Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove zakva-

litetnije i sigurnijenapajanje

električnomenergijomuviše

opština.

Berane:

od8do 14:30 sati Poli-

ca; od9do 12 sati Ranč, Batuni,

Petnik, Dapsiće, Kacuber, Skri-

vena, Lokve,MršinaBara, Za-

gorje, Luge, Ržanica, Rovca i

Kaludra itd; od8do 18 sati Lub-

nice I – zbog ugradnje novih

brojila.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati Ko-

vren, Tomaševo,Muslići, Gliba-

vac, Pape, Grančarevo, Ujnice,

Obod, Zaljevo, Potrk, Obod, Li-

jeska, Sokolac i Barice.

Cetinje:

od9do 13 sati: Drušići i

Prevlaka.

Kotor:

od 9 do 11 sati Prčanj

(oko „Tri sorele“) i Kavač (oko

tunela).

Kolašin:

od9do15satiVeljeDu-

boko.

Mojkovac:

od9do 13 sati Žari.

Petnjica:

od8do14:30sati:Rad-

manci.

Plav:

od8do 14:30 sati Skić, Ko-

rita,Meteh, Jara,B. Polje, Prnja-

vor, dio Plava, Malo selo, Đurič-

ka rijeka, Hoti, Vojno selo,

Gropa,Meteriz itd.

Pljevlja:

od 8 do 14 sati naselje

„C“, stara ciglana, Mat petrol,

market „Franca“, Pošta, Ulica

kralja Petra, Omladinska, Ratni

vojniinvalidi,Zlodo,37divizija,

Baniška, Mirka i Tanasija Peja-

tovića, Golubinja, Potrlica,

Romsko naselje i repetitor Tvr-

daš; od 8 do 16 sati Dio mreže

prema Sokovićima i Šarcima;

od8do 17 sati: Grevo,Mrzovići,

Ilino Brdo i Rabitlje; od 8 do 18

sati Šula, Lovćenska, Velimira

Jakića, Kralja Petra, Pupovići –

zbog ugranje novihbrojila.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati nase-

ljeCarine.

Šavnik:

od8do 16 sati Timar.

Tuzi:

od 9 do 9:30 sati područja

Tuza, Kuća Rakića, Kakaricke

gore, Kuča, Zatrijebča i Koća.

Ulcinj:

od 8 do 13 sati Vladimir-

ske Krute, dio naselja kod kruž-

nog toka.

Žabljak:

od8do 17 sati Kovačka

Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosa-

ča, Momčilov grad, Uskoci, Pa-

lež, Podgora, Koča Do, Majčina

glavica, Nadgora i Tepča.

M.N.

DANILOVGRAD

–Spušta-

njemzavjesena četvrteBje-

lopavlićke sportske igrepo-

redmanastiraŽdrebaonik,

završeno jeveomabogato i

sadržajnoDanilovgradsko

kulturno-zabavno i sport-

sko ljeto2018.

Posljednja odokodesetmani-

festacija koje su ove sezone

održane u Katunskoj nahiji,

Spužu, naSinjajevini i drugim

mjestima u gradu na Zeti,

opravdala je očekivanja i ta-

kmičara i velikog broja posje-

tilaca iz ove i drugih crnogor-

HercegNovi:

Jučerašnje nevrijeme najviše brige zadalo komunalcima i zakupcima

Fekalije se izlilenaplaže

zbogdivljihpriključaka

Zbog priključenja kanalizacije iz kuća na kanale za odvođenje otpadnih

voda, fekalne vode su se izlile na plaže. Ove zime ćemomorati ozbiljno da

se pozabavimo time - kazala je direktorica Vodovoda Olivera Doklestić

HERCEGNOVI

–Nevrijeme

praćenokišom, vjetromkoji

jenaudareduvaovišeod

100kilometarana sat i gr-

maljavinom, preksinoć je

pogodiloHercegNovi.

Za svega sat i po palo je oko 35

litara kiše po kvadratnomme-

tru.

DRVEĆE

Prema riječima nadležnih iz

komunalnih službi, najviše je

biloslomljenihstabala, granja,

pijeska i šuta po saobraćajni-

cama i uodvodnimkanalima.

Dežurni vatrogasac u Službi

zaštite i spasavanja Ratko Ra-

došević, kaže da su u 4:55 in-

tervenisali na Dubravi. Uklo-

nili su i isjekli stablo koje je

palona put.

Radnici Komunalno stambe-

nogpreduzećauklonilisuveli-

ke grane koje su se obrušile

iznad magistrale kod zgrade

Crvenog krsta. Intervenisali

su i na drugim lokacijama. Za-

hvaljujući preventivnom či-

šćenju potoka i kanala za od-

v o d n j u a t m o s f e r s k i h

padavina, nije bilo poplavlje-

nihobjekata.

Međutim, nevrijeme je iza-

zvalo probleme zakupcima

plaža. Kako je kazala direkto-

rica Vodovoda Olivera Dokle-

stić, zbog priključenja kanali-

zacije iz kuća na kanale za

otvođenje otpadnih voda, fe-

kalnevodesuse izlilenaplaže.

– Naši radnici su rano jutros

izašli na teren i čistili šmrkovi-

ma plaže. To sve stvara ružnu

sliku, ekološki lošu situaciju.

