Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 5. septembar 2018.

CrnomGorom

BUDVA

- Javnopreduzeće

Morskodobro iniciralo je iz-

mjenuZakonao finansira-

nju lokalne samoupraveu

dijelukoji seodnosi na ras-

podjelu sredstava za tekuće

održavanjekomunalnog re-

da i čistoće.

Oni su objasnili kako su se na

taj potez odlučili jer često do-

bijaju pritužbe građana i turi-

sta na neadekvatno održava-

nje čistoće na nezakupljenim

djelovimamorskog dobra, po-

sebnona budvanskoj rivijeri.

- Izmjenama zakona JPMor-

skodobroponovojeimalomo-

gućnost da direktno zaključu-

j e ugovore sa l oka l n im

komunalnim preduzećima u

primorskimopštinama, a pre-

ostala sredstva usmjerilo za

direktneinvesticioneprojekte

odlaganja, selektovanja i reci-

klaže otpada – objasnili su u

inicijativi.

Prema Zakonu o finansiranju

lokalne samouprave, 50 odsto

prihoda JPMorsko dobro di-

rektno se prenosi opštinama

za tekuće održavanje čistoće,

komunalnog reda, hortikultu-

re i javne rasvjete na nezaku-

pljenim djelovima morskog

dobra.

- I ove godine primorskimop-

štinama preneseno je ukupno

3,5milonaeuraza tunamjenu,

odčegasamoopštiniBudva1,3

miliona. Međutim, prethod-

nihdanadobilismofotografije

plaže na sjeveroistoku ostrva

Sveti Nikola preplavljene pla-

stikom i drugim otpadom, a

prijave smo dobili i za manje

plaže na strani ostrva okrenu-

toj ka otvorenommoru. Rani-

je, krozsaradnjusaNVOPorat

Budva organizovane su akcije

čišćenjaplažanaostrvuiopre-

dijeljena dodatna finansijska

sredstva za tu svrhu. Jasno je

da ovakve akcije jesu dobar

primjer,alidabezorganizacije

nadležnihkomunalnihpredu-

zeća ne mogu u kontinuitetu

obezbijediti održavanje čisto-

će tokomsezone–pišeu inici-

jativi.

Izražen problem, navode, u

održavanju čistoće bio je evi-

dentan i na gradskoj plaži Pi-

zana tokom čitave sezone. JP

Morsko dobro je više navrata

obavještavalo opštinu i komu-

nalnopreduzeće opotrebi bo-

lje organizacije komunalnih

službi i redovnijeg održavanja

čistoće, shodno sredstvima

koje imprenosi zatunamjenu.

- Slični problemzabilježeni su

proteklihsezonainapodručju

opštine Ulcinj, Bar i Herceg

Novi, ali generalno i u svim

primorskim opštinama – na-

vode u saopštenju.

IzMorskogdobrapodsjetilisu

da je ove sezone u punoj funk-

ciji bilo 430 kupališta. Proble-

ma su imali samo sa deset za-

kupaca od kojih će dugovanja

naplatiti sudskim putem. U

toku je priprema plana za

2019-2023. godinu, prema ko-

jem će se morsko dobro u za-

kup izdavati na pet, a ne na tri

godine kaodo sada.

M.N.- T.Č.

BUDVA

–Postrojenjemza

prečišćavanjeotpadnihvoda

unaseljuVješticaupravljaće

d.o.o. ,,Otpadnevode“. Sagla-

snost zaosnivanje togpredu-

zećadali suodbornici na ju-

čerašnjoj sjednici Skupštine.

Većinomglasovausvojena je

odlukada se zav.d. direktora

imenujeDuškaČučka.

Odbornik Stevan Džaković

smatrakakonijebiloneophod-

no osnivati novo pravno lice,

već da se za upravljanje predu-

zećemmoglaosnovati zasebna

jedinica u Vodovodu. Komen-

tarišući prijedlog da se Čučka

imenuje za v.d. direktora, on je

kazao da je riječ o partijskim

razlozima te da je trebalo ras-

pisati konkurs.

Predsjednik opštine Dragan

Krapović je kazao da je neop-

hodno bilo osnivanje novog

preduzeća, jerVodovod i kana-

lizacija nijesu na visini zadat-

ka.

- Stanje u Vodovodu nije po-

godno da preuzme brigu o po-

strojenju.Jedanbrojradnikaiz

Vodovoda poslat je na obuku

da se osposobe za rad na po-

strojenju i nijesu se dobro po-

kazali, niti su pokazali intreso-

vanje –kazao jeKrapović.

Osnivanjem opštinske firme i

imenovanjem v.d. direktora

stavljena je tačka na saradnju

opštine sa njemačkomkompa-

nijom ,,WTEWassertechnik“ i

austrijskimkoncernom,,EVN“

kojisugradilipostrojenjeigaz-

dovali njime odotvaranja uok-

torbu2014. godine.

On je istakao da jeČučka pred-

ložena za direktoricu jer najvi-

še zna o postrojenju u kome

radi od 2015. godine. Što se

konkursa tiče, objasnio je da

nijesu mogli raspisati javni

konkurs za preduzeće koje do

juče nije postojalo.

