Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Nekadašnji

direktorKAP-a, Amerika-

nacDžoKazadi, prekokom-

panijeMet Sol čiji je izvršni

direktor sprovodimilionski

pilot projekat čiji je cilj zna-

čajnopoboljšanje rada ćeli-

ja. Tri noveopremljene ćeli-

je trebalobi premaplanuda

počnuda rade tokomsep-

tembra, anjihovo testiranje

trajaćedodecembranared-

ne godine.

O tome opširno piše njemački

stručni časopis „International

Aluminium Journal“ koji na-

vodi sve detalje projekta.

- Proizvođač primarnog alumi-

nijuma KAP u Crnoj Gori ne-

davno je potpisao ugovor sa

švajcarskom kompanijomMet

Sol za otpočinjanje pilot pro-

jekta koji će omogućiti inova-

tivna tehnološka rješenja s ci-

ljem smanjenja potrošnje

električne energije u KAP-ovoj

elektrolizi-pišeuuvoduteksta.

Prioritetni ciljevi su, kakopiše

u tekstu čiji je autor analitičar

tržišta aluminijuma Go-

ran Đukanović, efikasno kori-

šćenje električne energije,

smanjenje potrošnje ulaznih

HERCEGNOVI

-Kompanija

„Carine“ počela jepripre-

mne radove za izgradnjuho-

telauKumboru.

Riječ je o projektu koji se izvo-

di na parceli te podgoričke

kompanije i susjednoj koja je u

vlasništvu Mitropolije crno-

gorsko-primorske, odnosno

Crkvenog odbora Kumbor.

„Carine“ i Mitropolija su pot-

pisale ugovor o dugogodiš-

njem zakupu i zajedničkoj in-

vesticiji na lokaciji na kojoj je

šest decenija postojao kamp

„Šumadija“.

Popović kaže da su iz kampa

iselili svi, te da su pojedini vla-

snici zahtijevali još nekoliko

dana da uklone svoju imovinu.

-Pripremniradovibitrajalide-

setak dana, a onda bi počela iz-

gradnja objekta. Hotel će biti

visoke kategorije sa oko 200

soba. Sve idekakosmoplanira-

li. Čekali smo da prođe avgust

kakobismodovelimašine i po-

čeli radove - kazao jePopović.

Iz kampa je uklonjeno ili sru-

PODGORICA

-Većina

evropskih i aerodroma iz

regiona jedataukoncesiju i

njimaupravljajuakcionar-

skadruštva. UslučajuFran-

cuske iHolandijedržava

imavećinski paket akcijau

operaterimakoji upravljaju

aerodromima, auostalim

zemljamamanji nskepake-

te, ili uopštenemajuakcijeu

firmamakoje imajukonce-

sijunadaerodromima.

REGION

Što se regiona tiče, većina

glavnih aerodroma je data

podkoncesiju,iliprodata,kao

što je slučaj u Sloveniji. Drža-

va Srbija je marta ove godine

potpisala ugovor sa francu-

skom korporacijomVansi er-

ports o koncesiji na 25 godine

za beogradski aerodrom Ni-

kola Tesla. Država Srbija je,

inače, vlasnik 83 odsto akcija

tog aerodroma. Većinski vla-

snik zagrebačkog aerodroma

„Franjo Tuđman“, koji je naj-

veći i najznačajniji u Hrvat-

skoj, je država sa 55 odsto

udjela,35odstoovogaerodro-

Glavne evropske i regionalne vazdušne luke u rukam

Aerodromi u

javnompart

Glavni regionalni aerodromi dati pod koncesiju,

Slovenci svoj prodali, dijelomevropskih aerodroma

upravljaju privatni, a dijelommješoviti koncesionari

ma jeuvlasništvugradaZagre-

ba, a po pet odsto u vlasništvu

gradaVelikaGoricaiZagrebač-

ke županije. I ovaj aerodrom je

pod koncesijom od 2012. godi-

ne, na rok do 30 godina, na te-

melju ugovora sa francuskim

operatorom, koji je namjenski

formirao konzorcijum ZAIC

(Zagreb Airport International

Company) za upravljanje ovim

aerodromom.