Ove zime ćemo morati ozbilj-

Vjetar je preksinoć du-

vao 100kilometara na

sat, za svega sat i po palo

je oko 35 litara kiše po

kvadratnommetru

no da se pozabavimo time u

saradnji sa sekretarijotom za

komunalne poslove i Komu-

nalnom policijom, da otkrije-

mo koji su to građani, da se vi-

de svi ulivi otpadnih u kišne

vode i gdje su bili incidenti.

Morali bi to da saniramo to-

komzime,kakoseovakvesitu-

acije ne bi ponavljale – kazala

jeDoklestić.

KOLEKTOR

Ona ističe da je kanalizacioni

koletor u Igalupotpunonapu-

njen kišnom vodom i da je to

problem koji postoji godina-

ma.

–Nemožemo to brzo da regu-

lišemo, ali ćemo nastojati da

nađemo tehničko rješenje ka-

ko bi izbjegli ovakve nemile

situacije –kažeDoklestić.

Ž. K.

vJeTAroBArAoDrveĆe:

GranakodzgradeCrvenogkrsta

TivAT:

Bokeški forum traži reakciju nadležnih zbog zagađenjamora

Jahte izazivajuekološke incidente

TIVAT

–Bokeški forumape-

lovao jenanadležneda rea-

gujukakobi se zaustaviloza-

gađemnjemorakoje

uzrokuju jahte i jedrilice.

Kakonavodeovogvikendade-

sioseekološki incident napla-

ži Belane na koju su morske

struje donijele velike količine

fekalijaiostalogotpadnogma-

terijala. Izmet i otpaddošao je,

kakonavode, sa jahti i jedrilica

usidrenihvećvišeoddesetda-

na nedaleko odobale.

– Ovakve vrste plovila imaju

tankove koji najduže tri ili če-

tri dana zadovoljavajunjihove

potrebe, a šta se dešava u na-

rednom periodu bilo je vidlji-

vo na Belanama. Osnovni pro-

blem je nadležnosti. Zakonski

nije riješen problem sidrenja

ovih plovila, a ekološki inci-

denti iz godine u godinu po-

stajusvečešći.Naročitokadse

ima u vidu da samo u Boki,

prema našim saznanjima

određeni brodovi koriste po-

sebnu jeftinu vrstu goriva bo-

gatog sumporom. Niko, a po-

sebno ne Lučka kapetanija ne

želi da se bavi ovim proble-

mom–kažuuBokeškomforu-

mu. Oni ističu da to nije usa-

mljen slučaj.

– Duži period, neodgovorni

vlasnici bogatih jahti su na sa-

mim pontama i plažama,

otrovnim supstancama prali

svoja plovila, a deterdžent i

ostali korišteni materijali su

direktno prosipani u more.

Kao kruna trovanja u moru,

došao je i užasan zločin na Se-

ljanovugdje supsi imačkepo-

trovani otrovom, koji je lako

mogao dospjeti i u ruke djece

–upozorilisuizBokeljskogfo-

ruma.

S.K.

CEDIS

Radovi u

14opština

Proglašenjempobjednika Bjelopavlićkih igara završeno Danilovgradsko kulturno-zabavno i sportsko ljeto

oPrAvDALeoČeKivANJAi TAKMiČArAi PUBLiKe:

Sa igara

Olimpijadadruženja

i viteškognadmetanja

s k i h s r e d i n a . Na i me ,

svojesvrsna olimpijada dru-

ženja i viteškog nadmetanja

okupila je 17 ekipa sa preko

500mladićaidjevojakakojisu

se nadmetali u više ekipnih

sportova i pojedinačnih disci-

plina. Prošlogodišnju titulu,

odbranio je uigrani sastavMZ

Gorica sa95poena, dok je sre-

brna medalja pripala ekipi

,,Jelenak II“ sa 83, a bronzana

,,Mosorima“ sa 75 osvojenih

bodova u konačnom plasma-

nu.

Prema riječima predsjednika

Organizacionog odbora, Mi-

odraga Ćupića uspješno je re-

alizovana još jednamisijakoja

baštini tradicionalne vrijed-

nosti, potvrđuje dobre među-

ljudske odnose, afirmiše am-

bicioznepredstavnikemlađih

generacija, njihovo znanje i

talenat.

–Uspjeli smo da sublimiramo

sve neophodne aktivnosti i

uloženi trud i sredstva Lokal-

ne uprave i svih opštinskih

službi i institucija, kao i zna-

čajnu podršku brojnih spon-

zora kako bi sve proteklo u

najboljem redu. Iz noći u noć,

što nam je posebno drago, do-

minirala je na svim terenima

čuvena sportska maksima

„Važno je učestovati“ i u duhu

te parole takmičari su dostoj-

no reprezentovali boje svojih

ekipa iz svogmjesta - rekao je

Ćupić.

On je naglasio da svi učesnici

zaslužuju čestitke za fer i ko-

rektnoponašanje,imaksimal-

no zalaganje da ostvare dobar

rezultat.

Prisutnima, na završnoj sve-

čanosti obratio se istaknuti

sportski radnik,ZoranSekulić

uvjeren da će se tradicija na-

staviti i da će naredne igre biti

jošmasovnije i kvalitetnije.

Nagrade najboljima uručila je

proslavljena rukometašica,

Zorica Pavićević. U bogatom

zabavnomprogramunastupi-

le su poznate estradne zvijez-

de IgorĐurović, Nina Strugar

iRajoSimonović, kao i članice

ritmičko-gimnastičkog kluba

„Danilovgrad“.

B.K.