Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

Ekonomija

Završen tender za davanje u zakup zemljišta na lokalitetu Briska gora u Ulcinju

Stigle tri ponudeza

gradnjusolarneelektrane

Za električnu

energiju iz

solarne elektrane

neće biti plaćani

podsticaji

Solarnaelektrana

PODGORICA

- Ponude za iz-

gradnju solarne elektranena

lokalitetuBriska gorauUlci-

njudostavila su tri ponuđa-

ča, konzorcijumFortumi

Elektroprivreda (EPCG),

IREDL iMontesolar konzor-

cijum, saopšteno je izMini-

starstva ekonomije.

-Tenderskakomisijaćeuroku

od 30 dana od dana otvaranja

ponuda, na osnovu vrednova-

nja ponuda, predložiti Vladi

jednu, sa kojom će potpisati

ugovor i koja će pristupiti rea-

lizaciji projekta prema tende-

rom utvrđenim pravilima –

kaže se u saopštenju.

Ministarstvoekonomijeraspi-

salo je u maju javni poziv za

davanje u zakup zemljišta u

državnoj svojini ukupne povr-

šine 6,6 miliona kvadrata radi

projektovanja,izgradnje,kori-

šćenja i održavanja solarne

elektrane instalisane snage

veće od200megavati (MW).

- Javni poziv završen je juče,

nakončega jeobavljenootvara-

njeomotaponuda i konstataci-

ja njene formalne ispravnosti u

prisustvu tenderske komisije –

navodi se u saopštenju.

Iz EPCG je juče saopšteno da

je konzorcijumove firme i fin-

ske kompanije Fortum dosta-

vio juče ponudu na ovaj javni

poziv.

- Menadžment kompanije, na

poziv Fortuma, prepoznao je

ovaj projekat kao finansijski i

strateški dobro pozicioniranu

mogućnostzabudućirazvojsa

značajnim energetskim po-

tencijalom, a poslovne perfor-

manse kompanije idu u prilog

nastavku planiranog ambicio-

znog investicionog ciklusa -

navodi se u saopštenjuEPCG.

Dodaje se da je finski Fortum

jedan od lidera u toj oblasti i

trenutnoposjedujesolarni ka-

pacitet od220MW.

- Kompanija zapošljava oko

9.000 radnika sa vodećim

stručnjacima u toj oblasti u

nordijskimi baltičkimzemlja-

ma. Prošlogodišnja prodaja

energije Fortuma iznosila je

4,5 milijardi eura – saopšteno

je izEPCG.

Prema podacima sa sajtaCen-

tralnogregistraprivrednihsu-

bjekata vlasnik i direktor pod-

goričke firme Monte solar je

VeselinVučurović.

Firma International Renewa-

ble Energy Development Li-

mited (IREDL) osnovana je u

skladu sa zakonima Malte.

Ova firma učestvuje u projek-

tu gradnje vjetroelektrane na

Možuri i iza nje, prema rani-

jem pisanju medija, stoje Ki-

nezi.

Ova firma ima 70 odsto udjela

u kompaniji „MaltaMontene-

gro Wind Power JV Ltd“

(MMVP) koja je osnovana u

aprilu2016. godine.

Vlada jeprošle godinedala sa-

glasnost kompaniji Enemalta

plc, koja gradi vjetroelektrane

na Možuri, da prenese 90 od-

sto udjela iz firme Možura

vindpark, nakoju sevodi ugo-

vor o zakupu, na kompaniju

MMVP.

Pravo učešća po ovom pozivu

imala su sva pravna i fizička,

domaća i strana lica, kao i kon-

zorcijumi. Uslovi utvrđeni

javnimpozivom i tenderskom

dokumentacijom su iskustvo

u oblasti realizacije projekata

izgradnje solarnih elektrana

kumulativneinstalisanesnage

od 400MWili više, iskustvo u

oblasti realizacije projekata

izgradnjesolarnihelektrana,a

najmanje jedne solarne elek-

trane instalisane snage 100

MW ili veće i prosječni godiš-

nji bruto prihod veći od 100

miliona eura, ili ekvivalentno

u drugoj valuti, za posljednje

tri poslovne godine (2014,

2015, 2016).

