Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 5. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

-Demokrat-

ski front ćeunarednompe-

riodu fokus svogdjelovanja

staviti napolitičkoobjedi-

njavanje svihSrbauregionu,

dokćedruge aktivnosti, po-

put priprema za eventualno

organizovanjeprotesta,

ostati udrugomplanu, sa-

znajePobjeda. Utu svrhu je

organizovana serija sastana-

ka saSrbimauregionu sa

kojima je, kako tvrde izDF-

a, razgovaranoo „okuplja-

njuna jednoj nacionalnoj

ideji“.

- Plan je da se Srbi iz regiona

upoznaju sa položajem Srba

koji je, ne samo u Crnoj Gori,

veoma težak i delikatan. Kroz

upoznavanje sa položajem Sr-

ba, ideja je da se u političkom

smislu uspostavi saradnja sa

Srbima iz regiona na svim ni-

voima - saopšteno je Pobjedi iz

DF-a.

Demokratski front je ranije u

svojim javnim nastupima isti-

cao da se tokom septembra

mogu očekivati razgovori sa

aktivistima o organizaciji pro-

testa na jesen.

- Ipak, zbog planova o objedi-

njavanju, priča o protestima je

za

sadaudrugomplanu.Na

ru-

ku nam i ne idu stavovi drugih

opozicionih partija koje su di-

rektno saopštile da nijesu za

bilo kakva ulična okupljanja -

rekao je izvor Pobjede.

PredsjednikDemokratske na-

rodne partijeMilan Knežević

kazao je u izjavi za Pobjedu da

,,političkoobjedinjvanjeSrba“

znači definisanje zajedničkih

interesa Srba u regionu i za-

jedničko djelovanje u tom

pravcu.

- Samo tako, otvaranjem srp-

skogpitanjamožemoseizbori-

ti za ravnopravan status. Zbog

toga je političko objedinjava-

nje Srba i zajedničko djelova-

nje veoma bitno i za Srbe u Cr-

noj Gori - saopštio je Knežević

koji je odbacio teze da DF po-

tenciranjem pitanja Srba spa-

šava svoj rejting, koji je upadu.

Upitan da li su sada protesti u

drugom planu budući da iza

njih stoji samo DF, Knežević

kaže da će se ideja o eventual-

nim protestima predočiti gra-

đanima i aktivistima tokom

ovog mjeseca, kada je planira-

no da se nastavi potpisivanje

peticije kojomse traži ponište-

njeodlukeopriznanjuKosova.

- U pitanju je jedna vrsta para-

lelne akcije, a plan je da se sku-

pi 50 hiljada potpisa pa da ti

potpisi budu predati u skup-

štinsku proceduru 1. decem-

bra, na godišnjicu formiranja

Kraljevine Srba, Hrvata i Slo-

venaca - objasnio jeKnežević.

Osim DNP-a, na ,,političkom

objedinjavanjuSrba“ intenziv-

noradiiNovasrpskademokra-

tija, čija je delegacija predvo-

đena predsjednikom Nove

Andrijom Mandićem, nakon

posjeteKosovu,boravilaiuRe-

publici Srpskoj, entitetuBosne

i Hercegovine, ali i u Beogradu

gdje je prisustvovala Danima

Srpske na pozivMilorada Do-

dika.

Pobjeda je ranije pisala da je

boravak Srba iz Crne Gore na

Kosovu usaglašen na sastanku

sa predsjednikom Srbije Alek-

sandrom Vučićem, koji bi 9.

septembra trebalo da objelo-

dani svoj plan za razgovore sa

kosovskimzvaničnicima.

N. ZEČEVIĆ

PODGORICA

-Različiti sta-

vovi oAerodromimaCrne

Gorenećebiti tačka spotica-

njauvladajućoj koaliciji. Iako

nijesuzakoncesiju, Socijal-

demokrateneočekujuraskid

dobrihodnosa saDPS-om.

- Uvjereni smo da će Vlada i

parlament odgovorno pristu-

piti pitanju valorizacije Aero-

droma Crne Gore, kao jednog

od najuspješnijih preduzeća,

kao i da će aktuelna vladajuća

koalicijaznati da senosi sa tim

izazovom, uprkos različitim

stavovima, koji trenutno unu-

tar koalicije postoje i koje ne

treba kriti - kazao je za Radio

Crne Gore Nikola Zirojević iz

SD-a.

