Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Nacrt zako-

nao slobodi vjeroispovijesti

nećebiti gotovdokrajaove

godine, ali hoćepočetkom

sljedećekada ćebiti proce-

suiranVladi, saznajePobje-

da.

Ovuinformacijupotvrdiojeza

naše novine ministar za ljud-

skaimanjinskapravaMehmed

Zenka, koji je kazao i da će u

timu koji radi na ovom doku-

mentu najvjerovatnije biti an-

gažovan i strani ekpert.

TIM

-Nadokumentuse intenzivno

radi. Nije namu planu rada za

ovu godinu, ali je pitanje vre-

mena kada će biti urađen. Ni-

jesam optimista da ćemo stići

do kraja godine da završimo

nacrt,alipočetkomsljedećeće

bitiuproceduri–istakao jeon.

Ministar kaže da ekspertski

tim svakodnevno radi i u stal-

nom je kontaktu sa predstav-

nicima svih vjerskih zajedni-

ca.

-Ciljnamjedapostignemošto

širi konsenzus. Najspornija je

imovina. Moguće je da će biti

uključen i strani ekspert.Nije-

smojošdefinitivnoodlučili,ali

je ta opcija veoma bliska svi-

ma. Potrebannamjenezavisni

stručnjak, da ne bude da mi

hoćemo nešto na silu. U inte-

resu svih je da uradimo kvali-

tetan i dugoročan zakon – do-

dao jeZenka.

Najviše primjedbi na Nacart

zakona o slobodi vjeroispovije-

sti tokomjavne rasprave dosta-

vila je Srpska pravoslavna cr-

kva u Crnoj Gori, a ministar

ističedasuihsverazmotriliida

suonebrojne,alidasesuštinski

odnose na dvije-tri tačke.

- Imali smo sastanke sa pred-

stavnicimavjerskihzajednica.

Radimo dvije godine na ovom

dokumentu i nakon što je jav-

na rasprava završena trudimo

sedanaosnovu sugestija i pri-

mjedbi kojesmoprimili dođe-

mo do kompromisa i uradimo

dokument kojimćemopostići

što širi konsenzus – istakao je

Zenka.

Jasno je, kaže, da apsolutnog

konsenzusa neće biti, i baš za-

to, „imajući u vidu osjetljivost

ovog zakona“, u Vladi moraju

biti pažljivi i oprezni.

- Iako je potrebno da se ovaj

zakon što prije nađe u proce-

duri, ne smijemo da žurimo.

Želimo da bude što manje za-

mjerki. Svaka zajednica ima

neku sugestiju i primjedbu –

kažeZenka.

RASPRAVA

Tokom javne rasprave Nacr-

tomzakona najviše su se bavi-

le Srpska crkva u Crnoj Gori i

Crnogorska pravoslavna cr-

kva. Srpskoj je dokument koji

jeponuđenna raspravunepri-

hvatljiv, dok jeCrnogorskaza-

dovoljna, jer ovakav zakon,

ako bude usvojen, omogućava

da crkve i manastiri, koji su

pod nerazjašnjenim okolno-

stima upisani kao vlasništvo

Srpskecrkve,buduvraćenidr-

žavi.

- Bez obzira na stav Crnogor-

skepravoslavnecrkve i Srpske

pravoslavne crkve Vlada je u

obavezi dadoneseovaj zakon i

donijećega–zaključio jeZen-

ka.

Zakonoslobodi vjeroispovije-

sti trebalo bi da na najbolji na-

činuredi odnose države i vjer-

skih zajednica u skladu s

evropskimstandardima.

Pobjeda je u maju objavila da

jeVlada,nakonkrahajavnera-

sprave 2015. godine, ponovo

počelaradnaovomdokumen-

tu, te da je održano više sasta-

naka sa zvaničnicima vjerskih

PODGORICA

-Ministarpro-

svjeteDamirŠehovićuputio

ječestitkuprvacimapovo-

dompolaskauškolu, navode-

ćidaćeobezbijeditidarastu

uzdobrenastavnike, tedaće

raditinatomeda izgradedo-

breškole.

-Zakoračilisteunajljepšedoba

života. Dovoljno veliki da poč-

nete preuzimati obaveze, sa-

mostalno raditi i učiti, a opet

sasvim bezbrižni i otvoreni za

svijet. Čekaju vas nastavnici sa

znanjem i strpljenjem, koji će

vam, tokom sati provedenih u

školi,bitizamjenazaporodicui

najveća podrška. Oni će vas

predanovoditi kaupoznavanju

sebe i onoga čime želite da se

baviteubudućnosti. Avi imza-

uzvrat dajte poštovanje i dobro

vladanje - saopštio jeŠehović.

On je đacima poručio da će im

se neko gradivo činiti nesavla-

divim, aproblemnerješivim.