Zemljište se daje u zakup na

period od 30 godina i početna

(minimalna) cijena godišnjeg

zakupa zemljišta u državnoj

svojini je pet centi po kvadra-

tu.

Predviđeno je da radovi na

elektrani neće trajati duže od

36mjeseci, tačnije u prvoj fazi

radova,kojićetrajati18mjese-

ci od potpisivanja ugovora sa

izabranom kompanijom, iz-

gradiće se 50MW elektrane.

Izgradnja preostalog dijela

elektrane trajaće tri godine od

potpisivanja ugovora.

Nakon izgradnje solarne elek-

trane i njenog puštanja u rad,

građani neće preko računa za

struju plaćati podsticaje za

struju proizvedenu iz tog

energetskog objekta.

S.P.

Za sedammjeseci deficit budžetamanji 35 odsto nego lani

Prihodi 924miliona

PODGORICA

-Deficit držav-

nogbudžeta za sedammjese-

ci tekuće godinebio je68,2

miliona eura, što je 35odsto

manjenegou istomperiodu

prošle godine. Ujulu je zabi-

lježen suficit od 17miliona ili

0,5odstoBDP, pokazujupo-

daciMinistarstva finansija.

- Pozitivni trendovi u makroe-

konomskom okruženju s po-

četka godine vidljivi su i kroz

naplatu prihoda budžeta, koja

prema preliminarnim podaci-

ma u prvih sedam mjeseci

iznosi 924,3 miliona eura. Na-

plata prihoda budžeta za se-

dammjesecitekućegodinebila

je 11,6 odsto veća nego u istom

periodu prethodne, ali i 0,4 od-

sto veća od planirane - navodi

seu saopštenju. Sve najznačaj-

nije kategorije poreskih priho-

da,kakosunaveli,zabilježilesu

rast u odnosu na isti period

prethodne godine.

-Naplataporezanadobitbilaje

viša 29,4 odsto, na promet ne-

Za sedammjeseci prihod od akciza bio je 115,8miliona eura,

što je 800.000 eura manje od plana. Za sedammjeseci prošle

godine ovaj prihod je bio 114miliona eura.

Samo u julu tekuće godine od akciza se slilo 21,8miliona, a

plan je bio 22,6miliona. U julu prošle godine prihod je bio 20,9

miliona eura.

Odakciza115,8milionaeura

pokretnosti 19,1odsto, nadoda-

tu vrijednost 15,9 odsto, na do-

hodak 8,2 odsto i od akciza 1,5

odsto. Takođe, i doprinosi su

zabilježili rast od 6,8 odsto u

odnosu na isti period prethod-

ne godine- naveli su iz Mini-

starstva.

U istom periodu i neporeski

prihodi zabilježili su rast, tako

da su takse porasle 24,5 odsto,

naknade 47,8 odsto i primici od

otplate kredita i sredstava pre-

nesenih iz prethodne godine

41,2 odsto. Udvostručene su i

donacije.

Izdaci budžeta u prvih sedam

mjeseci iznosili su 992,6milio-

naeura ili 22,4odstoBDP-a, što

je6,4odstovišeuodnosuna isti

p e r i o d p r o š l e g o d i n e .

- Rast rashoda u odnosu na

prethodnu godinu rezultat je

veće realizacije kapitalnog

budžeta - navodi se u saopšte-

nju.

Izdaci su bili 50,3 miliona eura

ili 4,8 odstomanje, pri čemu su

ukupni tekući ostvareni 2,1 od-

stoiznadplana,dokjekapitalni

budžet ostvaren 68,9 miliona

manjeodplaniranog, štobi tre-

balo da bude nadomješteno u

n a r e d n i m m j e s e c i m a .

