Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 5. septembar 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN

- IvanDanilović,

KsenijaDanilović,MartaRa-

dović, ZoranaRadović, Bojan

Garić i BojanaPopovićupo-

nedjeljak suprvi put sjeli u

školskuklupu, pohađajuOŠ

„MojsijeStevanović“uMa-

nastiruMorači. Njih šestoro

su svojevrsni junaci jer su

najbrojniji prvaci jedne seo-

ske školeuKolašinua i šire,

poslijedužeoddeceniju.

Uučionici ihjedočekalaučitel-

jicaGordanaVidović.

Juče ih je posjetio predsjednik

opštine KolašinMilosav Bula-

tović i uručio im komplete

udžbenika.

- Šest prvaka u seoskoj školi je

ohrabrenje za sve nas koji

pokušavamo da na teritorji

opštine povećamo brojeve ali i

kvalitet života - istakao jeBula-

tović.

Obraćajući se prvačićima, on

im je kazao da su juče počeli da

zidaju kuću znanja koju će do-

građivati i uljepšavati cijelog

života.

-Našaobaveza jedadoprinese-

mo da vaši uslovi školovanja i

života budu što bolji. Lokalna

vlast će to raditi i kroz pomoć

seoskim školama zajedno sa

Ministarstvom prosvjete, kao i

izgradnjom putne i pre-

rađivačke infrastrukture na

seoskompodručju – poručio je

Bulatović.

Direktor OŠ „Mojsije Steva-

nović“ Rade Baković nije krio

zadovoljstvo što je ove godine

upisano šest prvaka, pa školu

pohađa ukupno 24učenika.

- Uspjeli smo da učenicima

obezbijedimokvalitetneuslove

za odvijanje nastave, a tome je

doprinijela i zamjena krova na

školskoj zgradi koja je realizo-

vana uz pomoć Ministarstva

prosvjete - istakao jeBaković.

Besplatni udžbenici uručeni su

i u gradskoj OŠ „Risto Mano-

jlović“ kao i „Vojin Čepić“ u

DragovićaPolju,„Međuriječje“

u Međuriječju i „Radoslav

Jagoš Vešović“ u Barama Kral-

jskim.

Dr.P.

PLJEVLJA

- Radovi u Ulici kralja Petra teku planiranomdina-

mikom, a pri kraju je postavljanje cijevi koje će biti dio grad-

skog toplovoda. Zbog planiranog roka radnici Vodovoda ovih

dana rade i prekovremeno.

Direktor tog preduzeća Čedo Gospić zadovoljan je.

- Postavljamo cijevi od Zelengore do zgrade opštine, a završili

smo postavljanje cijevi u Ulici Miloša Kneževića odmarketa

Idea do Autobuske stanice. Za nekoliko dana ulazimo sa

mehanizacijomu Ulicu Miloša Tošića, gdje ćemo rekonstrui-

sati kompletnu vodovodnumrežu. Dakle, u ovoj godini rekon-

struisaćemo oko 1.100metara sekundarne vodovodne mreže

– kaže Gospić.

Po njegovim riječima, jedan od najkomplikovanijih poslova

jeste postavljanje toplovoda u dužini od 170metara.

- Za realizaciju toga posla zaključen je ugovor sa opštinom

vrijedan 170.000 eura, rok za završetak radova je dva mjeseca

i mi ćemo taj rok ispuniti - kazao je Gospić.

On je dodao da duguju veliku zahvalnost Termoelektrani i

Rudniku uglja koji su izašli u susret izvođaču ustupajući meha-

nizaciju.

A. S.

OHRABRENI BROJEMUPISANIH:

Bulatovićsaprvacima

KOLAŠIN:

Svečanost uOsnovnoj školi „Mojsije Stevanović“ koju pohađa 24 učenika

Rekordanbroj prvaka

uManastiruMorača

POŠTUJUROKOVE:

Radovi uglavnoj ulici

Toplovodćezavršiti

dokrajaoktobra

PLJEVLJA:

Radovi u Ulici

kralja Petra u nalnoj fazi

HERCEGNOVI

-Ministar-

stvoprosvjeteobezbijediće

pohitnompostupku30.000

eura zauređenjepodručnog

odjeljenjaOŠ „DašoPavičić“

uSutorini. Taj posaobiće za-

vršen tokomnarednadva

mjeseca. Utaj objekat preći

će 240djece izpodručnog

odjeljenja školeu Igalu, koja

ne zadovoljavabezbjednosne

uslove.

DirektorBranislavKrečković je

kazaodasveradeuinteresudje-

ce, da je njihova bezbjednost na

prvommjestu i da čekaju kona-

čanstavresornogministarstva.

–Jedanodatestazastrujujena-

pravljen ali nije prošao. Uradi-

ćemo još jedan.Komisija jeovih

dana obišla objekat u Sutorini,

čekamonjenizvještaj,kojićemo

podnijeti školskomodboru i po

proceduri koja je ustaljena vi-

djećemokakoćemodaljereago-

vati –kazao jeKrečković.

USLOVI

On objašnjava da će prostor u

Sutorini biti privremeno rješe-

nje. Na roditeljskom sastanku,

kakojerekao,jedandioroditelja

je bio protiv takvog rješenja, a

jedanuzdržan.

- Škola u Sutorini ima odlične

uslove za boravak djece, čak u

nekim segmentima bolje od

matične škole. Ima osamučio-

nica,kuhinjskiiprostorzapro-

duženi boravak, veliko dvori-

šte. Ministarstvo prosvjete će

hitno uložiti 30.000 eura za

dodatno uređenje. Imamo za-

jednički projekat sa jednim

preduzetnikom o postavljanju

sportskog balona u kome bi se

odvijalanastava fizičkogvaspi-

tanja. Taj projekat bi koštao

oko 50.000 eura – kazao je

Krečković ističući da bi prevoz

djece bio obezbijeđen.

