Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

Društvo

organizacija unašoj zemlji.

Tokom javne rasprave koja je

trajala duže od mjesec, poka-

zalo se da je dogovor nemogu-

će postići. Dva od tri okrugla

stola su otkazana, a pristalice

Srpskepravoslavne crkvekoje

su se masovno okupljale ver-

balnosunasrtalenaklerCrno-

gorske pravoslavne crkve.

Jedini okrugli sto održan je u

Podgorici i obezbjeđivale su

ga jake policijske snage. Ono

po čemu će ostati upamćen

ovaj skup u glavnom gradu je

što su se, prvi put od obnavlja-

nja Crnogorske pravoslavne

crkve 1993. godine, za istim

stolomnašli predstavnici ove i

Srpske crkve uCrnoj Gori.

Na Nacrt zakona stiglo je

4.500 podnesaka sa primjed-

bama i sugestijama, od čega je

skoro sve - 99,3 odsto podnije-

la SPC, njene eparhije i sa nji-

mapovezaneorganizacije.Sve

ostale vjerske zajednice, poli-

tičkepartije i građani podnije-

li su23 podneska.

Srpskacrkva imala jeprigovor

na gotovo kompletan Nacrt

zakona.

ČLANOVI

Sdrugestrane,Crnogorskacr-

kva podržala je dokument, a

prema njihovoj ocjeni okosni-

cazakona ječlan52kojipropi-

suje da su svi vjerski objekti i

zemljište koje koriste vjerske

zajednice na teritoriji Crne

Gore, a za koje se utvrdi da su

izgrađeni, odnosno pribavlje-

ni iz javnih prihoda države ili

su bili u državnoj svojini do 1.

decembra 1918. godine, kao

kulturna baština Crne Gore,

državna svojina.

Nacrtom je precizirano i da

vjerski objekti za koje se utvr-

di da su izgrađeni na teritoriji

CrneGore zajedničkimulaga-

njima građana do 1. decembra

1918. godine, takođe, državna

svojina.

Članom53definisano jedaor-

ganupravenadležanzaposlo-

ve imovine, u roku od godinu

od dana stupanja na snagu za-

kona, utvrdi vjerske objekte i

zemljište koji su, u smislu čla-

na 52 ovog zakona, državna

svojina, uradi njihov popis i

podnese zahtjev za upis prava

državne svojine na tim nepo-

kretnostima u katastar nepo-

kretnosti. Organ uprave nad-

ležan za poslove katastra je

dužan da, kako je definisano,

upisprava iz stava 1 ovogčlana

obavi u rokuod60danaodda-

na podnošenja zahtjeva.

Žestoku polemiku izazvao je i

član 11 koji seodnosi na terito-

rijalnu „konfiguraciju“ vjer-

ske zajednice. Tomodredbom

propisano je da se „teritorijal-

na konfiguracija vjerske za-

jednice, koja je registrovana i

djeluje u Crnoj Gori, ne može

prostirati van Crne Gore“, od-

nosno da „sjedište vjerske za-

jednice koja je registrovana i

djeluje u Crnoj Gori mora biti

uCrnoj Gori“.

ONacrtu se izjasnila i Veneci-

janska komisija koja je dala

pozitivnomišljenje.

Predsjednik Milo Đukanović

izjavio je u junu, tokom susre-

ta sa državnim sekretarom

Svete Stolice kardinalomPje-

trom Parolinom, da je Crna

Goraopredijeljenadasesapa-

žnjomi odgovornošćuposveti

pitanju zakona o slobodi vje-

roispovijesti, „čuvajući stabil-

nost, multikonfesionalni i

multikulturalnikarakterdrža-

ve“.

K.KRSMANOVIĆ

PODGORICA

- Savez iUnija

slobodnih sindikata zatraži-

će raspisivanje referendu-

ma, ane isključujunimoguć-

nost organizovanjaprotesta

i generalnog štrajka, ukoliko

Ministarstvo radaneuvrsti

njihove zahtjeveu izmjene

zakonaopenzijskomi inva-

lidskomosiguranju.

Tosu,prenijelajeRTCG,pred-

stavnici obje sindikalne orga-

nizacije saopštili na Žabljaku,

na prvoj javnoj tribini povo-

domizmjena ovog zakona.

Predstavnici obje sindikalne

centrale upoznali su članstvo

izŽabljakaonovinamaPrijed-

loga zakona o penzijsko-inva-

lidskom osiguranju i predsta-

vili imi najvažnije zahtjeve.

- Među osnovnim zahtjevima

jedanebude40godinaradnog

staža i 65 godina kumulativno

za starosnu penziju, zatim da

20 najboljih godina bude za

obračun penzije - saopštio je

Duško Zarubica iz Saveza sin-

dikata.

Članstvo obje sindikalne orga-

nizacije saglasno je da predlo-

žene izmjene ne idu na ruku

radnicima, jer se, kako kažu,

značajnopooštravajuuslovi za

odlazakupenziju.

- Najveća zamjerka ovom za-

konu je granica do 67 godina,

jer je prosto nepristojno ući u

učionicu u tim godinama, biti

građevinski radnik sa 67 godi-

na, medicinska sestra u ambu-

lanti sa 67 godina – kazala je

profesorica Milojka Stijepo-

vić.

