusjednomobjektuC.

Na naredne tri etaže se nalaze

po četiri apartmana, a na za-

dnje tri po tri apartmanske je-

dinice. Kao i kod susjednih

objekata, bazen i bazenska

plaža je za 1,2 metra spuštena

uodnosuna kotuprizemlja.

U okviru trećeg objekta biće

osam apartmana, podzemna

garaža, prizemlje i četiri spra-

ta. Objekat će imati devet ga-

ražnihmjesta, a ukupna bruto

površina ovog objekta je 567,7

kvadrata. Četvrti apartmanski

objekat će imati dvije podze-

mne etaže, prizemlje i osam

spratova. Imaće43apartmana

i 48 parking mjesta. Ukupna

površina ovog objekta je 3.279

kvadrata. Sa južne strane se

nalazi bazen trapezoidnog

oblika koji je u nivou prize-

mlja, kao i na koti prizemlja i

bazenasusjednogobjektaC.U

prizemlju je ulaz u objekat sa

recepcijom, kafe-restoran sa

malomkuhinjomi barom, dok

se na prvom, drugom i trećem

spratu nalazi po sedam apar-

tmana. Na četvrtom, petom i

šestomsupošestapartmana, a

na sedmom i osmom po dva

apartmana. Svi apartmani

imaju terase sa pogledom na

more. Na bočnim apartmani-

ma djelovi terasa su pokriveni

zelenilom. Na krovu su pred-

viđeni solarni paneli za toplu

vodu.

S.P.

Četiri budvanska investitora dobila saglasnost od v.d. glavnog državnog arhitekte

Grade 150apartmanauBečićima

Ukupna površina

nadzemnog

dijela četiri

apartmanska

objekta je 9.900

kvadrata, dok je

ukupna površina

podzemnih

etaža ovog

apartmanskog

kompleksa

4.424,45 kvadrata,

navodi se u

idejnomr ješenju

kalne samouprave

tinama

tmiliona

lizacionog fonda, koji se puni

odprihodaporezanadohodak

fizičkihlica11odsto,porezana

promet nepokretnosti 10 od-

sto, poreza na upotrebu mo-

tornih vozila, plovnih objeka-

ta, vazduhoplova i letilica 100

odsto, koncesionih naknada

od igara na sreću40odsto.

Predviđeno je i da opština čiji

je stepen razvijenosti ispod

100 posto prosječne vrijedno-

sti indeksa razvijenosti u Cr-

noj Gori, a koji se utvrđuje po-

sebnim propisom, ima pravo

na korišćenje novca iz Egali-

zacionog fonda. Na taj način,

kako je objašnjeno, doći će se

do pravičnije raspodjele, od-

nosno dodjele novca nerazvi-

jenimopštinama.

- Raspodjela novca je po siste-

mu - 15 odsto fiksno, 35 odsto

naosnovupovršine i broja sta-

novnika u srazmjeri 50:50 i

preostalih 50 odsto na osnovu

prosječno obračunatih priho-

daodporezanadohodakfizič-

kih lica po stanovniku pojedi-

načno za svaku opštinu.

Izuzetno, za opštine kod kojih

je prosjek obračunatih priho-

daodporezanadohodakfizič-

kih lica po stanovniku ispod

20 odsto prosjeka svih opšti-

na, ujednačavaće se do 50 od-

sto prosjeka obračunatih pri-

hoda po navedenom osnovu

za sve opštine - navedeno je u

predloženomnacrtu.

Predloženim tekstom je, kako

se navodi, omogućen viši ste-

pen informisanosti Ministar-

stvafinansijaoizvršenjujavne

potrošnje na lokalnom nivou

kroz mjesečno izvještavanje,

unapređenje sistema kontrole

zakonitog i namjenskog troše-

nja novca i uspostavljanje ve-

ćeg stepenabudžetske i fiskal-

ne discipline kroz djelovanje

budžetske inspekcije i uvođe-

nje kaznenihmjera.

