Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 5. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Trenutna

popunjenost hotelskihka-

paciteta jeodlična i skorona

nivou jula i avgusta, saopštio

jepredsjednikCrnogorskog

turističkogudruženja

(CTU) i suvlasnikhotelske

grupeMontenegro stars, u

čijemsastavu je i hotel

,,Splendid“ŽarkoRadulo-

vić.

-Sezona traje i ovo ješpicpod-

sezone, koji je veoma dobar,

kada je septembar u pita-

nju.Kadagledamood1. janua-

ra do sada, zadovoljni smo

ovogodišnjomsezonomibolja

je od prethodne - kazao je

Radulović.

Prema njegovim riječi-

ma, ova godina je ka-

rakteristična po to-

me što je u špicu bilo manje

gostiju, ,,a predsezona i po-

stsezona će dati mnogo dobar

rezultat“.

- Siva zona je ove godine bilau

porastu i tvrdim da je glavni

problem inspekcija. Drugi

problemjebuka, a tu su

i smeće i taksi prevoz

–rekaojeRadulović

i dodao da više ne

razmišljaoovoj se-

zoni.

- Trenutno

mi je

bitna naredna i 2020. godi-

na. Kada je naredna godina u

pitanju, mogu konstatovati da

se jako dobro crta, naročito

kada jeupitanjukongresni tu-

rizam. Tu je nevjerovatno ve-

liko interesovanje i mi smo

prodali sve kapacitete

za maj, jun, septem-

bar, oktobar i no-

vembar iduće godi-

ne. Ostalo je vrlo

malo prostora da se

popuniitomidajeza

pravo da budem

optimista ka-

da je nared-

na godina u

pitanju –

poručio je

Radu l o -

vić.

S. P.

Predsjednik CTU Žarko Radulović zadovoljan sezonom i podsezonom

Odličnopopunjeni

kapaciteti hotela

Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o nansiranju

PODGORICA

Nacrtomza-

konao finansiranju lokalne

samouprave, okome je juče

počela javna rasprava, pred-

loženo jeda sepovećaustu-

panjeporezanadohodak fi-

zičkih licaopštinamakoje

pripadaju sjevernomregio-

nu sa 12 na 50odsto. Opšti-

namakoje imajudo3.000

stanovnika, ovimdugopri-

premanimnacrtom, predlo-

ženo je ustupanje 70odsto

ovogporeza.

Ministarstvo finansija juče je

raspisalo javnu raspravu koja

će trajati do 4. oktobra tekuće

godine, a očekuju se brojne

primjedbe.

POREZ

- Opštini će se ustupiti dio pri-

hoda od poreza na zarade - 12

odstoopštini kojapripada sre-

dišnjem i primorskom regio-

nu, osim glavnog grada kojem

se ustupa 13 odsto i prijestoni-

cekojojseustupa16odsto.Op

-

štini se ustupa 80odstopriho-

da od poreza na promet

nepokretnosti ostvarenog na

njenoj teritoriji, 70 odsto kon-

cesionihidrugihnaknada izu-

zev naknade za korišćenje lu-

ke, od koje opštinama pripada

50 odsto prihoda ostvarenog

na njenoj teritoriji i 100 posto

godišnje naknade pri registra-

ciji motornih vozila, traktora i

priključnih vozila - predviđe-

no je nacrtomzakona.

UMinistarstvu su izračunali i

fiskalni uticaj predloženog

rješenja.

- Prihodi državnog budžeta će

se smanjiti za 10 miliona eura

godišnje zbog povećanja pro-

centa ustupanja prihoda od

poreza na dohodak fizičkih li-

ca opštinama sjevernog regio-

na. Za toliko će se povećati

prihodiopštinakojepripadaju

tom regionu. Prihodi primor-

skih opština će se smanjiti za

3,50milionazbog izmjene rje-

šenja koja se odnose na priho-

de od naknade za korišćenje

morskog dobra koji će u cjelo-

sti pripasti JP za upravljanje

morskimdobrom-objasnilisu

izMinistarstva finansija.

Za sprovođenje ovog zakona

potrebno je uprvoj godini pri-

mjene obezbijediti iz budžeta

države dodatnih dva miliona

eura. Ovihdvamiliona eura će

biti izdvojeno iz državnog

budžeta za finansiranje revol-

ving fonda, čije osnivanje je

predloženo. Osnivanjem fon-

da stvaraju se mogućnosti da

se opštinama dodijeli pozaj-

mica za predfinansiranje pro-

jekatakoji se finansiraju izdo-

nacija.

FONDOVI

- Novac iz revolving fonda u

prvoj godini od osnivanja

obezbijedio bi se u budžetu

države. Pravo na povlačenje

sredstava ovog fonda imala bi

opština,odnosnojavnopredu-

zeće, ustanova ili drugo prav-

no lice čiji je osnivač lokalna

samouprava koji su potpisali

ugovororealizacijiprojektasa

donatorom ili vodećim par-

tnerom na projektu. Opština

vraća sredstva u ovaj fond na-

kon refundacije od strane do-

natora, najkasnijeurokuod 12

mjeseci od dana povlačenja

novca - predviđeno je zakon-

skimnacrtom.

Nacrtom su predviđeni i novi

kriterijumi za korišćenje Ega-

Sjevernimop

dodatnihdes

Prihodi primorskih

opština će se

smanjiti za 3,5

miliona jer

će naknade

za korišćenje

morskog dobra u

cjelosti pripasti

JP, dok će se

prihodi državnog

budžeta smanjiti

za 10miliona zbog

većeg procenta

ustupanja prihoda

od poreza na

zarade sjevernim

opštinama

Zakonski nacrt je propisao i kazne do

2.000 eura.