UOŠ „Dašo Pavičić“ upisano je

ove godine 1.346 djece, od kojih

je 240 u Igalu, a 18 u Sutorini. U

Igalu je formirano10odjeljenja,

a prvi put su upisana i dva odje-

ljenja petog razreda zbognedo-

statka prostora umatičnoj školi

naToploj.

Područno odjeljenje od kraja

90-ih radi u prostorijama neka-

dašnjegdječjegodjeljenjaInsti-

tuta„DrSimoMilošević“.Kreč-

ković kaže da je objekat star

više od 70 godina i da nikada

nije urađena ozbiljnija re-

konstrukcija.

INICIJATIVA

Prijenekolikogodina grupa

roditelja pokrenula je inici-

jativu za izgradnju škole u

Igalu. Uspjeli su da dobiju po-

dršku opštine, kao i više od

2.000 građana koji su potpisali

peticiju.

Premda se pokazalo da postoji

dobravolja, zvaničnogpomaka

nema.Jednoodmogućihrješe-

nja u obezbjeđivanju nedosta-

jućeg prostora koje se pominje

u posljednje vrijeme, jeste i na-

dogradnja školske zgrade na

Toploj. O svemu konačnu riječ

mora dati Ministarstvo pro-

svjete.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Direktor OŠ „DašoPavičić“ o selidbi đaka iz područnog odjeljenja u Igalu

ŠkolauSutorini bićeza

dvamjesecaadaptirana

Ministarstvoprosvjete obezbijedilo

je 30.000eura za uređenje škole u

Sutorini. Objekat ima odlične uslove,

osamučionica, kuhinjski i prostor za

produženi boravak, velikodvorište -

kaže direktor BranislavKrečković

Roditelji čija djeca pohađaju školu „Dašo Pavičić“ negodova-

li su nakon što im je juče najavljena selidba. Oni su negodo-

vali i zbog toga što im ta informacija nije saopštena u junu,

umjesto prvog radnog dana u novoj školskoj godini.

Zabrinuti su i zbog činjenice da je škola u Sutorini udaljena

između tri i pet kilometara, u zavisnosti u komdijelu Igala

djeca žive. Smatraju da objekat u Sutorini takođe ne zado-

voljava osnovne uslove za boravak djece i izvođenje nasta-

ve. Za petak u 17 sati najavili su roditeljski sastanak, na koji

će pozvati i predstavnike lokalne uprave i novinare kako bi

predočili problem.

Roditeljinezadovoljni

240

djece pohađa

područno

odjeljenje u

Igalu

NEZADOVOLJAVA

BEZBJEDNOSNEUSLOVE:

Područnoodjeljenjeu Igalu

BranislavKrečković

PODGORICA

- CEDIS danas

nastavlja radove za kvalitetnije i

sigurnijenapajanjeelektričnom

energijomuvišeopština.

Berane:

od8do14:30satiPolica;

od 8 do 18 sati Lubnice I, Lubni-

ce II.

BijeloPolje:

od9do 15 satiMio-

če iBistrica.

Cetinje:

od9do 14 sati Dubova i

Smokovci.

Herceg Novi:

od 8:30 do 10:30

sati dio potrošača uz šetalište i

market „Idea“; od 8:30 do 13:30

sati Zelenika, dio potrošačaNa-

kićenovića.

Kotor:

od9do11 satiKavač -dio

potrošača kod tunela, i Prčanj –

diopotrošačakodpalate„Tri so-

rele“; od9do13satiKrivošije.

Kolašin:

od 9 do 15 satiMorača,

Rovca, Prekobrđe iCrkvine.

Mojkovac:

od9od 11 sati Javor-

je iKrašića strana.

Nikšić:

od 11 do 13:30 sati selo

MratinjeirepetitorMratinje;od

10 do 14 sati Šume; od 10 do 12

satidioDuklaiGrebica;od10:30

do14:30sati Pišče.

Petnjica:

od8do14:30satiLaga-

tori iRadmanci.

Plav:

od8do 14:30satiMartino-

viće.

Pljevlja:

od8do14satipovreme-

na:Podgorička,Narodnarevolu-

cija, Treća sandžačka, Skerliće-

va, Omladinska, Dječiji vrtić,

BojaĐenisijevića,Tršova,Boška

Buhe,hotel„Pljevlja“,Sud,Dom

vojske i Vatrogasni dom; od8do

16 sati dio prema Sokovićima i

Šarcima; od 8 do 17 sati Grevo,

Mrzovići, Ilino brdo i Rabitlje;

od 10do 11 sati naselje Šula; od8

do18satiPotrlica,RVIbb,Deve-

ta, Židovići, Krejino vrelo, Gre-

vo, Ilino brdo, Mrzovići, Skerli-

ćeva, Šula, Lovćenska, Velimira

Jakića,KraljaPetra, Pupovići .

Rožaje:

od 8 do 14:30 sati Suho

polje; od10do15Ibarac iBaza.

Šavnik:

od 8 do 16 sati Timar,

Dobra sela,Mljetičak i Slatina.

Ulcinj:

od8do 14ulcinjskeKru-

te, Kruče; od 9 do 13 sati: Donja

Klezna iGornjaKlezna.

M.N.

CEDIS

DioPljevalja

bez strujeod

8do 17 sati