Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 5. septembar 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Kišakoja

jepadala zavrijeme izvođe-

nja radovanakrovuOŠ „Or-

jenski bataljon“uBijeloj po-

plavila jekino salu i dodatno

oštetilapodove, stolice i bi-

nu.

Sanacija krova nad fiskultur-

nom i kino salom započeta je

3. avgusta. Do sada su postav-

ljeni„sendvičpaneli“nadobje

sale, lim, a preostalo je gleto-

vanje, krečenje i neki sitniji

radovi.

Direktorica škole Jarmila Ra-

dovićkažedajezavrijemepo-

stavljanjepanelanakrovunad

kino salom padala kiša i po-

plavljena je unutrašnjost.

- Natopljen je topli pod, stoli-

ce i bina koja je, istina, već bila

u derutnom stanju jer se nije

odmah pristupilo radovima

kadajebiloplanirano,jošprije

godinu i po. Zato se plašimo,

ne znamo kada ćemo osposo-

biti kino salu - kazala jeRado-

vić.

Utokujeisanacijafiskulturne

sale. Ona očekuje da će sve ra-

dove na tomprostoru privesti

krajudo 16. septembra.

- Izvođač, Hidrograđevinar iz

Podgorice, po ugovoru ima

rokdadotadaokončaposlove.

Imamo odličan nadzorni or-

gan Arhitektonika, budno

prate sve radove i dobijamo

redovno izvještaje – kaže Ra-

dović.

Ministarstvo je krajem 2016.

godineuplatilo65.000euraza

sanaciju,apougovorusaizvo-

đačem radovi koštaju 46.156

eura.Međutim, troškovi sana-

cijebićepovećani zbogveoma

lošeg stanja zidova. Od preo-

stalih sredstava, kako je ranije

kazala Radović, ugradiće no-

vuPVCstolariju, tenovumre-

žu na prozorima kao zaštitu

od udaraca lopti. Mjesna za-

jednica Bijela je obezbijedila

tri reflektora i dvije kapije, za

dio dvorišta ka moru i prema

prolazukaJPU,,Našaradost“.

Škola će se obratiti iMinistar-

stvusportazasredstvakakobi

popravili parket i poboljšali

uslovekorišćenja sale i održa-

vanja časova fizičkog vaspita-

nja.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Kiša oštetila prostorije Osnovne škole „Orjenski bataljon“

Kinosalapodvodom, uskoro

ćezavršiti uređenje fiskulturne

DANILOVGRAD

– Nekadašnji neimari koji sučitav radni vi-

jekposvetili razvoju i afirmaciji rodnogmjesta i izgradnji na-

šedržaveubilokompogledu,

zaslužujuposebnupažnju.Mi

ćemonaredne godinepočeti izgradnju stanova zapenzione-

re i njihoveporodicekoje još nijesuriješilepitanjekrovanad

glavom– istakla jepredsjednicaopštineZoricaKovačević.

Ona je juče ugostila predsjednika Udruženja penzionera Crne

Gore Branka Vešovića, direktora Fonda PIO Dušana Perovića i

čelne ljude lokalne organizacije najstarije populacije u gradu na

Zeti koja broji više od 3.000 članova.

Kovačević je kazala da će lokalna uprava obezbijediti adekvatnu

lokacijuzatajobjekat,zatimbesplatnekomunalijezaopremanje

građevinskog zemljišta i projektnu dokumentaciju, kako bi bu-

dući korisnici kupovali stanove po najpovoljnijim tržišnim cije-

nama.Urealizaciji togznačajnogprojektaočekujevelikupodrš-

kuFondaPIO.

B.K.

DANILOVGRAD

-NaZeti je

drugi put održanopojedi-

načnoprvenstvodržave za

penzionereuribolovuudis-

ciplini lov ribeudicomna

plovak. Kada su sudijeMilo-

radRadulović, VeljkoPopo-

vić iDuško Ivanović izmjeri-

li ulov21. takmičara iz skoro

svihcrnogorskih sredina,

najbolji rezultat imao je

predstavnikgradadomaćina

MitarAleksić, koji jeulovio

2,8kilograma ribe. Srebrna

medaljapripala jeNedimu

Bašiću izPljevalja sa 2,5, a

bronzanaZoranuPešiću iz

BijelogPolja sa 1,9kilogra-

ma ribe.

Naprigodnoj svečanosti uDo-

mu penzionera, nagrade naj-

boljima uručio je predsjednik

danilovgradskog udruženja,

NikolaČagorović.

B.K.

DOBRASARADNJA:

Kovačević sagostima

DANILOVGRAD:

Kovačević ugostila penzionere

Prioritetrješavanje

stambenihpitanja

BIJELOPOLJE

– Most koji povezuje selo Vergaševići sa

regionalnimputem Slijepač most – Pljevlja saniran je i od juče

se ponovo koristi. Posao je, kažu zadovoljni mještani, završen

saradnjom sa lokalnomupravom - opština je obezbijedila gra-

đevinski materijal, dok su žitelji sela prikupili novac za plaćanje

izvođača radova.

Prije tri godine nevrijeme je oštetilo noseću stopumosta, a

proljetos ga gotovo u potpunosti uništilo.

