Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

Crnogorskodruš-

tvozaborbuprotiv

rakau saradnji sa

firmamaMonte-

negrometropolis

media i Studio

amus, objavilo je

posternajave jubi-

larne 15. Crnogor-

skekonferencije–

saopštili su iz

CDPR.

Poster je postavljen

uNikšiću i jošneko-

liko gradova.

Iz CDPR-a podsje-

ćaju da je Zakon o

ograničavanju upo-

trebe duvanskih

proizvoda stupio je

nasnagu10.avgusta

2004. godine, dok

su juna 2011, jula

2012. i januara 2016. godine

usvojene izmjene i dopune.

Do sada su teme konferencija

bile socio-epidemiološki, me-

dicinski i pravni aspekti puše-

nja, zatim pušenje i siromaš-

tvo, duvan i zdravstveni

radnici, ekonomski efekti pu-

šenja, rodna ravnopravnost i

pušenje sa posebnim akcen-

tom na žene, potom pušenje i

sport… Prošle godine tema

konferencije bila je duvan i

mladi, te nove perspektive u

prevenciji i liječenju od du-

vanske zavisnosti.

T.Č.

BAR

- PredstavniciDruštva

maslinaraBar boravili suna

hrvatskomostrvuKorčulau

gradićuVelaLuka, gdje su

učestvovali namanifestaciji

„DaniKorčulanskogmasli-

novogulja“.

Prijateljstvo sa korčulanskim

maslinarima,posebnosaruko-

vodstvom i članovima Udruge

maslinara Vela Luka, traje go-

dinama. Zajedničke aktivnosti

barskih i korčulanskih masli-

nara, studijske posjete, obuka

za senzorske ocjenjivače ma-

slinovog ulja su izrodile prava

prijateljstva, tako da su Barani

sa zadovoljstvom prihvatili

poziv za učešće na manifesta-

ciji Dani Korčulanskog masli-

novog ulja.

PredsjednikDruštvamaslina-

ra Bar ĆazimAlković kaže da

su imali zadovoljstvo i privile-

giju da prisustviju veoma za-

nimljivim i važnim predava-

njima.

- Predavanje na temu ,,Zaštita

tradicionalnih poljoprivred-

no-prehrambenih proizvoda“

održalajepomoćnicaministra

poljoprivredeprof. dr sc. Jele-

naDugum, što jeskupudodat-

no dalo značaj, a maslinarima

prilikudapostavljajukonkret-

na pitanja. Tema zaštite je za

Barane bila veoma zanimljiva,

jer seodavnorazmišlja i plani-

ra zaštitamaslinovoguljapro-

izvedenog od domaće autoh-

tone sorte „žutica“- kazao je

Alković.

Iz Društva objašnjavaju da je,

budući daCrnaGora još nema

panel za senzorsku ocjenu

kvalitetamaslinovogulja, pre-

davanjekoje jena tutemuodr-

žala dr sc. Mirela Žanetić,

osvježilo znanje barskih ocje-

njivačaulja i potvrdilodasena

tom polju u Crnoj Gori mora

intenzivnije raditi“.

On ističe i da je manifestacija

pored edukativnih, imala i

kulturno-zabavne sadržaje

„pa su posjetioci mogli uživati

umuzici kojusu izvodili „mla-

dići“ po izgledu i duhu, od ko-

jih ni jedan nije bio mlađi od

80 godina“. Na Korčuli su po-

nuđeni izuzetni mediteranski

specijaliteti - mnogo ribe,

škampa, školjki i drugih lokal-

nihproizvoda.

Barani su uz zahvalnst za go-

stoprimstvo prijatelje iz Hr-

vatske pozvali na starobarsku

Maslinijadu i druge maslinar-

skemanifestacijekoje seorga-

nizujuu Baru.

V.K.V.

Senzorski ocjenjivači

stekli nova znanja

BAR:

Maslinari učestvovali namanifestaciji „Dani Korčulanskogmaslinovog ulja“

Zdravimsrcemu

borbi protivpušenja

NIKŠIĆ:

Kampanja CDPR

PLJEVLJA

-Natenderukoji

jeopštinaraspisalazanabaku

1.050tonapeletastiglesudvi-

jeponude, akaonajpovoljniji

ponuđač izabrana je firma

,,Mikromont“ izBijelogPolja.

Za nabavku 200 tona brike-

ta nije stigla nijedna ponuda.

Opština je raspisala otvoreni

postupak javnenabavke, tene-

der za nabavku čvstog goriva-

briketa i peleta. Ukupna vri-

jednost nabakebila je244.000

eura. Tenderomse tražilo 200

tona briketa, procijenjene vri-

jednosti sa PDV-om 36.000

eura i 1.050 tona peleta, proci-

jenjene vrijednosti sa uraču-

natimPDV-om 208.000 eura.

