Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

Hronika Podgorice

Na zelenoj pijaci u tržnom

centruMol ofMontenegro

i dalje jedobraponudavo-

ća i povrća. Kupci subili za-

dovoljni cijenama i kvalite-

tomproizvoda a, prema

riječimaprodavaca, ovih

dananajboljeprolaze šlji-

ve, grožđe i lubenice.

VOĆE

NatašaĐukićdomaćepožeš-

kešljive izBrskutaprodavala

je po 70 centi.

- Ove godine šljive su dobro

rodile. Imamo ih u ponudi

već četiri-pet dana. Ljudi

uglavnom kupuju po kilo-

dva, za jelo. Očekujem da će

uskoro početi da uzimaju na

više, za pripremu pekmeza –

kazala jeĐukić.

Milena Jovanović, koja je

probala šljive iz Brskuta, ka-

zala je da su slatke i sočne.

- Cijena nije previsoka, a na

veću količinu bi to vjerovat-

no moglo i jeftinije. Gledaću

da kupim ove godine da na-

pravim koju teglu pekmeza

–kazala je Jovanović.

Bilo je još deset tezgi na koji-

ma su se požeške šljive, sa

natpisom ,,Moračke“ mogle

kupiti po cijeni od 70 do 80

centi.

Kilogram krupnijih i kvali-

tetnijih lubenica iz Ucinja

Ljiljana Đurišić prodavala je

po 80 centi. Kako ističe, upr-

kos visokoj cijeni lubenice

odlično prolaze, jer imje ovo

kraj sezone.

Na tezgi ,,Plantaža 13. jul“ za

kilogramgrožđa sorte kardi-

nal trebalo je izdvojiti 70

centi, dok je bijelo bilo deset

centi skuplje. Breskve i nek-

tarine prodavane su po 1,10

eura.

Za kilogram limuna trebalo

je izdvojiti dva i po eura,

španskih pomorandži dva,

grčkih bresaka i nektarina

dva, srbijanskihkrušakadva,

dok su banane i jabuke pro-

davane po euro. Borovnice,

maline i kupine mogle su se

kupiti po četiri eura za kilo-

gram, a italijanski pipun po

dva eura.

POVRĆE

Zakilogramparadajza treba-

lo je izdvojiti od 70 centi do

euro,dokjejabučarkoštaood

euro do 1,20 do eura. Mladi

krastavac košta euro, parike

od 50 centi do euro, dok je za

kilogram krompira trebalo

izdvojiti od 50 do 70 centi.

Crmnički luk koštao je euro i

po, obični crni euro, bijeli od

četiri do pet, a šargarepa od

euro do 1,20 eura. Za četiri

klasatrebaloje izdvojiti euro,

kilogram barskih maslina

mogao se kupiti za pet-šest

eura, dok je livadski med iz

Kuča ili Pipera prodavan 10

eura.

Teglu slatkog od smokava tre-

balo jeplatiti pet eura, dok jeza

litardomaćegsokaodborovni-

ca i drenjina trebalo izdvojiti

od četiri dopet eura.

I.M.

Dobra ponuda voća i povrća na zelenoj pijaci u TCMol of Montenegro

Kilogramšljiva

od70do80centi

I. MITROVIĆ

Za kilogrammladog sira trebalo je izdvojiti četiri eura, dok

se stari kretao od pet do šest eura. Istu količinu kolašinskog

lisnatog sira trebalo je platiti sedam eura. Dobro je prolazio

i mladi kajmak iz okoline Nikšića, čija je cijena 10 eura, kao i

niskokalorični namaz urda iz okoline Cetinja, za koju treba

izdvojti četiri eura. Za kilogrampivskog skorupa iz mješine

trebalo je izdvojiti 18 eura.

