Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 5. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

Administra-

tivni odbor Skupštine raspi-

saćeupetakkonkurs za izbor

predsjednikaDržavnekomi-

sije jer sadašnjempredsjed-

nikuDIK-aBudimiruŠara-

novićumandat ističe 7.

oktobraove godine. Sagovor-

nici Pobjedeocjenjujuda iz-

bornovogpredsjednikaneće

ugroziti eventualne izborne

reformeokojima će rasprav-

ljati skupštinska radna gru-

pa. Ukolikodođedo izmjena,

one će seprimijeniti i na

predsjednikaDIK-a i njene

članove.

Predsjednik Administrativnog

odboraLuiđŠkreljakazao jeda

izbor prvog čovjeka DIK-a po-

drazumijevaobjavljivanjekon-

kursa za izbor i imenovanje

predsjednika, koji će trajati 15

dana.

POAKTUELNOM

ZAKONU

- Konkurs je javan i ima pravo

da se prijavi svako ko misli da

ispunjava uslove shodno zako-

nu.Mismokaonadležnoradno

tijelo u obavezi da objavimo

konkurs koji traje 15dana, ana-

kon što sumiramo sve prijave,

uputićemo Skupštini konkre-

tan prijedlog - rekao je za Po-

bjedu Škrelja. Očekuje, kako

kaže, da će do kraja septembra

„imati jasnu situaciju prijavlje-

nihkandidata“.

- Skupština će na prvom jese-

njem zasijedanju, koje očeku-

jem da će biti najkasnije do 10.

oktobra, izabrati predsjednika

DIK-a jer je to izuzetno važna

pozicija - naveo je Škrelja.

Govoreći ozahtjevudijelaopo-

zicije i NVO sektora koji se od-

nosinaprofesionalizacijuDIK-

a, što će biti i tema radne grupe

koja će raspravljati o izmjena-

ma izbornog zakonodavstva,

Škrelja kaže da će predsjednik

DIK-a biti izabran po aktuel-

nim zakonima, što neće uticati

naeventualneizbornereforme.

- Predsjednik DIK-a prema ak-

tuelnom zakonodvstvu je pro-

fesionalan i za sada ostaje da

novog predsjednika biramo po

postojećoj zakonskoj infra-

strukturi. Sve što se bude even-

tualno promijenilo, spremni

smo da implementiramo u po-

zitivne propise. Sada ne može-

mo da gatamo što će da bude i

da dozvolimo da jedno značaj-

no tijelo kao što je DIK ostane

bezpredsjednikazbogzahtjeva

NVOi opozicije- rekao jeŠkre-

lja.

Zaključuje da bi bilo neodgo-

vorno čekati izborne reforme

da bi se izabrao prvi čovjek

DIK-a.

- To je priča koja neme uteme-

ljenje u stvarnom političkom i

radnom životu u Crnoj Gori -

zaključio je Škrelja.

Sekretar Državne izborne ko-

misije Velizar Čađenović (DF)

kaže da će predsjednika DIK-a

izabrati na osnovu aktuelnog

zakona. Ukoliko do izmjena

dođe, DIK će postupati po no-

vomzakonu.

- Na osnovu Zakona o izboru

odbornika i poslanika, koji je

donio parlament, formira se i

DIK.MoguiopozicijaiNVOda

daju prijedloge, ali zna se kako

ide - prijedlozi i promjene za-

kona idu prema Skupštini i Ad-

ministrativnomodboru, pa ako

se usvoje to je druga stvar. Mi

sad funkcionišemo po aktuel-

nomzakonu i nemožemoništa

da mijenjamo, kada se i ako se

zakon promijeni onda ćemo se

prilagoditi-rekaojeČađenović

zaPobjedu.

Kaže da je sa još uvijek aktuel-

nimpredsjednikomDIK-a Bu-

dimirom Šaranovićem imao

korektnu saradnju i ocjenjuje

da će novi predsjednik, poput

Šaranovića, biti kadrovsko rje-

šenjeDPS-a.

- To je jedna od najvažnijih

funkcija,tojeveomabitnomje-

sto, jer bezpredsjednikaDIK-a

nema ni predsjednika države,

niVladeiDPSćedobrodaizva-

ga kad bude predlagao imena i

koga oni predlože, taj će i biti

izabran - smatraČađenović.

