Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

-Mladi su

faktor stabilnosti Zapadnog

Balkana i beznjihoveparti-

cipacijenemože sedonijeti

nijednaodluka, poručeno je

naotvaranju jedanaestog

regionalnogkampaREACT

koji seodržavauGusinju.

REACT 2018, koji organizuje

nevladina organizacija Alfa

centar, okupio je preko 70 po-

laznika iz 14 zemalja, koji će

diskutovati i slušati predava-

njana temuevroatlantskih in-

tegracija, kao i vladavine pra-

va, jačanja demokratije u

zemljama regiona, aktivizam

mladih i njihovo učešće u na-

cionalnimpolitikama.

Državni sekretar u Ministar-

stvu odbrane Crne Gore, Slo-

bodan Filipović, kazao je da je

ove godine promijenjen for-

mat REACT-a, ali da su cilj i

suština ostali isti, a to je da

mladi ljudi dobiju priliku da

uzeminentnepredavače iz ra-

zličitih društvenih i političkih

miljea dodatno osnaže svoju

društvenuodgovornost.

- Na našem evro-atlantskom

putu od velikog značaja su bile

naše zajedničke aktivnosti sa

predstavnicima nevladinog

sektora čiji je cilj stimulisanje

debate o prednostima i mana-

mačlanstvaCrneGoreuNATO

i vođenja dijaloga o tome zbog

čega država treba da se pridru-

ži Alijansi, naveo jeFilipović.

DirektorDirektoratazamlade

u Ministarstvu sporta i član

Regionalne kancelarije za

mlade RYCO, Nenad Koprivi-

ca, kazaojedasenijednaodlu-

ka nemože donijeti bez parti-

cipacijemladih.

-Upravo zbog toga sudogađa-

ji kao što je REACT veoma

važni da okupe mlade ljude iz

različitih zemalja zbog mo-

gućnosti da razmijene mišlje-

njaisteknunovaznanja,rekao

jeKoprivica.

Ambasador Slovenije u Crnoj

Gori, MitjaMočnik, istakao je

da su mladi faktor stabilnosti

ZapadnogBalkana iukazaona

značaj regionalne saradnje.

- ČlanstvoCrneGore uNATO

savezusvakakoćedonijeti bit-

ne promjene u regionu i prili-

ke da mladi ljudi učestvuju u

donošenju značajnih politič-

kihodluka, kazao jeMoćnik.

Predsjednica opštine Gusinje,

Anela Čekić, kazala je da su

benefiti članstva Crne Gore u

NATO vidljivi i u Gusinju jer

su već povećane investicije.

- Očekujem da ljetnja škola

REACT-aunarednihpet dana

budedobraprilikazaedukaci-

ju i obrazovanje mladih ljudi

natemeevropskihievroatlan-

skih integracija, regionalne

saradnje i jačanju stabilnosti

naZapadnomBalkanu, navela

jeČekić.

R.P.

PODGORICA

- Srpski naci-

onalni savjet dosadašnjim

aktivnostimaprikupio jevi-

šeod 15.000potpisapodrš-

ke za inicijativuoponište-

njucrnogorskogpriznanja

Kosova.

-SNS jesazadovoljstvompri-

hvatio podrškunajvećeg bro-

ja parlamentarnih, vanparla-

mentarnihpartijainevladinih

organizacija njegovoj inicija-

tivi o poništenju priznanja

takozvane države Kosovo,

koja je promovisana prije ne-

koliko mjeseci, kazali su iz

SNS-a.

Navodi seda jeudosadašnjim

aktivnostimaprikupljanjasa-

kupljeno više od 15.000 pot-

pisa podrške.

- Koji će kad se ispuni kvota

oddeset odstoukupnogbroja

biračkog tijela biti jedan od

PODGORICA

-CrnaGora je

čvrstoopredijeljenadapo-

stanepunopravna članica

Evropskeunije, kazao je

predsjednikdržaveMilo

Đukanović, ocjenjujući da je

integracija interes i Zapad-

nogBalkana i EU.

Đukanović je primio u opro-

štajnu posjetu ambasadora

NjemačkeHansaGinteraMa-

terna.