M.P.M.

lice u opštini za izvršavanje budžeta

u suprotnosti sa zakonom, nena-

mjensko trošenje novca, dugoročno

zaduživanje opštine bez prethodne

saglasnosti Vlade i za donošenje

odluke o budžetu bez mišljenja Mini-

starstva inansija.

ura

tekućihprihoda

- Javna preduzeća, ustanove i druga

pravna lica čiji je osnivač opština

mogu se dugoročno zaduživati uz

saglasnost Vlade, a uz prethodno

odobrenje osnivača - predloženo je

ovim rješenjem.

Ministarstvo inansija propisuje uput-

stvo za zaduživanje opština, javnih

preduzeća, ustanova i drugih pravnih

lica čiji je osnivač opština i o podaci-

ma o ispunjavanju uslova za njihovo

zaduživanje.

USD

1.15620

JPY 128.60000

GBP 0.90058

CHF

1.12610

AUD

1.60910

CAD

1.52340

Kursna lista

PODGORICA

Predsjednik

Crnogorskog sindikata tele-

komunikacija (CST) Željko

Burić i predsjednicaUnije

poslodavaca (UPCG) Svetla-

naVuksanovićpotpisali su

juče izmjeneGranskogko-

lektivnogugovora za sektor

telekomunikacija.

Time su se saglasili da se pri-

mjena ovog ugovora produži

na isti period od tri godine na

koji je prethodno bio potpisan

2015, odnosno do 8. oktobra

2021.

- Naime, članom 57 važećeg

Granskogkolektivnogugovora

zatelekomunikacijepropisano

jedaseugovornestraneobave-

zuju da u roku od pet mjeseci

prije isteka perioda na koji je

kolektivni ugovor zaključen,

pristupe pregovorima za nje-

govu izmjenu ili zaključivanje

novog,štosupotpisniceiučini-

le - navodi se u zajedničkom

saopštenjuCST-a i UPCG.

Predstavnici dvije institucije

su, kako je objašnjeno, odlučili

da se primjena ugovora produ-

ži za tri godine, imajući u vidu

da u prethodnom periodu nije

stigla nijedna primjedba ili su-

gestija u vezi sa njegovom pri-

mjenom.

S.P.

Dogovor čelnika Sindikata telekomunikacija i UPCG

Produžili granski za tri godine

PODGORICA

Odbor direktora

Atlas banke zakazao je van-

rednu skupštinu akcionara za

danas, na kojoj će glavna tema

biti izmjena statuta banke, ali

se ne navodi u komdijelu. Ova

je banka po posljednjem inan-

sijskom izvještaju za šest mje-

seci ostvarila pro it od 1,1 milion

eura, ali je krajem avgusta arap-

ska kompanija Kaspia Property

naplatila 12,5 miliona po osnovu

sudske presude. Banka ima 223

miliona eura depozita, izdato je

82,6 miliona eura kredita klijen-

tima, a u kreditima i potraživa-

njima od banaka je 79miliona.

Akcijski kapital banke je 30,6

miliona eura.

M.P.M.

Danas vanredna

skupština Atlas banke

Mijenjaju

statut

PODGORICA

UCrnoj Gori

jenakraju julabilo 1,14mili-

onakorisnikamobilne tele-

fonije, 6,5odstovišeuodno-

suna jun.

Broj korisnika u juluodgovara

penetracijiod184,12odsto,na-

vedeno je u izvještaju Agenci-

je za elektronske komunikaci-

je. U odnosu na isti period

prošlegodine, broj korisnikau

juluveći je 3,95 odsto. Oduku-

pnog broja korisnika, Telenor

ima 418,15 hiljada ili 36,63 od-

sto, Crnogorski Telekom

366,29hiljada ili 32,09odsto, a

M-tel 357,15 hiljada, odnosno

31,29 odsto.

Udio postpejd korisnika izno-

sio je 48,68 odsto, dok je onih

koji račune dopunjavaju vau-

čerima ili elektronski bilo

51,32 odsto. Telenor je imao

43,93 odsto ukupnog broja

pripejd korisnika, Crnogorski

Telekom 24,4 odsto, a M-tel

31,67 odsto. Crnogorski Tele-

kom je u julu imao 40,18 odsto

postpejd korisnika, Telenor

28,94 odsto, aM-tel 30,88 od-

sto.

S.P.

Podaci EKIP-a omobilnoj telefoniji

Nakraju jula 1,14

milionakorisnika

Sapotpisivanjaugovora