UDPS-u smatraju da će koali-

cija opstati.

-Nemislimda pitanjedavanja

koncesija na Aerodrome Crne

Goremože poremetiti odnose

u vladajućoj koaliciji, bez ob-

zira na različito razmišljanje

natutemu-naglašavaPredrag

Sekulić izDPS-a.

Podsjećadajeupitanjukonce-

sija, aneprodajadržavne imo-

vine.

- Što čini mi se da jeste neka

krucijalna razlika, koja bi

moždamogla na neki načinda

utiče i na odnose u vladajućoj

koaliciji - objašnjava Sekulić.

Za Socijaldemokrate je važna

isključivosudbinaaerodroma.

- SD smatra da sva pažnja tre-

ba da se fokusira na definisa-

nje optimalnog modela daljeg

razvojaAerodromaCrneGore

- ističeZirojević.

R. P.

PODGORICA

–Regionalni

kampREACT2018, koji je

okupiovišeod70polaznika

iz 14zemalja, doprinijećeda

Zapadni Balkanbude stabil-

nije, bezbjednije imnogobo-

ljemjestoza život, poručeno

jenadrugomdanuREACT-a.

Direktor ALFA centra Alek-

sandar Dedović kazao je da će

na kampu biti diskutovano o

odbrani, bezbjednosti, inte-

gracijama uNATO i Evropsku

uniju, diplomatiji i međuna-

rodnimodnosima.

- Omladinska politika je neza-

obilazna tema jer mladi ljudi

su puni energije i potrebe za

saznanjima i spremni da svoje

znanje podijele sa svojim vrš-

njacima - rekao jeDedović.

On je kazao da je siguranda će

ovogodišnji kamp kao i pret-

hodni opravdati povjerenje i

da će dobiti novu generaciju

lidera koji će biti spremni da

međusobno razgovaraju, ko-

ordiniraju, kooperiraju kako

bi život Zapadnog Balkana

učinili stabilnijim, bezbjedni-

jimimnogo boljim.

Jedanodpredavača,predsjed-

nik Atlantskog saveza Crne

Gore SavoKentera rekao je da

nema bezbjednosti i stabilno-

sti Zapadnog Balkana dok sve

zemlje regiona, posebno uk-

ljučujući one koje nijesu sada

članice NATO saveza, to i ne

postanu.

Zamjenica ministra u Mini-

starstvu kulture, mladih i

sporta Kosova, Burbuqe Baki-

jaDeva, kazala jedaKosovo sa

CrnomGorom ima veoma do-

bru saradnju na raznim polji-

ma i da se nada da će sličan

kamp biti organizovan i u nje-

noj zemlji.

- Nadamo se da ćemo i mi na

Kosovu uspjeti organizovati

sličankampkojićesebavitira-

znim temama koje će ojačati

saradnju mladih u regionu -

navela jeBakijaDeva.

R. P.

PODGORICA

- Portparol

Demokratskenarodnepar-

tijeNikolaJovanovićkazao

jeda ihunjegovoj partiji i

Demokratskomfrontune

interesuje štao „njihovoj

inicijativi opokretanjupeti-

cijekojomće se tražiti poni-

štenjeodlukeopriznanju“

KosovamisliDPS i njenpo-

slanikNikolaRakočević.

Jovanović jereagovaona izja-

vuposlanikDPS-aNikoleRa-

kočevića, koji je Pobjedi ka-

zao da crnogorska opozicija

odlaskomnaKosovoopetbije

tuđedavnoizgubljenebitke,u

pokušajuda probudi svoje bi-

račko tijelo u Crnoj Gori. Ra-

kočević je kazao da najava

inicijativezaponištavanjeod-

luke o priznanju Kosova di-

rektno urušava potencijal na-

pretka naše države i poručio

da je siguran u to da će Crna

Gora, vodeći se sopstvenim

interesima, takvu inicijativu

odbaciti.

Portparol Demokratske na-

rodne partije Nikola Jovano-

vić smatra da je očito da je ak-

cija koju pokreće DF izazvala

paniku u redovima DPS, po-

što, kako je rekao, „znajuda je

85 odsto građana Crne Gore

protiv te odluke“.