ZahvalioseMaternuzasarad-

nju tokomnjegovogmandata,

ističući da su u tom periodu

dodatno unaprijeđeni odnosi

Crne Gore i Njemačke, što je

potvrđeno i nedavnomposje-

tompremijera DuškaMarko-

vićaBerlinu.

- Dinamičan politički dijalog

sa zemljom poput Njemačke

izuzetno jevažanzaCrnuGo-

ru, imajući u vidu značaj pa-

žnje jedne od vodećih evrop-

skih država za podsticaj

integracijamaCrneGore i Za-

padnog Balkana, kazao je Đu-

kanović.

On je ukazao na čvrsto opre-

djeljenje Crne Gore da posta-

ne punopravna članica EU,

ocjenjujući da je integracija

interes i Zapadnog Balkana i

EU.

- Stoga, uprkos smanjenju en-

tuzijazma za proširenjem

unutar EU, predano radimo

na reformama i dostizanju

standarda, s ciljemevropeiza-

cije crnogorskog društva, po-

ručio je crnogorski predsjed-

nik.

R.P.

Otvoren 11. REACT u Gusinju

Benefiti članstvau

NATOvećvidljivi

Inicijativa Srpskog nacionalnog savjeta

o poništenju priznanja Kosova

Tvrdeda suprikupili

višeodpetnaest

hiljadapotpisa

DPS ocjenjuje da je inicijativa prosrpskih stranaka za poništenje

odluke o priznanju Kosova urušavanje napretka države

Rakočević: Opozicija

bije tuđedavno

izgubljenebitke

Stefan Šušter iz Socijaldemokrata kazao je za Pobjedu da peticija za

pokretanje inicijative za poništenje odluke o priznanju Kosova neće

promijeniti stav države i njene spoljnopolitičke prioritete

PODGORICA

–Odlaskom

naKosovocrnogorska

opozicijaopet bije tuđe, a

pritomdavno izgubljene

bitke, upokušajudapre-

vashodnoprobudi svoje

biračko tijelouCrnoj Gori,

anjenanajava inicijative

zaponištavanjeodlukeo

priznanjuKosovadirektno

urušavapotencijal napret-

kanašedržave–kazao je

zaPobjeduNikolaRa-

kočević, poslanik

DPS-a, poručujući da

je siguranu toda će

CrnaGora, vodeći se

sopstveniminteresi-

ma, takvu inicijativu

odbaciti.

Nova srpska demo-

kratija, Demokrat-

ska narodna partija i Srpski

nacionalni savjet pokrenuće

ove sedmice peticiju kojom

ćeodVladeCrneGoretražiti

poništenje odluke o prizna-

nju Kosova. To je saopšteno

nakon jednodnevne posjete

predsjednikaprosrpskihpo-

litičkih partija i organizacija

Kosovu, u okviru koje su, na

poziv Gorana Rakića iz Srp-

skeliste,obišliKosovskuMi-

trovicu, Veliku Hoču i Ora-

hovac. Predsjednik DNP

Milan Knežević rekao je za

RTS da očekuje da će Skup-

ština Crne Gore, iako je to u

ingerenciji Vlade, staviti na

glasanje odluku o poništenju

priznanjaKosova.

Rakočević kaže da odlazak cr-

nogorske opozicije na Kosovo

radi zaštite interesa tuđe drža-

ve nije posebna novina, a još

manje, kako je rekao, iznena-

đenjezabilokogauCrnojGori.

- Siguran sam da u Crnoj Gori

postoje brojni izazovi, poseb-

no u ekonomiji, u čijem rješa-

vanjubibilopametnijedaopo-

zicione kolege pomognu.

Umjesto toga, opet biju tuđe, a

pritomdavno izgubljene bitke

u pokušaju da prevashodno

probude svoje biračko tijelo u

Crnoj Gori. To je legitimno, ali

sumnjamda donosi bilo kakvu

korist bilo kome u Crnoj Gori,

ali i izvannje– istakao jeRako-

čević.

