Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

Polaganjem

vijencana spomen-pločuu

uvaliDobreč juče jeobilježe-

no sedamgodinaodkada su

upaduhelikoptera stradala

trojicapripadnikaVazduho-

plovstvaVojskeCrneGore

(VCG), potpukovnikBelha-

dinŠahbaz,major Ivan

Obradović i vodnikprvekla-

seVidojeTomić.

U prisustvu članova porodica,

počast nastradalim vojnicima

odali su predstavnici Vazdu-

hoplovstva, Mornarice i osta-

lih jedinicaVCG.

Kako je saopšteno izMinistar-

stvaodbrane,izKomandeVaz-

duhoplovstva VCG poručili su

da su Šahbaz, Obradović i To-

mić uvijek časno i pošteno iz-

vršavali sve postavljane zadat-

ke na ponos VCG i da je njihov

odlazak ostavio veliku prazni-

nu u redovima pilota crnogor-

skog vojnog vazduhoplovstva.

Potpukovnik Šahbaz Belhadin

(44), pilot i nastavnik letjenja,

major IvanObradović (36), pi-

lot i nastavnik letjenja i vodnik

prve klase Vidoje Tomić (36),

tehničar-letač, poginuli su u

udesu vojnog helikoptera „H-

42 gazela“ 2. septembra 2011.

godine, 500 metara južno od

uvale Dobreč, na poluostrvu

Luštica, tokom redovnog tre-

nažnog leta.

Komisija za ispitivanje udesa

helikoptera istragu je radila

duže od godinu i izvještaj pre-

dala unovembru2012.

- Uzrok udesa je gubitak kon-

trole nad vazduhoplovom, što

je najvjerovatnije posljedica

otkaza u sistemu komandi leta

helikoptera. Zbog velikog bro-

ja i obima lomova i oštećenja

na djelovima helikoptera, nije

bilo moguće utvrditi koja je

konkretna komponenta zaka-

zala – zaključeno je u izvješta-

ju.

K.K.

PODGORICA

Nevladineor-

ganizacijeJuventas i Centar

zamonitoring i istraživanje

smatrajudabi nadnevnom

redu sjedniceSkupštineCrne

Gore trebalo štoprijedabu-

deNacrt zakonaoograniča-

vanjuupotrebeduvanskih

proizvoda, jer je javna ra-

spravao tomaktuzavršenau

decembru.

Oni naglašavaju da su više puta

apelovali, prije početka turi-

stičke sezone, na značaj što ra-

nijeg usvajanja i primjene ovog

zakona, međutim, kako kažu,

odgovor je izostao.

- Postavlja se pitanje zašto se

prolongirapredlaganjezakona

Skupštini na usvajanje i imple-

mentaciju-navelisuusaopšte-

nju.

ZABRANE

Oni supojasnili da senovimza-

konom o ograničavanju upo-

trebe duvanskih proizvoda ja-

sno definiše zabrana pušenja

na javnimi radnimprostorima,

kao i da se poništavaju sporne

odredbe Zakona o taksama na

upotrebu duvanskih proizvo-

da, akustičnih i elektroakustič-

nihuređaja.

Smatraju i da bi trebalo što prije

unaprijeditiznanjeinspekcijskih

službi i ojačati ih za postupanje

po Zakonu o ograničavanju upo-

trebe duvanskihproizvoda.

Potrebno je, kako prenosi PR

centar,kontinuiranopodsjećati

da je Crna Gora potpisala

Okvirnu konvenciju kontrole

duvana(FCTC)itimeseobave-

zala da će sprovoditi dosljednu

politiku u oblasti kontrole du-

vanskihproizvoda.

KONVENCIJA

U proteklo pola godine, prema

njihovim riječima, bilo je više

događajakojimasu, kakosuna-

veli,predstavnicivlastiprekrši-

li konvenciju.

- Imali smopozdravljanjeotva-

ranja rada novog duvanskog

kombinata od trenutnog pot-

predsjednika Vlade za eko-

nomski sistem i finansije i ta-

da šn j eg gradonače l n i ka

Podgorice, kao i organizovanje

Samita ministara finansija, gu-

vernera i direktora poreskih

uprava, prilikomkojeg je pred-

stavnik jedne duvanske kom-

panijeaktivnolobiraozaizmje-

nu akciznog kalendara s ciljem

snižavanja akciza na duvanske

proizvode, što se i dogodilo na

prvoj sjednici vlade nakon odr-

žanog samita - naveli su iz Ce-

mija i Juventasa.

Posljednji podaci Instituta za

javno zdravlje ukazuju na po-

rast broja pušača i to za 4,4 od-

sto, dok rezultati analize SZO

upozoravajudaćenesprovođe-

nje odredbi o zabrani pušenja

na javnimmjestima koštati Cr-

nuGoru 10.514 života.

Iz Cemija i Juventasa smatraju

da će, ukoliko se zakon usvoji,

dugoročno posmatrano sma-

njenje prevalence pušenja sa-

čuvati živote 37.522 građana

Crne Gore, što predstavlja šest

odsto ukupnog stanovništva

naše zemlje.

Sl.R.