ŠTOKAŽUUNVO

SEKTORU

Da li će novoizabrani pred-

sjednik DIK-a biti i trajno rje-

šenje, zavisi od togakakoće se,

nakon eventualne izmjene za-

konodavstva, birati njeni čla-

novi.

Sagovornik Pobjede iz NVO

sektora kaže da imenovanje

novogpredsjednikaDIK-ane-

će uticati na rad radne grupe.

Bilo bi pogrešno, dodaje, da iz-

borpredsjednikačeka izbornu

reformu. U slučaju da do nje

dođe,izmjenezakonabisepri-

mijenile na izabranog pred-

sjednika DIK-a i članove ko-

misije.

Prema prijedlozima NVO sek-

tora, koji insistirajunaprofesi-

onalizaciji, DIK treba da bude

sastavljena od članova koji za-

dovoljavaju strogopostavljene

uslove stručnosti i političke

nepristrasnosti. Centar za de-

mokratsku tranziciju (CDT)

ranije je predložio da broj čla-

novatrebaznačajnoredukova-

ti–dovoljnoje5-7članovastal-

nog sastava, uključujući i

predsjednika, uz odgovaraju-

ću tehničku službu.

UCDT-u smatrajuda bi treba-

lo promijeniti i način izbora

članovaDIK-a.

- Po ugledu na Sudski ili Tuži-

lački savjet, moglo bi se formi-

rati tijelokojebi biraločlanove

DIK-a i OIK-a ili bi ih birao

nadležni skupštinski odbor, uz

uvođenje kvalifikovane većine

za izbor, kako bi se spriječila

dominacija jednepolitičkeop-

cije - ocijenili su ranije izCDT.

PROCEDURA

Prema aktuelnom Zakonu o

izboru odbornika i poslanika,

predsjednik Državne izborne

komisije mora biti crnogorski

državljanin, diplomirani prav-

nik i imati najmanje 10 godina

radnog iskustva u struci i ne

smijebitičlanorganaupravlja-

nja političke partije u posljed-

nje tri godine.

Predsjednika DIK-a i jednog

člana, predstavnika civilnog

društva, nevladinog sektora i

Univerziteta, imenuje Skup-

ština,naprijedlogAdministra-

tivnog odbora, na osnovu jav-

nog konkursa.

Četiri člana stalnog sastava

DIK-a imenuju se na prijedlog

parlamentarne većine, a četiri

člana, odkojih jedanvrši funk-

ciju sekretara, predlaže opozi-

cija. DIK čine predsjednik i

deset članova u stalnom sasta-

vu i po jedan opunomoćeni

predstavnik podnosilaca iz-

borne liste.

JovanaĐURIŠIĆ

PODGORICA

Bar trebadabudebaza

i sjedišteMornariceVojskeCrneGore

upunomkapacitetu, ada sekvalitet-

nomi otvorenomsaradnjomvrijedne

nepokretnosti uovoj opštinimoguva-

lorizovati nadugi rok i naobostranu

korist, saopštio jeministar odbrane

PredragBošković tokomposjeteBaru

gdje je razgovarao sapredsjednikomte

opštineDušanomRaičevićem.

On je posebno istakao da lokalitet Crni rt

treba da se privede namjeni, uz pomoć

opštine u izgradnji pristupnog puta.

- Takođe, bilo je riječi o privođenju na-

mjeni vojne ekonomije, koja će se valori-

zovati isključivo kroz stambenu izgrad-

nju za potrebe rješavanja stambenih

pitanja pripadnika Vojske Crne Gore.

Bošković je posebno potencirao i značaj

valorizacije prostora na kojem se nalazi

Kasarna ,,Pero Ćetković“, a koji površi-

nom daleko prevazilazi potrebe Vojske -

saopšteno je izMinistarstva odbrane.

Dogovoreno je da će opština Bar i Mini-

starstvo zajedničkim snagama iskoristiti

mogućnosti koje pruža prostor kasarne.

- Današnjim sastankom počelo je defini-

sanje projekta valorizovanja Mornarice

Vojske Crne Gore na način koji će garan-

tovati mnogo veću efikasnost i bolje kori-

šćenjeresursa, kaoi sredstavakojedržava

opredjeljuje za njeno finansiranje, uz po-

dizanje borbene gotovosti na mnogo viši

nivo - navode izMinistarstva odbrane.

