Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

-CrnaGora

nakonulaskauNATOmora

velikombrzinomući u

Evropskuuniju, ocijenio je

predsjednikVladeBugarske

BojkoBorisovkoji je jučebo-

raviouzvaničnoj posjeti na-

šoj zemlji.

Borisov je nakon razgovora sa

premijeromDuškomMarkovi-

ćemrekao da su, kada je tokom

bugarskog predsjedavanja EU

Zapadni Balkan bio u fokusu,

mnogi evropski zvaničnici

smatrali da Bugarskamože po-

moći brže pristupanje balkan-

skihzemalja.

Nije slučajno, dodaje bugarski

premijer, da suna samit uSofiji

došli i evropski zvaničnici i li-

deri Zapadnog Balkana, kao ni

tošto jeAustrijapreuzelapred-

sjedavanje EU, sa ponovnim

fokusom na Zapadni Balkan.

Crna Gora, kako je naveo, do

kraja godine ima vremena i

šansudaotvori dvapoglavlja i u

tome ima podrškuBugarske.

- Bugarska je uvijek u prvih pet

predstavnika koji podržavaju

CrnuGoru, a tako će i dalje biti,

jer Bugarska ima predstavnike

usvimkomisijama,rekaojeBo-

risovnakonferencijizanovina-

re.

IZBORI ZAEP

Borisov smatra da Crna Gora

mora biti brza, jer 24. maja su

izbori za Evropski parlament

pa će formiranje Evropske ko-

misije i ostalo biti veoma aktu-

elno.

-Balkanćetadabitinaposljed-

njem mjestu, pa treba iskori-

stiti vrijeme do kraja godine.

Uvjereni smo da Crna Gora

nakon ulaska u NATO mora

velikombrzinomućiuEU,oci-

jenio je bugarski premijer.

On je rekao da su Crna Gora i

Bugarska partneri uNATO sa-

vezu, navodeći da su nedavno

u Bugarskoj održane vojne

vježbe u kojima su učestvovali

i pripadniciVojskeCrneGore i

pokazali veliku spremnost.

Borisov je naveo da je za obje

države važan razvoj regional-

ne infrastrukture.

- Bez potrebne infrastrukture,

ma šta govorili o zbližavanju i

ekonomskojpovezanosti, toće

bitisamojošjednapriča,kazao

jeBorisov.

Komentarišući situaciju u re-

gionu, Borisov je kazao da se

nada da će Kosovo i Srbija na-

stavitimirovni proces, ali da se

Bugarska neće miješati, kao i

da će Albanija i Makedonija

krenuti svojim evropskim pu-

tem.

Premijer DuškoMarković ka-

že da je Bugarska sve vrijeme

bila uz Crnu Goru, vjerovala u

njenu ambiciju i mogućnosti i

pružala ne samo političku po-

dršku.

-Zbogtogasmodanassavezni-

ci uNATO, rekao jeMarković.

Borisovinjegovavlada,kakoje

kazao, bili suvažni zaodržava-

nje samita u Sofiji, nakon 15

godina,kojijedaojasnuevrop-

sku perspektivu Zapadnog

Balkana.

-NaporiBorisovarezultiralisu

usvajanjemdeklaracije, koja je

državama Zapadnog Balkana

dalajasnuevropskuperspekti-

vu, kazao jeMarković.

Premanjegovimriječima,sada

sve zavisi od sposobnosti Crne

Gore da ispuni obaveze, pri-

hvati standarde i obezbijedi

njihovu implementaciju.

KONKRETNI PRIJEDLOZI

PremijerMarkovićjekazaoda

su Crna Gora i Bugarska naj-

ozbiljnije pokrenule priču o

regionalnom infrastruktur-

nom povezivanju koje je važ-

no za ekonomski napredak

regiona i poboljšanje kvaliteta

građana.

Komentarišućibilateralneod-

nosedvijedržave,Marković je

rekao da su odnosi veoma

skladni, navodeći da CrnaGo-

ra iBugarskadobrofunkcioni-

šu u okviruNATO-a, a politič-

k i d i j a l og j e s t a l an i u

kontinuitetu.

Na sastanku sa bugarskimko-

legom, kako je kazao, jedna od

važnih tema bila je unapređe-

nje ekonomske saradnje.

Marković smatrada jepotreb-

no pronaći novi prostor za

ekonomskopovezivanje.

- Očekujemo da će Bugarska

nastaviti da podržava naše na-

pore, kao što je to do sada bio

slučaj, zaključio je Marković,

dok je Borisov iznio konkre-

tan prijedlog za projekat iz

oblasti energetike.