Polaganjevijenacana spomen-ploču

Obilježena sedmogodišnjica smrti pripadnika VCG

Trojicapilotabili zaponos

Juventas i Cemi apeluju da Skupština što prije raspravlja

o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

Smanjenjebrojapušača

sačuvalobi 37.522 života

ILUSTRACIJA

Posljednji podaci Instituta za javno zdravlje ukazuju

na porast broja pušača i to za 4,4 odsto, dok rezultati

analize SZOupozoravaju da će nesprovođenje

odredbi o zabrani pušenja na javnimmjestima

koštati Crnu Goru 10.514 života -naveli su iz ovihNVO

PODGORICA

CarinikGoj-

koLeković i PetarMilutino-

vić suprema sumnjama istra-

žiteljabili vođe grupakoje su

učestvovaleu švercucigareta

čime jebudžet, kako sepro-

cjenjuje, oštećenzaoko40

miliona eura.

Milutinović je uhapšen počet-

kom avgusta i nalazi se u Zavo-

du za izvršenje krivičnih sank-

cija, dok Leković još nije

saslušan jer je nedostupan na-

šimvlastima.

Leković se sa suprugom, koja je

takođe obuhvaćena prijavom

Specijalnog tužilaštva, nalazi u

inostranstvu.

Istragaošvercucigaretapokre-

nuta je početkomavgusta i tada

su uhapšene četiri osobe – a na

spiskuosumnjičenihsu senašli

Milutinović,DraganŠušter,Ra-

dovan Brajković, Stefan Vuja-

čić, zbog sumnje da su šverco-

vali 65.000 šteka cigareta bez

akciznih markica, ukupne vri-

jednosti oko 1.400.000 eura.

Tužilaštvo je nakon njihovih

hapšenja prikupljalo dokaze o

umiješanosti nekih carinika i

dvije firme u šverc cigareta, pa

je29. avgustauslijediloprošire-

nje istrage i podnošenje novih

krivičnihprijava.

Po nalogu Specijalnog tužilaš-

tva, prošle srijede uhapšeno je

deset osoba, dok se za 14 traga

zbog osnovane sumnje da su

učestvovali u nelegalnom po-

slu koji je državnu kasu oštetio

za desetinemiliona eura.

Oddeset osoba, koliko jeprive-

deno u Tužilaštvo, šest je pu-

PODGORICA

Specijalno tužilaštvo tražilo je

jučeuVišemsududa sepotvrdi optužnicapro-

tivbivšegpredsjednikaberanskeopštineVuke

Golubovića i njegovih saradnika.

S druge strane, branioci optuženih bili su katego-

rični da se postupak protiv njihovih klijenata obu-

stavi jer, kako su tvrdili, navodi optužnog akta su

neosnovani.

BranilacoptuženogDarkaMališića iŽarkaBarjak-

tarovića, advokat Lazar Aković, kazao je za Pobje-

du da, ukoliko dođe do potvrđivanje optužnice,

dokazaće da njegovi klijenti nijesukrivi.

- Mom branjenikuMališiću je povrijeđeno pravo

na fer i pravično suđenje jer jenabolničkomliječe-

nju i nijemogaoda izneseodbranu, iako samja tra-

žio da se odgodi ročište, sud to nije prihvatio – ka-

zao jeAković.

On je dodao i da Barjaktarović ima dokaze da je

imovinukupioustečajnompostupku, te i da ako se

potvrdi optužnica, dokazaće nevinost.

OptužnicomSpecijalnog državnog tužilaštva, Vu-

ka Golubović, njegov brat Milan i bivši načelnik

beranskog katastra DarkoMališić i Momčilo Saji-

čićteretesedasuzloupotrebomslužbenogpoloža-

ja gradskukasuoštetili za više hiljada eura.

Zazloupotrebuputempomaganjaseteretevlasnik

geodetske agencije Vučeta Mališić, kompanija

,,Tehnostar“ i njenvlasnikŽarkoBarjaktarović.

Prema navodima naredbe za istragu koju je potpi-

sala tužiteljkaTatjanaŽižić, VukaGolubović se te-

reti da je opštinski budžet oštetio za više oddvade-

set hiljada eura.

Provjerom finansijske dokumentacije beranske

opštine, Tužilaštvo je pronašlo da je Golubović

2011.godine,bezpravnogosnova,investitora,kom-

paniju ,,Tehnostar izgradnja“ iz Berana, oslobodio

plaćanja naknade za uređivanje građevinskog ze-

mljišta.

M.L.

BERANE

Policija je u Beranama pretresla Stribora

Đukića (23) i pronašla pištolj u ilegalnomposjedu.

Đukić je bio za upravljačem vozila „golf“ i prilikom

kontrole inspektori su zaplijenili pištolj ,,cz M70“

kalibra 7,65 milimetara u kojem se nalazilo šest

metaka.

Pronađeno oružje i municija upućeni su u Forenzič-

ki centar na vještačenje. Đukić je od ranije poznat

istražiteljima. On je bio ranjen sredinomdecembra

prošle godine ispred svoje kuće u kojoj se nalazi i

kafe bar ,,Apolon“ u vlasništvu porodice Đukić. On

je ranjen sa više hitaca iz vatrenog oružja.

M. L.

Istraga o švercu cigareta kojim je budžet oštećen

Razmatrana optužnica protiv bivših čelnika beranske opštine

Tužilaštvoostalopri

optužbama, odbrana

tražilaobustavupostupka

Golubovićdolazi na suđenje

:ARHIVAPOBJEDE

BERANE:

Policija kontrolisala Stribora Đukića

Pronađenpištolj imunicija

Leković i

Milutinović

osumnjičeni

da suvođe

grupa