Od 200 do 600 eura predviđena je

kazna za prekršaj odgovornog lica

u opštini ako u propisanom roku ne

dostavi mjesečne izvještaje. Od 1.000

do 2.000 eura kazniće se odgovorno

Kaznedo2.000

Ratazazaduživanjedodesetods

Nacrtom zakona predviđeno je i

da se opština u toku godine može

zaduživati do nivoa utvrđenog

godišnjimbudžetomopštine.

Odluku o kratkoročnom zaduženju

donosi predsjednik opštine, a o

dugoročnom i izdavanju garancija

skupština opštine.

- Opština se može zaduživati tako

da ukupna otplata glavnice i kama-

te, plaćanja po osnovu ugovora o

lizingu i svih drugih obaveza koje

imaju karakter duga ne smije preći

10 odsto realizovanih tekućih pri-

hoda u godini koja prethodi zadu-

živanju, a uz prethodnu saglasnost

Vlade - propisano je nacrtom.

U izuzetnim slučajevima opština

može da podnese Vladi zahtjev

za odobrenje prekoračenja limita

samo ako je cilj inansiranje kapital-

nih izdataka od strateškog značaja

za lokalnu samoupravu, odnosno

državu.

PODGORICA

Komisija

za tržištekapitalaobjavi-

la jenovi pravilnikona-

knadama za radkomisije,

odnosnocjenovnik svih

usluga.

Predsjednik Komisije Zo-

ran Đikanović Pobjedi je

kazao da naknade nijesu

povećane u odnosu na do-

sadašnji cjenovnik, ali su

novim zakonom utvrđene

dodatne funkcije komisije.

- Nije došlo do promjena

naknada. Novim zakonom

suuređenedodatne funkci-

je ili suneke ranijedrugači-

je uređene, tako da pravil-

nik o naknadama prati

strukturu funkcija i odgo-

vornostiKomisijeza tržište

kapitala - objasnio je Đika-

nović i podsjetio da je raniji

naziv tog tijelabioKomisija

za hartije od vrijednosti.

Pravilnikom je predviđeno

da se 0,30 odsto od obima

emisije naplaćuje odobre-

nje prospekta za javnu po-

nudu vlasničkih i dugoroč-

nih dužničkih hartija od

vrijednostikaoi evidentira-

nje skraćenog prospekta za

zatvorenu ponudu emisije,

emisijeakcijapoosnovure-

strukturiranjaemitentapu-

tem pripajanja, po osnovu

pretvaranja dobiti, rezervi,

duga i u akcijski kapital,

emisije akcija po osnovu

nenovčanog uloga u akcio-

narskodruštvo, registraciju

smanjenja kapitala po dru-

gomosnovu…

Banke, odnosno druga

pravna lica plaćaju nakna-

duprilikompodnošenjaza-

htjeva za dobijanje dozvole

za obavljanje poslova ovla-

šćene kreditne institucije -

2.500 eura, dozvole za

obavljanje depozitarnih

poslova takođe 2.500 eu-

ra…

Pravilnikom je predviđeno

20 vrsta, naknada, u okviru

kojih je 59podvrsta.

M.P.M.

Komisija za tržište kapitala objavila novi pravilnik

Imaju20vrsta i 59

podvrstanaknada

PODGORICA

Poreska uprava

je u avgustu naplatila bruto

101,58miliona eura, 11 odsto

više nego u istomprošlogodiš-

njemperiodu. Prednjači prihod

od PDV-a od 30miliona, što je

rast od 22 odsto.

Ukupna naplata prihoda u

avgustu veća je 5,2 miliona eura

ili 5,5 odsto od plana . Od PDV-a

je naplaćeno četiri miliona eura

ili 15 odsto više od plana.

- Odlični efekti naplate PDV-a

rezultat su više faktora, a

naročito intenzivnih aktivnosti

poreske inspekcije - objasnili su

iz Poreske uprave.

I kod svih ostalih vrsta prihoda

zabilježen je rast naplate u

odnosu na plan i ostvarenje iz

prošle godine. POrez na zarade

je 14,6miliona eura, doprinosa

45,9miliona, poreza na dobit

preduzeća 3,3 miliona i koncesi-

onih naknada 3,6miliona.

M.P.M.

Poreska uprava u avgustu

prihodovala 101,6miliona eura

OdPDV-a

naplaćeno

22odsto

više

PLJEVLJA

Rudnikuglja

Pljevljadnevnokupcima is-

poručuje600do700 tona

uglja, ali uprkos velikomin-

teresovanjunema gužve, sa-

opštili su izkompanije.

Objasnili su da su uveli proce-

dure po kojima se prevoznici

uglja sa kojima su potpisani

ugovorinajavljujudanunapri-

jed i dobijaju svoj raspored u

preuzimanju. Ostali koji dola-

ze nenajavljenomoraju čekati

rediispoštovationekojisudo-

bili dispoziciju za utovar.

-Tojeracionalnaposlovnaod-

luka koja ni na koji način ne

ugrožava lokalne prevoznike,

od kojih pojedini nemaju str-

pljenja i pokušavaju da na ra-

zne načine prekrše jasne pro-

cedure – rekli su iz kompanije

iobjasnilidaćeuvestiposeban

režimutovarauglja, očemuće

kupce obavijestiti narednih

dana.

A.S.

Rudnik uglja Pljevlja uveo pravila

Kupovinuuglja trebanajaviti

RudnikugljaPljevlja

ŽarkoRadulović