- Mene zanima transfer struje

između Crne Gore i Italije jer

miimamodvanuklearnareak-

tora, imamo spreman teren za

gradnju nuklearke. Predložio

samda napravimo jednumje-

šovitu kompaniju, možda uz

neko simbolično učešće u iz-

gradnji naše nuklearke, mož-

da i sa kolegama iz Srbije, da

bismo prenosili tu energiju,

naravno i prema Italiji na bazi

onoga što vi gradite sa Itali-

jom. Mislim da bi to bio jako

dobar, profitabilan projekat,

rekao je premijer Borisov, na-

glasivši da je sa premijerom

Markovićem dogovorio da o

ovome razgovaraju stručnjaci

dvijedržave.Onsmatradatre-

ba iskoristiti to što Bugarska

imaenergiju,aCrnaGorapod-

morski energetski kabl.

J. ĐURIŠIĆ

PODGORICA

-VelikaBri-

tanijapodržavaproširenje

Evropskeunije, uprkos

opredjeljenju te zemljeda

napustiUniju, jer ćeprijem

novihčlanicapovoljnouti-

cati, kakonadržavekoje

pristupaju, tako i naUniju,

ocijenjeno jena sastanku

glavnogpregovarača saEU,

AleksandraDrljevića, sa

britanskomambasadorkom

uPodgorici, AlisonKemp.

Kako je saopšteno iz Vlade,

Drljević je upoznao Kemp o

dinamici u pregovorima sa

EU, naglasivši da je informi-

sanje građana i dijalog sa nji-

ma na ovu temu važan se-

gment u ovoj fazi procesa

evropske integracije Crne

Gore.

Drljević je, podsjetivši da je

vladavina prava u fokusupre-

govora, istakaoda ćepredsto-

jeći sastanak Pododbora za

pravdu, slobodu i bezbjed-

nost biti prilika za sumiranje

ostvarenihrezultata,posebno

udijeluborbeprotivkorupci-

je i organizovanog kriminala.

- Osim postizanja rezultata u

vladavini prava, nastavljamo

sa ispunjavanjem obaveza i u

ostalim oblastima, pa ćemo

tako u narednomperiodu po-

jačatiaktivnostiusmjerenena

otvaranje 27. poglavlja. I dalje

ćemobitiotvoreni zapartner-

stvosasvimakojimogudado-

prinesu da što kvalitetnije i

efikasnije ispunimo obaveze i

pripremimo se za članstvo u

EU, istakao jeDrljević.

R.P.

Britanijapodržavaproširenje

EvropskeunijeuprkosBregzitu

Ambasadorka Velike Britanije Alison Kemp razgovarala sa Drljevićem

AlisonKemp i AleksandarDrljević

BojkoBorisov i DuškoMarković

Predsjednik Vlade Bugarske Bojko Borisov

boravio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Požuriti ka

EU jer Balkan

uskoroneće

biti u fokusu

Brisela

Crna Goramora biti brza, jer 24. maja iduće godine su

izbori za Evropski parlament pa će formiranje Evropske

komisije i ostalo biti veoma aktuelno, a Balkan će tada biti

na posljednjemmjestu. Zato treba iskoristiti vrijeme do

kraja godine. Uvjereni smo da Crna Gora nakon ulaska u

NATOmora velikombrzinomući u EU, ocijenio je Borisov

Zahtjev Italije da Crna Gora prihvati migrante sa Sicilije je u

proceduri, kazao je premijer Duško Marković odgovarajući

na pitanje novinara tokom konferencije za novinare sa pred-

sjednikomVlade Bugarske BojkomBorisovim.

- Tokom sedmice će se o tome raspravljati na nacionalnom

tijelu za pitanja migranata, a onda će se o tome raspravljati

na Vladi. Dakle, još nemamo stav o tome, ali je taj zahtjev u

proceduri, kazao je Marković.

ZahtjevItalijeoprihvatanju

migranatauproceduri

Borisov se tokom jučerašnje posjete Crnoj Gori sastao i sa

predsjednikomdržave MilomĐukanovićem i šefomparla-

menta IvanomBrajovićem.

Đukanović je Borisovu uručio visoko državno odlikovanje

- Orden Crne Gore na lenti, i istakao da je kvalitet odnosa

dvije države značajno unaprijeđen od crnogorske obnove

nezavisnosti, i snažno potvrđen u posljednjemperiodu

tokombugarskog predsjedavanja Evropskim savjetom.

- Istorijski utemeljena saradnja i prijateljstvo bliskih naroda

nastavlja se i u ovom vremenu kako bilateralno, tako i kroz

NATO partnerstvo, uz uvjerenje da će se u bliskoj budućno-

sti nastaviti i u EU okvirima, rekao je Đukanović.

Predsjednik Vlade Bugarske zahvalio je Đukanoviću na pri-

znanju u ime bugarskog naroda, iskazujući očekivanje da će

dvije zemlje uskoro biti partneri i u Evropskoj uniji.

OrdenodĐukanovića