Sindikalcisučlanstvupredoči-

li i koje će aktivnosti preduzeti

u slučaju daMinistarstvo rada

ne prihvati njihove zahtjeve.

- Dvije centrale će pokrenuti

potpisivanje za pokretanje

prijedloga za održavanje refe-

renduma po ovom pitanju.

Ukoliko sve te potpise obezbi-

jedimo, a Skupština ne bude

raspisala referendum, onda

smo spremni da pokrenemo

drugi mehanizam sindikalne

borbe, protest ili generalni

štrajk- saopštioječelnikUnije

slobodnih sindikata Srđa Ke-

ković.

R.D.

PODGORICA

– Vijeće Mašin-

skog fakulteta dostavilo je na

izjašnjenje senatorima prijed-

log izmijenjenog nastavnog

plana za studijsku 2018/2019.

godinu na način što bi nasta-

vu na jednompredmetu

umjesto profesora Radoja

Vujadinovića izvodio rektor,

profesor Danilo Nikolić.

O tome će se Senat izjasniti

na sjednici koja bi trebalo da

bude održana u četvrtak, a

Mašinski fakultet je u prijed-

logu pojasnio da je riječ o

predmetu Tehnički i pogonski

materijali, na studijskompro-

gramDrumski saobraćaj, koji

se prvi put izvodi po novom

nastavnomplanu i programu.

Zatražili su da se obavi izmje-

na predmetnih nastavnika u

dijelu Pogonskihmaterijala,

da umjesto profesora Vujadi-

novića nastavu izvodi profe-

sor Nikolić.

- Prvobitno predviđeni pred-

metni nastavnik za navedeni

dio predmeta prof. dr Radoje

Vujadinović je saglasan sa

navedenom izmjenom. Ana-

lizomopterećenja utvrđeno

je da Vujadinović i bez ovog

dijela ispita ima potrebno

opterećenje u nastavnom

procesu – istakli su u prijed-

logu.

Podsjećaju da je Nikolić

izabran u zvanje redovnog

profesora na oblast Motori i

vozila, u julu prošle godine,

te da u predmetnoj oblasti

jedan od predmeta je i pred-

met Pogonski materijali na

Pomorskom fakultetu u Koto-

ru koji izvodi Nikolić.

- Imajući u vidu značajno

iskustvo, reference, razvoj

Laboratorije za gorivo, kao

i pripremljene nastavne

materijale prof. Nikolića

za oblast Pogonskih

materijala, Vijeće Mašin-

skog fakulteta je jedno-

glasno donijelo nave-

denu odluku – zaklju-

čeno je u prijedlogu

ove visokoškolske

ustanove.

N. Đ.

PODGORICA

- Zavodza ge-

ološka istraživanja, u sarad-

nji saMinistarstvomekono-

mije, apovodom

obilježavanja 70godina ru-

darstvauCrnoj Gori, raspi-

sao je jučekonkurs zadodje-

lu 10 stipendija studentima

osnovnihakademskih studi-

ja rudarstva i geologije za

studijsku2018/2019. godinu.

Stipendije će, kako je saopšte-

no, biti odobrene studentima

koji su državljani Crne Gore, a

u predstojećoj školskoj godini

biće isplaćene u 10 mjesečnih

rata. Visina stipendije na mje-

sečnomnivou iznosi 200 eura.

Pet stipendija biće dodijeljeno

studentimaprvegodineosnov-

nih akademskih studija (četiri

stipendije iz oblasti rudarstva i

jedna stipendija iz oblasti geo-

logije), apet stipendija studen-

tima narednih godina osnov-

nih akademskih studija (četiri

stipendije iz oblasti rudarstva i

jedna iz oblasti geologije).

Pravo na stipendiju mogu

ostvariti redovni studenti prve

i narednih godina osnovnih

akademskih studija, koji su pr-

vi put upisali semestar studij-

ske 2018/2019. godine. Rok za

podnošenje dokumentacije je

31. oktobar.

Konkurs sa svim detaljnim in-

formacijama i prijavni formu-

lar može se preuzeti na inter-

net stranicama Zavoda za

geološka

istraživanjawww.ge- ozavod.co.me

i Ministarstva

ekonomijewww.mek.gov.me

.

Rang lista kandidata koji su

ostvarilipravonastipendijubi-

će objavljena na internet stra-

nicama dvije institucije najka-

snije do 30. novembra.

R.D.

Podrškaprvačićima

ću godinu

stavSPC

iti donijet

JAKEPOLICIJSKESNAGEOBEZBJEĐIVALE

SKUP:

Sa javne raspraveuPodgorici

Dva reprezentativna sindikata nezadovoljna izmjenama zakona o penzijskomosiguranju

Mogući su i protesti

DuškoZarubica

SrđaKeković

ZgradaTehničkih fakulteta

TražedaNikolićpredaje

umjestoVujadinovića

Ministarstvo ekonomije

Stipendije studentima rudarstva i geologije

Mašinski fakultet izmijenio nastavni plan

DaniloNikolić