Bitne karakteristike bio gori-

va, prema uslovima tendera

su, zadovoljavajuća vlažnost

oko 10 odsto, sadržaj pepela

oko2,5odsto,kaloričnevrijed-

nostiod16do19megadžulapo

kilogramu i bez aditiva.

Komisija za otvaranje i vred-

novanje ponuda konstatovala

je da su za nabavku peleta sti-

gle dvije ponude. Ponuda fir-

me „Energos“ Pljevlja bila je

neispravna, pa je „Mikro-

mont“ izabran kao najpovolj-

niji ponuđač sa cijenom od

207.794 eura.

Cijena za pelet biće oko 198

eurapotoni,s timštoćegrađa-

ni plaćati pola cijene.

-Nakon isteka roka od 10dana

bićepotpisanugovorsanajpo-

voljnijimponuđačema građa-

ni će biti blagovremeno oba-

vješteni o početku upisa za

nabavkupeleta–saopštilisuiz

lokalne uprave.

S obzirom na to da je sezona

grijanjanapraguneizvjesnoje

da li ćeopštinaraspisivati novi

tender za brikete.

Opština građanima obezbje-

đuje ekološki ogrijev po sub-

vencioniranim cijenama od

2015. godine.

A.S.

BUDVA

– Regionalni vodo-

vod će nastaviti da realizuje

planirane razvojne projekte i

time unapređuje vodosnad-

bijevanje na Crnogorskom

primorju uprkos trenutnim

izazovima sa kojima se suoča-

vanu, kao što je blokada žiro

računa.

Tehnički direktor tog predu-

zeća Ivan Špadijer je saopštio

da postoje opravdani razlozi

da ostanu posvećeni pro-

jektima razvoja regionalnog

sitema, te da za njihovu rea-

lizaciju imaju podršku Vlade,

Evropske banke za obnovu i

razvoj (EBRD), od koje su pri-

mili pismo o namjeri podrške

realizaciji tih, ali i još nekih

strateških projekata.

- Riječ je o projektima poput

priključenja opštine Herceg

Novi na regionalni sistem.

Zatimpočetak građenja druge

faze regionalnog vodovod-

nog sistema izgradnjom 11

kilomatara novog cjevovoda

od Budve do Tivta, čime će se

kapacitet tog dijela povećati

sa sada raspoloživih 330 litara

po sekundi na 700. Preduzeće

će ostati dosljedno i projektu

rješavanja problema vodo-

snabdijevanja na području

opštine Bar, koji je pokrenut u

saradnji sa predsjednikom te

opštine DušanomRaičevićem

– istakao je Špadijer.

On je naglasio da su zaposleni

u Regionalnom vodovodu

maksimalno posvećeni rje-

šavanju svih izazova, kako

bi taj kompleksni tehničko-

tehnološki sistemuredno

funkcionisao uprkos činjenici

da je 14. avgusta, nakon odlu-

ke Apelacionog suda u korist

kompanije Strabag AG, došlo

do blokade žiro računa.

- Zahvaljujem svimposlovnim

partnerima koji su, uvažava-

jući okolnosti koje su nastale

nakon blokade žiro računa,

korektno i nadasve poslovno

nastavili saradnju sa Regional-

nim vodovodom, opravdano

uvjereni da zaslužujemo

potpuno povjerenje i u ovim

veoma zahtjevnim trenucima

po naše preduzeće. Kadrovski

i ukupni kapaciteti Regional-

nog vodovoda su dovoljni

garant rješavanja i ovog

poslovnog izazova na održiv

način – kazao je Špadijer.

Prema njegovim riječima, pro-

teklih osammjeseci lokalnim

vodovodima iz regionalnog

vodovodnog sistema isporu-

čene su znatno veće količine

u odnosu na važeće ugovore

o isporuci vode - više od

500.000 kubika.

I. T.

IZVORIŠTESAKOJEGSESNABDIJEVA

CRNOGORSKOPRIMORJE:

Bolje sestre

BUDVA:

Tehnički direktor Regionalnog vodovoda o poslovanju

Neodustaju

od razvojnih

projekata

Postoje opravdani razlozi da ostanemo

posvećeni projektima razvoja regionalnog

sistema, a za njihovu realizaciju imamo

podrškuVlade i Evropske banke za

obnovu i razvoj – kazao je tehnički

direktor tog preduzeća Ivan Špadijer

IvanŠpadijer

Tenderom je traženo

200 tona briketa, pro-

cijenjene vrijednosti

36.000eura i 1.050

tona peleta, vrijed-

nosti 208.000eura

PLJEVLJA:

Završen tender za ekološki ogrijev

NEIZVJESNORASPISIVANJE

NOVOGTENDERA:

Pljevlja

Zabriket nema

interesovanja

VELIKAISKUSTVAIZVELELUKE:

Barani sadomaćinima