Na jučerašnjoj sjednici usvoje-

na je odluka o cijenama komu-

nalnih usluga kojom su sma-

njene deset procenata za

fizička i pravna lica, ali nijesu

izjednačene za te dvije katego-

rijepotrošača.DirektorKomu-

nalnog preduzeća Radovan

Bauk kazao je da će cijene biti

izjednačenekadapodzakonski

akti budu usvojeni i objavljeni

uSlužbenomlistu.

Odbornici su razmatrali i pri-

jedlog da Bauk ponovo bude

imenovan za izvršnog direkto-

ra togpreduzeća, ali većinaod-

bornika nije bila za to.

Skupštinaopštine jednoglasno

je imenovalaMilenu Šoć za di-

rektorku JUDnevni centar za

djecu i omladinu sa smetanja-

ma i teškoćamau razvoju. Dra-

ganKrapović jenajaviodaće ta

ustanova bitiotvorenairaditiu

punom kapacitetu od novem-

bra.

I.T.

TIVAT

–Konferencija„Naša

održivabudućnost“održaće

seuTivtuod6. do9. septem-

bra, aorganizuje je„Globalna

mrežazaodrživi razvoj“koja

okuplja lidere idonosioceod-

luka izšest sektora: vladinih

institucija, biznisa, akadem-

skihzajednica, institucijaob-

razovanja, neprofitnihorgani-

zacija imedija.Nakonferenciji

ćeučestvovati stotinak lidera i

filantropa, ameđuzvanicama

ćebiti i lideri balkanskihze-

malja.

Glavni dan konferencije biće 7.

septembar, kada će u hotelu

„Ridžent“ biti održane dvije pa-

nel diskusije. Prva, na temu

„Ropstvo i trgovina organima -

skrivenamrljanašegdruštva“, je

zatvorenog tipa, adruga, otvore-

nazamedije,održaćesenatemu

„Održivi rast i razvoj i nosioci

razvoja - kakomožemo doprini-

jeti“.

Osnivač Globalnemreže za odr-

živirazvojidomaćinkonferenci-

jeRomyHawattkažedajeskupu

Tivtuposebnobitanzastvaranje

i otvaranje GSNBalkanskog po-

glavlja koje će pokrenuti i nad-

gledati iz Crne Gore ,,uzimajući

u obzir stabilno političko i eko-

nomskookruženjeičinjenicuda

su crnogorska vlada u predsjed-

nik vodeći u dobrosusjedskim

odnosima koje njeguju u regio-

nu“. - Namjera članova je da se

GSNGlobalniThinktanksastaje

uvijekuCrnoj Gori prije najvaž-

nijeggodišnjegokupljanjauUje-

dinjenim nacijama u Njujorku

kojesedešavapočetkomoktobra

- saopštio jeHawatt.

Prethodne dvije godine, Romy

Hawatt, međunarodno poznati

investitor i državljaninCrneGo-

re, je lobirao kod osnivača te or-

ganizacije (uključujući Papsku

akademiju nauka pod papom

Franjom, i Crkvu Engleske pod

poglavarom biskupom kanter-

berijskim),dadodajuCrnuGoru

u kalendar svojih godišnjih kon-

ferencija.

S.K.

DOSTAPRIMJEDBINAČISTOĆU:

OstrvoSveti Nikola

BUDVA:

Morsko dobro traži izmjenu zakona o nansiranju lokalne samouprave

Opštinedobile3,5miliona

eura, aplaže suprljave

TIVAT:

Sjutra konferencija o održivoj budućnosti

Dolazi stotinak

lidera filantropa

Dobili smo pritužbe na čistoću ostrva Sveti Nikola i plaže

Pizana. Slični problemi zabilježeni su proteklih sezona i

na područjuUlcinja, Bara i Herceg Novog, ali generalno i u

svimprimorskimopštinama – navode izMorskog dobra

Bilo je

neophodno

osnovati

preduzeće jer

Vodovod nije na

visini zadatka

da brine o

postrojenju.

Nekoliko

radnika išlo je

na obuku ali se

nijesu pokazali

dobro, niti

interesovanje

da to rade

– kazao je

predsjednik

opštine Dragan

Krapović

BUDVA:

Skupština stavila tačku na saradnju opštine i njemačke kompanije ,,WTA“

Firma ,,Otpadnevode“

gazdujepostrojenjem,

Čučkav.d. direktora

Predsjednik opštine Budva

Dragan Krapović povukao

je tokom jučerašnje sjednice

prijedlog odluke kojom je

bilo predviđeno da opština

za 154.000 eura proda 500

kvadrata zemlje na gradskoj

obilaznici trgovačkoj kom-

paniji HD Laković. Krapović

se, kako je objašnjeno, na

taj potez odlučio nakon što

četiri skupštinska odbora

nijesu dala saglasnost. On

je preporučio da se odluka

doradi za neko naredno

zasijedanje.

Opština Budva izdala je

u februaru prošle godine

urbanističko-tehničke uslo-

ve podgoričkoj kompaniji

Hard diskont Laković, da

na zemlji Mitropolije crno-

gorsko-primorske izgradi

poslovno-trgovači kom-

pleks.

Povučena

odluka

oprodaji

zemljišta

HD ,,Laković“

VODOVODNIJEDORASTAOZADATKU:

PostrojenjeuBečićima