- Razumijemo strah funkcio-

nera DPS-a jer je za očekivati

da će veliki broj glasača DPS

potpisati ovu inicijativu, koji

ne podržavaju stav da Crna

Gora prizna lažnu državu ko-

ja je nastala terorističkim ak-

cijama i secesijom od Repu-

blike Srbije - kaže Jovanović.

Prema njegovim riječima,

DPS je posljednji koji može

nekome da spočita da bije tu-

đebitke ili radi za tuđe intere-

se jer su se „odlukom o pri-

znavanju države Kosovo

dokazali kao zastupnici inte-

resaNATO-a,HašimaTačija i

RamušaHaradinaja“.

- Da je to tako, najbolje potvr-

đuje podsjećanje na stav

predsjednikaDPS-aMilaĐu-

kanovića iz vremena kada je

još uvijek imao slobodu mi-

šljenja i govora i koji je rekao

da će se Kosovo braniti svim

raspoloživimsredstvima, dok

danas vidimoda zastupadija-

metralno suprotne stavove

koji semoguobjasniti kaopo-

litička šizofrenija izazvana

željomda se pod svaku cijenu

opstane na vlasti i zadrži po-

zicija - ocijenio je Jovanović.

Z.D.

U SD-u i DPS-u ne očekuju raskid dobrih odnosa

zbog različitih stavova o Aerodromima Crne Gore

KoalicijaDPS-

SDćeopstati

Regionalni kamp REACT 2018. u Gusinju

Balkanćebiti bolje

mjestozaživot

Portparol DNP-a o reakcijama na inicijativu o pokretanju

peticije za poništenje odluke o priznanju Kosova

Jovanović: Nezanima

nas štomisli Rakočević

Promjena strategije djelovanja DF-a nakon serije sastanaka u Beogradu i regionu

Politički objedinjujuSrbe

u regionu, protesti su

za sadaudrugomplanu

AndrijaMandić i Milorad Dodik razgovarali o položaju Srba

Potrebna stalnakomunikacija

Srbi iz CrneGore i njihovi politički predstavnici

trebadaodržavajustalnukomunikacijusapoli-

tičarima iz Republike Srpske, kako bi unaprije-

dili položaj srpskog naroda, ocijenjeno je na

sastanku lidera Nove srpske demokratije An-

drijeMandićasapredsjednikomRSMiloradom

Dodikom. IzNSD je saopštenoda jeMandić, na

pozivDodika, prisustvovao svečanomotvara-

nju„DaniSrpskeuSrbiji“,uKombankdvoraniu

Beogradu.

- Mandić je nakon toga imao i sastanak saDodi-

kom,nakojemsuzajedničkikonstatovalidaSrbi

izCrneGore i njihovi politički predstavnici treba

da održavaju stalnu komunikaciju sa političari-

ma iz RS, kako bi zajedno unapređivali položaj

srpskog naroda u Srpskoj, Crnoj Gori i čitavom

regionu - kazali su iz tepartije.

Kakojesaopšteno,MandićiDodiksuocijenilida

jedinstvo i slobodasrpskognaroda trebadabu-

du zajednički cilj svimSrbima. Iz NSD-a su rekli

da se delegacija te stranke, u čijem sastavu je,

poredMandića,bioipredsjednikIzvršnogodbo-

raMilutinĐukanović,susrelaisasinomgenerala

RatkaMladića, DarkomMladićem.

Knežević: Otvoreni za

razgovore saDPS-om

opromjeni Ustava

Knežević je kazaoda suotvoreni za razgovor

saDPS-omo svimpitanjima, ali da jepro-

mjenaUstavapreduslovzaterazgovore.

- Konkretno, mi tražimo ustavno de ini-

sanje srpskog jezika kao potpuno rav-

nopravnog, de inisanje statusaMitro-

polije i svih ključnih identitetskih

pitanja koji su Srbe u posljednjih 20

godinapravili građanimadrugogreda

- objasnio jeKnežević.

NikolaZirojević

PredragSekulić

AndrijaMandić iMilutinĐukanović sa sinomRatkaMladića