Ljubljanski aerodrom „Jože

Pučnik“, ranije poznat kao Br-

nik, država Slovenija je 2014.

godine prodala njemačkoj fir-

mi Fraport koja upravlja fran-

kfurtskimi nizomdrugihaero-

droma u svijetu. Za 75,5 odsto

udjelanjemačkafirmajeplatila

177,1 milion eura. Aerodrom u

Skoplju, koji je do skoro nosio

službeni naziv Aleksandar Ve-

liki, je početkomprošle godine

odlukom makedonske vlade,

kao znak dobre volje prema

Grčkoj, promijenio ime u Me-

đunarodni aerodrom Skoplje.

Od 2008. godine aerodromom

upravljaturskakompanijaTAV

(Tepeš Akfen Ventures) koja je

dobila koncesijuna 20godina.

Bivši direktor sprovodi milionski projekat poboljšanja ćelija

Kazadi sevratiouKAP

sirovina, smanjenje emisije

štetnih izduvnih gasova i po-

većanječistoće tečnogmetala.

Za početak biće izgrađene tri

ćelije kaopilot projekat.

Čimtestiranjabuduzavršena i

nakon dobijanja očekivanih

zadovoljavajućih rezultata,

KAP će odlučiti o eventual-

nomg investiranju u instalaci-

juovenovetehnologijenasvih

preostalih264 ćelija.

KAP je najmanji proizvođač

primarnog aluminijuma u

Evropi. Trenutno radi samo

jedna linija (serija) sa AP09 P-

šine tehnologijom kapaciteta

60 hiljada tona godišnje. U

KAP-u su postojale dvije linije

zaproizvodnjuprimarnog alu-

minijuma, od početka 1970-ih

do 2015, kada je jedna linija za-

tvorena i rastavljena, nakonšto

je KAP bankrotirao. Trenutno

KAP proizvodi oko 3.500 do

3.600 tonaprimarnogalumini-

juma mjesečno, u formi T-in-

gota.

PortalANALITIKA

„Carine“ počele pripremne radove za hotel u Kumboru

Srušena trećinakućicaukampu

Mještanin Rajko Batrićević vodi spor sa CrkvenomopštinomKumbor

oko parcele od 380 kvadrata, na kojoj je dio kućica, i navodi mišljenje

advokata da kućice nemogu da se uklone bez odluke suda i izvršitelja

šenodesetak odukupno 32 ku-

ćice.Tosuuradilisamivlasnici.

Kakonamje ranijekazao jedan

od stanara kampa, Dragan

Uskoković, više od polovine

vlasnika kućica angažovali su

advokata iz Bara da ih zastupa.

Traže da imse nadoknadi šteta

nastalaulaganjemdužimod50

godina, te da budu adekvatno

obeštećeni odgovarajućimpla-

cevima na koje bi premjestili

kućice iz kampa.

MještaninRajkoBatrićević, či-

ji se plac graniči sa kampom

„Šumadija“ već nekoliko godi-

na vodi spor sa Crkvenom op-

štinom Kumbor oko parcele

površine380kvadratnihmeta-

ra, koja obuhvata kamp. Jedan

broj vikend kućica je na toj

spornoj parceli. On kaže da,

prema uvjeravanjima advoka-

ta,kućicenemogudaseuklone

bez odluke suda i izvršitelja.

Ž.K.

PODGORICA

- Cijene goriva u Crnoj Gori ostaće nepromije-

njene i narednih15dana, saopšteno je izMinistarstvaekonomi-

je.Litar eurosupera 95 i 98 i naredne dvije sedmice će koštati

1,38 eura, odnosno 1,41 euro, a eurodizela 1,26 eura. Cijena lož

ulja za veleprodaju iznosiće 1,23 eura.

S.P.

Gorivopostarom

USD 1.16090

JPY 129.03000

GBP 0.90158

CHF

1.12680

AUD

1.61090

CAD

1.51750

Kursna lista

Kamp ,,Šumadija“ juče

DžoKazadi

Fjumićino

,,Šarl deGol“

AKCIONARSKADRUŠTVA

Londonski aerodrom Hitrou

najprometnija je svjetska vaz-

dušna luka po broju putnika u

međunarodnom vazdušnom

prometu, te treća po ukupnom

broju putničkog prometa. Hi-

trousenalazi uvlasništvuBAA,

kompanije koja je nastala pri-

vatizacijom Britanske uprave

aerodroma. Kroz ovaj aero-

dromgodišnje prođe 70milio-

na putnika.