Mladikajmak10eura

U bioskopu Sinepleks danas

je na repertoaru komedija

,,Špijun koji me je šutnuo“ u 18

časova. Animirana avantura

,,Tom i Bob – misija spasava-

nja svijeta“ biće prikazana u

16:30 sati, animirana krimi-

akcija ,,Nemilosrdni plišani“

u 19:45 i 21:45 sati, biografski

ilm ,,Život i smrt Džona Goti-

ja“ u 20:15 i 22:30, porodični

ilm ,,Patrik“ u 19:15, a animira-

ni ilm ,,Hotel Transilvanija 3 -

odmor počinje“ u 15, 16:15, 17 i

18:30 sati. Novi hit iz Diznijeve

radionice ,,Kristofere Robine,

gdje si?“ na programu je u

15:30 sati, naučna fantastika

,,Megalodon: predator iz dale-

kih dubina“ u 15:15, 17:45, 20,

21:15 i 22:15 časova, a horor

,,Slendermen“ u 17:30, 19:30

i 21:30. Ljubitelji krimi-akcije

mogu pogledati drugi dio tri-

lera ,,Pravednik“ sa Denzelom

Vašingtonomu glavnoj ulozi,

koji se daje u 20:30 i 22:45.

Nj. B.

,,Špijunkojime je

šutnuo“uSinepleksu

Promjenljivo,

do29stepeni

Danas će biti promjenljivo

oblačno vrijeme sa sunčanim

intervalima, a u popodnevnim

satima moguća kratkotrajna

kiša ili pljusak praćen grmlja-

vinom. Duvaće povremeno

umjeren vjetar, južnih i zapad-

ni. Jutarnja temperatura vaz-

duha iznosiće oko 20, najviša

dnevna do 29 stepeni.

H. P.

i ove godine za sve prvake obez-

bijedila besplatne komplete

udžbenika.

- Istovremeno, u saradnji sa re-

sornimMinistarstvom predano

radimo na poboljšanju uslova u

postojećimobrazovnimustano-

vama, kao i na izgradnji novih.

Za dan-dva svečano će biti otvo-

ren novi vrtić na Starom aero-

dromu, a uskoro i Srednja struč-

na škola sa sportskom salom u

Golubovcima. Naša namjera je

dadokrajamandataovegradske

uprave, izgradimo vrtiće uTuzi-

ma, Bloku šest, u Siti kvartu, te

novu osnovnu školu u Tolišima

- kazao jeVuković.

Direktorica škole Ljubinka Ne-

dić poručila je prvačićima da će

imputovanje kroz knjige i školu

omogućiti da vide sve ljepote

svijeta, a da se ne pomjere dalje

odučionice.

- Želimo da to putovanje ispuni-

te sa što više petica, priznanja i

pohvala. Na tomputu imate po-

dršku roditelja, nastavnika, ali i

glavnog grada. Nije slučajno što

je danas došao da vam sreću po-

želi čovjek kome su knjiga i zna-

nje uvijek bili na prvommjestu i

koji su ga preporučili da bude na

čelunašeg lijepoggrada–kazala

jeNedić.

Navodećidajeprvidanškoleuz-

buđenje i za prvake i za učitelje,

učiteljica Danijela Boričić ističe

da se uz zajednički rad i druže-

nje sve to lako i brzo prevaziđe.

Kako kaže, njeno odjeljenje ove

godine broji 25 prvaka, ali oče-

kuje da će u toku septembra biti

bogatije za još nekoliko mališa-

na.

-Ovdje imamo raznovrsnost na-

cionalnosti, dođu djeca i malo

kasnije, u toku septembra jer je

specifična sredina. Kao i svake

godine krenućemo sa prvačići-

ma polako i pripremićemo ih za

usvajanje slova, brojeva i pred-

stijećih školskih aktivnosti – ka-

zala jeBoričić.

Prvomdanuškole radovale suse

sestreAnđelina i Almira Ivazi.

-Trudićemosedabudemodobri

đaci. Svenamsedopada, aučite-

ljica je prelijepa – kazale su se-

stre Ivazi.

OTVORENI I VRTIĆI

Od 16 vaspitnih jedinica JPU

,,ĐinaVrbica“,ukojejeovegodi-

ne upisano oko 5.000 mališana,

15 je juče otvorilo vrata za mali-

šane, uključujući i novi vrtić

,,Dragan Radulović“ na Starom

aerodromu.