On je rekao da je „nesumnjivo

to prilika da se pred buduće

političke izazove i u finalu– iz-

borne provjere, nametnu kao

političkaopcijana tržištuCrne

Gorekojaprvenstvenozastupa

srpske interese, u namjeri da

pridobiju glasače koji su ih na-

pustili i prešli kodonihkoji da-

nas u Kotoru, Budvi i Herceg

NovompraveparadeučastKo-

sova, ali javno izbjegavaju

da se legitimišu tim povo-

dom“.

- Legitiman je to način vo-

đenjapolitike,alićenakraju

građani Crne Gore odrediti

mjeru svakoj političkoj par-

tiji - na demokratskimizbo-

rimauCrnojGori,aneizvan

nje, i to isključivo cijeneći

doprinos koji je svaka od

partija dala za napredak

društva u cjelini – kazao

jeRakočević.

On je podsjetio da je

VladaCrneGore2008.

priznala nezavisnost

Kosova, kao i gotovo

čitav svijet i ogromna

većina država EU, či-

jem stepenu demo-

kratskog i ekonomskog

razvoja stremimo.

- Ta odluka bila je usmjere-

na za dobro građana Crne

Gore i ispostavila se veoma

brzo mudrom, mada u tom

trenutku nepopularnom

odlukom. Crna Gora je pre-

dugo učestvovala u tuđim

ratovima iz kojih su svi uvi-

jek žive glave izvlačili, sem

male Crne Gore. Sa velikim

uvažavanjem za susjede,

vodeći se isključivo sop-

stveniminteresima,siguran

samdaćeCrnaGoraovakvu

inicijativu odbaciti – kazao

jeRakočević.

Portparol Socijaldemokra-

ta Stefan Šušter kazao je za

Pobjedu da peticija za po-

kretanje inicijative prema

Vladi da se poništi odluka o

priznanjuKosovanećepro-

mijeniti stav države.

- Bilo kakva peticija te pri-

rode neće promijeniti stav

države i njene spoljnopoli-

tičkeprioritete,jeroninika-

danijesubilidonijetinapre-

čac, već na osnovu ozbiljne

analize iunajboljemintere-

su za sve građane Crne Go-

re. Opozicionim liderima

želimo ugodan put i brz i li-

jep povratak u svoju Crnu

Goru, u koju se oni „kratkih

rukava“vraćajusameđuna-

rodnih putešestvija – rekao

je Šušter.

I.KOPRIVICA

Izvršni direktor Građanske

alijanse, Boris Raonić, rekao

je za Pobjedu da Srbi na

Kosovu neće imati koristi

od posjete dijela crnogorske

opozicije.

- Neće Srbi sa Kosova imati

koristi od ovih posjeta, jer

kada bi se tako rješavali naci-

onalni problemi, onda partije

ne bi bile potrebne, već bi taj

posao odrađivale turističke

agencije – rekao je Raonić.

On je istakao da je sada, čak,

počeo novi trend „utrkivanja

ko će prije doći do lokacija

gdje su, nekim čudom,

ostali da žive Srbi, nakon

pogubne nacionalističke

poruke od partija iz Crne

Gore“.

- Mnogo bi imbilo da

uvide nakon tri decenije da

je potreban drugačiji pristup

i da prvomoraju da se izbo-

re za vlast u Crnoj Gori, ako

žele da pomognu svojim

sunarodnicima. Aktuelna

Raonić:SrbinaKosovunemaju

koristiodcrnogorskeopozicije

vlast toliko loše radi svoj

posao da je dovoljno da se

počnu baviti bilo kojomdru-

gomoblašću osimove za

koju su osuđeni na propast

– dodao je Raonić.

Đukanović primio u oproštajnu posjetu ambasadora Njemačke Hansa GinteraMaterna

Integracija interes i ZapadnogBalkana i EU

Ustavom definisanih uslova

za održavanje državnog refe-

renduma po tom pitanju, ka-

zali su iz Savjeta.

Oni su naveli da organizatori

namjeravaju da obezbijede i

drugi uslov za održavanje dr-

žavnog referenduma, odno-

snodadobijupodrškunajma-

nje 25 poslanika aktuelnog

sastava Skupštine.

R.P.

MomčiloVuksanović

NikolaRakočević

StefanŠušter

BorisRaonić