Rimski aerodromFjumićino ili

„Leonardo da Vinči“, kako mu

glasi službeno ime, najveći je u

Italiji i šesti u Evropi. Aerodro-

momupravljapreduzećeAero-

porti di Roma (ADR), koje ima

koncesiju do 2044. godine, ka-

da će prema procjenama ovaj

aerodrom imati 100 miliona

putnika i ima 15 odsto valsništa

aerodromauĐenovi. Preduze-

će ADR je dio italijanske hol-

ding kompanije Atlantia S.p.A.

(bivšaAutostradeS.p.A),kojaje

i najveći koncesionar italijan-

skemreže autoputeva.

Aerodromu njemačkomgradu

Dizeldorfujeumješovitomvla-

sništvu, odnosnogradposjedu-

Aerodromi Crne Gore ostaju u vlasništvu drža-

ve, a model koncesije donijeće nesumnjivu

korist za Crnu Goru i njenu ekonomiju, poručio

je juče premijer Duško Marković. Iz SD-a sma-

traju da taj model vodi do gašenja Montene-

gro erlajnza.

Premijer je saopštio da je posaomenadžmen-

ta Aerodroma Crne Gore da upravlja preduze-

ćem, dok ima mandat.

- Vlada se opredijelila da aerodrome valorizuje

putem koncesije, jer su oni usko grlo za rast

turizma i ekonomije, kazao je Marković i ista-

kao da nije riječ o prodaji već o koncesiji na 25

ili 30 godina. Podsjetio je da je prijedlog kon-

cesionog akta na javnoj raspravi do 10. sep-

tembra, nakon toga slijede ostale procedure.

- Dosta je još vremena da svi u Crnoj Gori

imaju jasnu sliku o prednostima modela koji

se predlaže. Nemamnikakvu dilemu da Crna

Gora treba da ide u tompravcu. Oni koji ne

žele ništa da mijenjaju da bi imali razloga da

kritikuju, neka ostanu sa druge strane pozor-

nice, a i sa njima ću pažljivo da razgovaramo

svimdilemama koje imaju o ovom konceptu

- poručio je premijer.

Iz SD-a su kazali da model koncesije limitira

razvoj aerodroma, ne štiti prava radnika i da

će vjerovatno dovesti do gašenja MA. Začudio

ih je stav da su aerodromi usko grlo u ekono-

miji.

-Ne može biti usko grlo preduzeće koje je od

2003. do kraja prošle godine državi i lokalnim

upravama platilo 70miliona eura po osnovu

poreza, doprinosa, taksi i direktnog izdvajanja

dijela neto prihoda u budžet – kazali su iz SD-a

i najavili da će objaviti inansijsku analizu koja

kroz devet različitih scenarija „jasno pokazuje

da Aerodromi mogu sami da uzmu kredit,

investiraju 100miliona eura na oba aerodro-

ma i u narednih 25 godina ostvare pro it od

400miliona domilijardu eura“.

- Očekujemo da će Vlada i parlament biti na

visini zadatka i odgovorno pristupiti pitanju

dalje valorizacije Aerodroma, kao jednog od

najuspješnijih crnogorskih preduzeća - zaklju-

čili su iz SD-a.

Marković:

Uskogrlo zarast turizma

SD:

Nemožemodavjerujemo

PODGORICA

–Regionalni

vodovodCrnogorskopri-

morje jeblokiranza 10,8mi-

liona euraprije 18dana, na-

vodi seunajnovijemspisku

preduzeća čiji suračuni „u

crvenom“ akoji nakraju

svakogmjesecaobjavljuje

Centralnabanka.

Nanajnovijemspisku je 17.120

blokiranih kompanija sa evi-

dencije Centralnog registra

privrednih subjekata, Poreske

uprave i CBCG. Od ukupnog

broja blokiranih preduzeća,

3.540ihjenaevidencijiCBCG,

a ne nalaze se u CRPS-u. Na

juče objavljenom spisku su

222 kompanije više nego na

prethodnomobjavljenomkra-

jemjula.

M.P.M.

Crna lista

CBCG