- Vaspitna jedinica ,,Dragan Ra-

dulović“dobilajeupotrebnudo-

zvolu, izvještaj o tehničkompri-

jemu, kao suština procesa

izdavanja te dozvole, takođe je

već postojao, pa je današnje for-

malno izdavanje dozvole bilo

samo proceduralno pitanje. Sve

na tomobjektu je ispravno, to su

provjerile licencirane firme. On

je počeo da radi, kao i sve ostale

vaspitne jedinice, a svečano

otvaranje vrtića biće u srijedu ili

četvrtak,štotrebadausaglasimo

sakolegamaizMinistarstvapro-

svjete – kazao je direktor JPU

,,ĐinaVrbica“Vuk Stanišić.

Šarenilomboja novoizgrađenog

vrtića na Staromaerodromu bili

suoduševljeni i djeca i roditelji.

Malenom Damjanu Rajkoviću

juče je bio prvi dan u jaslenoj

grupi u tomvrtiću. Njegovi maj-

ka i otacVelika iMiroslavRajko-

vić za novi objekat imaju samo

riječi hvale.

-Vrtić jeprelijep. Živimoublizi-

ni. Damjan je danas prvi put u

vrtiću. Ostaće sat-sat i po, dok se

malo ne privikne. Nadam se da

ćemu se svidjeti –kazala jeVeli-

kaRajković.

Četvorogodišnjeg Kana Ferako-

vića, koji je do prošle godine po-

hađaovrtić,,JelenaĆetković“na

Koniku, unovi, ljepši vrtić dove-

li sumajka Adisa i njegova dese-

togodišnja sestraAzra.

-Osimtogaštojeuovomobjektu

svepredivno inovo, onnamjena

dva minuta od kuće. Nadam se

daćeKanovdjeimatiidrugaraiz

starogvrtića,alidaćestećiinove

sa kojima će za dvije godine kre-

nuti u školu ,,Pavle Rovinski“.

Društven je, mislim da mu ova

promjena neće smetati – kazala

jeAdisaFeraković.

Petogodišnja Maša Radonjić,

koja jedoprošle godinepohađa-

la vrtić ,,Đina Vrbica“ kod TC

Mol of Montenegro, u novi vrtić

došla je samajkomMilenom.

-Nadamsedaćebitimakarneko

od drugara iz starog vrtića. Me-

đutim, ovdje će upoznati i nove

drugare, sa kojima će do godine

krenuti u školu – kazala jeMile-

na Radonjić, uz napomenu da je

prijatno iznenađena izgledom

novog vrtića.

Nova vaspitna jedinica u Staroj

varošipočećedaradi12.septem-

bra, jer se čeka isporuka opreme

koju je donirala Tika. Na tom

objektu već su montirani klima

uređaji, kao i oprema u kuhinji i

bijela tehnika. Djecakoja suupi-

sana u taj vrtić, do tadamogu da

idu u VJ ,,Đina Vrbica“ ili ,,Pole-

tarac“, očemusuroditelji navri-

jeme informisani.

I.M.

kolce

ono

- Svi građevinski radovi koje smo imali ljetos, završeni su na vrije-

me. Ostali su još neki sitni na objektu vrtića kod TCMol of Monte-

negro i na zgradi VJ ,,Zvončić“ u Maslinama, ali to ne remeti njihov

rad. Iako ove godine imamo rast broja upisane djece, prvi put su

značajno rasterećene neke od vaspitnih jedinica – ,,Đina Vrbica“

kod TCMol of Montenegro i ,,Jelena Ćetković“ na Koniku, gdje je

upisano oko 200 djece manje nego prošle godine. To je ostvareno

zahvaljujući otvaranju novih vrtića na Starom aerodromu i u Staroj

varoši, kao i proširenjem kapaciteta u VJ ,,Poletarac“ na Zabjelu,

gdje je reorganizacijomprostora urađeno pet novih učionica –

kazao je direktor JPU ,,Đina Vrbica“ Vuk Stanišić.

Rasterećenje

M. BABOVIĆ

VESELO:

Detalj iz

OŠ ,,MilanVukotić“ uGolubovcima

DočekprvakauOŠ ,,RadojicaPerović“

OTVORILANOVA STARAVRATA:

Detalj izdvorištaGimnazije