Mještani ističu dobru saradnju i koordinaciju sa predsjednici-

ma mjesne zajednice Pavino Polje Slobodanom Lekovićem i

Kovren DraganomMarkovićem.

- Očekujemo nastavak saradnje, odnosno da ćemo svi zajedno

doprinijeti da se dio puta kroz selo naspe, jer je u veoma lošem

stanju i jedan je od najneuslovnijih u opštini – kažumještani.

T. Č.

POBJEDNICI:

Aleksić,BašićiPešić

Mitar

Aleksić

ulovio

najviše

Opštinanabavila

materijal,mještani

platili izvođača

UDanilovgradu održavno prvenstvo u ribolovu

OPETUFUNKCIJI:

MostuVergaševićima

BIJELO POLJE:

Saniranmost uVergaševićima

PLJEVLJA

–Od28đaka, ko-

liko ihpohađaosnovnuškolu

u seluMataruge, u školske

klupe sjela su samodva. Pr-

vog školskogdananijeodr-

žananastava jernijedanđak

nijedošao.

Razlog je zahtjev Savjeta rodi-

telja da se smijeni direktorice

te ustanove Vanja Marković.

Ona tvrdi da iza svega stoji na-

stavnikBojanStrunjaš.

ZAHTJEVI

Roditeji su u peticiji objasnili

da smjenu Marković traže

,,zbog stalne promjene nastav-

nog kadra, te njenog odnosa

prema lokalnoj zajednici i nji-

hovoj djeci“.

- Tražimo da se na svoja radna

mjesta vrate nastavnici Danka

Pejović i Bojana Ostojić, kao i

da se nastavniku mr Bojanu

Strunjašu vrate časovi koji su

dodijeljeni kao honorar na-

stavnici crnogorskog jezika

Oliveri Rakočević koja je stal-

no zaposlena uOsnovnoj školi

,,Mile Peruničić“ uMaoču. In-

sistiramo da se Strunjašu vrati

starješinstvo u osmom razre-

dukoji jekaorazredni starješi-

na vodio prethodne školske

godine. Nastavnik Strunjaš ne

samo da je stručan čovjek, već

je i human i to znaju svi građa-

ni – navodi se u peticiji koju

potpisuje 15 roditelja.

Direktorice Vanja Marković

tvrdi da iza svega stoji nastav-

nikStrunjašipolitičkiinjegovi

lični razlozi.

- Problem je nastao zbog po-

djelečasova. Izvršena jedopu-

na nastavnicima koji imaju

stalni radni odnos. On nije za-

dovoljan zato što mu je sma-

njena norma kao radniku koji

je bio na određeno vrijeme.

Nije to prihvatio, organizovao

je roditelje, da djeca ne idu u

školu. Nije prvi put da tako ra-

di, uvijek na početku školske

godine tako je organizovao ro-

ditelje. Isto je radio svojevre-

meno u Srednjoj stručnoj ško-

li, manipulisao djecom,

manipulisao roditeljima. Ta-

kođe sammu ponudila da radi

u Kozici, ni to nije prihvatio,

jednostavnotražinasiludamu

se vrati nešto na šta nema pra-

vo, a na šta drugi nastavnici

imaju zakonsko pravo - kazala

jeMarković.

NADLEŽNOST

Ona je roditeljima koji imaju

primjedbe na njen rad prepo-

ručila da se obrate nadležnim

institucijama koje mogu izvr-

šiti nadzor i provjeriti rad.

- Djeca moraju ići u školu, ako

nežele i ako imnetrebaškolau

Matarugama, postoje druge

škole pa zašto ne prepišu dje-

cu, na to imaju pravo – kaže

Marković.

Mještani Mataruga, Kozica i

Ljutića za danas u deset sati

najavili suveliki zbor iblokadu

magistralnog puta na sat.

A.S.

DVADANAPRAZNA:

ŠkolauMatarugama

PLJEVLJA:

Direktorica škole uMatarugama o zahtjevu za njenu smjenu

Marković: Strunjaš

manipulišedjecom

U školu juče došla

samo dva đaka.

Savjet roditelja

zahtijeva smjenu

Marković i da se

na svoja radna

mjesta vrate

nastavnici Danka

Pejović i Bojana

Ostojić, a nastavniku

Bojanu Strunjašu

časovi i razredno

starješinstvo

Nastavnik Bojan Strunjaš kaže da ga je direktorica Marković

juče otpustila i na njegovomjesto dovela dvije nastavnice iz

Bijelog Polja.

- Jednoj je dala osam, a drugoj četiri časa – kazao je Strunjaš.

Strunjaš:Umjestomene

zaposlilidvijenastavnice

- Česte promjene nastav-

nog kadra uzrokovane su

odlaskomnastavnika na

bolja radna mjesta. Nije

domene, nastavnici nađu

bolje mjesto, posao u grad-

skoj školi, idu tamo gdje im

je bolje. Što se mene tiče,

apsolutno ni jednog radni-

ka ne mijenjam, osim kad

ode. Imala samnastavnicu

do juče, ona me pozvala

i saopštila da je prešla u

gradsku školu. Šta treba

da radim?! Ne mogu da ih

zaustavim, nemamnačin –

kaže Vanja Marković.

Odlaze

gdjeim

jebolje

ZIDOVIULOŠEMSTANJU:

Fiskulturna sala

POPLAVILA:

Kinosala