- Dužnost obrazovnog sistema

jeste ne samoda vampomogne

da to gradivo savladate, već i da

vas nauči da bilo koji problem

na koji naiđete dočekate spre-

mno

ihrabro.Vi

stevećsadma-

liheroji,alinašejedavamomo-

gućimo da to i ostanete. Sve što

neznate, pitajte. Svaki problem

podijelite. Učite, ali ne zabora-

vitedaseigrate.Mićemosetru-

diti da zbog vas budemo bolji i

učinimo sve da vaša plovidba

znanjem bude mirna, ali sadr-

žajna, puna mogućnosti, i bez

granica -poručio jeŠehović.

Ove godine u školskim klupa-

ma jeoko7.500prvačića.

N.Đ.

PODGORICA

–Transplanta-

cioni timKliničkogcentra,

osimljekara izHrvatske, una-

rednomperiodupojačaće i

bivšinačelnikUrološkeklini-

kenaVojno-medicinskoj aka-

demijiuBeogradudrNovak

Milović–potvdili suPobjedi

izKCCG.

Od 2012. godine, od kada se u

Kliničkomobavlja transplanta-

cija bubrega, urađene su 34 in-

tervencije,dokpresađivanjetog

organačeka41osoba.

DoktorkaMarina Ratković ka-

zala je za Televiziju Crne Gore

da očekuje da će dolaskom dr

Milovićabroj pacijenatakojima

će se raditi transplantacija bu-

bregauKliničkombiti veći.

- Profesor je poznat kod naših

pacijenata imi sasrećommože-

mo da kažemo da ćemo imati

sigurno veći broj i posebno kod

pacijenata koji nemaju istu krv-

nugrupu- kazala jeona.

Uprkos tome što je usvojen za-

kon kojimse sa informisane sa-

glasnosti prešlo na pretpostav-

ljenu (svi smo potencijalni

donori osimako seuživotaoso-

ba nije izričito izjasnila da to ne

želi), premanjenimriječima, ne

smije se ništa preduzeti bez sa-

glasnosti porodice.

Svijest o darivanju organa kako

bi se drugima produžio život i

dalje je na niskom nivou i nije

zaživjela kadaverična tran-

splantacija. Od 2012. zabilježen

je samo jedan donor samožda-

nomrtve osobe, i to pacijentki-

njakoja jebiladržavljankaSrbi-

je.

Sl.R.

PODGORICA

-Ministarstvoprosvjetedodijeliće 3.400kre-

dita studentimaosnovnih i specijalističkih studija, aprijave

sepodnosedo 19. oktobra.

Kredite će, kako je saopšteno, dobiti 770 studenata prve godine

osnovnih i 2.290 studenata starijihgodina studija.

Crnogorskimdržavljanimakoji studirajuvanCrneGoredodije-

liće se90kredita studentimaprvegodineosnovnih i 250kredita

studentima starijihgodina studija.

- Pravo na kredit imaju studenti osnovnih i specijalističkih aka-

demskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja

koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i

nijesu mijenjali studijski program. Prilikom izbora kandidata

prednost imaju oni koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini

školovanja - saopšteno je izministarstva.

Kako dodaju, kredit se odobrava za jednu studijsku godinu i

isplaćuje se u deset mjesečnih rata. Visina kredita zavisi od

uspjehauprethodnojgodiniškolovanja,odnosnoindeksauspje-

ha i godine studija.

R.D.

PODGORICA

-Klinikazaor-

topedijui traumatologijuu

KliničkomcentruCrneGore

zapetnaestakdanabićereno-

viranauokviruprojekta„Za

ljepšezdravstveneustanove“.

Dvije trećine posla već je zavr-

šeno, prenijela je RTCG. Reno-

viranje klinikedio je zajedničke

akcijeRadioTelevizijeCrneGo-

re, Ministarstva zdravlja i kom-

panije „Cerovo“.

Tokomsedmice, kako je najav-

ljeno, očekuje se početak sana-

cije Doma zdravlja u Mojkov-

cu.

R.D.

Šehović: Zakoračili ste

unajljepšedoba života

Ministar prosvjete prvog školskog dana uputio čestitku prvačićima

POBJEDA SAZNAJE:

Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti čeka sljed

Zenka: Bezobziran

i CPC, ovaj zakonće

Iako je

potrebno da se ovaj

zakon što prije nađe u

proceduri ne smijemo da

žurimo. Želimo da bude

štomanje zamjerki. Svaka

zajednica ima neku

sugestiju i primjedbu

– kažeMehmed

Zenka

4.500

podnesaka sa primjedbama i sugestijama, odnosno

99,3 odsto, podnijela je SPC, njene eparhije i sa njima

povezane organizacije naNacrt zakona

Dodatno pojačanje transplantacionog tima KC

Ministarstvo prosvjete

Mehmed

Zenka

SaVMAdolazi

NovakMilović

Počeleprijaveza

studentskekredite

Klinički centar

INCIDENTI:

Sa javne

raspraveuKotoru

Zgrada

Ministarstva

prosvjete

Klinikazaortopediju

biće renovirana za

petnaestakdana

AkcijaRTCG, Ministarstva zdravlja i kompanije „Cerovo“