Raičević je izrazio spremnost opštine da

bude konstruktivan sagovornik po svim

pitanjima koja se tiču zajedničkih intere-

sa. On je kazao da je Mornarica Vojske

Crne Gore veoma značajna za ovu pri-

morsku opštinu, ali i da je Bar doprinio

članstvu Crne Gore u NATO, jer je uvijek

bio odličan domaćin brojnimNATO bro-

dovima koji suposjećivali Luku.

R.P.

PODGORICA

Poslanicau

Skupštini CrneGore i pred-

sjednicaOpštinskogodbo-

ra glavnoggradaPokreta

zapromjeneBrankaBoš-

njakpodnijela jeostavku

namjestoodborniceu

Skupštini glavnoggrada,

kakobi sepružila šansa

mlađimsnagama zakreira-

nje lokalnepolitike.

UskladusaZakonomo izboru

odbornika i poslanika, nova

odbornica biće potpredsjed-

nicaMrežemladih Pokreta za

promjeneMarijaMarović, sa-

opšteno je izPZP-a.

- Nedovoljna uključenost

mladih izražena je u svim

sferama života, ali najizraže-

nija je u političkoj, ekonom-

skoj i socijalnoj sferi. Pokret

za promjene je spreman da

svojim primjerom pokaže

kako svi akteri političke sce-

ne u Crnoj Gori mogu uklju-

čiti mlade u proces planira-

nja idonošenjaodluka- ističe

se u saopštenjuPZP-a.

Branka Bošnjak je poželjela

svojoj mladoj koleginici

uspješanmandat i srećuuda-

ljemradu.

R.P.

PODGORICA

Odnosi Cr-

neGore iNjemačke sudo-

bri, anjihovomsnaženju,

pored savezništvauokviru

NATO-a, doprinijeće i par-

tnerstvouokvirupristupa-

njaEvropskoj uniji, ocije-

nio jepremijerDuško

Marković.

Administrativni odbor u petak pokreće postupak za imenovanje predsjednika Državne izborne komisije

Izbor šefaDIK-aneće

ugroziti izborne reforme

Novog

predsjednika

DIK-a izabraćemo

prema aktuelnom

zakonodavstvu.

Nemožemo da

gatamo što će da

bude, hoće li biti

izmjena izbornog

zakonodavstva,

da dozvolimo da

jedno značajno

tijelo kao što je

DIK ostane bez

predsjednika zbog

zahtjeva NVO i

opozicije, rekao

je predsjednik

Administrativnog

odbora Luiđ Škrelja

Promjene u odborničkomklubu Demokratskog

fronta u glavnomgradu

Bošnjaknijeviše

odbornica,mijenja

jeMarijaMarović

Prijedlogministra odbrane nakon posjete primorskoj opštini

Bošković: Bar dabudebaza i

sjedištecrnogorske

Mornarice

Premijer DuškoMarković i predsjednik Skupštine Ivan Brajović primili u oproštajnu posjetu njemačkog ambasadora Hansa GinteraMaterna

JačanjuodnosadoprinijećepartnerstvouokviruEU

On je juče primio u oproštaj-

nu posjetu ambasadora Nje-

mačke Hansa Gintera Ma-

terna.

Materna je primio i pred-

sjednik Skupštine Ivan Braj-

ović.

Na sastanku je ocijenjeno da

su dobri bilateralni odnosi

dvije države dodatno unapri-

jeđeni tokom mandata Ma-

terna, što je potvrđeno i ne-

davnomzvaničnomposjetom

premijera Markovića Nje-

mačkojisadržajnimrazgovo-

rima sa saveznom kancelar-

komAngelomMerkel.

- Premijer je ponovio opre-

djeljenjeda se odnosi saNje-

mačkomdodatno razvijajuu

strateškompravcu, čemu će,

pored savezništva u okviru

NATO-a, doprinijeti i par-

tnerstvo u okviru pristupa-

nja EU, kao i realizacija kon-

kretnih aktivnosti u pravcu

njemačke ekspertske pomo-

ći Crnoj Gori, što je dogovo-

reno u Berlinu - navodi se u

saopštenju.

R.P.

LuiđŠkrelja

VelizarČađenović

PredragBošković i DušanRaičević