- U strukturi tekućih rashoda,

kategorije transferi za socijal-

nu zaštitu, kao i institucijama,

pojedincima, nevladinomi jav-

nom sektoru niže su u odnosu

na plan 12,5 miliona eura, od-

nosno 8,1 miliona, respektivno

- pokazuju podaci ministar-

stva.

U dijelu bruto zarada, poveća-

no izdvajanjerezultat je identi-

fikovanog nedostatka sredsta-

vapotomosnovukodpojedinih

potrošačkih jedinica, prije re-

balansa budžeta usvojenog

krajemjula.

M.P.M.

Lutrija Crne Gore za pola godine

Gubitak 172.000eura

PODGORICA

– Lutrija Cr-

neGore jeza šestmjeseci ove

godine ostvarila gubitak od

172.022eura,štojeza223.000

eura manje nego u istom pe-

rioduprošle godine.

Prihod je bio 742.500, a res-

hod889.000 eura.

M.P.M.

koncesionara

rivatno-

rstvu

jepolovinuvlasničkogudjela,

dok je druga polovina u vla-

sništvu različitih firmi,

uključujući ARI (Aer Rianta

International), koja je u vla-

sništvuirskevladeikompani-

ja AviAlliance GmbH i AviC

GmbH&Co. KgaA.

Država imaudio iuoperatoru

koji upravlja Frankfurtskim

aerodromom, ali ne i većin-

sko vlasništvo. Taj je aero-

drom najprometnija vazduš-

na luka u Njemačkoj i treća

uEvropi.Njimeupravljaakci-

onarsko društvo Fraport, čiji

su vlasnici država Hese, čiji je

Frankfurt glavni grad, holding

Frankfurt na Majni, Lufthan-

za,BlekRokiLegMason,avla-

snici 34,2 odsto kapitala su

privatna lica. Ovo društvo

upravlja i aerodromima širom

svijeta, preko kompanija uko-

jima ima vlasnički udio, izme-

đu ostalog i u Turskoj, Rusiji,

Bugarskoj, Indiji, Brazilu, Slo-

veniji, Peruu, Kini i Sjedinje-

nimAmeričkimDržavama.

Krajem 2015. godine grčka

vlada potpisala je ugovor vri-

jedan 1,2 milijarde eura, sa

kompanijom Fraport i grč-

kom energetskom firmom

Copelouzos, za iznaj mljiva-

nje i upravljanje 14 regional-

nih aerodroma za koncesioni

period od 40 godina. Fraport

je započeo upravljanje ovim

aerodromima u aprilu prošle

godine.

Kontrolni PaKet

Aerodrom u Parizu ,,Šarl de

Gol“ je sedmi najprometniji u

svijetu i drugi u Evropi (na-

kon londonskog Hitroua), sa

više od 60 miliona putnika

godišnje. Ovaj aerodrom je u

posjedu kompanije Aero-

ports de Paris (ADP), koja je

osnovana 1945. godine, kao

korporacija u državnom vla-

sništvu. Ova kompanija u

aprilu 2005. godine postaje

javnopreduzeće.Od2011. go-

dine francuska vlada ima

kontrolni udio od 52 odsto

dionica. Prema francuskom

saobraćajnom zakonu, vlada

mora ostati većinski akcionar

ove firme. Aerodrom u Am-

sterdamujeuvlasništvuŠipol

grupe.Osnivačiovekompani-

je su holandsko ministarstvo

finansija,gradoviAmsterdam

iRoterdami kompanijeAero-

dromi Pariza. Šipol grupa je

vlasnikjoštriholandskaaero-

droma. Prije četiri godine ku-

pili su 38,85 odsto akcija gru-

pe AREB properti koja

kontroliše 17 odsto amster-

damskog aerodroma, a vla-

snici su i 19 odsto aerodroma

uBrizbejnu.

S.P.